LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne . Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 2 poznámke pod čiarou k odkazu 3 na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 376/2019 Z. z.“, v bode 14 slová „pripája bodkočiarka a“ nahradiť slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa“, v bodoch 25, 100, 105 a 151 nahradiť slová „priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie“ slovami „osobitného predpisu“, v bode 30 § 8 ods. 2 písm. g) doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v bode 62 poznámke pod čiarou k odkazu 24b za slová „Zákon č. 274/2009 Z. z.“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“, v bode 68 poznámke pod čiarou k odkazu 24c za slovo „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ a na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, v bode 84 za slová „ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 88 úvodnej vete slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“, v bode 99 za slovom „druhej“ vložiť slovo „vete“, v bode 107 úvodnej vete slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“ v súlade s bodom 34.3 prílohy LPV, v bode 176 pred označením prílohy č. 1 vložiť úvodzovky dole a na konci prílohy č. 5 za tabuľkou vložiť úvodzovky hore a bodku, v čl. II úvodnej vete doplniť zákon č. 279/2020 Z. z., v čl. III úvodnej vete za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa platné znenie zákona aj dopĺňa]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vplyvov sa uvádza rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu zvýšenia výdavkov v rozpočte kapitoly ministerstva. Súčasne sa v čl. III upravujú niektoré položky sadzobníka správnych poplatkov, vrátane zmien sadzieb poplatkov. Napriek tomu nie je v doložke vplyvov na príjmovej stránke rozpočtu v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa (príjmová kapitola zo správnych poplatkov) vyčíslená žiadna suma. Je pravdou, že za polovičný poplatok za vydanie zbrojného preukazu s polovičnou dobou platnosti bude mať v horizonte pôvodnej lehoty platnosti zbrojného preukazu kapitola VPS rovnaký rozpočtový príjem, avšak v období rokov 2021 až 2023, v ktorých dôjde ku cashovému poklesu príjmov, už toto v doložke vplyvov absentuje. Preto z pozície gestora zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“), ako aj správcu služby e-Kolok, cez ktorý sa správne poplatky odvádzajú do štátneho rozpočtu, odporúčame návrh dopracovať a v doložke vplyvov uviesť tieto skutočnosti: a) predpokladaný pokles príjmov zo správnych poplatkov z titulu zníženia poplatkov za vydanie a rozšírenie zbrojného preukazu v rokoch 2021 až 2023, b) predpokladaný zvýšený príjem z poplatku za úschovu zbrane, keďže sa zavádza poplatok ustanovený na každý začatý rok, c) predpokladaný zvýšený príjem zo správnych poplatkov z titulu povinnosti požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu po prekategorizovaní niektorých zbraní, d) predpokladanú zmenu príjmov štátneho rozpočtu z titulu zmeny režimu pri udelení výnimky na zbraň kategórie A z celkového udelenia výnimky na udelenie výnimky za každú zbraň. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že v analýze vplyvov tabuľke č. 4 je potrebné vyplniť aj súčtové riadky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je uvedený rozpočtovo nekrytý vplyv, a to výdavky v sume 1 100 000 eur v roku 2021, v sume 220 000 eur v roku 2022 a v sume 440 000 eur ročne od roku 2023 súvisiace so zmenami a úpravami informačného systému na úseku strelných zbraní a streliva, pričom Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „ministerstvo vnútra“) žiada navýšiť rozpočet svojej kapitoly. Analýzu vplyvov žiadame preto dopracovať o doplňujúce údaje, na základe ktorých boli vyčíslené celkové výdavky na informačný systém. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame všetky predpokladané vplyvy vyplývajúce z návrhu zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly ministerstva vnútra na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zároveň žiadame prepracovať doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) a analýzu vplyvov a pokračovať v legislatívnom procese k návrhu až po doriešení financovania kapitálových výdavkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V analýze vplyvov časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že finančné prostriedky spojené so zabezpečením overovacieho subjektu bude možné určiť až po definitívnom rozhodnutí o určení overovacieho subjektu. Zároveň sa v analýze vplyvov časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie bode 6 (str. 5 analýzy vplyvov) uvádza, že „úlohou overovacieho subjektu je posúdiť, či znehodnotenie zbrane bolo vykonané v súlade so špecifikáciami uvedenými v nariadení. Priamo vynaložené náklady odhadujeme podľa druhu výdavkov na 3.200.000 eur, ktoré sú spojené s nákupom pozemku, budovy, nábytku, röntgenu, projektovej dokumentácie, výpočtovej techniky, personálnym obsadením, zaškolením pracovníkov, nákladmi na prevádzku, opravami a kalibráciami.“. Z uvedeného nie je zrejmé, či je možné kvantifikovať predpokladaný vplyv na rozpočet verejnej správy, kedy bude rozhodnuté o určení overovacieho subjektu, ani od ktorého roku vzniknú tieto výdavky, a preto je potrebné jednoznačne tieto skutočnosti vysvetliť. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V nadväznosti na pripomienku k čl. III k bodom 8 až 10 odporúčame v prílohe Sadzobníka správnych poplatkov časti II Vnútorná správa obdobne upraviť aj položky 30 až 32 Sadzobníka správnych poplatkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Platné znenie § 21 ods. 10 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme preformulovať takto: „V § 21 ods. 10 písmeno a) znie: a) podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie potrebné na výkon štátnej služby 1. príslušníkovi Policajného zboru, 2. príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, 3. príslušníkovi Slovenskej informačnej služby, 4. príslušníkovi ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcemu profesionálnu službu, 5. ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, 6. príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu,“. Ide o zosúladenie so zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 145.1995 Z. z.) K bodu 11 V prílohe Sadzobníka správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 31 časti Oslobodenie žiadame v poznámke uviesť konkrétne osoby uvedené v bodoch 1, 2 a 4 oslobodenia v položke 30. Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 145/1995 Z. z. vedie ministerstvo financií číselník poplatkov orgánov verejnej moci, čo je štruktúrovaná verzia Sadzobníka správnych poplatkov. Číselník poplatkov sú povinné napĺňať jednotlivé správne orgány, v ktorých gescii je príslušný právny predpis, ktorý spoplatnený úkon a konanie správneho orgánu určuje. Definovanie položky číselníka poplatkov určením poznámok a oslobodení s odkazom na iné oslobodenie, ktoré sa navyše v bode 4 ďalej odkazuje na sadzby poplatkov v písmenách položky považujeme za nevhodné, pretože v číselníku poplatkov musia byť štruktúrované položky plnovýznamové na účely ich využitia na definovanie služieb v informačných systémoch (centrálny systém evidencie poplatkov, ÚPVS, IOM, AIS). Napríklad - poplatok podľa § 30 ods. 4 osobitného predpisu so sadzbou 5 eur a oslobodením pre osobu uvedenú v poznámke 4 inej položky, v ktorej je definovaná ako osoba podľa § 31 ods. 2 osobitného predpisu. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl.III (novela zákona č. 145.1995 Z. z.) K bodom 8 až 10 V prílohe Sadzobníka správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 31 písmenách c), e) a g) žiadame ustanoviť výšku poplatku tak, aby vyjadrovala celé číslo v eurách, pretože pri spracovaní platieb v systéme e-Kolok je vhodné, aby sa už neustanovovali sadzby poplatkov v „päťdesiatcentovkách“. Žiadosť o úkon v elektronickej sadzbe má 50 % zľavu, ktorú je potrebné následne zaokrúhľovať podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z., čiže zo sadzby 16,5 eura je po 50 %-nej zľave poplatok 8,25 eura, ktorý sa zaokrúhli na 8 eur. Sadzby poplatkov ako napríklad 16,5 eura, 99,5 eura a pod. vznikli pri menovej konverzii v roku 2009 (preto 16,5 eura je de facto 500 Sk po zaokrúhlení v prospech poplatníka). Od menovej konverzie v roku 2009 stúpli aj náklady na administratívnu činnosť správnych orgánov o 70 % (rast priemerných miezd vo verejnom sektore). Je preto odôvodnené, aby aj sadzby poplatkov boli ustanovené vyššie. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že keďže predbežné pripomienkové konanie k predloženému materiálu sa uskutočnilo ešte v roku 2018 a údaje v materiáli boli aktualizované, malo by sa uskutočniť nové predbežné pripomienkové konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákonač. 145.1995 Z. z.) K bodom 1 až 3 V prílohe Sadzobníka správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 30 písmenách a), g) a h) odporúčame zvážiť zvýšenie sadzieb poplatkov tak, aby sa zvýšené náklady štátu na administráciu zbrojných preukazov a zbrojných licencií premietli do sadzieb správnych poplatkov. Poplatky sú všeobecne definované ako účelová platba orgánu verejnej moci, za ktoré dostáva poplatník protihodnotu. V prípade správnych poplatkov dostáva poplatník protihodnotu v podobe povolenia, licencie, preukazu a pod. Výška poplatku má reflektovať skutočné náklady orgánu, ktorý poskytuje poplatníkovi protihodnotu, v podobe krytia podielu na personálnych nákladoch, materiálnych nákladoch a informačno-technologických nákladoch. Upozorňujeme, že prijatím návrhu vzrastú náklady na čistopisy zbrojných preukazov a zbrojných licencií (kratšia platnosť, prípadne časovo obmedzená platnosť) a tiež uvedené zmeny budú mať vplyv na informačné systémy, ako aj na personálne náklady (častejšia administrácia pri vydávaní zbrojných preukazov a zbrojných licencií). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame dopracovať analýzu vplyvov a investíciu do IT systému predložiť na hodnotenie Ministerstvu financií SR (ďalej len „ministerstvo financií“). V doložke vplyvov sa uvádzajú výdavky na IT systém vo výške takmer 1,1 mil. eur a bez sprístupnenia detailného a overiteľného rozpočtu na úrovni tovarov a služieb a ich jednotkových cien nie je možné vplyv na rozpočet verejnej správy overiť. Plánovaná investícia do IT systému je vyššia ako 1 mil. eur, preto by mala byť zaslaná na posúdenie ministerstvu financií podľa uznesenia vlády č. 649/2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame preukázať súlad informačného systému na úseku strelných zbraní a streliva s projektom „Register zbraní a streliva Ministerstva vnútra SR“, pretože nie je zrejmé, či sa informačný systém na úseku strelných zbraní a streliva s registrom zbraní a streliva dopĺňa, prekrýva, alebo má poskytovať úplne nové funkcionality. Preto je potrebné odôvodniť nevyhnutnosť informačného systému na úseku strelných zbraní a streliva a odstrániť pochybnosti o duplicite informačných systémov. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. Nad rámec k čl. I (§ 20 ods. 4) Odporúčame precizovať právnu úpravu tak, aby bolo zrejmé, že oznamovacia povinnosť lekára a psychológa pri zistení podstatných zmien zdravotného alebo psychického stavu osoby, ktoré by mohli mať podstatný negatívny dopad na zdravotnú spôsobilosť alebo psychologickú spôsobilosť držiteľa zbrojného preukazu, sa vzťahuje na akékoľvek vyšetrenie osoby lekárom alebo psychológom, a nie iba na vyšetrenie za účelom posúdenia spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu podľa § 20 ods. 2 a 3 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. II