LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Autor: Bratislava, Slovenský zväz vojakov v zálohe,
Pripomienka k: LP.2020.464
Počet pripomienkovateľov: 12
Pripomienka: Podané elektronicky cestou portálu Slov-Lex Bratislava, 4. 11. 2020 VEC: Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rezortné číslo: KM-OBL-230-10/2018 Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464 Občianske združenie Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 15.10.2020, rezortné číslo KM-OBL-230-10/2018, číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464 (ďalej iba novela). Počet pripomienkujúcich: 1286 Novelou sa do legislatívy SR preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/853 zo 17.5.2017 o kontrole vlastnenia a získavania zbraní. Vyjadrujeme svoje zotrvávajúce stanovisko že nútené prevzatie tejto smernice spôsobí neželaný a neodôvodnený rozsiahly zásah do našej vnútroštátnej právnej úpravy, pričom jediným skutočne vhodným stanoviskom zo strany Slovenskej republiky by bolo trvalé odmietnutie jej prevzatia. Domnievame, že viaceré ustanovenia návrhu je potrebné spresniť v záujme zvýšenia právnej istoty na strane regulátora. Cieľom predkladanej zásadnej pripomienky je odstránenie týchto nedostatkov tak, aby zásah do práv držiteľov legálnych zbraní bol čo najmenej negatívny. Novelou zákona o strelných zbraniach chce predkladateľ zamedziť zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi. Návrhom zmien zákona má byť aj dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu a držania strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane. Navrhované zmeny zákona - obmedzenia budú v podstate nútiť držiteľov zbraní, ktorí ich majú v legálnej držbe, aby sa ich zbavili či bezdôvodne neprimerane v kratšej dobe vynakladali vyššie finančné prostriedky na zaplatenie poplatkov. Našťastie výška poplatkov v návrhu je zatiaľ upravená prijateľným spôsobom. MV SR a Polícia SR by mali viac sústrediť na zvyšovanie svojich schopností, zlepšovať prehľad o bezpečnostných rizikách, zlepšovať elektronicky vedenú databázu evidenciu držiteľov zbrojných preukazov, zbrojných licencií a evidenciu zbraní a nie zavádzať prísnejšie opatrenia pre držiteľov legálne nadobudnutých zbraní s príslušenstvom. Štatistiky poukazujú na to, že s osobami legálne vlastniace zbrane nie sú problémy a ani nepáchajú trestné činy. Problémy sú s nelegálne nadobudnutými zbraňami a ich nelegálne upravenými zbraňami čo predikuje, že týmto smerom treba sústrediť pozornosť a úpravu legislatívy. Zatiaľ sa ide smerom čoraz väčšieho obmedzovania práv a slobôd bezúhonných občanov, čo v demokratickej spoločnosti založenej na zásade legality, ktorá vychádza aj z ústavnej premisy, v zmysle ktorej správne (napr. policajné) orgány môžu konať len to, čo im zákon explicitne dovoľuje, kým adresáti správy (napr. držitelia zbraní a streliva, ktorí v primeraných časových obdobiach z pohľadu napr. bezpečnostnej situácie v štáte), môžu robiť všetko, čo im zákony (resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy) nezakazujú. Treba pripomenúť, že správne orgány v demokratickej spoločnosti by nemali bezdôvodne a neprimerane rozširovať na úkor občanov svoje oprávnenia. Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a pritom sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Navrhovateľ novely nevyužil koncepciu tzv. Grandfatheringu (prechodných ustanovení), ktorá je celosvetovo uznaná v demokratických krajinách a je výrazom záujmu spoločnosti na zachovaní tzv. právnej istoty a tzv. predvídateľnosti právnych predpisov. Opačný postup je nedemokratický a protiústavný, lebo by znamenal povolenie retroaktivity právnych predpisov. Samozrejme vo svojej podstate nebráni tomu, aby nová úprava – do budúcnosti – bola obmedzujúca, ale v našom prípade zákon si vytvára iné obmedzujúce mechanizmy (kontroly), ktoré sú nad rámec Smernice. Podávam za všetkých pripomienkujúcich zásadné pripomienky k niektorým navrhovaným zmenám zákona o zbraniach a strelive v súvislosti s prijatím smernice Európskej únie o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (novelizovaná Smernica 91/477/EHS-kontrola získavania a vlastnenia zbraní), pretože jednoznačne došlo k sprísneniu požiadaviek nad rámec schválených v smernici. K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 1. Ad §2 Ods. 1 pís. b) – za hlavnú časť sa považuje o.i. vložná nábojová komora, tento termín je definovaný v prílohe č.6 nasledovne: „vložná nábojová komora je nábojová komora vkladaná do nábojovej komory pre náboj väčšieho kalibru“ pričom tento pojem by zahŕňal i tzv. redukcie, používané napr. v zbraniach na náboje typu flobert, vrátane novovyrobených takýchto zbraní. Zbraň v kalibri 6 mm Flobert alebo 4 mm Flobert, ktorá využíva na nabíjanie systém redukcií v tvare náboja je spravidla predávaná spolu s redukciami v počte kusov zodpovedajúcom kapacite zásobníka takejto zbrane, alebo väčšom, teda 7-19ks. Prijatie novej právnej úpravy v tejto podobe by znamenalo nutnosť označiť všetky tieto redukcie všetkými údajmi v zmysle zákona, čo je v mnohých prípadoch fyzicky nemožné s ohľadom na malú veľkosť tejto redukcie. Zároveň by vznikla situácia, kedy by držiteľ pri kúpe jednej zbrane vybavenej 20ks týchto redukcií v zmysle zákona nadobudol 21 zbraní a teda tieto by musel zabezpečiť a uložiť zákonom predpísaným spôsobom teda v oddelenej miestnosti vybavenej zariadením na signalizáciu narušenia. Zároveň by mu útvar PZ musel vydať 21 kariet zbrane (pričom by musel za každý zaplatiť poplatky – 16,50 +4,50 EUR) ak by šlo o zbraň kat. A, B , alebo C (teda zbraň na strelivo typu Flobert upravenú zo zbrane kat. A, B alebo C). Zároveň by tieto musel nosiť pri sebe pri každej manipulácii s touto zbraňou a redukciami. Nakoľko doposiaľ bolo týchto redukcií vyrobených a predaných rádovo niekoľko desiatok tisíc kusov a ich predaj nebol nijako regulovaný, ťažko si predstaviť ich spätné označovanie a následnú registráciu. V prípadoch držiteľov, ktorí s ohľadom na pomerne nízku cenu nadobudli stovky týchto redukcií by to znamenalo neúmerné finančné náklady. Nakoľko ide o malé časti, ktoré neboli doteraz nijakým spôsobom evidované, alebo kontrolované, môže dôjsť ku kriminalizácii časti obyvateľstva v prípadoch, kedy by sa im tieto redukcie, zapadnuté v zásuvkách, v autách a podobne našli pri prípadnej domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov či za iných okolností. Pri strate takejto redukcie, ktorá by už bola evidovaná, by zase držiteľ prišiel o zbrojný preukaz a hrozila by mu vysoká pokuta. S ohľadom na vyššie uvedené je vhodné pojem vložná nábojová komora buď úplne vypustiť zo zoznamu hlavných častí zbrane, alebo ustanoviť exempciu pre redukcie na strelivo typu flobert. 2. Ad §4 ods. 2 pís. l) Definícia zakázanej zbrane: „samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň alebo upravená zo samočinnej zbrane“ je neurčitá a zmätočná. Nie je jasné, čo zákonodarca považuje za základné technické znaky a akým spôsobom by mala byť ich zhoda posudzovaná. V základných technických znakoch ako samočinná zbraň je skonštruovaná drvivá väčšina samonabíjacích zbraní, nakoľko elementárne princípy fungovania týchto palných zbraní, známe desiatky rokov, sú viac-menej konštantné a vývoj samočinných a samonabíjacích zbraní prebieha prakticky súčasne. Táto definícia de facto zahŕňa, ďaleko nad rámec implementovanej smernice, do kategórie zakázaných zbraní takmer všetky samonabíjacie zbrane. Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že zmysle zákona č. 64/2019 určuje kategóriu zbrane jej výrobca. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 3. Ad §4 ods. 2 – Predkladaná novela zakazuje držanie a používanie zásobovacích zariadení do zbraní na strelivo so stredovým zápalom s kapacitou na 20 nábojov pre krátke zbrane a 10 nábojov pre zbrane dlhé, pričom držbu týchto vyhradzuje pre športových strelcov združených v športovej organizácii a podmieňuje ju udelením výnimky. Zákonodarca opomenul skutočnosť, že takéto obmedzenie sa dotkne veľkého počtu zásobovacích zariadení, ktoré majú v súčasnosti držitelia v legálnej držbe a nadobudli ich legálnym spôsobom, pričom tieto budú nútení predať, alebo odovzdať do vlastníctva štátu, pričom budú bezpochyby finančne poškodení, nakoľko náhly prebytok týchto zásobovacích zariadení na trhu stlačí ich cenu na minimum, hlboko pod ich súčasnú hodnotu, či nadobúdaciu cenu. Vhodnou formuláciou právnej úpravy by bolo pritom možné umožniť legálnym držiteľom tieto zásobovacie zariadenia si ponechať. Opomenúť nemožno ani skutočnosť, že tieto zásobovacie zariadenia, aktuálne nepodliehajúce žiadnej evidencii, budú lacno predávané prostredníctvom inzertných portálov de facto anonymne a môžu skončiť buď v kriminálnom prostredí, alebo c zahraničí v rukách teroristov, čo je v príkrom rozpore s účelom tejto novely. Rovnako nie je zrejmé, či je možné naďalej používať zásobovacie zariadenia, ktorých pôvodná kapacita bola upravená a kto a za akých okolností môže danú úpravu vykonať, prípadne akým spôsobom. Umožnenie úpravy existujúcich zásobníkov, ktoré považuje novela za veľkokapacitné, na zásobníky, ktoré by spĺňali nové obmedzenie by sa výrazne znížilo riziko ich odklonu na čierny trh, riziko kriminalizácie niektorých držiteľov, najmä z radov zberateľov a znížilo by sa finančné zaťaženie držiteľov. Nestotožňujeme sa s názorom predkladateľa, že smernica štátom ukladá zaradenie opakovacích zbraní opatrených zásobovacími zariadeniami s nadlimitnou kapacitou nábojov medzi zbrane zakázané. Smernica takéto zbrane nezahŕňa v taxatívnom výpočte zbraní zakázaných (Príloha I, časť II). Predkladateľ nesprávne vyvodil a zaradil podľa bodu 5 Smernice opakovacie zbrane s nadlimitnou kapacitou zásobníku medzi zakázané. Podľa nášho názoru mal správne iba vysloviť sankciu za nepovolenú držbu nadlimitných zásobovacích zariadení, ktoré by mohli byť na opakovaciu zbraň pripevnené, ak sa nepoužívajú pri športovej činnosti (preteky, tréning). 4. Ad §4 ods. 3,4– Predkladaná novela zmierňuje ustanovenia zakazujúce používanie zameriavačov na princípe noktovízora a termovízie. Novela však opäť nereflektuje na potrebu redukcie zákazu tlmičov hluku výstrelu, pričom tieto nepovoľuje používať ani športovým strelcom, napriek tomu, že v mnohých krajinách dochádza k uvoľňovaniu v tejto oblasti najmä s ohľadom na prevažujúci prínos tlmičov hluku výstrelu pri ochrane sluchu strelcov a blízko stojacich osôb. Používanie tlmičov hluku výstrelu rovnako priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom sťažností obyvateľov v okolí strelníc, pričom vplyv legalizácie týchto zariadení na páchanie kriminality so strelnými zbraňami je zanedbateľný ak vôbec nejaký, ako to ukázal vývoj v iných krajinách, kde bolo používanie tlmičov hluku na športovú streľbu povolené. Tlmiče hluku výstrelu sú štandardne vybavené výrobným číslom rovnako ako strelná zbraň a je možné ich evidovať a ich nákup podrobiť rovnakému mechanizmu ako nákup strelných zbraní. 5. Navrhujeme zmeniť znenie v § 4 ods. 4, písm. a) na znenie: „a) tlmič hluku výstrelu, s výnimkou jeho použitia na športové účely,“ alebo vypustiť písmeno a) a zároveň zaradiť tlmič hluku výstrelu medzi hlavné časti zbrane. Dôvodom je, že smernica neukladá štátom povinnosť zaradiť tlmiče hluku výstrelu medzi zakázané doplnky. Sme toho názoru, že ich použitie na športové účely je vhodné v dôsledku čoraz vyšších environmentálnych požiadaviek kladených verejnosťou na prevádzku strelníc nachádzajúcich sa pri zastavaných oblastiach. Rovnako nevidíme dôvod pre striktný zákaz tlmičov v prípade určených na použitie napr. na airsoftových zbraniach či vzduchovkách, ktoré sú zaradené ako zbrane kat. D. 6. Ad §5 ods. 1 pís. f) – osobitným vyňatím krátkych strelných zbraní s hladkým vývrtom bez zjavného účelu došlo k zamedzeniu ich používania pri ochrane života, zdravia alebo majetku. Tieto zbrane sú pritom na tento účel vo svete i v SR pomerne rozšírené a umožňujú účinnú obranu, najmä v obydlí, pričom použitím vhodných druhov streliva je možné minimalizovať možnosť zásahu nezúčastnenej osoby na minimum, napr. v porovnaní s celoplášťovou strelou z krátkej guľovej zbrane. Rovnako tieto zbrane umožňujú použitie neletálneho alebo menej letálneho streliva, napr. s gumovou strelou a pod. Nie je pri tom známe, že by tieto zbrane predstavovali bezpečnostné riziko. S ohľadom na to, že tieto zbrane mohli doposiaľ držitelia ZP sk. A a B bez problémov nadobúdať, držať či nosiť, dochádza navrhovanou úpravou k vytvoreniu vákua, kedy títo držitelia nebudú môcť naďalej tieto zbrane držať a nosiť, rovnako nebude možné ich previesť, nakoľko zväčša ide o zbrane, ktoré nie sú vhodné na športovú streľbu či lov a držitelia tak budú fakticky nútení tieto zbrane buď nechať zničiť, alebo ich budú musieť odovzdať štátu, resp. „požiadať o prevod do vlastníctva štátu“ bez náhrady. 7. Ad §8 – Rovnako ako doterajšia legislatíva i predkladaná novela opomína rekreačných strelcov, ktorí sa nechcú a nepotrebujú združovať v kluboch resp. športových organizáciách, pričom títo strelci sú zákonom nútení združovať sa, čo je v priamom rozpore s ustanovením §3 ods. 1 zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Legislatíva upiera občanovi právo vykonávať rekreačnú športovú streľbu z dotknutých druhov zbraní ak nie je členom športovej organizácie a nie je resp. neašpiruje na vrcholového športovca a netrénuje alebo sa nezúčastňuje pretekov v uznaných disciplínach, pričom v SR existuje množstvo strelcov, ktorí si vytvárajú súťaže podľa pravidiel vlastných, napr. s prihliadnutím na svoj vek, finančné možnosti a pod. prípadne strieľajú len sami, pre vlastné športové vyžitie a relax. Toto ustanovenie zároveň opomína možnosť, že strelec nemohol trénovať alebo sa zúčastniť na súťaži v priebehu 12 mesiacov zo zdravotných, či iných dôvodov, pričom v dôsledku aktuálneho znenia novely by takýto strelec výnimku nezískal resp. by o ňu prišiel. Strelec, ktorý vykonáva športovo rekreačnú streľbu a nie je organizovaný v športovej organizácii by mal mať možnosť nahradiť potvrdenie športovej organizácie čestným vyhlásením, že aktívne vykonáva športovú a rekreačnú streľbu s príslušnou strelnou zbraňou, resp. druhom strelnej zbrane. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 8. Ad §14 ods. 1 poťažmo §35 – U elektronickej služby, ktorú novela predpokladá nie je zo znenia novely zrejmé, akým spôsobom sa držiteľ zbrojnej licencie dozvie o jej uvedení do prevádzky, ani akým spôsobom získa príslušné softwarové vybavenie (ak bude potrebné), prístupové či iné údaje k systému a pod. Rovnako nie sú k dispozícii hardwarové požiadavky pre elektronickú službu, bez ktorej sa nemôže držiteľ ZL na jej používanie adekvátne pripraviť. 9. Ad § 18 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, či zákonný zástupca osoby uvedenej v ods. 3 môže zbraň a strelivo tejto osoby zabezpečiť spolu so svojimi zbraňami a strelivom, alebo ich zabezpečí a uloží oddelene. 10. Navrhujeme zmeniť znenie § 24 ods. 2 na znenie: „(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a strelivo iba ak sú odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň iba ak sú odôvodnené pochybnosti o jej zániku. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu, alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, ak od posledného hodnotenia psychickej spôsobilosti uplynulo viac ako desať rokov. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu môže policajný útvar požadovať predloženie zbrane na kontrolu iba ak je odôvodnené podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.“ Dôvod: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie nového zbrojného preukazu. 11. Ad §27 – Nie je zrejmé prečo zákonodarca pristupuje k obmedzeniu dĺžky hlavne u zbrane určenej na nosenie na 280 mm. Aktuálna prax v SR je, že zbrojný preukaz skupiny A konzumuje i skupinu B, teda držanie zbrane na ochranu života, zdravia a majetku, teda ochranu v obydlí, pričom je nepochybné, že zbraň s dlhšou hlavňou je na takéto účely vhodná a upotrebiteľná. Nie je však jasné, aký prínos k bezpečnosti, alebo inému zákonom chránenému záujmu prispieva obmedzenie nadobúdania týchto zbraní legálnymi držiteľmi strelných zbraní. Rovnako treba pripomenúť, že v dôvodovej správe k tejto novele sa zákonodarca odvoláva na potrebu implementácie smernice Rady, ktorá však žiadne takéto ustanovenie neobsahuje. Navrhuje sa i rozšírenie oprávnení držiteľov ZP sk. A a B o nadobúdanie a držbu dlhých zbraní na ochranu života a zdravia v obydlí v stave umožňujúcom ich okamžité použitie. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. f) alebo zbraň kategórie C“ a slová „tejto zbrane“ sa nahrádzajú slovami „zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. a), b) a c)“. 12. Bod 64 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: V § 27 odsek 5 znie: „(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, inak najviac v rozsahu podľa písm. c), c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na ktorú nemá vydaný preukaz zbrane najviac v počte päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení, d) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie, pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, e) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti.“. Dôvody: Zachovanie možnosti legálne strieľať na strelniciach so zbraní, ktoré sú v súčasnosti v legálnej držbe a po prijatí novely budú zaradené medzi zakázané. Umožnenie streľby z vybraných druhov zbraní držaných na zberateľské účely pokiaľ je držiteľ zároveň držiteľom skupiny A alebo E zbrojného preukazu. 13. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „66. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“. Dôvody: Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti preukazovať sa dokladom o psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 14. Ad §28 ods. 1 pís. g) – ide o bezprecedentný zásah do základných princípov v rozpore s ustanovením čl. 50 Ústavy SR, kedy je ignorovaná zásada prezumpcie neviny a držiteľ zbrane alebo zbraní je trestaný už v momente kedy je obvinený zo spáchania trestného činu bez toho, aby došlo k jeho právoplatnému odsúdeniu. 15. Bod 73 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „V § 28 odsek 2 znie: „(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať a) držiteľ skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) alebo zbrane kategórie C a držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 2, 3 alebo ods. 4, 4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby, 5. vystavovania zbrane alebo streliva, 6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 8. znaleckého skúmania, b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 3. vystavovania zbrane alebo streliva, 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 6. znaleckého skúmania, 7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5, 8. streľby zo zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“ Dôvody: Navrhovaná zmena priamo súvisí s návrhom zmeny bodu 64 návrhu novely uvedeným vyššie. 16. Bod 74 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“. V § 28 ods. 5 sa na konci vety za slová „stratu psychickej spôsobilosti“ dopĺňajú slová „pokiaľ sa nepreukáže opak“. Dôvody: Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti podrobovať sa posúdeniu psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. Stratu psychickej spôsobilosti, ktorá nastáva v dôsledku nesplnenia zákonnej povinnosti napr. v dôsledku objektívnej nemožnosti podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti (napr. dlhodobá PN) navrhujeme konštruovať ako tzv. vyvrátiteľnú právnu domnienku. Tj. aby sa táto domnienka uplatňovala len do okamihu, keď sa osoba podrobí posúdeniu psychickej spôsobilosti s priaznivým výsledkom. 17. Ad §35 ods. 1 pís. p) – Formulácia ustanovenia môže viesť k nejasnostiam vo výklade, pričom nie je dostatočne zrejmé, že zákonodarca má na mysli len opravy, ktorým dochádza k zmene kategórie a podkategórie zbrane alebo zmene kriminalisticko-balisticky relevantných markerov na zbrani. Zároveň zákonodarca nevyužil možnosť rozšíriť oprávnenie držiteľa strelnej zbrane alebo streliva o vykonávanie prebíjania streliva a vykonávania drobných opráv a úprav na zbrani, tak ako ich zakotvuje smernica, pričom smernicu je potrebné implementovať ako celok, nie len vo forme obmedzení. Zo znenia predmetnej smernice: „Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie, alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní“. 18. Ad §34 a 35 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, čo sa rozumie pod spojením „podozrivý prevod.