LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Harčarík, Matej, Ing.
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dátum vytvorenia: 31.10.2020
Počet podporovateľov: 429
Pripomienka:
Zásadná pripomienka k návrhu: LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Navrhujeme:

- do súčasného §46 (2) doplniť vetu:
"Držiteľ európskeho zbrojného pasu vydaného iným členským štátom je oprávnený dočasne doviezť, držať alebo nosiť zbraň v ňom zapísanú, ak bol jeho európsky zbrojný pas vydaný členským štátom uvedeným v nariadení vlády a ak je v ňom zaznamenané oprávnenie jeho držiteľa nosiť zbraň skryte."

- zmeniť súčasný §46 (3) na znenie:
Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny A, D alebo E zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a). 

Zdôvodnenie:

Tento návrh reaguje na prebiehajúcu implementáciu smernice EK v ČR, kde sa v súčasnosti počíta s vytvorením rámca pre recipročné uznávanie oprávnení na skryté nosenie vydaných inými členskými štátmi EÚ. Tým vytvára podmienky na posilnenú cezhraničnú spoluprácu a zvýšenie cezhraničnej mobility občanov členských štátov EÚ. 

Návrh implementuje článok 12 ods. 3 smernice a pre jeho uvedenie v praxi predpokladá spoliehanie sa na Európsky zbrojný preukaz ako dokument, ktorý je už podľa európskej úpravy vo všetkých členských štátoch zavedený. Návrh oprávňuje vládu k vydaniu príslušného nariadenia. Hoci to nie je výslovne stanovené, vychádza sa z toho, že takéto nariadenie vláda vydá len v prípade dohodnutia recipročného uznávania slovenských oprávnení iným štátom. Text návrhu zrkadlí obdobnú navrhovanú úpravu v ČR (Sněmovní tisk 92 zo 14.2.2018 v znení Poslaneckou sněmovnou schválených pozmeňovacích návrhov).

Odkaz na vládne nariadenie mieri na vyššiu mieru flexibility nevyhnutnú pre praktické naplnenie akékoľvek úpravy založené na reciprocite. Akokoľvek už to návrh nezmieňuje, vláda by v každom prípade pred dojednaním reciprocity mala primárne vykonať podrobnú analýzu miestnej legislatívy, aby sa zabezpečilo, že obsahuje bezpečnostné záruky legálneho držanie zbraní obdobné slovenským.

V prípade implementácie reciprocity môžu byť tieto ustanovenia využité občanmi SR napr. pri obchodných cestách či turistike v odľahlých oblastiach členských štátov, ktoré by túto reciprocitu prijali. Takisto by bolo využiteľné občanmi, ktorí majú miesto pobytu v SR i v ďalšom členskom štáte, prípadne pendlermi, ktorí zo alebo do SR dochádzajú za prácou. Na základe analýzy predloženej v rámci dôvodovej správy k obdobnému návrhu v ČR sa dá domnievať, že by jednanie o reciprocite mohlo byť reálne s nasledujúcimi členskými štátmi: Česko, Poľsko,  Estónsko, Litva, Rakúsko, Chorvátsko.