LP/2020/466 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Prílohe č. 1 Do prílohy č. 1 žiadame doplniť tieto úseky ciest: Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Spoplatnená dĺžka v km Zoznam úsekov na ceste II/499 499-003 Košariská II/499 Piešťany D1, II/499 17,775 Zoznam úsekov na ceste II/500 500-001 Kúty I/2, II/500 Senica 1 I/51, II/500 28,326 500-003 Senica 2 I/51, II/500 Sobotište II/500, II/581 6,742 Zoznam úsekov na ceste II/502 502-002 Trstín 2 I/51, II/502 Vrbové II/499, II/502 23,971 502-006 Doľany II/502 Trstín 1 I/51, II/502 15,898 Zoznam úsekov na ceste II/503 503-006 Šamorín R7, II/503 Hurbanova Ves II/503 13,675 Zoznam úsekov na ceste II/504 504-006 Trnava II/504, III/1299, MK Očkov II/504 32,841 Zoznam úsekov na ceste II/506 506-001 Báč I/63, II/506 Medveďov I/13, II/506 34,965 Zoznam úsekov na ceste II/507 507-009 Hlohovec II/507, II/513 Ducové II/507 28,053 507-012 Dunajská Streda II/507, II/572 Galanta 1 I/75, II/507 26,69 507-013 Šintava I/62, II/507 Hlohovec II/507, II/513 18,858 Zoznam úsekov na ceste II/513 513-003 Trakovice D1, II/513 Kľačany II/513 12,779 Zoznam úsekov na ceste II/561 561-001 Galanta I/75, II/561 Veľký Meder I/63, II/561 41,69 Zoznam úsekov na ceste II/572 572-008 Studené II/572 Dunajská Streda I/63, II/572 31,009 Zoznam úsekov na ceste II/573 573-003 Šoporňa 1 R1, I/62, II/573 Šoporňa-Štrkovec II/573 9,38 Zoznam úsekov na ceste II/581 581-003 Rohov I/51, II/581 Malejov II/581 10,491 Odôvodnenie návrhu: Zastupiteľstvo TTSK Uznesením č. 470/2020/2m zo dňa 29.07.2020 vyjadrilo súhlas k iniciovaniu oficiálnych rokovaní so zástupcami vlády, Ministerstva dopravy a výstavby SR a jednotlivých dopravcov poskytujúcich služby vo verejnom záujme za účelom zmeny legislatívy týkajúcej sa spoplatnenia ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK, a to konkrétne zavedením mýta aj za používanie ciest II. a III. triedy pre určené kategórie vozidiel. V súčasnosti boli vykonané nasledovné kroky: - boli vybraté a odsúhlasené úseky ciest II. triedy na území Trnavského kraja, ktoré sme navrhli na spoplatnenie nenulovou sadzbou mýta v súčinnosti s MDV SR a NDS (16 úsekov ciest II. triedy) - boli vypočítané ekonomické dopady na rozpočet TTSK, ako aj prínos pre rozpočet TTSK v súčinnosti s NDS - boli vypočítané ekonomické dopady na rozpočet TTSK, v súvislosti s prevádzkovaním verejnej prímestskej autobusovej dopravy v súčinnosti s dopravcami - prebieha vzájomné odsúhlasenie návrhu Dohody o odvádzaní príjmov z mýta za užívanie ciest II. a III. triedy na účet Trnavského samosprávneho kraja v súčinnosti s NDS. Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame doplniť do návrhu vyhlášky vymedzené úseky ciest II. triedy v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Úseky ciest boli vybraté v spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
ČESMAD (ČESMAD Slovakia) Prílohe č. 1 k vyhláške č. 228.2020 Z.z. Združenie ČESMAD Slovakia nesúhlasí s navrhovanou zmenou predtým mýtnych úsekov zaradených ako vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy na vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami v dĺžke približne 559 km. Z dôvodu nejasných podkladov žiadame o dodatočné podklady, ktoré by odstránili obavy o výrazne negatívnom dopade na slovenských cestných dopravcov. Ide najmä o: 1. Prehľadný grafický podklad, kde navrhovaný úsek cesty I. triedy začína a kde končí. 2. Intenzitu zaťaženia preklasifikovaných úsekov ciest I. triedy. 3. Využitie úsekov slovenskou lokálnou dopravou a zahraničným tranzitom. Vzhľadom na závažnosť dopadov na slovenských cestných dopravcov navrhujeme uplatniť účinnosť vyhlášky k 1. januáru 2021 len k spoplatneniu všetkých novovybudovaných úsekov ciest a sporné úseky ciest I. triedy riešiť až po vyhodnotení dodatočných podkladov a odstránení nejasností, ktoré by v roku 2021 dopravcov navyše zaťažili o sumu vo výške 13,1 mil. eur.. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu žiadame doložiť a uviesť spôsob výpočtu a) odhadovaných nákladov vo výške 500 000 eur z dôvodu zmenového konania medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. ako správcom výberu mýta a poskytovateľom služby výberu mýta (SkyToll, a. s.); spôsob výpočtu očakávaných výdavkov vo výške 500 000 eur nie je doložený a nie je možné overiť jeho adekvátnosť, preto je potrebné uviesť jednotlivé položky vstupujúce do výpočtu a uviesť, na základe akých kritérií a skúseností boli ocenené, b) vplyvov vo výške 4 790 153 eur ročne v dôsledku zníženia nákladov v súvislosti s optimalizáciou (racionalizáciou) vymedzených úsekov a v predkladacej správe, dôvodovej správe, doložke vybraných vplyvov a prílohách explicitne uviesť podstatu tzv. optimalizácie (racionalizácie) vymedzených úsekov; spôsob výpočtu očakávaného zníženia výdavkov vo výške 4 790 153 eur ročne nie je doložený a nie je možné overiť jeho adekvátnosť, preto je potrebné uviesť jednotlivé položky vstupujúce do výpočtu a explicitne špecifikovať optimalizáciu vymedzených úsekov a kvantifikovať jej vplyvy, c) vplyvov vo výške 13 120 360 eur ročne z dôvodu zvýšenia výnosov z výberu mýta pre správcu výberu mýta (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.); spôsob výpočtu očakávaného zvýšenia príjmov vo výške 13 120 360 eur ročne nie je doložený a nie je možné overiť jeho adekvátnosť, preto je potrebné uviesť jednotlivé položky vstupujúce do výpočtu a uviesť na základe akých kritérií a skúseností boli ocenené. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame znenie predkladacej správy zosúladiť s čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2020 Detail