“ 19. Bod 142 návrhu navrhujeme zrušiť. Dôvody: Nesúhlasíme s navrhovaným predĺžením obmedzenie doby predbežného zaistenia veci až na 60 resp. 90 dní. Sme toho názoru, že v súčasnej dobe informatizácii spoločnosti a elektronickej evidencii v štátnej správe nebude dôvod tento proces predlžovať a preto je 15 resp. 30 dňová doba dostatočná. 20. Bod 170 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: V § 69 ods. 1 písmeno b) znie: „b) poruší povinnosť podľa § 9 ods. 5, § 28 ods. 1 písm. b), i), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b),“. Dôvody: Nesúhlasíme so zaradením porušenia ust. § 28 ods. 4 písm. e) (viditeľné nosenie zbrane mimo strelnice) medzi priestupky, s ktorými je bez ďalšieho spojená prezumpcia straty spoľahlivosti na dva roky a tým odňatie zbrojného preukazu. Sme toho názoru, že zvýšenie pokút za priestupky v spojitosti so stratou spoľahlivosti v prípade opakovaného spáchania priestupku je dostatočnou sankciou. 21. Bod 175 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 72j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2021 (1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona. (2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 1. marca 2026, ak jej platnosť nezanikne skôr. (3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. marcu 2021 sprostredkovateľskú činnosť, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 31. mája 2021, ak druhá veta neustanovuje inak. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá požiadala o vydanie skupiny C zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 31. mája 2021 je do rozhodnutia policajného útvaru oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie. (4) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 28. februára 2022, ak v odseku 3 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane nevydá, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (5) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. marcu 2021, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 28. februára 2022, pričom sa považuje do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie za osobu, ktorej bola udelená výnimka a je oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Ak mu bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka. Ak nepožiada podľa prvej vety o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zaniká, pričom môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (6) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň zaradenú od 1. marca 2021 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q) je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 28. februára 2022. (7) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 len na zbrane, ktoré boli na základe vydanej výnimky zaevidované do 30. apríla 2021. Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 zaniká na tie zbrane, ktoré neboli do 30. apríla 2021 na základe vydanej výnimky zaevidované. (8) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021. (9) V konaní začatom pred 1. marcom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2021. (10) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý nie je držiteľom zbrojnej licencie je pred jej prevodom do iného členského štátu povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý je držiteľom zbrojnej licencie je pred uvedením na trh povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a) (11) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 28. februára 2021. Ministerstvo najneskôr 30 dní pred zriadením elektronickej služby zverení na svojom webovom sídle dátum zriadenia elektronickej služby. (12) Držiteľ poľovného lístka je povinný do sprístupnenia evidencie podľa § 66 ods. 3 predložiť pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo nového zbrojného preukazu platný poľovný lístok. (13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu tohto zákona účinného do 28. februára 2021. (14) Na zbraň vyrobenú v členskom štáte alebo dovezenú do členského štátu do 28. februára 2021 sa vzťahuje § 37 ods. 3 v znení účinnom do 28. februára 2021 s výnimkou ustanovenia §37 ods. 3 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2021.““ Dôvody: V ods. 6 navrhujeme predĺžiť lehotu na oznámenie držby zbrane do 28.2.2022, čím dôjde k zosúladeniu termínov uvedených v prechodnom ustanovení a zníženiu administratívnej záťaže. Zároveň v súlade s predchádzajúcimi bodmi nášho návrhu týkajúcimi sa vypustenia povinnosti pravidelného skúmania psychickej spôsobilosti držiteľa vybraných druhov zbraní, ktoré majú byť zaradené do kat. A navrhujeme vypustiť ods. 7 navrhovaného znenia § 72j a prečíslovanie nasl. odsekov. V záujme zvýšenia právnej istoty navrhujeme precizovať znenie posledného odseku tak, aby z ustanovenie jednoznačne vyplývalo, že pri zaevidovaní zbrane sa ďalej neskúma, či je zbraň označená expanznou overovacou značkou. 22. Bod 183 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „183. V prílohe č. 6 časti A písmeno x) znie: „x) znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,“.“ Dôvody: Predkladateľom pôvodne navrhované znenie tohto ustanovenia nereflektuje na skutočnosť, že návrh zákona rozoznáva dva druhy znehodnotených zbraní, a to znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) a podľa §7 ods. 1 písm. j). Kým znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) by v plnom rozsahu zodpovedali pôvodne navrhovanej rozšírenej definícii znehodnotenej zbrane nakoľko sú znehodnotené podľa nového nariadenia Európskej komisie (tj. trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí), znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. j) boli upravované podľa predchádzajúcich predpisov členských štátov v zmysle ktorých nebolo nutné trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí. Novelou sa tiež rozširuje počet hlavných častí. V prípade ponechania textu v navrhovanej podobe by držitelia znehodnotených zbraní podľa §7 ods. 1 písm. j) boli nútení podrobiť tieto zbrane dodatočnému znehodnoteniu podľa nového unijného predpisu, hoci k tomu nezaväzuje ani smernica, ani znenie ostatných ustanovení zákona. Definíciu znehodnotenej zbrane preto navrhujeme zosúladiť s týmito skutočnosťami a vypustiť z jej textu slová „tak, aby všetky jej hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné, a aby nebolo možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil jej opätovné sfunkčnenie“. 23. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k expanzným zbraniam kat. A, B a C. Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby nadobúdanie expanzných zbraní uvedených v navrhovanom znení §4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) zákona nebolo podmienené výlučne držbou zbrojného preukazu skupiny F. Na účely nadobúdania týchto zbraní, ich držby a používania v rozsahu navrhovanom pre držiteľov skupiny F zbrojného preukazu navrhujeme zriadiť novú podskupinu skupiny F zbrojného preukazu, a to podskupinu F-EX zbrojného preukazu, ktorej udelenie by bolo podmienené výlučne splnením podmienky veku, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti a pobytu v SR. Dôvody: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu na účely nadobudnutia a držby týchto zbraní. 24. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k zbraniam kat. D Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby zbrane kat. D uvedené v navrhovanom znení zákona v §7 ods. 1 písm. a), d) a písm. k) (tzv. flobertky ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie, expanzné zbrane ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie a palné zbrane skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem tých, ktoré používajú delený náboj) boli vyňaté z navrhovaného režimu ohlasovacej povinnosti. Sme toho názoru, že takáto úprava návrhu by bola plne konformná so smernicou. Navrhujeme preto vypustiť odkaz na zbrane uvedené §7 ods. 1 písm. a), d) a k) z ustanovenia §7 ods. 3 a §14 ods. 2 a 3 v navrhovanom znení. Dôvody: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a nadobúdateľov týchto zbraní. 25. Preberaná smernica Rady na niekoľkých miestach umožňuje členským štátom povoliť držanie strelných zbraní kat. A v záujme národnej obrany, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou (čl. 6 smernice Rady), pričom na toto zákonodarca nijako v novele nereflektuje, napriek tomu, že už niekoľko rokov inštitút dobrovoľnej vojenskej prípravy v SR existuje a je oň pomerne malý záujem. Implementáciou tejto úpravy by mohlo dôjsť jednak k využitiu možnosti poskytovanej smernicou, jednak by mohlo dôjsť k zatraktívneniu dobrovoľnej vojenskej prípravy samotnej. 26. Zavedením elektronickej služby na sledovanie pohybu zbraní a streliva sa prakticky eliminuje reálna potreba papierového nákupného povolenia na nadobúdanie zbrane alebo jej hlavnej časti. V prípade udelenia povolenia na nákup zbrane či hlavnej časti by preto malo byť možné toto len vyznačiť vhodným spôsobom v informačnom systéme tak, aby bola táto informácia prístupná elektronicky držiteľom ZL tak, aby mohli zbraň, alebo jej hlavnú časť držiteľovi ZP predať a zároveň tieto informácie zaniesť do elektronického systému, čím by sa naplnil význam a účel súčasného systému nákupných povolení. Týmto by sa eliminovala de facto nadbytočná administratíva ako i finančné zaťaženia držiteľov ZP, zároveň by to bolo primerané zadosťučinenie za bezdôvodne odňaté práva a odbremenilo by to oddelenia evidencie zbraní a streliva. 27. Zároveň s pripravovanou čiastočnou elektronizáciou oblasti evidencie zbraní a streliva, zároveň s plánovanou plošnou obmenou zbrojných preukazov by bolo na mieste modernizovať súčasný systém zbrojných preukazov a preukazov zbrane, ktoré na rozdiel od občianskych, vodičských a iných preukazov ostali v nezmenenom papierovom a veľkom formáte. Okrem náchylnosti tohto formátu dokladov na poškodenie a zničenie, sú tieto podstatne jednoduchšie na falšovanie a pozmeňovanie ako moderné formáty napr. občianskych preukazov. Zároveň by bolo možné v zbrojnom preukaze s čipom zaniesť údaje o všetkých držaných zbraniach, udelených výnimkách, či psychickej spôsobilosti. Okrem vydávania nového zbrojného preukazu v modernom formáte existuje alternatíva, kedy by sa údaje o oprávnení držať a nosiť zbraň ako i ostatné údaje zapísali na čip občianskeho preukazu, čím by sa podstatne zjednodušil proces vydávania ZP, odstránila by sa časť administratívy, odbremenili by sa príslušné oddelenia PZ, eliminovalo by sa riziko straty, poškodenia, odcudzenia či zneužitia ZP a preukazu zbrane a pod. 28. Súčasné znenie návrhu novely neumožňuje držiteľom zbrojných licencií nakúpiť a držať na sklade zbrane kat. A a veľkokapacitné zásobovacie zariadenia, ktoré majú byť určené na predaj držiteľom príslušnej výnimky na ich nadobudnutie. Toto obmedzenie predstavuje výrazný zásah do podnikania v oblasti zbraní a streliva a neúmerne, nad rámec smernice, sťaží nadobúdanie týchto zbraní a zásobovacích zariadení pre športových strelcov. 29. Rovnako novela zákona neráta s možnosťou nosenia streliva s expanznou strelou na obranu, pričom ide o opatrenie nelogické a v rozpore s účelom zákona, ktorý má dať občanom, ktorí legálne držia a nosia strelnú zbraň, možnosť efektívne brániť zbraňou seba alebo iného v prípadoch krajnej núdze a nutnej obrany. Moderné expanzné strelivo je vyvinuté tak, aby pri zásahu cieľa minimalizovalo riziko priestrelu cieľa a zasiahnutia nezúčastnených osôb, rovnako výrazne znižuje riziko odrazu strely. Súčasne povolené celoplášťové strelivo sa dlhé roky ukazuje ako neefektívne pri zastavovaní útoku najmä divých zvierat, ako i páchateľov pod vplyvom alkoholu či omamných a psychotropných látok, pritom však neúmerne zvyšuje riziko zasiahnutia tretej osoby či odrazu strely. Zákon v tejto oblasti povyšuje ochranu života páchateľa a „divého zvieraťa“ nad život a zdravie obrancu a napadnuté osoby, či nepriamo zúčastnené osoby. V týchto prípadoch by mal zákonodarca prehodnotiť, s využitím najnovších poznatkov v tejto oblasti, skúseností iných krajín.

Autor: Szabó, Koloman
Pripomienka k: LP.2020.464
Počet pripomienkovateľov: 69
Pripomienka: Na základe zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podávam zásadnú hromadnú pripomienku k navrhovanému textu novely zákona 190/2003 Z. z. zverejnenej 15.10.2020 pod číslom legislatívneho procesu LP/2020/464. Implementovanou úpravou (EÚ) 2017/853 zo 17.05.2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS po kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len smernica) došlo k jednostrannému sprísneniu tejto smernice. Následná implementácia do novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v niektorých bodoch navrhuje prísnejšie opatrenia ako určuje smernica alebo navrhuje nové, ktoré smernica nevyžaduje. Z toho dôvodu navrhujem nasledovné zmeny v novele zákona, ktoré zmiernia negatívny dopad smernice na zákon a pri tom podľa môjho názoru sú v súlade so smernicou: § 2 písm. b) navrhujem vynechať vložnú nábojovú komoru. Odôvodnenie: v prípade, že vložná nábojová komora bude hlavnou časťou zbrane sa stane nasledovné: - Výrobcovia budú musieť ich označiť tak, ako sa značia zbrane (výrobca, druh, typ, kaliber, výrobné číslo, skúšobná značka podľa C.I.P., posledné dvojčíslo roku skúšky, prípadne iné informácie). Nakoľko sa jedná o rozmerovo malé predmety valcového tvaru (pri najbežnejších kalibroch zvyčajne priemeru 8-10 mm), tak na takú malú plochu je fakticky nemožné trvale umiestniť také množstvo informácií, aby to mohlo byť čitateľné voľným okom. - Každú vložnú nábojovú komoru výrobca bude musieť nechať podrobiť posúdeniu zhody autorizovanou osobou – skúšobňou (výdaj cca 20,- €/kus). - Majiteľ pred kúpou takejto vložnej nábojovej komory v prípade krátkej zbrane bude musieť vyžiadať nákupné povolenie a po nákupe bude musieť vyžiadať preukaz zbrane. - Vložná nábojová komora z rozmerového dôvodu je veľmi náchylná na stratu, hlavne na otvorenej strelnici. - V minulosti bolo na území Slovenskej republiky veľa vložných nábojových komôr vyrobených a predaných. Tieto komory nie sú nijako označované, ani výrobcom, ani skúšobňou. Ich dopátranie políciou by bolo nemožné a tým pádom zákon by bol retroaktívny, nakoľko majitelia takýchto komôr ich nadobudli v čase, keď boli voľne predajné a ich nadobúdanie neobmedzoval žiadny predpis, ani zákon. - V prípade nájdenia takejto nábojovej komory to automaticky bude znamenať obvinenie majiteľa za nedovolené ozbrojovanie. písm. f) navrhujem vynechať delený náboj. Odôvodnenie: delený náboj je neistý pojem. Pokiaľ dobre rozumiem jedná sa o oddelenú strelu (napr. do vzduchovky) a jedná sa o oddelenú výmetnú nábojku (napr. do poplašnej zbrane, prípadne priemyselnej alebo jatočnej nábojky). Osoba nad 18 rokov tieto veci aj teraz, aj podľa nového zákona môže vlastniť legálne a kým sú oddelene uložené, nenabité do zbrane na čo je nábojová komora vyrobená alebo upravená, tak zatiaľ sa jedná o legálne držanie. Bude ťažké dokazovať, že strela do vzduchovky a nábojka do poplašáku bola držaná práve na ten účel (platí prezumpcia neviny). Pri zaistení takejto zbrane zvyčajne ide a podomácku úpravu, čo je aj tak zakázané, takže KEÚ môže zbraň zakategorizovať do § 4 ods. 2 písm g) – nedovolená výroba alebo nedovolená úprava. písm. j) navrhujem zmeniť znenie na: tlmičom hluku výstrelu je zariadenie na obmedzenie zvuku výstrelu. Odôvodnenie: úsťový tresk sa vytvára len pri zbraniach, ktoré používajú nadzvukový náboj. U týchto zbraniach výstrel zo zbrane sa dá v relatívne malej miere utlmiť, ale samotná strela vytvára nadzvukový tresk, čo je nemožné utlmiť, preto zbrane s tlmičom zvyčajne strieľajú podzvukové strelivo a tam úsťový tresk nevzniká. písm. x) navrhujem zásobovací pás zmeniť na nábojový pás. § 4 ods. 2 písm. l) navrhujem zmeniť na samonabíjaciu palnú zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane. písm. p) navrhujem vynechať. Odôvodnenie: pôvodný návrh znenia by zaradil prakticky všetky samonabíjacie zbrane do tejto kategórie. Napr. pohon zbrane s odberom plynov na piesť je najrozšírenejší spôsob pohonu zbrane. Takto fungujú napr. SA 58, AK, AR/M16, atď. To sú zbrane pôvodne samočinné, ale na tom istom spôsobe fungujú aj napr. zbrane Simonov, Dragunov, Garand, ktoré nikdy neboli určené na streľbu s dávkou, ale boli samonabíjacie. U krátkych zbraniach u nás najrozšírenejšie sú pištole, napr. Glock, ČZ 75, Beretta 92, ktoré majú vlastné samočinné verzie, takže tým pádom by aj tieto zbrane bolo treba zaradiť do tejto kategórie. Z dôvodu získavania streleckých návykov veľa príslušníkov polície a armády zaobstaráva na sebeobranu, prípadne na športové účely takú istú zbraň v samonabíjacom prevedení, s čím vykonáva službu (SA 58, ČZ 75, Glock). V prípade odobratia týchto zbraní by strieľali len množstvo streliva v rámci výcviku a nemohli by trénovať individuálne. Viem, že tento argument sa nevzťahuje na všetkých, ale tu hrá kľúčovú rolu množstvo vystrelených nábojov. Skúsenosti z nedávnej minulosti poukázali na nedostatky v streleckom výcviku policajtov. Bezpečnostná situácia v Európe vytvára predpoklad, že budeme potrebovať policajtov, ktorí vedia trafiť cieľ. Ohľadne spätnej úpravy zbrane: tieto úpravy sú aj tak zakázané, takže nie je dôvod ich znova zakázať. V reálnej praxi hocijaká zbraň sa dá upraviť, len treba mať ochotu, vedomosti a technické vybavenie. Ohľadne tohto stačí spýtať pracovníkov KEÚ, ktorí majú celkom slušnú zbierku takto upravených zbraní. § 4 ods. 3 písm. c) navrhujem buď vynechať celé a nechať pôvodnú verziu (strelivo so strelou dodatočne upravenou), v prípade, že sa to nedá, tak ustanoviť pojem dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu. Odôvodnenie: či sa jedná o dovolenú úpravu alebo dovolenú výrobu je veľmi diskutabilné. V minulosti totiž polícia obvinila viaceré osoby, ktoré upravovali zbrane za nedovolené obchodovanie so zbraňami, nakoľko predávali zbrane, ktoré KEÚ zaradil do tejto kategórie (nedovolená úprava). Z právnického hľadiska zbraň upraviť môže osoba, ktorá má na ten účel vydanú zbrojnú licenciu. Tieto osoby takúto zbrojnú licenciu mali. Zbrane po vykonaní takejto úpravy museli nechať preskúšať autorizovanou osobou – skúšobňou zbraní – to sa stalo. Zbrane skúškam vyhoveli. Dostali vyhovujúci protokol a do zbraní bola gravírovaná platná C.I.P. značka. Predaj zbraní bol evidovaný v záznamových knihách. Prerobenie zbraní bolo hlásené na políciu. Na prvý pohľad všetko tak, ako káže zákon. Napriek tomu KEÚ tieto zbrane zaradil do § 4 ods. 2 písm. g) – vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak neide o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu. Z tohto dôvodu, aby sa to v budúcnosti nemohlo stať navrhujem buď vynechať celé a nechať pôvodnú verziu, alebo ustanoviť jasné pravidlá, kto, komu a za akých podmienok dovoľuje výrobu alebo úpravu. § 4 ods. 4 písm. a) navrhujem vynechať tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie: vybratie tlmiča zvuku z kategórie A a zaradenie do kategórie B odôvodňujú nasledujúce fakty: - V rámci EÚ použitie tlmičov vo viacerých členských štátoch je bežnou praxou. - Občania niektorých štátov EÚ ohľadne použitia tlmičov hluku sú mentálne na inej úrovni, vnímajú to pozitívne a nemyslia hneď len na pytliactvo. Viacmenej z dôvodu tejto obavy sa konzervatívne kruhy poľovníkov stavali negatívne k tlmičom hluku. Pytliactvo je zakázané. Samozrejme keby chytili buď športového strelca alebo poľovníka pri pytliactve s tlmičom hluku, tak by mohli použiť proti nemu tie isté § napr. nezákonný spôsob lovu, ako používali doteraz. - Príroda je veľmi zaťažená hlukom čo vytvára naša civilizácia. Zvuk výstrelu je relatívne silný, ruší aj zver žijúci vo voľnej prírode a vadí aj ľuďom, ktorí žijú v okolí strelníc a ich domácim zvieratám. Následkom sú sťažnosti a zatváranie strelníc. Keby strelci mohli používať tlmič hluku, tak by sa v podstatnej miere znížilo zaťaženie okolia strelnice zvukom. - V minulosti došlo k zákonnému obmedzeniu používania terénnej motorky a štvorkolky mimo cestnej premávky z dôvodu rušenia zveri. Z toho istého dôvodu by mohlo byť zavedené aj použitie tlmiča hluku. Samozrejme som vedomý toho, že na všetky zbrane sa nedá namontovať tlmič a všetci poľovníci buď z finančných alebo z morálnych dôvodov by ani nechceli použiť tlmič hluku, ale s postupom času by sa to zmenilo. Takisto ako zo dňa na deň sa nedá zabrániť znečisteniu prírody plastom, tak isto nemôžeme naraz dosiahnuť nezaťaženie prírody hlukom. § 5 ods. 1 písm. a) navrhujem vynechať slová: ktorá nie je uvedená v písmene f). písm. b) navrhujem vynechať slová: ktorá nie je uvedená v písmene f). písm. f) navrhujem vynechať celé. Odôvodnenie: Zatiaľ bolo na slobodnej vôle občana, že po zabezpečení zbrojného preukazu skupiny A – nosenie zbrane, akú zbraň