bodu 2 (príloha č. 2) Odporúčame pri živnosti skupiny 202 por. č. 5 v stĺpci s označením „Preukaz spôsobilosti“ slová „v odbore puškárstvo“ nahradiť slovami „so zameraním na výrobu a úpravu zbraní a streliva“, vzhľadom na obdobné doplnenie názvu predmetnej živnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodu 92 (§ 34 ods. 8) Navrhujeme zvážiť, či by nebolo vhodné a primerané namiesto oprávnenia ustanoviť povinnosť držiteľa zbrojnej licencie (pod hrozbou jej straty) „odmietnuť prevod streliva, ktorý z dôvodu jeho povahy alebo rozsahu možno považovať za podozrivý“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. I bodu 170 Navrhujeme do § 69 ods. 1 vložiť nové písmeno, v ktorom bude vymedzená skutková podstata priestupku spočívajúca v tom, že fyzická osoba „vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo § 7 bez označenia alebo nezapísanú do evidencie“, aby uvedené protiprávne konania pri týchto druhoch strelných zbraní (strelné zbrane kategórie D a plynové zbrane) neboli kriminalizované trestnoprávne, nakoľko vzhľadom na vlastnosti týchto strelných zbraní sa to javí ako neprimerané. Formálne (definične) tieto zbrane spadajú pod pojem „strelná zbraň“, a teda protiprávna dispozícia s nimi de lege lata spadá pod § 294 ods. 2 Trestného zákona, ktorý je už v prvom odseku zločinom, t. j. bez možnosti použitia § 10 ods. 2 Trestného zákona (posúdenie skutku so znakmi prečinu, ktorého závažnosť je nepatrná, iba ako priestupku), ktorý sa viaže iba na prečiny. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 68 (§ 28 ods. 1) V záujme sprehľadnenia evidencie zbrojných preukazov skupiny C navrhujeme výslovne upraviť povinnosť držiteľa zbrojného preukazu ohlásiť správnemu orgánu ukončenie výkonu zamestnania alebo zánik oprávnenia [§ 15 ods. 2 písm. c) zákona], na základe ktorého mu bol zbrojný preukaz vydaný. V nadväznosti na to navrhujeme upraviť aj sankciu za nedodržanie tejto povinnosti v rámci § 69 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. Týmto doplnením právnej úpravy sa zamedzí tomu, aby držitelia zbrojných preukazov skupiny C držali alebo nosili strelnú zbraň na základe zbrojného preukazu skupiny C vydaného za účelom podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 190/2003 Z. z. ešte dlhé obdobie po tom, čo v ich prípade zanikli zákonné podmienky ustanovené pre držanie zbrojného preukazu skupiny C. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodom 39 až 41, 104, 105 a175 (§ 14 ods. 1 až 4, § 37 ods. 1 až 3 a § 72j ods. 4) Z obsahu smernice je možno gramatickým výkladom vyvodiť, že obmedzenia správne sa vzťahujúce na palné zbrane zaradené do kategórie B a C, sa vzťahujú aj na historické čiernoprachové predovky a ich repliky zaradené do kategórie D. Odporúčame zvážiť, či aj tieto zbrane musia podliehať evidenčnej povinnosti tak, ako to zavádza posudzovaný návrh novely, pretože tieto zbrane, vzhľadom na výrazne obmedzené technické možnosti ich použitia mimo rekreačnej streľby, nespĺňajú technické požiadavky kladené na ručné palné zbrane bežne používané páchateľmi násilných trestných činov, podsvetím alebo teroristami. Preto dávame na zváženie, či obmedzenia a povinnosti, ktoré pre majiteľov palných zbraní skonštruovaných na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového systému (okrem opakovacej palnej zbrane skonštruovanej na princípe perkusného zámkového systému) vyplývajú najmä z navrhovaného znenia § 14 ods. 1 až 4, § 37 ods. 1 až 3 a § 72j ods. 4 zákona, sú odôvodneným zásahom do ich doterajších práv a slobôd, nakoľko tieto reštrikcie zrejme nie sú zavádzané „v duchu“ účelu a cieľov smernice. Navyše podotýkame, že vecné dôvody navrhovanej úpravy vo vzťahu k týmto historickým zbraniam a ich replikám nevyplývajú ani z dôvodovej správy. Ak navrhovaná úprava bude ponechaná, odporúčame jej dôvody doplniť do dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail