LP/2020/470 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V bode 4 písm. b) je potrebné vyjadriť sa ku všetkým častiam, nielen ku konaniu podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní EÚ. V bode 4 písm. c) je potrebné doplniť informáciu aj k ostatným právnym aktom EÚ uvedeným v bode 3 písm. a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu na skrátene legislatívne konanie V predloženom návrhu na skrátené legislatívne konanie nie je uvedený zákonný dôvod na skrátené legislatívne konanie podľa § 89 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR. Podľa tohto ustanovenia sa skrátené legislatívne konanie môže uskutočniť výlučne „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“ (prípadne „ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie zákona“). Tento výpočet taxatívny a bez naplnenia a explicitného uvedenia aspoň jedného z týchto dôvodov nie je skrátené legislatívne konanie prípustné, keďže by bolo v rozpore so zákonom aj Ústavou SR (najmä s čl. 2 ods. 2) V predloženom návrhu na skrátené legislatívne konanie pritom nie je uvedený žiadny z týchto dôvodov, čo zakladá jeho rozpor s § 89 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR aj s článkom 15 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Predložený návrh na skrátené legislatívne konanie je preto potrebné zosúladiť s citovanými normami a explicitne v ňom uviesť minimálne jeden zákonom predpokladaný dôvod na skrátene legislatívne konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodovej správe V dôvodovej správe všeobecnej časti odporúčame uviesť súlad s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi doplniť časť 5. Alternatívne riešenia a časť 12. Zdroje v Doložke vybraných vplyvov podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Zároveň odporúčame predkladateľovi presunúť z časti 10. Poznámky uvedené kontaktné údaje do časti 11. Kontakt na spracovateľa. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia (v prípade predmetného materiálu „spresnenia a doplnenia súčasnej právnej úpravy“). V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2020 Detail