vyberie. Predpokladám, že navrhovateľ tu mal na mysli brokovnice so skrátenou hlavňou a pažbou – tzv. lupara. Drvivá väčšina zbraní nosených na sebaobranu mala drážkovaný vývrt (pištole, revolvery). Nevidím dôvod v európskej smernici, aby výber zbrane na sebaobranu bol takto obmedzovaný. (Že by požiadavka KEÚ z dôvodu identifikácie zbrane a strelca?) písm. g) navrhujem vynechať celé. Odôvodnenie: Vo viacerých štátoch EÚ tieto zbrane sú držané bez hocijakého obmedzenia a ich držanie odôvodňujú opodstatnenými argumentami, ako napr. signalizácia polohy v horolezectve, signalizácia v lodnej doprave. Môže sa reálne stať, že vo výbave lode, ktorá prichádza od našich západných susedov sa nachádza takáto signalizačná zbraň, pričom u nás je zaradená do kategórie B. Naopak posádky lodí nemôžu prekročiť hranice s takouto zbraňou nakúpenou u nás bez nahlásenia na polícii. § 5 ods. 2 navrhujem doplniť: Doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie: vybratie tlmiča zvuku z kategórie A a zaradenie do kategórie B odôvodňujú nasledujúce fakty: - V rámci EÚ použitie tlmičov vo viacerých členských štátoch je bežnou praxou. - Niektoré štáty EÚ ohľadne použitia tlmičov hluku sú mentálne na inej úrovni, vnímajú to pozitívne a nemyslia hneď len na pytliactvo. Viacmenej z dôvodu tejto obavy konzervatívne kruhy poľovníkov sa stavali negatívne k tlmičom hluku. Pytliactvo je zakázané. Samozrejme keby chytili buď športového strelca alebo poľovníka pri pytliactve s tlmičom hluku, tak by mohli použiť proti nemu tie isté § napr. nezákonný spôsob lovu, ako používali doteraz. - Príroda je veľmi zaťažená hlukom, čo vytvára naša civilizácia. Zvuk výstrelu je relatívne silný, ruší aj zver žijúci vo voľnej prírode a vadí aj ľuďom, ktorí žijú v okolí strelníc a ich domácim zvieratám. Následkom sú sťažnosti a zatváranie strelníc. Keby strelci mohli používať tlmič hluku, tak by sa v podstatnej miere znížilo zaťaženie okolia strelnice zvukom. - V minulosti došlo k zákonnému obmedzeniu používania terénnej motorky a štvorkolky mimo cestnej premávky z dôvodu rušenia zvery. Z toho istého dôvodu by mohlo byť zavedené aj použitie tlmiča hluku. Samozrejme som vedomý toho, že na všetky zbrane sa nedá namontovať tlmič a všetci poľovníci buď z finančných alebo z morálnych dôvodov by ani nechceli použiť tlmič hluku, ale s postupom času by sa to zmenilo. Takisto ako zo dňa na deň sa nedá zabrániť znečisteniu prírody plastom, tak isto nemôžeme naraz dosiahnuť nezaťaženie prírody hlukom. § 6 ods. 1 písm e) navrhujem vynechať. § 7 ods. 1 písm. a) navrhujem zmeniť na: palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert. Odôvodnenie: Vo viacerých členských štátoch EÚ sú také flobertky, ktoré pôvodne boli vyrobené ako flobertky a neboli upravené zo žiadnej inej kategórie, sú voľne dostupné. V smernici som nenašiel požiadavku, ktorá by požadovala sprísnenie v tomto smere. Naopak odstránenie hranice do 7,5 J by znamenalo, že ľudia môžu kupovať tieto zbrane. S pôvodne vyrobenými zbraňami ako flobert podľa mojich vedomostí neboli spáchané trestné činy. Na tento účel kupovali zbrane prerobené z kategórie A, B, C na D – flobert. Tieto zbrane teraz budú patriť do pôvodnej kategórie. písm. b) navrhujem zmeniť na plynovú zbraň. Odôvodnenie: Pokiaľ dobre viem v EÚ nie je určená úsťová energia vzduchoviek a plynoviek. V niektorých štátoch je obmedzenie do kalibru 6,35 mm (0,25). Aj tu by sme mohli urobiť ústupky, keď už sprísňujeme kategorizáciu zbraní. Majiteľ zbrane zvyčajne nemá možnosť ako preveriť či konkrétna vzduchovka, čo práve kúpil strieľa s energiou 15 alebo 16 J. Z pohľadu nebezpečnosti rozdiel je nepodstatný. Nemám vedomosť o tom, že by hocijaká vzduchovka bola použitá pri teroristických útokoch. písm. i) navrhujem zmeniť na text: znehodnotená zbraň, pred znehodnotením patriaca do kategórie A, B, C alebo D. Odôvodnenie: Z toho dôvodu, že neexistoval kontrolný orgán na Slovensku, ktorý by prekontroloval znehodnotené zbrane, či spĺňajú požiadavky podľa predpisu a označoval ich platnou kontrolnou značkou. Na Slovensku prakticky neexistujú zbrane, ktoré by spĺňali požiadavky prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú.v. EÚ L 333, 19.12.2015), Znehodnotené zbrane, ktoré sú momentálne voľne držané boli znehodnotené buď podľa predchádzajúcej právnej úpravy, prípadne ešte staršej. Niektoré dokonca boli znehodnotené ešte počas socializmu. Navrhovaná právna úprava by všetkých majiteľov týchto znehodnotených zbraní kriminalizoval. V minulosti znehodnotené zbrane nadobudli legálnym spôsobom. Vo väčšine nemajú o zbraniach ani certifikáty o znehodnotení, ani nevedia preukázať spôsob nadobudnutia, pričom zbrane boli znehodnotené legálne podľa časovo starších predpisov platných v minulosti. písm. j) navrhujem vynechať, § 7 ods. 2 navrhujem vynechať. § 8 navrhujem doplniť ods. 6 Zánik výnimky Ministerstvo písomne oznámi policajnému útvaru, kto zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal. Odôvodnenie: V minulosti sa stalo, že podľa ODE P PZ výnimka údajne zanikla, pričom príslušníci polície, ktorí zbrojný preukaz vydali o tomto zániku nemali vedomosť a považovali výnimku za platnú, nakoľko Prezídium, ktorý výnimku vydal, neoznámil to písomne na okres. Dokonca sa stalo, že riaditeľ ODE P PZ, kto výnimku vydal, nariadil na okres policajtom prekontrolovať veci držané na výnimku dva roky po údajnom zániku výnimky. Pričom existujú tri rozdielne doklady podpísané tým istým riaditeľom ODE P PZ ohľadne oprávnenosti držby, prípadne rozdielnosti dátumu zániku výnimky. Z tohto pohľadu považujem za veľmi odôvodnenú požiadavku, aby v takomto prípade Prezídium, kto výnimky vydával mal povinnosť písomne zániky výnimiek oznamovať na okresné OD, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k podobným situáciám. § 9 navrhujem doplniť ods. 6 Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia (aj nábojového pása) s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, ale toto zásobovacie zariadenie nesmie byť vložené do zbrane, okrem prípadov uvedených v ods. 5. Odôvodnenie: Za posledných cca desať rokov bolo predaných veľmi veľa znehodnotených a expanzných zbraní. Nakoľko vtedy platná právna úprava to umožňovala a ani predajcovia, ani policajti žiadnu evidenciu ohľadne zásobníkov a nábojových pásov neviedli, tak medzi občanmi Slovenskej republiky sa vyskytuje veľké množstvo takých zásobníkov a nábojových pásov. Niektorí majitelia sledujú zákon o zbraniach a strelive, ale veľká väčšina nie a pre nich z logického dôvodu zásobník prípadne nábojový pás neznamená žiadne bezpečnostné riziko. Tieto zásobníky a nábojové pásy sú do dnešného dňa voľne dostupné, ich dohľadanie políciou je priamo nemožné a nakoľko nemajú výrobné čísla a vo viacerých prípadoch sú použiteľné aj na rozdielne kalibre napr. v nábojovom páse do MG 42 (pôvodný kaliber 8x57) sa dá nabiť aj náboj 7,62x51/308 Win. Do zásobníku SA 58 alebo AK 47 bezproblémovo pasuje náboj 6,5 Grendel, tak to sťažuje aj ich identifikáciu. Takýchto príkladov je veľa, pričom z reálneho hľadiska samostatný zásobník bez zbrane nie je nebezpečný. § 27 ods. 1 písm. b) navrhujem doplniť: Nadobudnúť do vlastníctva, držať tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie som už uviedol vyššie. § 27 ods. 3 písm. c) navrhujem doplniť: Nadobudnúť do vlastníctva, držať tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie som už uviedol vyššie. § 27 ods. 4 písm. b) navrhujem doplniť: Nadobudnúť do vlastníctva, držať tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie som už uviedol vyššie. § 27 ods. 5 písm b) navrhujem doplniť: Nadobudnúť do vlastníctva, držať tlmič hluku výstrelu. Odôvodnenie som už uviedol vyššie. § 34 ods. 8 navrhujem buď vynechať, alebo v prípade, že je to nemožné, tak upresniť pojem podozrivý. Odôvodnenie: Strelci majú rozdielne spotreby streliva. Niekto sa raz ročne objaví na strelnici. Jemu stačí krabička za rok. Niekto, napr. športový strelec IPSC na medzinárodnej úrovni vystrelí pár tisíc mesačne. Navyše športové kluby zvyknú kupovať strelivo naraz z dôvodu ušetrenia cesty a finančnej zľavy. Pojem podozrivý preto môže znamenať niečo iné pre jedného predajcu a niečo iné pre druhého. Preto navrhujem buď vypustiť uvedený odsek, alebo presne uviesť, že aké množstvo, za aký časový interval má právo občan nakúpiť. § 35 písm q) navrhujem buď vynechať, alebo v prípade, že je to nemožné, tak upresniť pojem podozrivý. Odôvodnenie: Strelci majú rozdielne spotreby streliva. Niekto sa raz ročne objaví na strelnici. Jemu stačí krabička za rok. Niekto, napr. športový strelec IPSC na medzinárodnej úrovni vystrelí pár tisíc mesačne. Navyše športové kluby zvyknú kupovať strelivo naraz z dôvodu ušetrenia cesty a finančnej zľavy. Pojem podozrivý preto môže znamenať niečo iné pre jedného predajcu a niečo iné pre druhého. Preto navrhujem buď vypustiť uvedený odsek, alebo presne uviesť, že aké množstvo, za aký časový interval má právo občan nakúpiť. § 58 ods. 1 navrhujem vynechať slovo streliva. Odôvodnenie: V minulosti (a ani teraz) znehodnotiť, zničiť alebo vyrobiť rez streliva nepodliehalo povoleniam vydaným policajným útvarom. KEÚ môže určiť či so strelivom bol spáchaný trestný čin, napr. vražda len vtedy, keď je už vystrelený. Ináč môže len konštatovať, že o aký kaliber a typ sa jedná a kto je výrobcom. Keď pred znehodnotením, zničením alebo vyrobením rezu majitelia zbrojných licencií budú posielať strelivo cez OD (okres) na KEÚ, tak to bude spôsobiť enormné zaťaženie aj Oddelení dokladov na jednotlivých okresoch, aj kapacity KEÚ. Príloha č. 6 ods. A písm. x) navrhujem zmeniť na: znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená buď podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú.v. EÚ L 333, 19.12.2015), alebo podľa časovo starších predpisov platných v minulosti. Odôvodnenie: Z toho dôvodu, že neexistoval kontrolný orgán na Slovensku, ktorý by prekontroloval znehodnotené zbrane, či spĺňajú požiadavky podľa predpisu a označoval ich platnou kontrolnou značkou. Na Slovensku prakticky neexistujú zbrane, ktoré by spĺňali požiadavky prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú.v. EÚ L 333, 19.12.2015). Znehodnotené zbrane, ktoré sú momentálne voľne držané boli znehodnotené buď podľa predchádzajúcej právnej úpravy, prípadne ešte staršej. Niektoré dokonca boli znehodnotené ešte počas socializmu. Navrhovaná právna úprava by všetkých majiteľov týchto znehodnotených zbraní kriminalizoval. V minulosti znehodnotené zbrane nadobudli legálnym spôsobom. Vo väčšine nemajú o zbraniach ani certifikáty o znehodnotení, ani nevedia preukázať spôsob nadobudnutia, pričom zbrane boli znehodnotené legálne podľa časovo starších predpisov platných v minulosti. ods. B navrhujem vynechať písm. f). Odôvodnenie: v prípade, že vložná nábojová komora bude hlavnou časťou zbrane sa stane nasledovné: - Výrobcovia budú musieť ich označiť tak, ako sa značia zbrane (výrobca, druh, typ, kaliber, výrobné číslo, skúšobná značka podľa C.I.P., posledné dvojčíslo roku skúšky, prípadne iné informácie). Nakoľko sa jedná o rozmerovo malé predmety valcového tvaru (pri najbežnejších kalibroch zvyčajne priemeru 8-10 mm), tak na takú malú plochu je fakticky nemožné trvale umiestniť také množstvo informácií, aby to mohlo byť čitateľné voľným okom. - Každú vložnú nábojovú komoru výrobca bude musieť nechať podrobiť posúdeniu zhody autorizovanou osobou – skúšobňou (výdaj cca 20,- €/kus). - Majiteľ pred kúpou takejto vložnej nábojovej komory v prípade krátkej zbrane bude musieť vyžiadať nákupné povolenie a po nákupe bude musieť vyžiadať preukaz zbrane. - Vložná nábojová komora z rozmerového dôvodu je veľmi náchylná na stratu, hlavne na otvorenej strelnici. - V minulosti bolo na území Slovenskej republiky veľa vložných nábojových komôr vyrobených a predaných. Tieto komory nie sú nijako označované, ani výrobcom, ani skúšobňou. Ich dopátranie políciou by bolo nemožné a tým pádom zákon by bol retroaktívny, nakoľko majitelia takýchto komôr ich nadobudli v čase, keď boli voľne predajné a ich nadobúdanie neobmedzoval žiadny predpis, ani zákon. - V prípade nájdenia takejto nábojovej komory to automaticky bude znamenať obvinenie majiteľa za nedovolené ozbrojovanie, čo bude spôsobovať nedôveru občana. ods. C navrhujem vynechať písm. j). Odôvodnenie: delený náboj je neistý pojem. Pokiaľ dobre rozumiem jedná sa o oddelenú strelu (napr. do vzduchovky) a jedná sa o oddelenú výmetnú nábojku (napr. do poplašnej zbrane prípadne priemyselnej alebo jatočnej nábojky). Osoba nad 18 rokov tieto veci aj teraz, aj podľa nového zákona môže vlastniť legálne a kým sú oddelene uložené, nenabité do zbrane na čo je nábojová komora vyrobená alebo upravená, tak zatiaľ sa jedná o legálne držanie. Bude ťažké dokazovať, že strela do vzduchovky a nábojka do poplašáku bola držaná práve na ten účel (platí prezumpcia neviny). Pri zaistení takejto zbrane zvyčajne ide a podomácku úpravu, čo je aj tak zakázané, takže KEÚ môže zbraň zakategorizovať do § 4 ods. 2 písm g) – nedovolená výroba alebo nedovolená úprava. Navrhujem implementáciu tejto zásadnej hromadnej pripomienky do zákona.

Autor: Gajdoš, František, Mgr.
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 258
Pripomienka: ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY afg.sk, s.r.o. K zbraniam kat. D (§7): Navrhovanú povinnosť ohlasovať nadobudnutie expanzných zbraní (neodvodených, resp. neupravených zo zbraní kat. A, B, C) a zbraní typu flobert do 7.5 Joula považujeme za zbytočnú a neodôvodnenú. Odôvodnenie: 1. Expanzné zbrane (neodvodené, resp. neupravené zo zbraní kat. A, B, C) - nedávno boli Európskou Úniou stanovené technické požiadavky na ich dovolené technické prevedenie pre celú EÚ, ktoré už sú prevzaté a účinné aj u nás na Slovensku. Ich ohlasovanie vo vzťahu k občanom SR a nadbytočná administratíva vo vzťahu k cudzincom je nežiadúca, nakoľko rovnaké prevedenie expanznej zbrane si viete zakúpiť dnes u nás na Slovensku, ako aj napr. v Nemecku, po ktorého vzore boli mimochodom technické štandardy na expanzné zbrane prijaté. Expanzné zbrane je v Nemecku potrebné ohlasovať len ak sa ich chystáte nosiť a je možné ich zakúpiť aj na diaľku. Z dôvodu sprísnenia technických požiadaviek zo strany EÚ sa aj výrazne znemožnila snaha niektorých osôb prerábať takéto zbrane na účinné strelné zbrane schopné strielať projektily. Ohlasovanie takýchto zbraní, vrátane dodatočného ohlasovania zbraní nadobudnutých do účinnosti novely predstavuje aj zbytočnú neúmernú záťaž pre príslušné policajné útvary. 2. Zbrane typu flobert do 7.5 Joula - ich ohlasovanie vo vzťahu k občanom SR a nadbytočná administratíva vo vzťahu k cudzincom je nežiadúca a zbytočná, nakoľko sú to tak slabé zbrane, ktoré nie sú spôsobilé privodiť závažnú ujmu na zdraví alebo majetku. Ak zákonodarca považuje za nutné ohlasovať nadobudnutie takýchto zbraní, tak by sa mohol inšpirovať českou zákonodarnou iniciatívou, podľa ktorej sa síce bude nadobudnutie zbraní typu flobert ohlasovať, avšak súčasne sa ruší limit do 7.5 Joula, čím na jednej strane občanom ČR stanovuje novú záťaž vo forme povinnosti ohlásenia, avšak na druhej strane pozitívny ,,bonus´´ vo forme neobmedzenej kinetickej energie. Zároveň česká novelizačná iniciatíva nezavádza povinnosť dodatočne ohlasovať nadobudnuté zbrane typu flobert do 7.5 J do účinnosti novely, za podmienky, že sú riadne označené príslušnou autorizovanou osobou (tzv. skušobňa), čím zachováva princíp právnej istoty. Ohlasovanie takýchto zbraní, vrátane dodatočného ohlasovania zbraní nadobudnutých do účinnosti novely predstavuje aj zbytočnú neúmernú záťaž pre príslušné policajné útvary. Poznámka k plynovým zbraniam (vzduchovky): Česká novelizačná iniciatíva plánuje zrušiť limit 16 Joulov. Zbraňou kat. D bez povinnosti ohlasovania bude plynová zbraň s neobmedzenou kinetickou energiou a kalibrom do 6.35 mm. Česká republika nehľadá teda len cesty, ako sprísňovať aktuálny zákon po vzore európskej zbraňovej smernice, ale snaží sa ho v prospech občanov aj uvoľňovať tam, kde to smernica umožňuje. Bolo by na mieste pristúpiť k tomu podobne a možno aj zosúladiť s českou republikou kategóriu voľnopredajných zbraní kat. D. Môže sa kľudne stať, že ak budú plynové zbrane v ČR predávané do kal. 6.35 mm bez limitu energie na ústi hlavne ako zbrane kat. D bez obmedzenia predaja vo vzťahu k cudzincom (čo je v ČR v pláne), tak sa občania SR budú nákupom takýchto plynových zbraní bez limitu energie na ústi hlavne v ČR vedome alebo nevedome nedovolene ozbrojovať a páchať tým trestný čin. Ďalším dôvodom na odstránenie limitu 15 Joulov je skutočnosť, že sa vykytlo pár prípadov, kedy zaistené plynové zbrane podrobenú expertíznemu skúmaniu vykázali približne o jeden Joul vyššiu energiu ako je voľnopredajná hranica 15 Joulov a ich majitelia boli vystavení trestnému stíhaniu za konanie, ktoré nie je spoločensky škodlivé, pričom sa mohlo len jednať o výrobnú chybu daných modelov, nakoľko boli predávané a kupované v dobrej viere, že sú to zbrane do 15 Joulov, ako výrobca deklaruje. Zhrnutie k zbraniam kat. D: Sme za zachovanie doterajšieho stavu vo vzťahu k expanzným zbraniam (neodvodené, resp. neupravené zo zbraní kat. A, B, C) a k zbraniam typu flobert s energiou do 7.5 Joula, alebo sa inšpirovať českou novelizačnou iniciatívou. Zároveň sme za uvoľnenie plynových zbraní po vzore českej novelizačnej iniciatívy, tak, ako bolo spomenuté vyššie. Poznámka ku skracovaniu platnosti zbrojných preukazov na 5 rokov: V tomto prípade taktiež vidíme pozitívny prístup českej novelizačnej iniciatívy, ktorá plánuje ponechať platnosť na 10 rokov, pričom príslušný policajný útvar po piatich rokoch sám z úradnej povinnosti preverí spôsobilosť a potrebu osoby byť naďalej držiteľom zbrojného preukazu. Navrhujeme aby ten istý prístup bol zvolený aj u nás, nakoľko odbremeňuje slovenských občanov od administratívy. Poznámka ku skracovaniu platnosti zbrojných licencií na 5 rokov: V tomto prípade taktiež vidíme pozitívny prístup českej novelizačnej iniciatívy, ktorá plánuje ponechať neobmedzenú platnosť, pričom príslušný policajný útvar každých 5 rokov sám z úradnej povinnosti preverí spôsobilosť a potrebu podnikateľa byť naďalej držiteľom zbrojnej licencie. Navrhujeme aby ten istý prístup bol zvolený aj u nás, nakoľko odbremeňuje slovenských podnikateľov od administratívy. K § 47 Preprava zbraní a streliva podnikateľom: ,,(7) Dopravný prostriedok prepravujúci zbrane uvedené v odseku 1 alebo strelivo do týchto zbraní musí byť vybavený zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho pohybu, ak sa prepravuje viac ako 100 kusov zbraní alebo viac ako 200 000 kusov streliva a ide o cestnú prepravu. Počas celej doby prepravy musí byť zariadenie prihlásené do systému sledovania´´ - ak by naozaj mal byť sprísnený režim nadobúdania expanzných zbraní a zbraní typu flobert do 7.5 Joula a zavedené ich ohlasovanie, navrhujeme ich vyňať z vyššie uvedenej povinnosti §47 ods. 7 a navrhujeme tam ponechať len zbrane kat. A, B , C a strelivo do nich, nakoľko expanzné zbrane a flobertky do 7.5 Joula nie sú ani z ďaleka tak spoločensky nebezpečné a určite nie sú takým cieľom možného odcudzenia ako zbrane kat. A, B alebo C. K sporným a neurčitým pojmom: Navrhujeme zrušiť alebo spresniť tieto ustanovenia: ,,samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň...´´ (§4, ods.2, písm. l) ,,nahlásiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, každý prevod alebo pokus o prevod streliva, ktorý v čase jeho uskutočnenia možno považovať vzhľadom na jeho povahu alebo rozsah za podozrivý.´´ (§35, ods. 1, písm. q) Takéto formulácie sú v rozpore s princípom právnej istoty, jednotného a zruzumiteľného právneho výkladu a v praxi sú spôsobilé privodiť značné nedostatky a nepríjemnosti. Väčšina samonabíjacích zbraní je totiž v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň. A spojenie ,,podozrivý vzhľadom na povahu alebo rozsah´´ je relatívne. To čo je podozrivé pre subjekt ,,A´´ nemusí byť ani zďaleka podozrivé pre subjekt ,,B´´. Preto je na mieste sporné formulácie technicky alebo matematicky spresniť alebo z návrhu novely vymazať. Poznámky na záver: Českú novelizačnú iniciatívu si viete preveriť na stránke POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR (psp.cz), pričom v snemovne už bola novela schválená 23.10.2020 a pôjde na hlasovanie do senátu. Účinnosť novely sa predpokladá zatiaľ približne na polovicu roka 2021. Je dôležité, prijať smernicu len nevyhnutným spôsobom, neísť nad jej rámec a uvoľniť ustanovenia v prospech občanov, tam, kde to smernica umožňuje.

Autor: Zachar, Bystrík, Ing.
Pripomienka k: Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v legislatívnom procese pod číslom LP.2020.464.
Počet pripomienkovateľov: 968
Pripomienka: Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane." Súčasne sa má zamedziť podľa novely zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi. Navrhované obmedzenia, ktoré budú v podstate nútiť držiteľov zbraní, ktorí majú zbrane v legálnej držbe, aby sa ich zbavili či bezdôvodne neprimerane v kratšej frekvencii vynakladali vyššie prostriedky na zaplatenie poplatkov (výška poplatkov v návrhu je zatiaľ upravené prijateľným spôsobom), inak nesplnia svoj účel. Bez toho, aby sa polícia sústredila na zvyšovanie svojich schopností mať prehľad o bezpečnostných rizikách, nebudú postačovať žiadne – a to ani prísnejšie opatrenia. Pôjde sa smerom čoraz väčšieho obmedzovania práv a slobôd bezúhonných občanov, čo v demokratickej spoločnosti založenej na zásade legality, ktorá vychádza aj z ústavnej premisy, v zmysle ktorej správne (napr. policajné) orgány môžu konať len to, čo im zákon explicitne dovoľuje, kým adresáti správy (napr. držitelia zbraní a streliva, ktorí v primeraných časových obdobiach z pohľadu napr. bezpečnostnej situácie v štáte), môžu robiť všetko, čo im zákony (resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy) nezakazujú. Treba pripomenúť, že správne orgány v demokratickej spoločnosti by nemali bezdôvodne a neprimerane rozširovať na úkor občanov svoje oprávnenia. Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a pritom sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Navrhovateľ novely nevyužil koncepciu tzv. Grandfatheringu ( prechodných ustanovení), ktorá je celosvetovo uznaná v demokratických krajinách a je výrazom záujmu spoločnosti na zachovaní tzv. právnej istoty a tzv. predvídateľnosti právnych predpisov. Opačný postup je nedemokratický a protiústavný, lebo by znamenal povolenie retroaktivity právnych predpisov. Samozrejme vo svojej podstate nebráni tomu, aby nová úprava – do budúcnosti – bola obmedzujúca, ale v našom prípade zákon si vytvára iné obmedzujúce mechanizmy (kontroly), ktorý sa cieľ predpisu dosiahne aj bez úprav, ktoré sú nad rámec Smernice. Podávam zásadné pripomienky k niektorým navrhovaným zmenám zákona o zbraniach a strelive v súvislosti s prijatím smernice Európskej únie o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (novelizovaná Smernica 91/477/EHS-kontrola získavania a vlastnenia zbraní), pretože jednoznačne došlo k sprísneniu požiadaviek nad rámec schválených v smernici. K návrhu novely zákona č.190/2003 Z.z. predkladám zásadné pripomienky : 1. § 1 ods. 1 Navrhujem z doteraz platného znenia zákona doplniť na začiatok vetu, ktorá znie: „Právo nadobúdať, držať a nosiť zbraň je zaručené za podmienok stanovených týmto zákonom.“ Dôvod: Je to pozitívna deklarácia, ktorá stanovuje, že právo na zbraň je zaručené týmto zákonom pre zachovanie tzv. právnej istoty a tzv. predvídateľnosti právnych predpisov. 2. § 46 ods. 2 Navrhujem z doteraz platného znenia zákona doplniť vetu: „Držiteľ európskeho zbrojného pasu vydaného iným členským štátom je oprávnený dočasne doviezť, držať alebo nosiť zbraň v ňom zapísanú, ak bol jeho európsky zbrojný pas vydaný členským štátom uvedeným v nariadení vlády a ak je v ňom zaznamenané oprávnenie jeho držiteľa nosiť zbraň skryte.“ Dôvod: Predmetný a obdobný návrh schválila dolná komora Českého parlamentu dňa 23.10.2020 a daný návrh bol prediskutovaný a upravovaný a výsledný text podporuje väčšina snemovne zainteresovaných orgánov v ČR. Tento návrh umožňuje povoľovať recipročné nosenie zbrane držiteľov ZP v partnerskom štáte na území SR a ČR. Návrh implementuje článok 12 ods. 3 smernice a pre jeho uvedenie v praxi predpokladá spoliehanie sa na Európsky zbrojný preukaz ako dokument, ktorý je už podľa európskej úpravy vo všetkých členských štátoch zavedený. Na základe analýzy predloženej v rámci dôvodovej správy k obdobnému návrhu v ČR sa dá domnievať, že by jednanie o reciprocite mohlo byť reálne s ďalšími členskými štátmi. Umožní držiteľom: • ochranu rodín s deťmi, ktoré cestujú na dovolenky, • ochranu osôb napr. kamionistov pri preprave cennejšieho tovaru, • ochranu osôb tovaru v krajinách Schengenskej zóny. 3. Dĺžka zbrojného preukazu v § 23 Navrhujem z doteraz platného znenia zákona nechať 10 rokov. Súčasne v § 24 ods. 2 navrhujem doplniť vetu: Príslušný policajný útvar preverí raz za 5 rokov, že držiteľ zbrojného preukazu spĺňa podmienky podľa §16 písm. b), d), g). Dôvod: Smernica nevyžaduje obmedzenie platnosti zbrojných preukazov. SMERNICA 91/477/EHS: „Povolenia na držbu strelných zbraní sa pravidelne preskúmavajú, a to v intervaloch, ktoré nepresiahnu päť rokov. Povolenie môže byť obnovené alebo predĺžené, ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené.“ Práve druhá veta v Smernici vyžaduje prijať do zákona oprávnenie polície rozhodovať o obnovení či predlžení povolenia, t. j. ak raz bolo vydané povolenie, tak pôjde o predlženie platnosti, či ak zaniklo, tak jeho obnovenie. Z toho vyplývajú skutočnosti: Grandfathering pre povolenia už vydané – tu MV musí rešpektovať lehotu platnosti dlhšiu ako 5 rokov a bude napriek tomu oprávnené každých 5 rokov preverovať. Nové povolenia – tu chce MV obmedziť na 5 rokov, čo je zbytočne nad to, čo požaduje Smernica a čo MV môže uznať pri grandfatheringu, lebo aj tak bude preverovať splnenie podmienok na predlženie platnosti povolenia teda: je nadbytočné zavádzať časové obmedzenie platnosti povolenia nad súčasnú hranicu 10 rokov, lebo aj tak zákon si na základe Smernice vytvára priestor na pravidelné, či nepravidelné obmedzenie platnosti vydaného povolenia. Bezdôvodne sa nerešpektuje princíp dôvery štátu voči svojim občanom vyjadrený aj v princípe prezumpcie neviny a nepodložene sú občania ukracovaní na pokojný život, ktorý zahrňuje aj právo na osobnú bezpečnosť. Bezdôvodne sa trvanie oprávnenej držby strelnej zbrane obmedzuje kratšou dobou až o 5 rokov, keď kedykoľvek počas doby 10 rokov možno kontrolovať spôsobilosť držiteľa (dostatočným je lustrácia v podobe prístupu polície k odpisu registra trestov, evidencie GP, evidencie priestupkov a pod. vrátane prípadných poznatkov polície pri šetrení priestupkov a trestných činov, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o splnení bezpečnostných podmienok na strane držiteľa). K tomu poslúži aj navrhovaný on-line prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, potrebných na ich evidenciu. Oprávnenie kontrolovať držiteľov zbraní je dostatočne zabezpečené doterajšou úpravou, pričom ani bezpečnostná situácia v štáte nevyžaduje také zásadné obmedzenie, akým je výrazné skrátenie doby platnosti ZP. Predmetný a obdobný návrh trvania zbrojného preukazu na 10 rokov schválila dolná komora Českého parlamentu dňa 23.10.2020 a daný návrh bol prediskutovaný a upravovaný a výsledný text podporuje väčšina snemovne zainteresovaných orgánov v ČR, čím sa potvrdzuje, že skrátenie ZP je zbytočným a reštrikčným zásahom do práv držiteľov ZP na Slovensku. 4. § 2 ods. 1 písm. f) V novej úprave navrhujem vypustiť pojem „delený náboj“ Dôvod: Tento pojem resp. rozšírenie pojmu o delený náboj ide nad rámec požiadaviek smernice. V prípade, že táto požiadavka má konkrétne opodstatnenie z praxe, odporučil by som prizvať k pojmovému upresneniu aj odborníkov z daného odboru, napr. KEU PZ. 5. § 2 ods. 1 písm. h) Navrhujem z doteraz platného znenia zákona vypustiť z definície streliva pojem „strela“ Dôvod: SMERNICA 91/477/EHS stanovuje: „Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní“ SMERNICA 91/477/EHS: Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: „Strelivo je ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápaliek, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, pokiaľ tieto komponenty samotné podliehajú schváleniu v dotknutom Členskom štáte“; Športoví strelci alebo poľovníci pre svoje potreby prebíjajú strelivo, ktoré musí spĺňať jednotlivé požiadavky športových disciplín. Často sa v praxi používa delaborované strelivo v rôznych výstavkách na strelniciach, prípadne u súkromných osôb, strelivo slúžiace na výukové účely pri príprave na zbrojný preukaz na upomienkové predmety a podobne. Rozhodnutie o tom, ktorý komponent streliva bude považovaný za strelivo, ponecháva smernica na voľbe členského štátu. Nie je dôvod, aby definícia komponentov streliva v zákone bola prísnejšia ako určuje smernica. Samotná strela nie je nijako nebezpečná, rovnako ako nábojnica; na rozdiel od výbušnej zápalky, či výmetovej náplne. Nadobúdanie a držbu striel smernica nijako neupravuje. Preto nie je dôvod, aby nadobúdanie a držba striel bola viazaná na rovnaké povinnosti ako kompletný aktívny náboj, tak ako to vyžaduje aktuálne znenie zákona. Nakoľko dochádza k odborným, resp. pojmovým nezrovnalostiam, a to nielen v tomto bode, doporučujem prizvať k pojmovému upresneniu aj odborníkov z daného odboru, napr. KEU PZ. 6. § 4 ods. 2 písm. l) Navrhujem vypustiť časť vety v novom navrhnutom znení „v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň“ pričom po zmene by návrh znel nasledovne: „samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, Dôvod: Smernica EÚ 2017/853 v Prílohe I časť II písm. ii) bod 6. uvádza len samočinné zbrane, ktoré boli upravené zo samonabíjacích zbraní, bez „v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň“, čo je nad rámec smernice a v praxi by táto definícia zahŕňala v podstate všetky samonabíjacie zbrane (napríklad aj všetky pištole značky Glock sú v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako ich samočinná oficiálna verzia Glock 18 a iné). Tiež podkategórie podľa § 5 ods. 1 písm. a) a d) tejto novely by boli potom zbytočné. 7. § 4 ods. 2 písm. o) Navrhujem vypustiť celý návrh nového znenia. Dôvod: Smernica to vôbec nevyžaduje, vnáša sa tým zbytočný chaos do kategorizácie. Argument v dôvodovej správe, že zákaz takýchto zbraní je z dôvodu článku 5 ods. 3 smernice je zavádzajúci, nakoľko v § 9 ods. 5 tejto novely je požiadavka smernice dostatočne splnená. 8. § 4 ods. 2 písm. p) Navrhujem vypustiť celý návrh nového znenia Dôvod: Smernica to vôbec nevyžaduje, vnáša sa tým zbytočný chaos do kategorizácie. Argument v dôvodovej správe, že zákaz takýchto zbraní je z dôvodu článku 5 ods. 3 smernice je zavádzajúci, nakoľko v § 9 ods. 5 tejto novely je požiadavka smernice dostatočne splnená. 9. § 4 ods. 3 písm. c) Nejednoznačná definícia. Dôvod: V zákone nie je definované, čo je dovolená výroba alebo dovolená úprava streliva. Pokiaľ to zákon nebude definovať, budú v praxi nastávať problémy pri kategorizácií streliva podľa tohto ustanovenia. Je potrebné v zákone (napr. v prílohe) jednoznačne ustanoviť, napríklad že ide o dovolenú výrobu a úpravu streliva, ak má jej výrobca alebo úpravca oprávnenie vlastniť zbraň rovnakého kalibru alebo ním vyrábané alebo upravované strelivo. Vyhneme sa zbytočným problémom v praxi hlavne pri športových strelcoch a poľovníkoch, ktorí sa prebíjaním a úpravou nábojov resp. aj delaborácií nábojov pre tréning a prípravu na súťaže zaoberajú. Nakoľko dochádza k odborným, resp. pojmovým nezrovnalostiam, nielen v tomto bode, tak doporučujem prizvať k pojmovému upresneniu aj odborníkov z daného odboru napr. KEU PZ. 10. § 4 ods. 4 Navrhujem z doteraz platného znenia zákona doplniť vetu, pričom po zmene by znel návrh nasledovne: „tlmič hluku výstrelu, s výnimkou jeho použitia na športové účely.“ Dôvod: Smernica neukladá povinnosť, aby tlmiče hluku výstrelu patrili medzi zakázané doplnky. Treba brať do úvahy environmentálne štandardy v oblasti hluku pri prevádzke strelníc a moderné trendy, ktoré sú samozrejmé v mnohých štátoch EU. 11. § 56 ods. 2 Navrhujem z doteraz platného znenia zákona doplniť bod, pričom po zmene by znel návrh nasledovne: „Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie A § 4 ods. 2 písm. k) až q), B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas: a) športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba, b) praktického streleckého výcviku, c) prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva, d) výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h)“. Dôvod: Vzhľadom k zámeru predkladateľa návrhu podrobnejšie kategorizovať druhy zakázaných zbraní zo zákona vypadla možnosť zveriť počas športovej prípravy, tréningu, medzinárodných súťaží napr. podľa pravidiel IPSC a iné alebo praktického výcviku niektoré z týchto druhov zbraní po novele zákona zahrnutých do kategórie zakázaných zbraní, aj osobe bez zbrojného preukazu. Navrhujem preto, aby predkladateľ zákona zosúladil ustanovenie § 56 ods. 2) v náväznosti na novú kategorizáciu zbraní tak, ako je uvedené novelizovanom znení § 4 ods. 2. V navrhovanej úprave sú špecifikované len konkrétne druhy zbraní pod uvedenými novelizovanými písmenami, ktoré predovšetkým slúžia na súťaže v športových disciplínach. Môže však ísť aj o prípravu na budúce povolanie alebo kurz praktického streleckého výcviku. Nakoľko v pôvodnom zákone táto možnosť existuje všeobecne pre kategóriou zbraní B, podľa novely zákona by táto možnosť zanikla. Dnes sa strieľajú celosvetovo disciplíny IPSC napr. v PCC, ktoré bezpečne zvládnu aj deti od 12 rokov v tréningovom a súťažnom procese podľa pravidiel IPSC aj bez ZP. 12. Navrhovateľ zákona neberie do úvahy aj iné možnosti nadobúdania zbraní do vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až p) okrem držiteľov skupiny E zbrojného preukazu. Smernica 91/477/EHS na niekoľkých miestach umožňuje členským štátom, povoliť držanie strelných zbraní kat. A v záujme národnej obrany v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou (čl. 6 smernice Rady). Implementáciou tejto úpravy by mohlo dôjsť k zatraktívneniu dobrovoľnej vojenskej prípravy a zabezpečeniu bezpečnosti štátu v krízových situáciách. Bezpečnostná situácia v EU sa zhoršuje a to by mohol byť pozitívny impulz a systémové riešenie pre krízové situácie v prípade ich vzniku na Slovensku. 13. §28 ods.1 písm. g) bod 1 Navrhujem vypustiť. Dôvod: Navrhované znenie je v rozpore s ústavne garantovanou prezumpciou neviny v trestnom aj priestupkovom procese. 14. Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z. v bode A písm. x) Navrhujem zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „Znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom.“ Dôvod: V praxi toto ustanovenie v predloženom znení je technicky neaplikovateľné – všetko je spätne reaktivovateľné (záleží len od zručnosti, vedomostí a technickej vybavenosti upravovateľa) – vyhláška 187/2016 Z. z. podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie 2015/2403 3a) jednoznačne upravuje spôsob výroby a úpravy znehodnotených zbraní. 15. Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z. v bode A písm. z) Navrhujem zmeniť v novom navrhnutom znení, pričom po zmene by znel nasledovne: „Poplašná zbraň je expanzná zbraň so zásobovacím zariadením, ktorá je navrhnutá iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva.“ Dôvod: V praxi toto ustanovenie v predloženom znení je technicky neaplikovateľné – všetko je upraviteľné (záleží len od zručnosti, vedomostí a technickej vybavenosti upravovateľa)– osobitné predpisy (zák. 64/2019 a vyhláška 169/2015) jednoznačne upravujú spôsob výroby, príp. úpravy expanzných zbraní. Nepresný preklad v SMERNICI 91/477/EHS do Slovenského jazyka (v slovenčine výraz strela zahŕňa anglické slová bullet, shot a projectile, čo správne preložené znamená jednotná strela, hromadná strela, resp. broková strela a vystrelený predmet, resp. časť strely, nie strela, náboj a projektil).

Autor: Harčarík, Matej, Ing.
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 429
Pripomienka: Zásadná pripomienka k návrhu: LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Navrhujeme: - do súčasného §46 (2) doplniť vetu: "Držiteľ európskeho zbrojného pasu vydaného iným členským štátom je oprávnený dočasne doviezť, držať alebo nosiť zbraň v ňom zapísanú, ak bol jeho európsky zbrojný pas vydaný členským štátom uvedeným v nariadení vlády a ak je v ňom zaznamenané oprávnenie jeho držiteľa nosiť zbraň skryte." - zmeniť súčasný §46 (3) na znenie: Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny A, D alebo E zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a). Zdôvodnenie: Tento návrh reaguje na prebiehajúcu implementáciu smernice EK v ČR, kde sa v súčasnosti počíta s vytvorením rámca pre recipročné uznávanie oprávnení na skryté nosenie vydaných inými členskými štátmi EÚ. Tým vytvára podmienky na posilnenú cezhraničnú spoluprácu a zvýšenie cezhraničnej mobility občanov členských štátov EÚ. Návrh implementuje článok 12 ods. 3 smernice a pre jeho uvedenie v praxi predpokladá spoliehanie sa na Európsky zbrojný preukaz ako dokument, ktorý je už podľa európskej úpravy vo všetkých členských štátoch zavedený. Návrh oprávňuje vládu k vydaniu príslušného nariadenia. Hoci to nie je výslovne stanovené, vychádza sa z toho, že takéto nariadenie vláda vydá len v prípade dohodnutia recipročného uznávania slovenských oprávnení iným štátom. Text návrhu zrkadlí obdobnú navrhovanú úpravu v ČR (Sněmovní tisk 92 zo 14.2.2018 v znení Poslaneckou sněmovnou schválených pozmeňovacích návrhov). Odkaz na vládne nariadenie mieri na vyššiu mieru flexibility nevyhnutnú pre praktické naplnenie akékoľvek úpravy založené na reciprocite. Akokoľvek už to návrh nezmieňuje, vláda by v každom prípade pred dojednaním reciprocity mala primárne vykonať podrobnú analýzu miestnej legislatívy, aby sa zabezpečilo, že obsahuje bezpečnostné záruky legálneho držanie zbraní obdobné slovenským. V prípade implementácie reciprocity môžu byť tieto ustanovenia využité občanmi SR napr. pri obchodných cestách či turistike v odľahlých oblastiach členských štátov, ktoré by túto reciprocitu prijali. Takisto by bolo využiteľné občanmi, ktorí majú miesto pobytu v SR i v ďalšom členskom štáte, prípadne pendlermi, ktorí zo alebo do SR dochádzajú za prácou. Na základe analýzy predloženej v rámci dôvodovej správy k obdobnému návrhu v ČR sa dá domnievať, že by jednanie o reciprocite mohlo byť reálne s nasledujúcimi členskými štátmi: Česko, Poľsko, Estónsko, Litva, Rakúsko, Chorvátsko.

Autor: Trávnik, Peter
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 714
Pripomienka: Na základe zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Podávam zásadnú hromadnú pripomienku k navrhovanému textu novely zákona 190/2003. Z.z. zverejnenej 15.10.2020 pod číslom legislatívneho procesu LP/2020/464. Implementovanou úpravou (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica“) došlo k jednostrannému sprísneniu tejto smernice. Následná implementácia smernice do novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v niektorých bodoch navrhuje prísnejšie opatrenia ako určuje smernica, alebo navrhuje nové ktoré smernica nevyžaduje. S toho dôvodu navrhujem nasledovné zmeny v novele zákona, ktoré zmiernia negatívny dopad smernice na zákon a pritom sú v súlade so smernicou.: § 2 ods. 1 písm. b) Ministerstvom navrhovanou zmenou vo vymedzení pojmu „hlavná časť“ nezosúlaďuje zákon so znením čl. 1 ods. 1 bod 2. Smernice, ale ide nad jej rámec. Preto navrhujem nezaraďovať vložnú nábojovú komoru do hlavných častí zbrane. Z rovnakého dôvodu navrhujem z doteraz platného znenia zákona vypustiť aj pojem „vložná hlaveň“ z hlavných častí zbrane. „Vložná hlaveň“ a „vložná nábojová komora“ nie sú uvedené ako hlavné časti zbrane v smernici, článku 1, bod 2. Nie je dôvod aby definícia hlavných častí zbraní bola rozsiahlejšia ako požaduje smernica. Nezahrnutie týchto častí do hlavných častí zbrane si tiež vyžaduje prax. § 2 ods. 1 písm. f) Návrhom Ministerstva na rozšírenie vymedzenia pojmu strelivo o pojem „delený náboj“ sa zákon nezosúlaďuje zo smernicou a ide nad jej rámec definície streliva. Navrhujem nezavedenie jeho definície a nezaradenie pod pojem strelivo do zákona. Vyžaduje si to tiež prax. § 2 ods. 1 písm. g) Navrhujem z doteraz platného znenia zákona vypustiť z definície streliva pojem „strela“. Definícia streliva v smernici, článku 1, bod 3. označuje za strelivo: „Ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápaliek, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, pokiaľ tieto komponenty samotné podliehajú schváleniu v dotknutom členskom štáte“. Rozhodnutie o tom ktorý komponent streliva bude považovaný za strelivo ponecháva smernica na voľbe členského štátu. Nie je dôvod aby definícia komponentov streliva v zákone bola prísnejšia ako určuje smernica. Samotná strela nie je nijako nebezpečná, rovnako ako nábojnica; narozdiel od výbušnej zápalky či výmetovej náplne. Nadobúdanie a držbu striel smernica nijako neupravuje. Preto nie je dôvod aby nadobúdanie a držba striel bola viazaná na rovnaké povinnosti ako kompletný funkčný náboj, tak ako to vyžaduje aktuálne znenie zákona. Túto navrhovanú zmenu si tiež vyžaduje prax. § 4 ods. 2 písm. e) V súvislosti s navrhovanou úpravou v § 8 ods. 2 písm. h) navrhujem doplniť v § 4 ods. 2 písm. e) na koniec vety: „alebo písm. h),“. Túto navrhovanú zmenu si tiež vyžaduje prax. § 4 ods. 2 písm. l) Ministerstvo navrhovanou novelou zákona medzi zakázané zbrane kategórie A dopĺňa nové druhy zbraní. Okrem iných aj: „l) samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako samočinné zbrane alebo upravené zo samočinných zbraní,“ Táto technicky nepresná a všeobecná definícia umožňuje považovať za zakázanú zbraň kat. A každú samonabíjaciu zbraň. Takáto definícia nezosúlaďuje zákon so znením smernice, ale ide ďaleko nad jej rámec. Takáto definícia vôbec nie je uvedená v kategórii zakázaných zbraní v prílohe 1 smernice. V smernici je podobná definícia zbraní, ale v kategórii B, bode 9.: „9. Iné poloautomatické strelné zbrane na civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami, než zbrane uvedené v bode 6, 7 alebo 8 kategórie A.“ Navrhujem preto túto Ministerstvom navrhovanú definíciu zakázanej zbrane kat. A. pod písmenom l) úplne vypustiť z navrhovanej novely zákona. § 4 ods. 2 písm. o) p) Ministerstvo navrhovanou novelou zákona medzi zakázané zbrane kategórie A dopĺňa nové druhy zbraní. Okrem iných aj: „o) krátke opakovacie palné zbrane na strelivo so stredovým zápalom, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nich vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,“ „p) dlhé opakovacie palné zbrane na strelivo so stredovým zápalom, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nich vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,“ Uvedenú zmenu Ministerstvo odôvodňuje zmenami v prílohe 1 smernice. V smernici ale nie sú tieto opakovacie zbrane z vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom zaradené v zakázaných zbraniach kategórie A. V tejto kategórii sú definované iba poloautomatické strelné zbrane v súvislosti s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom. Opakovacie strelné zbrane sú v smernici zaradené v zbraniach kategórie B a C. Opakovacia zbraň s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom teda podľa smernice nepredstavuje takú vysokú mieru nebezpečnosti ako poloautomatická zbraň s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom. Ministerstvo odôvodňuje zaradenie opakovacích strelných zbraní s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom do kategórie A tiež odvolaním sa na článok 5 ods. 3 smernice. Tento odstavec ale nepojednáva o zaradení zbraní do kategórie A, ale o podmienkach odobratí povolenia na nadobudnutie vlastníctva a povolenia na držanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie B. [Odobratie povolení na základe článku 5 ods. 3 smernice už Ministerstvo aplikovalo do novely zákona svojím návrhom v § 9 ods. 5.] Neuvádza sa že povolenie poďla článku 6 má byť vydané konkrétne na poloautomatické a opakovacie zbrane uvedené v článku 5 ods. 3. „3. Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenie na nadobudnutie vlastníctva a povolenie na držanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie B odobrali, ak sa zistí, že osoba, ktorej sa toto povolenie udelilo, má v držbe nabíjacie zariadenie, ktoré sa môže pripevniť na poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom alebo na opakovacie strelné zbrane, a ktoré: môžu pojať viac ako 20 nábojov, alebo v prípade dlhých strelných zbraní môžu pojať viac ako 10 nábojov,pokiaľ nebolo danej osobe udelené povolenie podľa článku 6 alebo povolenie nebolo potvrdené, obnovené alebo predĺžené podľa článku 7 ods. 4a.“ V tomto článku sa upresňuje že povolenia na zbraň kat. B budú odobraté ak “vysokokapacitný“ zásobník bude možné vložiť okrem poloautomatickej aj do opakovacej zbrane a osoba nebude mať udelené povolenie na poloautomatické zbrane. S toho vyplýva že osoba ktorá bude mať udelené povolenie na poloautomatickú zbraň kategórie A, môže bez hrozby odobratia povelenia na zbraň kategórie B držať opakovaciu zbraň kategórie B s “vysokokapacitným“ zásobníkom, bez nutnosti držať povolenie na túto zbraň podľa článku č. 6, a 7 ods. 4a. Opakovaciu zbraň kategórie C s “vysokokapacitným“ zásobníkom môže podľa tohto článku držať osoba bez hrozby odobratia povolenia na túto zbraň aj v prípade ak je to jediná zbraň ktorú osoba drží a nemá na túto zbraň udelené povolenie podľa článku č. 6, a 7 ods. 4a.: V článku 6 smernice sa pojednáva o vydávaní povolení na zbrane kategórie A uvedené v smernici. V smernici v kategórii A nie sú zaradené opakovacie strelné zbrane, ani v prípade ak je v nich vložený “vysokokapacitný“ zásobník. Článok 6 necitujem z dôvodu jeho veľkej veľkosti. V článku 7 ods. 4a smernice sa pojednáva o poloautomatických strelných zbraniach, nie o opakovacích.: „4a. Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa potvrdia, obnovia alebo predĺžia povolenia na poloautomatické strelné zbrane zaradené do bodu 6, 7 alebo 8 kategórie A v prípade strelnej zbrane, ktorá bola zaradená do kategórie B a bola zákonným spôsobom nadobudnutá a zaevidovaná pred 13. júnom 2017, ak sú splnené ďalšie podmienky stanovené v tejto smernici. Členské štáty tiež môžu umožniť nadobudnutie takýchto strelných zbraní ďalším osobám, ktorým bolo udelené povolenie členskými štátmi v súlade s touto smernicou v jej znení zmenenom smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853.“ V recitále 23 smernice je uvedené: „Samotná možnosť montáže nabíjacieho zariadenia s kapacitou viac ako 10 nábojov do dlhých strelných zbraní a 20 nábojov do krátkych strelných zbraní neurčuje zaradenie strelnej zbrane do určitej kategórie.“ S toho vyplýva že ani zmienka opakovacích zbraní v článku 5 ods. 3. nemôže byť zámienkou na ich zaradenie do kategórie A. V článku 10 smernice je okrem iného uvedené: „Nadobúdanie nabíjacích zariadení pre poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom, ktoré môžu pojať viac ako 20 nábojov alebo viac než 10 nábojov v prípade dlhých strelných zbraní, sa povolí iba tým osobám, ktorým je udelené povolenie podľa článku 6 alebo povolenie bolo potvrdené, obnovené alebo predĺžené podľa článku 7 ods. 4a.“ V článku je v súvislosti s “vysokokapacitnými“ zásobníkmi zmienka iba o poloautomatických zbraniach. Opakovacím zbraniam sa neprikladá rovnaká dôležitosť či nebezpečnosť a je možné do týchto opakovacích zbraní nadobudnúť “vysokokapacitné“ zásobníky bez povolenia. Pod bodom 8 v zbraniach kategórie A sú zaradené: „Poloautomatické dlhé strelné zbrane (napr. strelné zbrane pôvodne navrhnuté na strieľanie z ramena), ktoré možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menej ako 60 cm prostredníctvom sklopnej alebo teleskopickej pažby alebo pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia nástrojov.“ Opakovacia palná zbraň z rovnakou špecifikáciou nie je v smernici zaradená v špeciálnom bode, ktorý by ju vyčleňoval ako nebezpečnejšiu oproti iným opakovacím zbraniam. Ak Európske inštitúcie nevnímajú opakovacie palné zbrane ako problém, ktorý treba riešiť rovnako ako poloautomatické palné zbrane, tak nie je dôvod aby Ministerstvo malo k veci iný postoj, ktorý je v rozpore zo smernicou. Na záver súhrn: Smernica nezaraďuje opakovaciu zbraň s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom do zbraní kategórie A. Smernica prikazuje odobrať povolenie na zbraň kategórie B ak je do opakovacej zbrane vložený “vysokokapacitný“ zásobník. Smernica nedovoľuje žiadať o udelenie výnimky na opakovaciu zbraň kategórie B a C s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom. Pre túto rozporuplnosť a s ohľadom na vyššie uvedené je možné nadobudnúť dojem že zmienka o opakovacích zbraniach sa do článku 5 ods. 3 dostala pri úprave smernice omylom, alebo lajdáckosťou (podporuje to napríklad aj fakt že po zrušení kategórie D zbraní bol v inej časti smernice ponechaný pôvodný text odkazujúci na zbrane kategórie D). Ministerstvo tento rozpor vyriešilo reštriktívne zaradením opakovacích zbraní s vloženým “vysokokapacitným“ zásobníkom do zbraní kategórie A. Navrhujem vypustiť zbrane pod písmenami o) a p) zo zakázaných zbraní kategórie A a ponechať ich v ich pôvodných kategóriách B a C aj v prípade ak sú v nich vložené “vysokokapacitné“ zásobníky. V súvislosti s tým navrhujem vypustiť aj úpravy v ďalších častiach zákona súvisiace s touto navrhovanou úpravou (§ 28 ods. 5, atď. ...). § 5 ods. 1 písm. a) b) a f) Ministerstvo navrhuje potrebu odlíšenia krátkych zbraní so stredovým zápalom s hladkým vývrtom hlavne od zbraní uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a b), ktoré je podľa § 27 ods. 1 oprávnený nosiť držiteľ skupiny A zbrojného preukazu. Ministerstvo odôvodňuje túto zmenu „potrebou odstrániť nežiaduci stav, kedy držitelia skupiny A zbrojného preukazu nosili zbrane s hladkým vývrtom hlavne, teda zbrane určené na brokové náboje.“ Ministerstvo ďalej nedefinuje na základe čoho vyhodnotilo tento stav ako nežiadúci. Držitelia skupiny A zbrojného preukazu, ktorý nosili vyššie zmienené zbrane neporušovali žiadne doteraz platné ustanovenie zákona o zbraniach a strelive. Taktiež my nie je známe že by takýmto konaním porušovali akýkoľvek iný zákon, vyhlášku, či nariadenie; alebo týmto konaním mohli ohroziť seba alebo ostatných, verejný poriadok, alebo verejnú bezpečnosť. Zostáva len polemizovať nad tým čo k takémuto záveru viedlo Ministerstvo a dúfať že nie osobné presvedčenie že krátke zbrane s hladkým vývrtom hlavne určené na brokové náboje sú výnimočne účinné, alebo nebezpečné. Takýmto prístupom by mohlo dôjsť Ministerstvo k záveru že “nežiadúcim stavom“ je aj nosenie akejkoľvek zbrane na výkonnejšie strelivo ako 7,65mm Browning. Ministerstvom navrhnutú úpravu navrhujem z novely zákona ako neodôvodnenú úplne vypustiť. V súvislosti s tým navrhujem vypustiť aj úpravy v ďalších častiach zákona súvisiace s touto navrhovanou úpravou (§ 27 ods. 1 písm. a, § 28 ods. 2 písm. a, atď. ...). § 5 ods. 1 písm. g) Navrhujem vypustiť zo zbraní kat. B signálnu zbraň pod písm. g) Jej zaradenie ako strelnej zbrane do zákona je v rozpore s odstavcom 1 v článku 1 smernice, a odstavcom III prílohy 1 smernice.: „1. „strelná zbraň“ je akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť, okrem prípadov, keď je vylúčená z tejto definície na základe jedného z dôvodov uvedených v prílohe I časti III. Strelné zbrane sú rozdelené do kategórií v prílohe I časti II.“ „III. Na účely tejto prílohy sa predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu „strelná zbraň“, nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak: sú určené na účel poplachu, signalizácie, záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné alebo technické účely za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel;“ § 6, ods. 1 písm. d) e); a § 7 ods. 1 písm. a) b) Navrhujem upraviť a zjednotiť limity flobertkových a plynových zbraní na 20 J. Zvýši sa povolený limit na vzduchových zbraniach o 5 J. Z 15 J na 20 J. Túto úpravu si vyžaduje prax, kedy na Slovensku nebolo možné predávať a legálne držať vzduchové zbrane s výkonom 16 J. Smernica nijako neupravuje obmedzenie výkonu vzduchových zbraní. Preto aj obmedzenia členských štátov sú rôzne v závislosti len na vlastných vnútroštátnych právnych predpisoch: Nemecko 7,5 J, Maďarsko 7,5 J, Anglicko 16 J, Česká republika 16 J, Poľsko 17 J, Francúzsko 20 J, Bulharsko 24 J, Rakúsko bez obmedzenia výkonu – obmedzený kaliber do 6,35mm, Belgicko bez obmedzenia výkonu, Holandsko bez obmedzenia výkonu, Nórsko bez obmedzenia výkonu, atď. Zvýšenie povoleného limitu u zbraní na flobertkové náboje z 7,5 J na 20 J je logické. Nie je dôvod aby bol povolený výkon polovičný oproti povolenému výkonu vzduchových zbraní. Úpravou sa odstráni zo zákona absurdný nezmysel. § 6 ods. 1 písm. g) Návrhom Ministerstva na rozšírenie zbraní kategórie C o „palnú zbraň na delený náboj“ sa zákon nezosúlaďuje zo smernicou a ide nad jej rámec definície zbraní kategórie C. Navrhujem nezavedenie tejto definície zbrane a jej nezaradenie pod zbrane kategórie C. Alebo jej zaradenie do zbraní kat. D. pod písm. k). § 7 ods. 1 písm. c) d) e) g) h) Navrhujem vypustiť zo zbraní kat. D expanzný prístroj, expanzné, mechanické, paintbalové, airsoftové a narkotizačné zbrane. Ich zaradenie ako strelných zbraní do zákona je v rozpore s bodom 1 článku 1 smernice, tiež s odstavcom III v prílohe 1 smernice, a s recitálom č. 27 smernice: „1. „strelná zbraň“ je akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť, okrem prípadov, keď je vylúčená z tejto definície na základe jedného z dôvodov uvedených v prílohe I časti III. Strelné zbrane sú rozdelené do kategórií v prílohe I časti II.“ „III. Na účely tejto prílohy sa predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu „strelná zbraň“, nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak: sú určené na účel poplachu, signalizácie, záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné alebo technické účely za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel;“ „(27) Smernica 91/477/EHS sa nevzťahuje na iné predmety, napríklad airsoftové zariadenia, ktoré nezodpovedajú vymedzeniu pojmu strelnej zbrane a nie sú preto upravené uvedenou smernicou.“ V súvislosti s tým navrhujem vypustiť aj úpravy v ďalších častiach zákona súvisiace s touto navrhovanou úpravou (§ 37 ods. 1, § 55 ods. 10, atď. ...). § 7 ods. 3 Navrhujem z Ministerstvom navrhovanej úpravy vypustiť zbrane uvedené pod písmenom „d)“. Odôvodnenie v texte pod súvisiacim návrhom Ministerstva k § 37 ods. 1), kde odôvodňuje zavedenie tejto úpravy. § 8 ods. 2 písm. h) V súvislosti s navrhovanou úpravou v § 4 ods. 2 písm. e) navrhujem v § 8 ods. 2 pod písmeno g) doplniť písm. h) v znení: „h) uvedenej v § 4 ods. 4 držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu na výkon športovej streľby.“ Túto úpravu umožňujúcu použitie tlmiča hluku výstrelu na športovú streľbu na strelniciach v blízkosti zastavaných obydlí si vyžaduje prax, kedy obyvateľom novopostavených domov v tesnej blízkosti strelníc prekáža hluk streľby, čo vedie k spisovaniu petícií a následnému rušeniu prevádzok strelníc. § 9) ods. 1 Ministerstvom navrhovaná zmena v podávaní žiadostí o udelenie výnimiek na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a nie na policajnom útvare Okresného riaditeľstva tak ako doteraz, nemá oporu v smernici. Naviac v čase hrdého propagovania elektronizácie verejnej správy, kedy by úpravy aj tohto zákona mali smerovať k tomu aby náležitosti aj na úseku zbraní a streliva bolo možné vybaviť z domu spoza počítača, alebo klikaním do aplikácie v mobile; sa Ministerstvo uberá úplne opačným smerom a poniektorí občania najmä z východu budú cestovať cez celú republiku aby si podali žiadosť o výnimku. Ministerstvom navrhnutú úpravu navrhujem z novely zákona úplne vypustiť a ponechať § 9 odstavec 1 v doteraz platnom znení. V súvislosti s tým vypustiť aj súvisiacu úpravu v 4 odstavci. § 9) ods. 5 V súvislosti s navrhovanou úpravou v § 4 ods. 2 písm. o) p) navrhujem nasledovné znenie § 9) ods. 5: „(5) Držiteľ krátkej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8. Držiteľ dlhej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8.“ § 14 ods. 1, 2 a 3 Navrhujem z Ministerstvom navrhovanej úpravy vypustiť zbrane uvedené pod písmenom „d)“. Odôvodnenie v texte pod súvisiacim návrhom Ministerstva k § 37 ods. 1), kde odôvodňuje zavedenie tejto úpravy. § 14a ods. 1 Navrhujem z Ministerstvom navrhovanej úpravy vypustiť zbrane uvedené pod písmenom „d)“. Odôvodnenie v texte pod súvisiacim návrhom Ministerstva k § 37 ods. 1), kde odôvodňuje zavedenie tejto úpravy. § 24 ods. 2 V tomto bode ide zákon nad rámec smernice. Podľa recitálu č. 11 smernice sa zahrnutie psychologického vyšetrenia v rámci podmienok na povoľovanie strelných zbraní ponecháva na rozhodnutí členských štátov: „11) Pokiaľ ide o povinnosť členských štátov zaviesť monitorovací systém s cieľom zabezpečiť, aby boli podmienky na povoľovanie strelných zbraní splnené počas jeho platnosti, by členské štáty mali rozhodnúť, či má posúdenie zahŕňať predbežné lekárske alebo psychologické vyšetrenie alebo nie.“ V praxi sa opakovane ukázalo že psychotesty nemajú želaný efekt a neodhalia psychicky nespôsobilého jedinca a ich efektivita je pochybná. Nie je dôvod aby sme v otázke psychologického posudzovania boli svetovým unikátom. Sú známe prípady kedy osoba v krátkom období po úspešnom absolvovaní psychologického vyšetrenia spáchala násilný trestný čin. Rovnako sú známe prípady kedy sa rovnakého skutku dopustil príslušník policajného zboru, pričom psychotesty v tomto zbore sú oveľa náročnejšie. Tiež sú známe aj prípady kedy bolo vydané psychologické potvrdenie o úspešnom absolvovaní osobe z preukázateľnou psychickou poruchou a tá sa následne v krátkom čase dopustila násilného trestného činu. Odborníci sa zhodujú na tom že psychologické vyšetrenie hodnotí len aktuálny stav vyšetrovaného a v krátkej dobe po vyšetrení už psychologický posudok nie je relevantný. Zavedenie povinných pravidelných psychotestov v roku 2011 vyvolalo dojem že išlo len o zbrklú reakciu na ojedinelý incident, na ktorý bolo treba mediálne zareagovať. Psychotesty neúmerne finančne zaťažujú žiadateľov o zbrojný preukaz, či nový zbrojný preukaz. Preto navrhujem vyňať zo zákona povinnosť preukazovať psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri žiadosti o vydanie nového preukazu a ponechať len povinnosť preukazovať psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo iba pri žiadosti o vydanie (prvého) zbrojného preukazu. Nenavrhujem úplné zrušenie psychotestov, aby nenastal mediálny ošiaľ že strelné zbrane môže držať hocijaký blázon. Policajný útvar ktorý rozhoduje o vydaní nového zbrojného preukazu, môže na základe svojho vlastného uváženia a zákona (§20 ods. 7) vyžadovať predloženie aj psychologického vyšetrenia. Nie je nutné aby povinnosť pravidelne preukazovať psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bola explicitne zakotvená v zákone. V súvislosti s tým navrhujem znenie textu ods. 2 zákona upraviť nasledovne: „(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej a psychickej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.“ V súvislosti s tým navrhujem vypustiť aj úpravy v ďalších častiach zákona súvisiace s touto navrhovanou úpravou (§28 ods. 1 písm. d), f) a l), §28 ods. 5, atď. ...). § 27 ods. 1 písm. a) Smernica neustanovuje rozdielne podmienky oprávnenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kat. B, alebo podmienky ohlásenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kategórie C. Rovnako ani neupravuje podmienky aké konkrétne zbrane sa môžu nosiť. Smernica ponecháva možnú prísnejšiu úpravu týchto podmienok na členské štáty podľa článku 2, 4a, 5 a 7 smernice. Nie je dôvod aby boli zavedené prísnejšie podmienky a držitelia boli rozdeľovaní rôznymi skupinami zbrojných preukazov na oprávnenie nadobúdať iba rôzne úzke skupiny zbraní. Navrhujem aby držitelia zbrojných preukazov skupiny A a skupiny B mohli nadobudnúť do vlastníctva a držať všetky druhy zbraní kat. B, a C. (Nenavrhujem nosenie všetkých typov zbraní kat. B a C držiteľom zbrojného preukazu skupiny A.) Navrhujem nasledovné znenie textu aj v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 5 ods. 1 písm. a) b) a f): „a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, alebo nadobudnúť na základe ohlásenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie C; držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), alebo písm. f) v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len „stav umožňujúci okamžité použitie“), ak osobitný predpis neustanovuje inak,“ Navrhujem doplniť písmeno c): „c) držať zbrane uvedené v písmene a) kategórie B alebo zbrane kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia.“ § 27 ods. 2 písm. a) a b) Smernica neustanovuje rozdielne podmienky oprávnenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kat. B, alebo podmienky ohlásenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kategórie C. Rovnako ani neupravuje podmienky aké konkrétne zbrane sa môžu nosiť, či nadobudnúť na účel výkonu zamestnania, teda na zákonom definovanú skupinu zbrojného preukazu skupiny C, alebo zbrojnej licencie skupiny F. Nie je dôvod aby zamestnanec podľa obmedzenia v písm. a) nemohol nadobudnúť do vlastníctva, držať a počas výkonu zamestnania či oprávnenia podľa osobitného predpisu aj nosiť všetky druhy zbraní kat. B, a C a nie len zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) ak zákon už v platnom znení v písmene a) dovoľuje zamestnancovi držať aj zbraň kategórie A na ktorú bola zamestnávateľovi udelená výnimka. Navrhujem znenie textu písm. b) zrušiť a začleniť pod písm. a). Znenie textu písm. a) bude nasledovné aj v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 5 ods. 1 písm. a) b) a f): „a) zamestnania 13), alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu 14), držať zbraň kategórie A na ktorú bola jeho zamestnávateľovi udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. e), zbraň kategórie B a C, na ktorú má jeho zamestnávateľ držiteľ zbrojnej licencie skupiny F vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia skupiny F, ak je k držiteľovi zbrojnej licencie skupiny F v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, pričom je držiteľ zbrojného preukazu skupiny C v priebehu výkonu zamestnania, alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, alebo zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), alebo písm. f) na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A v stave umožňujúcom jej okamžité použitie,“ § 27 ods. 2 písm. c) Pre odstránenie textu pod písm. b) navrhujem premenovať písm. c) na písm. b). Navrhujem doplniť možnosť držať strelivo do zbrane na ktorú má vydaný preukaz zbrane aj zamestnanec. Znenie textu bude nasledovné: „b) držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane, alebo držať strelivo na ktorú má držiteľ zbrojnej licencie skupiny F, ku ktorému je v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere vydaný preukaz zbrane.“ Navrhujem doplniť písmeno c): „c) držať zbrane uvedené v písmene a) kategórie A, B alebo zbrane kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia. § 27 ods. 3 písm. a) b) c) a d) Smernica neustanovuje rozdielne podmienky oprávnenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kat. B, alebo podmienky ohlásenia nadobudnutia a držania určitých zbraní kategórie C. Rovnako ani neupravuje podmienky aké konkrétne zbrane sa môžu nosiť, či nadobudnúť na účel výkonu poľovníctva. Nie je dôvod aby poľovník nemohol nadobudnúť do vlastníctva a držať všetky druhy zbraní kat. B, a C s tým že použitie určitých typov nízko výkonných zbraní na poľovné účely zakazuje v presných definíciách minimálnej dopadovej energie už zákon o poľovníctve 274/2009. Navrhujem nasledovné znenie písm. a), b), c) a doplnenie písmena d).: „a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň na poľovné účely kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo na základe ohlásenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň na poľovné účely kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c), v poľovnom revíre, alebo za podmienok ustanovených v osobitnom predpise 24 a) a b) v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane a zbraň vybavenú zakázaným doplnkom zbrane, ktorý mu bol prenechaný podľa § 34 ods. 6 písm. b) v stave umožňujúcom okamžité použitie,“ „b) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na výkon práva poľovníckej stráže kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f), alebo na základe ohlásenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na výkon práva poľovníckej stráže kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c), pričom pri priamom výkone práva poľovníckej stráže v poľovnom revíre je oprávnený aj na nosenie týchto zbraní v stave umožňujúcom okamžité použitie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, “ „c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.“ „d) držať zbrane uvedené v písmene a) alebo b) kategórie B a C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia “ Navrhujem upraviť odkaz č. 24a) v prílohe 7 nasledovne: „24a) § 29 a § 65 zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ § 27 ods. 6 Smernica neustanovuje oprávnenia ani podmienky prebíjania a používania prebíjaného streliva držiteľom zbrojného preukazu. Obmedzenie možnosti prebíjať strelivo iba držiteľmi zbrojných preukazov skupiny D a E je neodôvodnené. Strelivo sa neprebíja len za účelom využitia na poľovné či športové účely, ale predovšetkým aj z ekonomických dôvodov prebiť si lacné a kvalitné strelivo na tréningovú či rekreačnú streľbu. Podľa článku 2) smernicou nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o nosení zbraní. Nie je dôvod aby znenie zákona vymedzovalo rozsah použitia prebíjaného streliva iba pre športové a poľovné účely, a zakazovalo nosenie prebíjaného streliva v zbrani v stave umožňujúcom jej okamžité použitie držiteľom skupiny A zbrojného preukazu pre účely ochrany života a zdravia. Navrhujem znenie textu bodu 6 upraviť nasledovne: „(6) Držiteľ skupiny A, B, C, D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.“ V súvislosti s tým navrhujem aj úpravu v ďalšej časti zákona súvisiacu s touto navrhovanou úpravou (príloha 6 časť C písm. c). § 34 ods. 6 písm. a) V súvislosti s navrhovanou úpravou v § 27 ods. 2 písm. a) a b) navrhujem nasledovné znenie písm. a): „a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka, nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B a nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní,“ § 34 ods. 8 V rámci právnej istoty navrhujem vymedziť presné podmienky podozrivého prevodu, tak aby nebol diskriminačný a aby nemohol byť neodôvodnene odmietnutý. § 35 ods. 1 písm. q) V rámci právnej istoty navrhujem vymedziť presné podmienky podozrivého prevodu, alebo pokusu o prevod streliva, tak aby nebol diskriminačný a aby nebol neodôvodnene nahlásený. § 37 ods. 1 Navrhujem z Ministerstvom navrhovanej úpravy vypustiť zo znenia textu expanzné zbrane kategórie D uvedené v § 7 ods. 1 písm. d). V súvislosti s tým navrhujem vypustiť aj úpravy v ďalších častiach zákona súvisiace s touto navrhovanou úpravou (§ 7 ods. 3, § 14 ods. 1, 2 a 3, § 14a ods. 1, § 35 ods. 2, § 37 ods. 2, § 40 ods. 1, § 40 ods. 1 a 2, § 41 ods. 1, 3 a 4, § 42 ods. 1 a 3, § 47 ods. 1, § 48 ods. 2 a § 60 ods. 1, atď,...). Zaradenie týchto zbraní ako strelných zbraní do zákona je v rozpore s bodom 1 článku 1 smernice, tiež s odstavcom III v prílohe 1 smernice. Vypustenie týchto zbraní navrhujem aj z dôvodu Ministerstvom nedostatočne odôvodnenou potrebou tieto zbrane evidovať: „1. „strelná zbraň“ je akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť, okrem prípadov, keď je vylúčená z tejto definície na základe jedného z dôvodov uvedených v prílohe I časti III. Strelné zbrane sú rozdelené do kategórií v prílohe I časti II. Predmet sa považuje za schopný úpravy na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, ak: a) má vzhľad strelnej zbrane a b) v dôsledku jeho konštrukcie alebo materiálu, z ktorého je vyrobený, môže byť takto upravený;“ „III. Na účely tejto prílohy sa predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu „strelná zbraň“, nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak: sú určené na účel poplachu, signalizácie, záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné alebo technické účely za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel;“ Ministerstvo navrhovanú povinnosť zaevidovania zbraní kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) odôvodňuje nasledovne: „Zaevidovanie zbraní uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) a d) si vyžiadala prax vzhľadom na existujúce bezpečnostné riziká, ktoré uvedené zbrane predstavujú. Tieto zbrane boli nelegálne upravované na zbrane kategórie A až C a bola nimi páchaná trestná činnosť. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa navrhuje uvedené zbrane evidovať.“ Ministerstvo v tomto odôvodnení nerozlišuje flobertkové zbrane od expanzných a ani neuvádza pomer nelegálne prerábaných zbraní, čo vytvára pochybnosti. Tieto expanzné zbrane sú určené na špeciálne strelivo a nie je možné ich nabiť strelivom určeným pre zbrane kat. A,B, alebo C. Sú vyrobené zo zliatiny zinku a hliníka. V hlavniach sú touto zliatinou tvoriacou hlaveň zaliate oceľové prepážky, ktoré neumožňujú hlaveň prevŕtať, lebo vrták odskočí do mäkkej zliatinovej hlavne. Zliatinové hlavne sú v mieste nábojovej komory výrazne zoslabené. Sú vyrábané konštrukčne s ohľadom na použitie iba poplašných nábojov pri ktorých nevzniká zvýšený tlak v hlavni v dôsledku tlaku na dno vystreľovanej strely, tak aby ich nebolo možné prerobiť na streľbu “ostrou“ muníciou a aby sa znehodnotili už pri pokuse o ich prerobenie. V prípade prerobenia zbrane napríklad kompletnou výmenou hlavne na použitie streliva určeného pre zbrane kat. A, B , alebo C by došlo k deštrukcii zbrane behom pokusu o prvý výstrel s takto upravenej zbrane a zbraň by v tomto momente bola nebezpečnejšia pre jej užívateľa ako pre zamýšľaný cieľ, lebo energia potrebná na vystrelenie strely by sa spotrebovala na roztrhanie častí zbrane. Tieto zbrane nie je možné zaradiť pod definíciu uvedenú v smernici: „V dôsledku ich konštrukcie a materiálu, z ktorého sú vyrobené, môžu byť takto upravené.“ Bol som osobne pri overovaní desiatok rôznych modelov expanzných zbraní tohto typu pred ich uvedení na trh a videl som ako praskali závery pištolí a rámy revolverov, len v dôsledku umelo vyvolaného miernemu nárastu tlaku povýstrelových plynov v hlavni. Pri predstave že hlaveň bude úplne uzatvorená nabitou strelou ma nikto nemusí presviedčať o tom že dôjde k úplnej deštrukcii každej jednej zbrane, ktorú by niekto úspešne upravil na streľbu hoci aj hromadnou strelou s plstenou upchávkou. Návrhom ministerstva na evidovanie týchto zbraní sa po skúsenostiach z praxe dosiahne toho že tieto expanzné zbrane nadobudnuté pred účinnosťou novely sa z väčšej časti presunú do ilegality a nebudú zaevidované. A to a v dôsledku toho že držitelia týchto expanzných zbraní nemajú znalosť a nesledujú zákon o zbraniach a strelive. Fungujú v špeciálnom režime, kedy sú presvedčený o tom že na ich “plynovky“ sa zákon o zbraniach nevzťahuje, lebo sú to predsa len “plynovky na poplašňáky“. Títo držitelia zbraní budú po novele s ich nevedomím kriminalizovaný. O tieto zbrane bude následne po účinnosti novely zvýšený záujem na čiernom trhu a ich cena výrazne stúpne. Ministerstvo týmto krokom môže podporiť nelegálne obchodovanie zo zbraňami a ich držanie, nosenie, pokusy o ich prerobenie (aj osobami ktoré doteraz netušili že sa o niečo také môžu pokúsiť a ublížiť si pri tom) a ich zneužívanie na nelegálnu činnosť. Je pravdepodobné že o legálne nadobudnutie týchto zbraní (s povinnosťou ich zaevidovania a ďalšími naviazanými povinnosťami vyplývajúcimi z novely zákona obmedzujúcimi ich slobodu používania, prevodu, prevozu a inými povinnosťami) sa zníži záujem, čo bude mať negatívny dopad aj na podnikateľské prostredie, keďže prax ukazuje že týchto zbraní sa predá násobne viacej ako zbraní kat. A, B, C spolu. Ministerstvo navrhovanú povinnosť zaevidovania zbraní kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) odôvodňuje v minulosti zavedenou povinnosťou zaevidovať úplne iné nesúvisiace expanzné zbrane prerobené z kategórie A a zaradené do kategórie D. Táto povinnosť zbrane zaevidovať mala podľa vyjadrenia Ministerstva vplyv na: „výrazné zníženie počtu ich úprav na zbrane schopné streľby ostrou muníciou. Tento pozitívny následok možno pripisovať tomu, že držitelia týchto zbraní prestali byť anonymní.“ - Za fakt že tieto zbrane boli prerábané spätne na funkčné je plne zodpovedné rovnako Ministerstvo ako aj Európske inštitúcie, pretože tento stav tolerovali až do chvíle teroristického útoku na Charlie Hebdo a následného tlaku zo strany Európskych inštitúcií na sprísnenie nedostatočných postupov na prerábanie týchto zbraní. - Tieto zbrane nie je v žiadnom prípade možné s ohľadom na ich konštrukčné prevedenie a s ohľadom na ich možnosť prerobenia porovnávať z expanznými zbraňami pod písm. d). - K údajnému výraznému zníženie počtu ich úprav na zbrane schopné streľby ostrou muníciou nedošlo v dôsledku Ministerstvom zavedenej povinnosti tieto zbrane zaevidovať, ale v dôsledku ich zákazu predaja a zákazu pokračujúceho legálneho prerábania na expanzné zbrane. - Údajné zníženie počtov týchto nelegálne prerábaných zbraní je nepreukázateľné. Lebo zaevidovaný bol len malý zlomok zbraní. Zbrane ktoré boli nelegálne prerobené, alebo neúspešne prerobené a zničené, zbrane ktoré po nezaevidovaní plánovali prerobiť, alebo nelegálne predať a polícia tieto zbrane nezachytila sa nedostali do čísiel v štatistikách na Ministerstve. - Držiteľov týchto zbraní, ktorý ich čestne zaevidovali, Ministerstvo v texte svojho odôvodnenia priamo obvinilo zo zámeru tieto zbrane nelegálne prerobiť, keď pozitívny následok zníženia ich nelegálnych úprav pripísalo zaevidovaniu týchto zbraní a straty anonymity slušných zákonadbalých držiteľov poctivo zaevidovaných zbraní! Kto zbraň nelegálne prerobil, pokúsil sa ju prerobiť, alebo ju plánoval v budúcnosti prerobiť či nelegálne predať, tak túto zbraň nezaevidoval a zostal v anonymite. § 55 ods. 6 a 7 Navrhujem upraviť text odstavca 6 nasledovne: „(6) Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, nábojovej schránke, nábojovej komore hlavne alebo v nábojových komorách valca revolvera; to neplatí pre držiteľa skupiny A zbrojného preukazu ak je zbraň uložená v trezore, alebo v špeciálnej uzamykateľnej schránke určenej pre rýchle použitie zbrane v prípade nutnej obrany, alebo krajnej núdze.“ Navrhujem upraviť text odstavca 7 nasledovne: „ (7) Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť uzamknutý samostatným zámkom; to neplatí pre držiteľa skupiny A zbrojného preukazu ak je zbraň uložená v trezore, alebo v špeciálnej uzamykateľnej schránke určenej pre rýchle použitie zbrane v prípade nutnej obrany, alebo krajnej núdze. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník môže byť uložený so zbraňou, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom.“ Smernica upravuje uloženie zbraní a streliva v článku 5a: „5a. S cieľom minimalizovať riziko prístupu neoprávnených osôb k strelným zbraniam a strelivu členské štáty zavedú pravidlá riadneho dohľadu nad strelnými zbraňami a strelivom a pravidlá ich riadneho a bezpečného uskladňovania. Strelné zbrane nesmú byť ľahko prístupné spoločne s príslušným strelivom. Riadny dohľad znamená, že osoba, ktorá má predmetnú strelnú zbraň alebo strelivo v zákonnej držbe, ich má počas ich skladovania, prepravy a používania pod kontrolou. Úroveň kontroly takýchto opatrení týkajúcich sa riadneho skladovania musí zodpovedať počtu a kategórii predmetných strelných zbraní a streliva.“ Uloženie aj nabitej zbrane v trezore nemožno považovať v kontexte článku smernice za uľahčenie prístupu neoprávneným osobám ku zbrani a strelivu, keďže neoprávnene sa zmocniť nabitej zbrane uloženej v trezore nemožno považovať za ľahké. Navrhovanou úpravou sa minimalizuje riziko zmocnenia sa zbraní a streliva neoprávnenou osobou, tým že sa držiteľovi zbraní a streliva umožňuje efektívnejšie reagovať na takúto hrozbu v kratšom čase pre odstránenie potreby vkladať do zbrane zásobník alebo nabíjať zbraň strelivom. V prípade nutnej obrany, alebo krajnej núdze, je väčšie riziko či už spôsobenia si závady zbrane, alebo nechceného výstrelu a možného zranenia pri nabíjaní zbrane pod vplyvom prípadného stresu s takejto situácie, ako keď bude mať držiteľ zbraní a streliva k dispozícii nabitú zbraň pripravenú v stave umožňujúcom jej okamžité použitie už po otvorení trezoru, alebo špeciálnej schránky určenej na tento účel. § 55 ods. 10 Navrhujem z odstavca 10 vyňať text: „alebo osobitnom predpise24a)“ Odstavec 10 bude po úprave znieť nasledovne: „(10) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e), a f) a k) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49), ak v druhej vete nie je neustanovené inak; táto zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. f) a k) musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. f) a k) sa môže strieľať aj mimo strelnice počas kultúrnej činnosti, pričom do zbrane nemôže byť nabíjaná a zo zbrane nemôže byť vystreľovaná strela. Streľbu podľa druhej vety je povinný organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane oznámiť policajnému útvaru osobne alebo prostredníctvom elektronickej služby zriadenej na tento účel najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia takejto streľby. Nie je humánne aby bolo povolené týrať zver streľbou z lukom. Napriek tomu že v § 65 ods. 2 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa definuje povolený spôsob lovu lukom s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N vo zverniciach, tak v prípade luku nie je pri výstrele garantovaný minimálny výkon vystreleného šípu. Vzhľadom ku konštrukcii luku je možné s lukom ktorého napínacia sila je napr. 250N vystreliť šíp aj pri napnutí luku slabšou silou, napr. 150N. Výstrel z luku ktorý nebude dostatočne napnutý nedosiahne dostatočnú energiu na spoľahlivé usmrtenie zveri. Naviac zvládnutie techniky streľby z luku je oveľa náročnejšie ako streľby z palnej zbrane. Vystrelený šíp z luku má oveľa nižšiu rýchlosť ako strely palných zbraní povolených na lov zveri a zasiahnutie zveri na komoru aj po prípadnom vyplašení zveri zvukom uvoľnenej tetivy luku v momente výstrelu je problematické. Dopadová energia šípu z luku s napínacou silou 250N nie je ani pätinová oproti minimálnej povolenej dopadovej energii strely z guľovej zbrane v prípade lovu srnčej zvery podľa § 65 ods. 3 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S týchto dôvodov je nevyhnutne potrebné úplne odmietnuť prijatie Ministerstvom navrhovanej zmeny. Tým sa zachová pôvodný zmätočný právny stav pri ktorom zákon 190/2003 Z.z. bude znemožňovať vykonávať lov lukom povolený zákonom 274/2009 Z.z. § 56 ods. 12 Navrhujem doplniť nový odstavec 12 v nasledovnom znení: „(12) Držiteľ zbrane kategórie B a C ju môže vypožičať alebo prenajať inej osobe, ktorá spĺňa podmienky na držanie, alebo nosenie tejto zbrane stanovené týmto zákonom len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva, alebo na účely podľa § 34 ods. 4 až 6. Osoba, ktorá si zbraň vypožičala alebo prenajala, je povinná mať pri manipulácii so zbraňou preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie o vypožičaní alebo prenájme zbrane na policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.“ Táto navrhnutá úprava je v súlade zo Smernicou a tiež si ju vyžaduje prax. § 67 ods. 1 písm. a) Navrhujem za slovo „ministerstvo“ doplniť slovo „vnútra“. Navrhnutou úpravou sa explicitne vymedzuje konkrétne ministerstvo. § 68 ods. 1 Navrhujem za slovo „ministerstvo“ doplniť slovo „vnútra“. Navrhnutou úpravou sa explicitne vymedzuje konkrétne ministerstvo. príloha č. 6 časť B písm. c) a f) Navrhujem z odstavca B vyňať písm. c) a f) v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 2 ods. 1 písm. b) príloha č. 6 časť C písm. c) Navrhujem nasledovné znenie textu v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 27 ods. 6: „c) prebíjané strelivo je laborované strelivo pre vlastnú potrebu za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,“ príloha č. 6 časť C písm. j) Navrhujem z odstavca C vyňať písm. j) v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 2 ods. 1 písm. f) príloha č. 6 časť D písm. c) Navrhujem z odstavca D vyňať písm. c) v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 2 ods. 1 písm. g) príloha č. 6 časť E písm. f) Navrhujem znenie textu upraviť nasledovne: „f) expanzná strela je strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer, a táto deformácia je spôsobená otvorenou dutinou v hrote strely,“ Túto úpravu, ktorou sa rozširuje definícia expanznej strely si vyžaduje prax, kedy držitelia zbrojných preukazov si rôzne vysvetľovali znenie textu. Navrhujem implementáciu tejto zásadnej hromadnej pripomienky do zákona.

Autor: Devát, Tibor, Bc.
Pripomienka k: Návrhu novely zákona NR SR č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
Počet pripomienkovateľov: 911
Pripomienka: Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska - záujmové združenie právnických osôb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislava Podané elektronicky prostredníctvom portálu Slov-Lex Kolíňany 26. októbra 2020 K rezortnému číslu KM-OBL-230-10/2018 Číslo legislatívneho procesu LP/2020/464 VEC Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záujmové združenie právnických osôb Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska, týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku (ďalej len „pripomienka“) k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbraniach“), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 15. októbra 2020 pod rezortným číslom KM-OBL-230-10/2018 (ďalej len „novela zákona“). Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely zákona, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia a obmedzia činnosť klubov vojenskej histórie. Zároveň porušia ústavné práva súčasných držiteľov, ako aj zberateľov expanzných zbraní. Aktuálnu právnu úpravu na úseku expanzných zbraní a cvičného streliva po zmenách podľa zákona NR SR č. 120/2015 Z. z. a nasledujúcich považujeme za dostatočnú, s tým, že problém s nelegálnym prerábaním a reaktiváciou expanzných zbraní a ich následnou distribúciou najmä do zahraničia bol vyriešený povinnou registráciou týchto zbraní a zakázaním uzatvárania zmlúv na diaľku pri ich predaji. Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov spolu so sprísnením postupov pri úprave, znehodnocovaní, ničení zbraní a ich označovaní navodili stav, keď sa expanzné zbrane de facto prestali komerčne vyrábať a distribuovať. Vlastníkmi expanzných zbraní, ktoré sú v obehu, sú najmä členovia klubov vojenskej histórie a zberatelia, ktorí sa nedopúšťajú v súvislosti s týmito zbraňami trestnej činnosti ani priestupkov spojených s ich nadobúdaním, používaním alebo zabezpečením. Novelou zákona má byť do právneho poriadku SR prevzatá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica“). Touto zmenou právneho poriadku budú dotknuté najmä už evidované zbrane, z čoho vyplýva, že takýto stav už nijako nedosiahne zvýšenie bezpečnostnej úrovne. Smernica, ako taká neproporčne a neodôvodnene stanovuje nové povinnosti pre legálnych držiteľov zaregistrovaných expanzných zbraní, ktoré sú podľa platnej legislatívy voľne predajné od 18 rokov a ktoré sú zároveň diametrálne odlišné od súčasných podmienok nadobudnutia a držania expanzných zbraní. Implementácia smernice v časti venujúcej sa súčasným zbraniam kategórie D, nevratným spôsobom zasiahne do činnosti klubov vojenskej histórie aj s výrazne negatívnymi ekonomickými dopadmi na držiteľov a zberateľov uvedených zbraní. Sme toho názoru, že navrhované znenie novely zákona s jej zákazmi voľnej držby vybraných druhov expanzných zbraní a povinnosťou zaregistrovať niektoré znehodnotené zbrane, Slovenskú republiku a jej občanov poškodí. Smernica umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich občanov. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom na občanov SR a samotnú SR. Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke https://www.zkvhs.sk a zasielame ju predkladateľovi v listinnej podobe aj elektronickou poštou. K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 1. Bod 30 návrhu zákona navrhujeme doplniť, pričom po zmene by § 8 ods. 2 písm. f) znel nasledovne: - držiteľovi skupiny F alebo F-ex zbrojného preukazu staršiemu ako 21 rokov alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely, Dôvod: Viď. zdôvodnenie bodu 5. 2. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 43a, ktorým sa do § 15 ods. 2 doplní nové písmeno g), ktoré znie: - F-ex - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní Dôvod: Vznikom novej skupiny či podskupiny zbrojného preukazu, resp. možnosťou obmedziť už existujúcu skupinu, by sa vyriešili očakávané problémy pri získavaní zbrojného preukazu na klasickú skupinu F. Išlo by o plošné riešenie pre tisícky držiteľov expanzných zbraní, nielen pre členov klubov vojenskej histórie a zberateľov. Súčasná legislatíva im umožnila zakúpiť si takú zbraň, bez potreby skúmania iných podmienok, ako boli podmienky veku a spôsobilosti na právne úkony. V radoch členov klubov vojenskej histórie je iba 30 % držiteľov zbrojných preukazov a z toho 20 % ich držiteľov sú primárne príslušníci ozbrojených zborov, športoví strelci, poľovníci a zamestnanci SBS. Hrozí, že početná skupina žiadateľov nebude z rozmanitých dôvodov spĺňať všetky podmienky na získanie klasického zbrojného preukazu. Takáto obmedzená skupina F s dodatkovým označením „ex“ by umožňovala nadobúdať výlučne expanzné zbrane uvedené v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) zákona o zbraniach a príslušné strelivo. Takýmto spôsobom označenia už existujúcej skupiny zbrojeného preukazu by nebol zaťažený štátny rozpočet, nakoľko by nebolo potrebné vydávať nové tlačivá zbrojných preukazov. Na prednej strane, v spodnej časti, kde sa u konkrétneho držiteľa uvádzajú skupiny, ktoré mu boli udelené, by sa k písmenu „F“ iba doplnilo dodatkové označenie „ex“. Pôvodná skupina F by umožňovala nadobudnúť a držať na múzejné a zberateľské účely všetky druhy zbraní podliehajúce povoľovaciemu konaniu, tak aby si držitelia tejto skupiny nemuseli rozširovať zbrojný preukaz aj na skupinu F-ex. 3. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 43b, ktorým sa do § 16 doplnia odseky 1,2 a text, pričom by znel nasledovne: 1. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá a) písomne požiadala o jeho vydanie, b) je plne spôsobilá na právne úkony, c) dosiahla predpísaný vek (§ 18), d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19), e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo, f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21), g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. 2. Podmienky uvedené v ods. 1 písmenách e), f) neplatia pre žiadateľov o skupinu F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní. Dôvod: Plánované legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi budú splnené. Osoby vlastniace expanzné zbrane budú musieť, pod hrozbou sankcií, dodržiavať povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. Niet pochýb o tom, že smernica sledovala navrhovanými opatreniami stav, pri ktorom budú môcť držať expanzné zbrane iba osoby spoľahlivé a bezúhonné. Je však nelogické, nehospodárne a nadbytočné, aby bol držiteľ nesmrtiacej zbrane, ktorá na streľbu používa iba nábojky, podrobovaný skúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Taktiež je bezvýznamné skúmať odbornú spôsobilosť osoby, ktorá by mala disponovať výlučne expanznou zbraňou nevhodnou na streľbu na terč a teda nevhodnou ani na obranu, či útok. Najmä v porovnaní so súčasným stavom a so súčasnými podmienkami nadobudnutia vlastníctva expanznej zbrane, je takáto zmena neadekvátna charakteru expanzných zbraní. Koncepcia takýchto podmienok na získanie skupiny F-ex vychádza z dlhoročnej praxe „Malého zbrojného preukazu“, ktorý je možné získať napr. v Spolkovej republike Nemecko. 4. Bod 44 návrhu zákona navrhujeme doplniť, pričom po zmene by § 17 ods. 2 písm. b) znel nasledovne: - lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, okrem žiadateľov o skupinu F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní Dôvod: Viď. zdôvodnenie bodu 2. 5. Bod 48 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 18 ods. 2 znel nasledovne: - Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka a skupiny F-ex. Dôvod: Týmto opatrením by sa nemusel meniť vek pri plnohodnotnej skupine F z 21 na 18 rokov. Nadobúdanie zbraní kategórie A v súvislosti s udeľovaním výnimiek držiteľom skupín F a F-ex zbrojného preukazu až od dovŕšenia veku 21 rokov nie je prekážkou našej činnosti. 6. Bod 64 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 27 ods. 5 písm. b) znel nasledovne: - nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C; najviac však päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení, pričom obmedzenie množstva sa nevzťahuje na strelivo určené do expanzných zbraní, Dôvod: Držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu sa na základe navrhovanej zmeny má umožniť nadobúdať do vlastníctva a držať len päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení streliva do zbraní kategórie A,B a C. Toto obmedzenie sa môže javiť ako logické pri ostrom strelive podľa bodu C písm. a) prílohy č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.. Avšak pre činnosť klubov vojenskej histórie, ktorých členovia sú najväčšími spotrebiteľmi streliva do expanzných zbraní podľa bodu C písm. b) uvedenej prílohy, je toto obmedzenie množstva streliva neprijateľné. Počas rekonštrukcií historických udalostí a ich nácvikov spotrebujú účastníci takejto kultúrnej činnosti niekoľko tisíc kusov cvičného streliva, podľa zákona o zbraniach označovaného ako nábojky. Takéto obmedzenie množstva v zákone o zbraniach by znemožňovalo zaobstarať dostatočné množstvo cvičného streliva na zabezpečenie samotného výkonu kultúrnej činnosti. Predajca by bol oprávnený predať držiteľovi zbrane iba limitovaný počet nábojov. 7. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 64a, ktorým by bol v § 27 za ods. 5 vložený nový ods. 6 a pôvodný odsek 6 by bol označený ako ods. 7. Nový ods. 6 by znel nasledovne: - Držiteľ skupiny F-ex zbrojného preukazu je oprávnený a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. h), b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbraní uvedených v písm. a), c) držať zbraň uvedenú v písm. a) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti. Dôvod: Viď. zdôvodnenie bodu 1. 8. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 68a, ktorým by bol v § 28 ods. 1 písm. k) doplnený text. Písm. k) by po zmene znelo nasledovne: - viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F alebo F-ex zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, Dôvod: Evidenciu zbraní na múzejné a zberateľské účely považujeme za účelnú a potrebnú pri plnohodnotnej skupine F, ako aj pri skupine F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní. Bolo by nelogické vyžadovať vedenie záznamovej knihy iba pri skupine F zbrojného preukazu. 9. Bod 73 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 28 ods. 2 písm. b) znel nasledovne: - držiteľ skupiny F a F-ex zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 3. vystavovania zbrane alebo streliva, 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 6. znaleckého skúmania, 7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5, 8. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h). Dôvod: Dôvody prepravy zbraní a streliva sú v oboch prípadoch, čiže pri oboch skupinách, identické. 10. Bod 128 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 46 ods. 3 znel nasledovne: - Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny D,E,F alebo F-ex zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a). Dôvod: Dôvody vydania európskeho zbrojného pasu by boli pri všetkých uvedených skupinách zbrojného preukazu identické. 11. Bod 146 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by posledná veta § 55 ods. 10 znela nasledovne: - Streľbu podľa druhej vety je povinný organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane oznámiť policajnému útvaru písomne v listinnej podobe, osobne alebo prostredníctvom elektronickej služby zriadenej na tento účel najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia takejto streľby. Dôvod: V prípade, že organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane nemá k dispozícii internetové pripojenie, resp. sa v zákonnej lehote nemôže dostaviť osobne na útvar Policajného zboru, navrhujeme doplniť spôsoby oznámenia streľby aj o možnosť klasického písomného podania s povinnosťou doručiť oznámenie najneskôr do 24 hodín pred dňom plánovanej udalosti. Za Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska splnomocnená osoba, oprávnená na zastupovanie v pripomienkovom a rozporovom konaní: Bc. Tibor DEVÁT predseda

Autor: Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum
Pripomienka k: Pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z.
Počet pripomienkovateľov: 2545
Pripomienka: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislava Podané elektronicky cestou portálu Slov-Lex Bratislava, 24. 10. 2020 VEC: Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: KM-OBL-230-10/2018 Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464 Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 15.10.2020, rezortné číslo KM-OBL-230-10/2018, Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464 (ďalej len ako „novela“). Novelou sa do právneho poriadku SR preberá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (smernica). Zotrvávame na stanovisku, že nútené prevzatie tejto smernice spôsobí neželaný a neodôvodnený rozsiahly zásah do našej vnútroštátnej právnej úpravy, pričom jediným skutočne vhodným stanoviskom zo strany Slovenskej republiky by bolo trvalé odmietnutie jej prevzatia. Pripomienkovaný text návrhu novely predstavuje zo strany predkladateľa v poradí druhý, zásadne prepracovaný návrh, ktorý oproti pôvodnému návrhu v podstatne širšom rozsahu využíva možnosti úľav a výnimiek v rámci regulačného rámca daného smernicou. Túto skutočnosť vítame, napriek tomu sme toho názoru, že predkladaný návrh novely naďalej obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré čo do navrhovanej reštrikcie idú výrazne nad regulačný rámec smernice. Zároveň sa domnievame, že viaceré ustanovenia návrhu je potrebné upresniť v záujme zvýšenia právnej istoty tak na strane regulátora ako aj na strane dotknutých subjektov. Cieľom predkladanej zásadnej pripomienky je odstránenie týchto nedostatkov tak, aby zásah do práv držiteľov legálnych zbraní bol čo najmenej negatívny. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom. Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke http://legistelum.sk a zasielame ju predkladateľovi elektronickou poštou. K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 1. Bod 15 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „15. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až q), ktoré znejú: „j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j) a § 7 ods. 1 písm. i) a j), l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov odstrániteľné bez použitia technických prostriedkov, p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov odstrániteľné bez použitia technických prostriedkov, q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.“.“ Dôvody: Zásadne odmietame, aby medzi zakázané zbrane boli nad rámec smernice zaradené aj samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň. Takýto návrh považujeme za absolútne neprijateľný. Spôsobil by arbitárne zaraďovanie akejkoľvek samonabíjacej zbrane medzi zbrane zakázané, znamenal by chaos a úplnú stratu právnej istoty. Z povahy veci samej sú v zásade všetky samonabíjacie zbrane v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako samočinné. Ponechanie tejto úpravy by v dôsledku znamenalo plošný zákaz všetkých samonabíjacích zbraní! Nakoľko sa zásadným spôsobom sprísňuje regulácia držby samonabíjacích zbraní na takéto drastické obmedzenie nie je dôvod. Nestotožňujeme sa s názorom predkladateľa, že smernica štátom ukladá zaradenie opakovacích zbraní opatrených zásobovacími zariadeniami s nadlimitnou kapacitou nábojov medzi zbrane zakázané. Smernica takéto zbrane nezahŕňa v taxatívnom výpočte zbraní zakázaných (Príloha I, časť II). Smernica iba v bode 5, ktorý mení jej článok 5 v ods. 3 ustanovuje: „Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenie na nadobudnutie vlastníctva a povolenie na držanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie B odobrali, ak sa zistí, že osoba, ktorej sa toto povolenie udelilo, má v držbe nabíjacie zariadenie, ktoré sa môže pripevniť na poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom alebo na opakovacie strelné zbrane, ....pokiaľ nebolo danej osobe udelené povolenie...“ Z tohto ustanovenia predkladateľ nesprávne dovodil zaradenie opakovacích zbraní s nadlimitnou kapacitou zásobníku medzi zakázané. Podľa nášho názoru správne mal iba vysloviť sankciu za nepovolenú držbu nadlimitných zásobovacích zariadení, ktoré by mohli byť na opakovaciu zbraň pripevnené. Nakoľko tento náš právny názor bol žiaľ neúspešne predmetom diskusie v predchádzajúcom rozporovom konaní vedenom s predkladateľom, v horeuvedenom texte sme ho adresne nezohľadnili, navrhujeme ale čiastočné upresnenie v písm. o) a p) v záujme zvýšenia právnej istoty. 2. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 16a, ktorý znie: „16a. V § 4 ods. 4 sa dopĺňa písm. a) a znie: „a) tlmič hluku výstrelu, s výnimkou jeho použitia na športové účely a použitia na zbrani uvedenej v §7 písm. a) až l).““ Dôvody: Smernica neukladá štátom povinnosť zaradiť tlmiče hluku výstrelu medzi zakázané doplnky. Sme toho názoru, že ich použitie na športové účely je vhodné v dôsledku čoraz vyšších environmentálnych požiadaviek kladených verejnosťou na prevádzku strelníc nachádzajúcich sa pri zastavaných oblastiach. Rovnako nevidíme dôvod pre striktný zákaz tlmičov v prípade určených na použitie napr. na airsoftových zbraniach či vzduchovkách ktoré sú zaradené ako zbrane kat. D. 3. Bod 31 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „31. § 9 znie: „§ 9 (1) Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na ministerstve. (2) Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, b) číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie, c) druh zbrane, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku zbrane, typ zbrane a kaliber zbrane, d) druh streliva, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku streliva, výrobcu streliva a počet streliva, e) druh, popis, prípadne výrobné číslo zakázaného doplnku zbrane, f) spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva, g) odôvodnenie žiadosti, h) spôsob zabezpečenia zbrane kategórie A inej ako zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) až q) ak žiadateľom nie je držiteľ zbrojnej licencie (§ 55). (3) K žiadosti o udelenie výnimky a) podľa § 8 ods. 2 písm. e) žiadateľ pripojí doklad preukazujúci potrebu ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty, mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, citlivých priestorov, objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v záujme obrany štátu,10) b) podľa § 8 ods. 2 písm. f) žiadateľ, ktorý je držiteľom zbrojnej licencie, pripojí popis prijatých opatrení na predchádzanie ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku a žiada o výnimku na nadobudnutie vlastníctva zbrane inej ako uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) až q), c) podľa § 8 ods. 3 žiadateľ pripojí potvrdenie podľa § 8 ods. 3 písm. a) a b) nie staršie ako tri mesiace. (4) Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil a súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví. (5) Držiteľ krátkej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo krátkej opakovacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8. Držiteľ dlhej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo dlhej opakovacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8. Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny G zbrojnej licencie môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia podľa prvej a druhej vety do zbrane inej ako tej, na nadobudnutie vlastníctva a držanie ktorej mu bola udelená výnimka podľa § 8, nadobudnutie takéhoto zásobovacieho zariadenia musí ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu v lehote siedmich pracovných dní od nadobudnutia.“ Dôvody: Zmiernenie byrokratickej záťaže pri udeľovaní výnimky. Rozšírenie možnosti legálne zbierať zásobníky s nadlimitnou kapacitou bez nutnosti držať danú zbrane pre držiteľov skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie. 4. Bod 32 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „32. § 10 ods. 1 sa mení a po zmene znie: „(1) Platnosť výnimky udelenej podľa § 72j ods. 5 nezaniká, nie sú tým dotknuté oprávnenia a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu a zbrojnej licencie ustanovené podľa tohto zákona. Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká po uplynutí desiatich rokov od jej udelenia. Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 tiež zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a písm. f) až h) alebo zanikla platnosť zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. b) a pís. f) až i) alebo u držiteľa zbrojnej licencie došlo k zmene miesta uloženia zbrane.“ Dôvody: Zvýšenie právnej istoty držiteľov zbraní, na ktoré im je udelená zákonná výnimka na držania zbrane legálne nadobudnutej pred prijatím novely, ktorá je novelou zaradená medzi zakázané. Výnimka na zbrane po novele zaradené medzi zakázané oproti pôvodnému stavu sa neviaže na skrátenú dobu platnosti zbrojného preukazu a zbrojnej licencie 5 rokov, ale ponecháva sa v pôvodnej dobe 10 rokov v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy. 5. Bod 38 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „38. Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Vyvíjať, vyrobiť, opraviť, upraviť, znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo streliva, ktoré sú uvedené v zozname výrobkov obranného priemyslu okrem zbraní a streliva označených civilnou overovacou značkou,8a) je oprávnený iba držiteľ povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.8a)“.“ Dôvody: Zvýšenie právnej istoty držiteľov zbrojnej licencie. 6. Bod 58 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „58. § 24 ods. 2 znie: „(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a strelivo iba ak sú odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň iba ak sú odôvodnené pochybnosti o jej zániku. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu, alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, ak od posledného hodnotenia psychickej spôsobilosti uplynulo viac ako desať rokov. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu môže policajný útvar požadovať predloženie zbrane na kontrolu iba ak je odôvodnené podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.““ Dôvody: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie nového zbrojného preukazu. 7. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „60. V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. f) alebo zbraň kategórie C“ a slová „tejto zbrane“ sa nahrádzajú slovami „zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. a), b) a c)“.“ Dôvody: Kategoricky nesúhlasíme s arbitrárnym obmedzením celkovej dĺžky krátkej samonabíjacej a opakovacej zbrane, ktorú je možné nosiť. Zvolená maximálna dĺžka krátkej zbrane v rozsahu 280 mm nie je nijako racionálne zdôvodnená a nemá právny základ v smernici. V dôsledku by viedla k zákazu nosenia napr. revolverov s dĺžkou hlavne 6 palcov, ktoré sú na tento účel v súčasnosti bežne používané. 8. Bod 64 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „64. V § 27 odsek 5 znie: „(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, inak najviac v rozsahu podľa písm. c), c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na ktorú nemá vydaný preukaz zbrane najviac v počte päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení, d) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie, pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, e) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti.“. Dôvody: Zachovanie možnosti legálne strieľať na strelniciach so zbraní, ktoré sú v súčasnosti v legálnej držbe a po prijatí novely budú zaradené medzi zakázané. Umožnenie streľby z vybraných druhov zbraní držaných na zberateľské účely pokiaľ je držiteľ zároveň držiteľom skupiny A alebo E zbrojného preukazu. 9. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „66. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“. Dôvody: Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti preukazovať sa dokladom o psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 10. Bod 68 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „68. V § 28 ods. 1 písmená f) až i) znejú: „f) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) a l) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov, g) odovzdať zbrojný preukaz, preukaz zbrane, zbraň a strelivo 1. bezodkladne, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1, 2. do siedmich pracovných dní odo dňa zániku platnosti zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a) až f); to neplatí, ak mu bol v tejto lehote vydaný nový zbrojný preukaz podľa § 25 ods. 2, h) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane, výmenu hlavne, skrátenie hlavne alebo úpravu vývrtu hlavne, opravu alebo úpravu zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie do siedmich pracovných dní od tejto úpravy alebo opravy; pred vykonaním tejto úpravy alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania, i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom sa na výzvu príslušníka Policajného zboru podrobiť vyšetreniu,24c) či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou,“. Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie: „24c) § 5 zákona č. 219/1996 Z. z..“.“ Dôvody: Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 11. Bod 73 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „V § 28 odsek 2 znie: „(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať a) držiteľ skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) alebo zbrane kategórie C a držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 2, 3 alebo ods. 4, 4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby, 5. vystavovania zbrane alebo streliva, 6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 8. znaleckého skúmania, b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 3. vystavovania zbrane alebo streliva, 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 6. znaleckého skúmania, 7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5, 8. streľby zo zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“.“ Dôvody: Navrhovaná zmena priamo súvisí s návrhom zmeny bodu 64 návrhu novely uvedeným vyššie. 12. Bod 74 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „74. V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“. V § 28 ods. 5 sa na konci vety za slová „stratu psychickej spôsobilosti“ dopĺňajú slová „pokiaľ sa nepreukáže opak“.“ Dôvody: Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti podrobovať sa posúdeniu psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. Stratu psychickej spôsobilosti, ktorá nastáva v dôsledku nesplnenia zákonnej povinnosti napr. v dôsledku objektívnej nemožnosti podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti (napr. dlhodobá PN) navrhujeme konštruovať ako tzv. vyvrátiteľnú právnu domnienku. Tj. aby sa táto domnienka uplatňovala len do okamihu, keď sa osoba podrobí posúdeniu psychickej spôsobilosti s priaznivým výsledkom. 13. Bod 142 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „142. V § 53 ods. 2 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“. Dôvody: Nesúhlasíme s navrhovaným predĺžením obmedzenie doby predbežného zaistenia veci až na 60 resp. 90 dní. Sme toho názoru, že pre potreby praxe je 30 a 60 dňová doba dostatočná. 14. Bod 148 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „148. § 56 ods. 2 znie: „(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) až q), zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas a) športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba, b) praktického streleckého výcviku, c) prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva, d) výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“ Dôvody: Sme toho názoru, že ustanovenia zákona o zverení zbrane a streliva by mali aj naďalej umožňovať zverenie zbraní v súčasnosti zaradených do kat. B, ktoré po prijatí zákona budú zaradené do kat. A. Ide prevažne o zbrane používané na výkon športovej činnosti. Obmedzenie možnosti zverenia týchto zbraní by závažným spôsobom sťažilo športovú prípravu a praktický strelecký výcvik na účely výkonu povolania a brannej prípravy. 15. Bod 170 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „170. V § 69 ods. 1 písmeno b) znie: „b) poruší povinnosť podľa § 9 ods. 5, § 28 ods. 1 písm. b), i), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b),“. Dôvody: Nesúhlasíme so zaradením porušenia ust. § 28 ods. 4 písm. e) (viditeľné nosenie zbrane mimo strelnice) medzi priestupky, s ktorými je bez ďalšieho spojená prezumpcia straty spoľahlivosti na dva roky a tým odňatie zbrojného preukazu. Sme toho názoru, že zvýšenie pokút za priestupky v spojitosti so stratou spoľahlivosti v prípade opakovaného spáchania priestupku je dostatočnou sankciou. 16. Bod 175 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 72j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2021 (1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona. (2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 1. marca 2026, ak jej platnosť nezanikne skôr. (3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. marcu 2021 sprostredkovateľskú činnosť, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 31. mája 2021, ak druhá veta neustanovuje inak. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá požiadala o vydanie skupiny C zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 31. mája 2021 je do rozhodnutia policajného útvaru oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie. (4) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 28. februára 2022, ak v odseku 3 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane nevydá, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (5) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. marcu 2021, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 28. februára 2022, pričom sa považuje do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie za osobu, ktorej bola udelená výnimka a je oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Ak mu bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka. Ak nepožiada podľa prvej vety o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zaniká, pričom môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (6) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň zaradenú od 1. marca 2021 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q) je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 28. februára 2022. (7) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 len na zbrane, ktoré boli na základe vydanej výnimky zaevidované do 30. apríla 2021. Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 zaniká na tie zbrane, ktoré neboli do 30. apríla 2021 na základe vydanej výnimky zaevidované. (8) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021. (9) V konaní začatom pred 1. marcom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2021. (10) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý nie je držiteľom zbrojnej licencie je pred jej prevodom do iného členského štátu povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý je držiteľom zbrojnej licencie je pred uvedením na trh povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a) (11) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 28. februára 2021. Ministerstvo najneskôr 30 dní pred zriadením elektronickej služby zverení na svojom webovom sídle dátum zriadenia elektronickej služby. (12) Držiteľ poľovného lístka je povinný do sprístupnenia evidencie podľa § 66 ods. 3 predložiť pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo nového zbrojného preukazu platný poľovný lístok. (13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu tohto zákona účinného do 28. februára 2021. (14) Na zbraň vyrobenú v členskom štáte alebo dovezenú do členského štátu do 28. februára 2021 sa vzťahuje § 37 ods. 3 v znení účinnom do 28. februára 2021 s výnimkou ustanovenia §37 ods. 3 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2021.““ Dôvody: V ods. 6 navrhujeme predĺžiť lehotu na oznámenie držby zbrane do 28.2.2022, čím dôjde k zosúladeniu termínov uvedených v prechodnom ustanovení a zníženiu administratívnej záťaže. Zároveň v súlade s predchádzajúcimi bodmi nášho návrhu týkajúcimi sa vypustenia povinnosti pravidelného skúmania psychickej spôsobilosti držiteľa vybraných druhov zbraní, ktoré majú byť zaradené do kat. A navrhujeme vypustiť ods. 7 navrhovaného znenia § 72j a prečíslovanie nasl. odsekov. V záujme zvýšenia právnej istoty navrhujeme precizovať znenie posledného odseku tak, aby z ustanovenie jednoznačne vyplývalo, že pri zaevidovaní zbrane sa ďalej neskúma, či je zbraň označená expanznou overovacou značkou. 17. Bod 183 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „183. V prílohe č. 6 časti A písmeno x) znie: „x) znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,“.“ Dôvody: Predkladateľom pôvodne navrhované znenie tohto ustanovenia nereflektuje na skutočnosť, že návrh zákona rozoznáva dva druhy znehodnotených zbraní, a to znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) a podľa §7 ods. 1 písm. j). Kým znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) by v plnom rozsahu zodpovedali pôvodne navrhovanej rozšírenej definícii znehodnotenej zbrane nakoľko sú znehodnotené podľa nového nariadenia Európskej komisie (tj. trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí), znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. j) boli upravované podľa predchádzajúcich predpisov členských štátov v zmysle ktorých nebolo nutné trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí. Novelou sa tiež rozširuje počet hlavných častí. V prípade ponechania textu v navrhovanej podobe by držitelia znehodnotených zbraní podľa §7 ods. 1 písm. j) boli nútení podrobiť tieto zbrane dodatočnému znehodnoteniu podľa nového unijného predpisu, hoci k tomu nezaväzuje ani smernica, ani znenie ostatných ustanovení zákona. Definíciu znehodnotenej zbrane preto navrhujeme zosúladiť s týmito skutočnosťami a vypustiť z jej textu slová „tak, aby všetky jej hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné, a aby nebolo možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil jej opätovné sfunkčnenie“. 18. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k expanzným zbraniam kat. A, B a C Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby nadobúdanie expanzných zbraní uvedených v navrhovanom znení §4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) zákona nebolo podmienené výlučne držbou zbrojného preukazu skupiny F. Na účely nadobúdania týchto zbraní, ich držby a používania v rozsahu navrhovanom pre držiteľov skupiny F zbrojného preukazu navrhujeme zriadiť novú podskupinu skupiny F zbrojného preukazu, a to podskupinu F-EX zbrojného preukazu, ktorej udelenie by bolo podmienené výlučne splnením podmienky veku, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti a pobytu v SR. Dôvody: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu na účely nadobudnutia a držby týchto zbraní. 19. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k zbraniam kat. D Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby zbrane kat. D uvedené v navrhovanom znení zákona v §7 ods. 1 písm. a), d) a písm. k) (tzv. flobertky ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie, expanzné zbrane ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie a palné zbrane skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem tých, ktoré používajú delený náboj) boli vyňaté z navrhovaného režimu ohlasovacej povinnosti. Sme toho názoru, že takáto úprava návrhu by bola plne konformná so smernicou. Navrhujeme preto vypustiť odkaz na zbrane uvedené §7 ods. 1 písm. a), d) a k) z ustanovenia §7 ods. 3 a §14 ods. 2 a 3 v navrhovanom znení. Dôvody: Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a nadobúdateľov týchto zbraní. Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.

Autor: GRAND POWER (GRAND POWER s.r.o.)
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 2022
Pripomienka: Formou hromadnej pripomienky uvádzame zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetný návrh obsahuje zásadné nedostatky 1. Ad §8 – Rovnako ako doterajšia legislatíva i predkladaná novela opomína rekreačných strelcov, ktorí sa nechcú a nepotrebujú združovať v kluboch resp. športových organizáciách, pričom títo strelci sú zákonom nútení združovať sa, čo je v priamom rozpore s ustanovením §3 ods. 1 zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Legislatíva upiera občanovi právo vykonávať rekreačnú športovú streľbu z dotknutých druhov zbraní ak nie je členom športovej organizácie a nie je resp. neašpiruje na vrcholového športovca a netrénuje alebo sa nezúčastňuje pretekov v uznaných disciplínach, pričom v SR existuje množstvo strelcov, ktorí si vytvárajú súťaže podľa pravidiel vlastných, napr. s prihliadnutím na svoj vek, finančné možnosti a pod. prípadne strieľajú len sami, pre vlastné športové vyžitie a relax. Toto ustanovenie zároveň opomína možnosť, že strelec nemohol trénovať alebo sa zúčastniť na súťaži v priebehu 12 mesiacov zo zdravotných, či iných dôvodov, pričom v dôsledku aktuálneho znenia novely by takýto strelec výnimku nezískal resp. by o ňu prišiel. Strelec, ktorý vykonáva športovo rekreačnú streľbu a nie je organizovaný v športovej organizácii by mal mať možnosť nahradiť potvrdenie športovej organizácie čestným vyhlásením, že aktívne vykonáva športovú a rekreačnú streľbu s príslušnou strelnou zbraňou, resp. druhom strelnej zbrane. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 2. Ad §4 ods. 2 pís. l) Definícia zakázanej zbrane: „samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň alebo upravená zo samočinnej zbrane“ je neurčitá a zmätočná. Nie je jasné, čo zákonodarca považuje za základné technické znaky a akým spôsobom by mala byť ich zhoda posudzovaná. V základných technických znakoch ako samočinná zbraň je skonštruovaná drvivá väčšina samonabíjacích zbraní, nakoľko elementárne princípy fungovania týchto palných zbraní, známe desiatky rokov, sú viac-menej konštantné a vývoj samočinných a samonabíjacích zbraní prebieha prakticky súčasne. Táto definícia de facto zahŕňa, ďaleko nad rámec implementovanej smernice, do kategórie zakázaných zbraní takmer všetky samonabíjacie zbrane. Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že zmysle zákona č. 64/2019 určuje kategóriu zbrane jej výrobca. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 3. Ad §4 ods. 3,4– Predkladaná novela zmierňuje ustanovenia zakazujúce používanie zameriavačov na princípe noktovízora a termovízie. Novela však opäť nereflektuje na potrebu redukcie zákazu tlmičov hluku výstrelu, pričom tieto nepovoľuje používať ani športovým strelcom, napriek tomu, že v mnohých krajinách dochádza k uvoľňovaniu v tejto oblasti najmä s ohľadom na prevažujúci prínos tlmičov hluku výstrelu pri ochrane sluchu strelcov a blízko stojacich osôb. Používanie tlmičov hluku výstrelu rovnako priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom sťažností obyvateľov v okolí strelníc, pričom vplyv legalizácie týchto zariadení na páchanie kriminality so strelnými zbraňami je zanedbateľný ak vôbec nejaký, ako to ukázal vývoj v iných krajinách, kde bolo používanie tlmičov hluku na športovú streľbu povolené. Tlmiče hluku výstrelu sú štandardne vybavené výrobným číslom rovnako ako strelná zbraň a je možné ich evidovať a ich nákup podrobiť rovnakému mechanizmu ako nákup strelných zbraní. Rovnako novela zákona neráta s možnosťou nosenia streliva s expanznou strelou na obranu, pričom ide o opatrenie nelogické a v rozpore s účelom zákona, ktorý má dať občanom, ktorí legálne držia a nosia strelnú zbraň, možnosť efektívne brániť zbraňou seba alebo iného v prípadoch krajnej núdze a nutnej obrany. Moderné expanzné strelivo je vyvinuté tak, aby pri zásahu cieľa okamžite zastavilo útok a pritom minimalizovalo riziko priestrelu cieľa a zasiahnutia nezúčastnených osôb, rovnako výrazne znižuje riziko odrazu strely. Súčasne povolené celoplášťové strelivo sa dlhé roky ukazuje ako neefektívne pri zastavovaní útoku najmä divých zvierat, ako i páchateľov pod vplyvom alkoholu či omamných a psychotropných látok, pritom však neúmerne zvyšuje riziko zasiahnutia tretej osoby či odrazu strely. Zákon v tejto oblasti povyšuje ochranu života a zdravia zvieraťa, či páchateľa nad život a zdravie obrancu. V oboch prípadoch by mal zákonodarca prehodnotiť, s využitím najnovších poznatkov v tejto oblasti a skúseností iných krajín, povolenie tlmičov hluku výstrelu na športovú streľbu a nosenia streliva s expanznou strelou na ochranu života, zdravia a majetku. Odporúča sa v §4 ods. vypustiť pís. b) a v ods 4. vypustiť písmeno a) a zároveň zaradiť tlmič hluku výstrelu medzi hlavné časti zbrane. 4. Ad §4 ods. 2 – Predkladaná novela zakazuje držanie a používanie zásobovacích zariadení do zbraní na strelivo so stredovým zápalom s kapacitou na 20 nábojov pre krátke zbrane a 10 nábojov pre zbrane dlhé, pričom držbu týchto vyhradzuje pre športových strelcov združených v športovej organizácii a podmieňuje ju udelením výnimky. Zákonodarca opomenul skutočnosť, že takéto obmedzenie sa dotkne veľkého počtu zásobovacích zariadení, ktoré majú v súčasnosti držitelia v legálnej držbe a nadobudli ich legálnym spôsobom, pričom tieto budú nútení predať, alebo odovzdať do vlastníctva štátu, pričom budú bezpochyby finančne poškodení, nakoľko náhly prebytok týchto zásobovacích zariadení na trhu stlačí ich cenu na minimum, hlboko pod ich súčasnú hodnotu, či nadobúdaciu cenu. Vhodnou formuláciou právnej úpravy by bolo pritom možné umožniť legálnym držiteľom tieto zásobovacie zariadenia si ponechať. Opomenúť nemožno ani skutočnosť, že tieto zásobovacie zariadenia, aktuálne nepodliehajúce žiadnej evidencii, budú lacno predávané prostredníctvom inzertných portálov de facto anonymne a môžu skončiť buď v kriminálnom prostredí, alebo c zahraničí v rukách teroristov, čo je v príkrom rozpore s účelom tejto novely. Rovnako nie je zrejmé, či je možné naďalej používať zásobovacie zariadenia, ktorých pôvodná kapacita bola upravená a kto a za akých okolností môže danú úpravu vykonať, prípadne akým spôsobom. Umožnenie úpravy existujúcich zásobníkov, ktoré považuje novela za veľkokapacitné, na zásobníky, ktoré by spĺňali nové obmedzenie by sa výrazne znížilo riziko ich odklonu na čierny trh, riziko kriminalizácie niektorých držiteľov, najmä z radov zberateľov a znížilo by sa finančné zaťaženie držiteľov. 5. Ad §14 ods. 1 poťažmo §35 – U elektronickej služby, ktorú novela predpokladá nie je zo znenia novely zrejmé, akým spôsobom sa držiteľ zbrojnej licencie dozvie o jej uvedení do prevádzky, ani akým spôsobom získa príslušné softwarové vybavenie (ak bude potrebné), prístupové či iné údaje k systému a pod. Rovnako nie sú k dispozícii hardwarové požiadavky pre elektronickú službu, bez ktorej sa nemôže držiteľ ZL na jej používanie adekvátne pripraviť. 6. Ad § 18 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, či zákonný zástupca osoby uvedenej v ods. 3 môže zbraň a strelivo tejto osoby zabezpečiť spolu so svojimi zbraňami a strelivom, alebo ich zabezpečí a uloží oddelene. 7. Ad §34 a 35 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, čo sa rozumie pod spojením „podozrivý prevod.“ 8. Ad §27 – Ustanovenia opomínajú zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je výrobcom zbraní a streliva, ktorí potrebujú manipulovať s vyrobenými zbraňami, hlavnými časťami a strelivom, alebo tieto prepravovať, pričom tieto nemusia alebo nemôžu mať vydaný preukaz zbrane. 9. Ad §28 ods. 1 pís. g) – ide o bezprecedentný zásah do základných princípov v rozpore s ustanovením čl. 50 Ústavy SR, kedy je ignorovaná zásada prezumpcie neviny a držiteľ zbrane alebo zbraní je trestaný už v momente kedy je obvinený zo spáchania TČ bez toho, aby došlo k jeho právoplatnému odsúdeniu. 10. Ad §35 ods. 1 pís. p) – Formulácia ustanovenia môže viesť k nejasnostiam vo výklade, pričom nie je dostatočne zrejmé, že zákonodarca má na mysli len opravy, ktorým dochádza k zmene kategórie a podkategórie zbrane alebo zmene kriminalisticko-balisticky relevantných markerov na zbrani. Zároveň zákonodarca nevyužil možnosť rozšíriť oprávnenie držiteľa strelnej zbrane alebo streliva o vykonávanie prebíjania streliva a vykonávania drobných opráv a úprav na zbrani, tak ako ich zakotvuje smernica, pričom smernicu je potrebné implementovať ako celok, nie len vo forme obmedzení. Zo znenia predmetnej smernice: „Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie, alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní“ 11. Ad §27 – Nie je zrejmé prečo zákonodarca pristupuje k obmedzeniu dĺžky hlavne u zbrane určenej na nosenie na 280 mm. Aktuálna prax v SR je, že zbrojný preukaz skupiny A konzumuje i skupinu B, teda držanie zbrane na ochranu života, zdravia a majetku, teda ochranu v obydlí, pričom je nepochybné, že zbraň s dlhšou hlavňou je na takéto účely vhodná a upotrebiteľná. Nie je však jasné, aký prínos k bezpečnosti, alebo inému zákonom chránenému záujmu prispieva obmedzenie nadobúdania týchto zbraní legálnymi držiteľmi strelných zbraní. Rovnako treba pripomenúť, že v dôvodovej správe k tejto novele sa zákonodarca odvoláva na potrebu implementácie smernice Rady, ktorá však žiadne takéto ustanovenie neobsahuje. Navrhuje sa i rozšírenie oprávnení držiteľov ZP sk. A a B o nadobúdanie a držbu dlhých zbraní na ochranu života a zdravia v obydlí v stave umožňujúcom ich okamžité použitie. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 12. Ad §5 ods. 1 pís. f) – osobitným vyňatím krátkych strelných zbraní s hladkým vývrtom bez zjavného účelu došlo k zamedzeniu ich používania pri ochrane života, zdravia alebo majetku. Tieto zbrane sú pritom na tento účel vo svete i v SR pomerne rozšírené a umožňujú účinnú obranu, najmä v obydlí, pričom použitím vhodných druhov streliva je možné minimalizovať možnosť zásahu nezúčastnenej osoby na minimum, napr. v porovnaní s celoplášťovou strelou z krátkej guľovej zbrane. Rovnako tieto zbrane umožňujú použitie neletálneho alebo menej letálneho streliva, napr. s gumovou strelou a pod. Nie je pri tom známe, že by tieto zbrane predstavovali bezpečnostné riziko. S ohľadom na to, že tieto zbrane mohli doposiaľ držitelia ZP sk. A a B bez problémov nadobúdať, držať či nosiť, dochádza navrhovanou úpravou k vytvoreniu vákua, kedy títo držitelia nebudú môcť naďalej tieto zbrane držať a nosiť, rovnako nebude možné ich previesť, nakoľko zväčša ide o zbrane, ktoré nie sú vhodné na športovú streľbu či lov a držitelia tak budú fakticky nútení tieto zbrane buď nechať zničiť, alebo ich budú musieť odovzdať štátu, resp. „požiadať o prevod do vlastníctva štátu“ bez náhrady. 13. Preberaná smernica Rady na niekoľkých miestach umožňuje členským štátom povoliť držanie strelných zbraní kat. A v záujme národnej obrany, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou (čl. 6 smernice Rady), pričom na toto zákonodarca nijako v novele nereflektuje, napriek tomu, že už niekoľko rokov inštitút dobrovoľnej vojenskej prípravy v SR existuje a je oň pomerne malý záujem. Implementáciou tejto úpravy by mohlo dôjsť jednak k využitiu možnosti poskytovanej smernicou, jednak by mohlo dôjsť k zatraktívneniu dobrovoľnej vojenskej prípravy samotnej. 14. Smernica samotná upravuje v čl. 4 kedy má dôjsť k označeniu strelnej zbrane alebo jej hlavnej časti predpísaným spôsobom a to „bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh, alebo bezodkladne po dovoze do Únie“ a zaregistrovaná o.i. v navrhovanom elektronickom systéme „zaregistrovaná v súlade s touto smernicou bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh alebo bezodkladne po dovoze do Únie.“ Opomenutím transpozície tohto ustanovenia chýba v navrhovanej novele špecifikácia okamihu, kedy má dôjsť k označeniu zbrane alebo hlavnej časti podľa ustanovení smernice a osobitného predpisu čo môže viesť k nejasnostiam a rozdielom vo výklade, preto je vhodné túto úpravu prevziať z citovaných ustanovení smernice Rady. 15. Zavedením elektronickej služby na sledovanie pohybu zbraní a streliva sa prakticky eliminuje reálna potreba papierového nákupného povolenia na nadobúdanie zbrane alebo jej hlavnej časti. V prípade udelenia povolenia na nákup zbrane či hlavnej časti by preto malo byť možné toto len vyznačiť vhodným spôsobom v informačnom systéme tak, aby bola táto informácia prístupná elektronicky držiteľom ZL tak, aby mohli zbraň, alebo jej hlavnú časť držiteľovi ZP predať a zároveň tieto informácie zaniesť do elektronického systému, čím by sa naplnil význam a účel súčasného systému nákupných povolení. Týmto by sa eliminovala de facto nadbytočná administratíva ako i finančné zaťaženia držiteľov ZP, zároveň by to bolo primerané zadosťučinenie za bezdôvodne odňaté práva a odbremenilo by to oddelenia evidencie zbraní a streliva. 16. Zároveň s pripravovanou čiastočnou elektronizáciou oblasti evidencie zbraní a streliva, zároveň s plánovanou plošnou obmenou zbrojných preukazov by bolo na mieste modernizovať súčasný systém zbrojných preukazov a preukazov zbrane, ktoré na rozdiel od občianskych, vodičských a iných preukazov ostali v nezmenenom papierovom a veľkom formáte. Okrem náchylnosti tohto formátu dokladov na poškodenie a zničenie, sú tieto podstatne jednoduchšie na falšovanie a pozmeňovanie ako moderné formáty napr. občianskych preukazov. Zároveň by bolo možné v zbrojnom preukaze s čipom zaniesť údaje o všetkých držaných zbraniach, udelených výnimkách, či psychickej spôsobilosti. Okrem vydávania nového zbrojného preukazu v modernom formáte existuje alternatíva, kedy by sa údaje o oprávnení držať a nosiť zbraň ako i ostatné údaje zapísali na čip občianskeho preukazu, čím by sa podstatne zjednodušil proces vydávania ZP, odstránila by sa časť administratívy, odbremenili by sa príslušné oddelenia PZ, eliminovalo by sa riziko straty, poškodenia, odcudzenia či zneužitia ZP a preukazu zbrane a pod. 17. Ad §2 Ods. 1 pís. b) – za hlavnú časť sa považuje o.i. vložná nábojová komora, tento termín je definovaný v prílohe č.6 nasledovne: „vložná nábojová komora je nábojová komora vkladaná do nábojovej komory pre náboj väčšieho kalibru“ pričom tento pojem by zahŕňal i tzv. redukcie, používané napr. v zbraniach na náboje typu flobert, vrátane novovyrobených takýchto zbraní. Zbraň v kalibri 6mm Flobert alebo 4mm Flobert, ktorá využíva na nabíjanie systém redukcií v tvare náboja je spravidla predávaná spolu s redukciami v počte kusov zodpovedajúcom kapacite zásobníka takejto zbrane, alebo väčšom, teda 7-19ks. Prijatie novej právnej úpravy v tejto podobe by znamenalo nutnosť označiť všetky tieto redukcie všetkými údajmi v zmysle zákona, čo je v mnohých prípadoch fyzicky nemožné s ohľadom na malú veľkosť tejto redukcie. Zároveň by vznikla situácia, kedy by držiteľ pri kúpe jednej zbrane vybavenej 20ks týchto redukcií v zmysle zákona nadobudol 21 zbraní a teda tieto by musel zabezpečiť a uložiť zákonom predpísaným spôsobom teda v oddelenej miestnosti vybavenej zariadením na signalizáciu narušenia. Zároveň by mu útvar PZ musel vydať 21 kariet zbrane (pričom by musel za každý zaplatiť poplatky – 16,50 +4,50 EUR) ak by šlo o zbraň kat. A, B , alebo C (teda zbraň na strelivo typu Flobert upravenú zo zbrane kat. A, B alebo C). Zároveň by tieto musel nosiť pri sebe pri každej manipulácii s touto zbraňou a redukciami. Nakoľko doposiaľ bolo týchto redukcií vyrobených a predaných rádovo niekoľko desiatok tisíc kusov a ich predaj nebol nijako regulovaný, ťažko si predstaviť ich spätné označovanie a následnú registráciu. V prípadoch držiteľov, ktorí s ohľadom na pomerne nízku cenu nadobudli stovky týchto redukcií by to znamenalo neúmerné finančné náklady. Nakoľko ide o malé časti, ktoré neboli doteraz nijakým spôsobom evidované, alebo kontrolované, môže dôjsť ku kriminalizácii časti obyvateľstva v prípadoch, kedy by sa im tieto redukcie, zapadnuté v zásuvkách, v autách a podobne našli pri prípadnej domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov či za iných okolností. Pri strate takejto redukcie, ktorá by už bola evidovaná, by zase držiteľ prišiel o zbrojný preukaz a hrozila by mu vysoká pokuta. S ohľadom na vyššie uvedené je vhodné pojem vložná nábojová komora buď úplne vypustiť zo zoznamu hlavných častí zbrane, alebo ustanoviť exempciu pre redukcie na strelivo typu flobert. 18. Súčasné znenie návrhu novely neumožňuje držiteľom zbrojných licencií nakúpiť a držať na sklade zbrane kat. A a veľkokapacitné zásobovacie zariadenia, ktoré majú byť určené na predaj držiteľom príslušnej výnimky na ich nadobudnutie. Toto obmedzenie predstavuje výrazný zásah do podnikania v oblasti zbraní a streliva a neúmerne, nad rámec smernice, sťaží nadobúdanie týchto zbraní a zásobovacích zariadení pre športových strelcov.