LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Devát, Tibor, Bc.
Pripomienka k: Návrhu novely zákona NR SR č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
Dátum vytvorenia: 26.10.2020
Počet podporovateľov: 911
Pripomienka:
Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska 
- záujmové združenie právnických osôb

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Bratislava                                        Podané elektronicky prostredníctvom 
portálu Slov-Lex 
                                           Kolíňany 26. októbra 2020

K rezortnému číslu KM-OBL-230-10/2018          
Číslo legislatívneho procesu LP/2020/464
 
VEC
Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


   Záujmové združenie právnických osôb Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska, týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku (ďalej len „pripomienka“) k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbraniach“), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 15. októbra 2020 pod rezortným číslom KM-OBL-230-10/2018 (ďalej len „novela zákona“). 
   Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely zákona, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia a obmedzia činnosť klubov vojenskej histórie. Zároveň porušia ústavné práva súčasných držiteľov, ako aj zberateľov expanzných zbraní. Aktuálnu právnu úpravu na úseku expanzných zbraní a cvičného streliva po zmenách podľa zákona NR SR č. 120/2015 Z. z. a nasledujúcich považujeme za dostatočnú, s tým, že problém s nelegálnym prerábaním a reaktiváciou expanzných zbraní a ich následnou distribúciou najmä do zahraničia bol vyriešený povinnou registráciou týchto zbraní a zakázaním uzatvárania zmlúv na diaľku pri ich predaji.
   Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov spolu so sprísnením postupov pri úprave, znehodnocovaní, ničení zbraní a ich označovaní navodili stav, keď sa expanzné zbrane de facto prestali komerčne vyrábať a distribuovať. Vlastníkmi expanzných zbraní, ktoré sú v obehu, sú najmä členovia klubov vojenskej histórie a zberatelia, ktorí sa nedopúšťajú v súvislosti s týmito zbraňami trestnej činnosti ani priestupkov spojených s ich nadobúdaním, používaním alebo zabezpečením. Novelou zákona má byť do právneho poriadku SR prevzatá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica“). Touto zmenou právneho poriadku budú dotknuté najmä už evidované zbrane, z čoho vyplýva, že takýto stav už nijako nedosiahne zvýšenie bezpečnostnej úrovne.
   Smernica, ako taká neproporčne a neodôvodnene stanovuje nové povinnosti pre legálnych držiteľov zaregistrovaných expanzných zbraní, ktoré sú podľa platnej legislatívy voľne predajné od 18 rokov a ktoré sú zároveň diametrálne odlišné od súčasných podmienok nadobudnutia a držania expanzných zbraní. Implementácia smernice v časti venujúcej sa súčasným zbraniam kategórie D, nevratným spôsobom zasiahne do činnosti klubov vojenskej histórie aj s výrazne negatívnymi ekonomickými dopadmi na držiteľov a zberateľov uvedených zbraní. 
   Sme toho názoru, že navrhované znenie novely zákona s jej zákazmi voľnej držby vybraných druhov expanzných zbraní a povinnosťou zaregistrovať niektoré znehodnotené zbrane, Slovenskú republiku a jej občanov poškodí. Smernica umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich občanov. 

   Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom na občanov SR a samotnú SR. 

   Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke https://www.zkvhs.sk a zasielame ju predkladateľovi v listinnej podobe aj elektronickou poštou. K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 

1. Bod 30 návrhu zákona navrhujeme doplniť, pričom po zmene by § 8 ods. 2 písm. f) znel nasledovne: 
- držiteľovi skupiny F alebo F-ex zbrojného preukazu staršiemu ako 21 rokov alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely,

Dôvod:
Viď. zdôvodnenie bodu 5.

2. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 43a, ktorým sa do § 15 ods. 2 doplní nové písmeno g), ktoré znie:
- F-ex - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní

Dôvod:
   Vznikom novej skupiny či podskupiny zbrojného preukazu, resp. možnosťou obmedziť už existujúcu skupinu, by sa vyriešili očakávané problémy pri získavaní zbrojného preukazu na klasickú skupinu F. Išlo by o plošné riešenie pre tisícky držiteľov expanzných zbraní, nielen pre členov klubov vojenskej histórie a zberateľov. Súčasná legislatíva im umožnila zakúpiť si takú zbraň, bez potreby skúmania iných podmienok, ako boli podmienky veku a spôsobilosti na právne úkony. V radoch členov klubov vojenskej histórie je iba 30 % držiteľov zbrojných preukazov a z toho 20 % ich držiteľov sú primárne príslušníci ozbrojených zborov, športoví strelci, poľovníci a zamestnanci SBS. Hrozí, že početná skupina žiadateľov nebude z rozmanitých dôvodov spĺňať všetky podmienky na získanie klasického zbrojného preukazu. Takáto obmedzená skupina F s dodatkovým označením „ex“ by umožňovala nadobúdať výlučne expanzné zbrane uvedené v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) zákona o zbraniach a príslušné strelivo. Takýmto spôsobom označenia už existujúcej skupiny zbrojeného preukazu by nebol zaťažený štátny rozpočet, nakoľko by nebolo potrebné vydávať nové tlačivá zbrojných preukazov. Na prednej strane, v spodnej časti, kde sa u konkrétneho držiteľa uvádzajú skupiny, ktoré mu boli udelené, by sa k písmenu „F“ iba doplnilo dodatkové označenie „ex“. Pôvodná skupina F by umožňovala nadobudnúť a držať na múzejné a zberateľské účely všetky druhy zbraní podliehajúce povoľovaciemu konaniu, tak aby si držitelia tejto skupiny nemuseli rozširovať zbrojný preukaz aj na skupinu F-ex.

3. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 43b, ktorým sa do § 16 doplnia odseky 1,2 a text, pričom by znel nasledovne:
1. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
a) písomne požiadala o jeho vydanie,
b) je plne spôsobilá na právne úkony,
c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),
d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),
e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),
g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
2. Podmienky uvedené v ods. 1 písmenách e), f) neplatia pre žiadateľov o skupinu F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní.

Dôvod:
   Plánované legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi budú splnené. Osoby vlastniace expanzné zbrane budú musieť, pod hrozbou sankcií, dodržiavať povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. Niet pochýb o tom, že smernica sledovala navrhovanými opatreniami stav, pri ktorom budú môcť držať expanzné zbrane iba osoby spoľahlivé a bezúhonné. Je však nelogické, nehospodárne a nadbytočné, aby bol držiteľ nesmrtiacej zbrane, ktorá na streľbu používa iba nábojky, podrobovaný skúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Taktiež je bezvýznamné skúmať odbornú spôsobilosť osoby, ktorá by mala disponovať výlučne expanznou zbraňou nevhodnou na streľbu na terč a teda nevhodnou ani na obranu, či útok. Najmä v porovnaní so súčasným stavom a so súčasnými podmienkami nadobudnutia vlastníctva expanznej zbrane, je takáto zmena neadekvátna charakteru expanzných zbraní. Koncepcia takýchto podmienok na získanie skupiny F-ex vychádza z dlhoročnej praxe „Malého zbrojného preukazu“, ktorý je možné získať napr. v Spolkovej republike Nemecko.

4. Bod 44 návrhu zákona navrhujeme doplniť, pričom po zmene by § 17 ods. 2 písm. b) znel nasledovne:
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, okrem žiadateľov o skupinu F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní

Dôvod:
Viď. zdôvodnenie bodu 2.

5. Bod 48 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 18 ods. 2 znel nasledovne:
- Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka a skupiny F-ex.

Dôvod:
   Týmto opatrením by sa nemusel meniť vek pri plnohodnotnej skupine F z 21 na 18 rokov. Nadobúdanie zbraní kategórie A v súvislosti s udeľovaním výnimiek držiteľom skupín F a F-ex zbrojného preukazu až od dovŕšenia veku 21 rokov nie je prekážkou našej činnosti.

6. Bod 64 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 27 ods. 5 písm. b) znel nasledovne:
- nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C; najviac však päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení, pričom obmedzenie množstva sa nevzťahuje na strelivo určené do expanzných zbraní,

Dôvod:
   Držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu sa na základe navrhovanej zmeny má umožniť nadobúdať do vlastníctva a držať len päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení streliva do zbraní kategórie A,B a C. Toto obmedzenie sa môže javiť ako logické pri ostrom strelive podľa bodu C písm. a) prílohy č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.. Avšak pre činnosť klubov vojenskej histórie, ktorých členovia sú najväčšími spotrebiteľmi streliva do expanzných zbraní podľa bodu C písm. b) uvedenej prílohy, je toto obmedzenie množstva streliva neprijateľné. Počas rekonštrukcií historických udalostí a ich nácvikov spotrebujú účastníci takejto kultúrnej činnosti niekoľko tisíc kusov cvičného streliva, podľa zákona o zbraniach označovaného ako nábojky. Takéto obmedzenie množstva v zákone o zbraniach by znemožňovalo zaobstarať dostatočné množstvo cvičného streliva na zabezpečenie samotného výkonu kultúrnej činnosti. Predajca by bol oprávnený predať držiteľovi zbrane iba limitovaný počet nábojov.

7. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 64a, ktorým by bol v § 27 za ods. 5 vložený nový ods. 6 a pôvodný odsek 6 by bol označený ako ods. 7. Nový ods. 6 by znel nasledovne:
- Držiteľ skupiny F-ex zbrojného preukazu je oprávnený 
a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. h),
b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbraní uvedených v písm. a),
c) držať zbraň uvedenú v písm. a) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti.

Dôvod:
Viď. zdôvodnenie bodu 1.

8. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 68a, ktorým by bol v § 28 ods. 1 písm. k) doplnený text. Písm. k) by po zmene znelo nasledovne:
- viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F alebo F-ex zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Dôvod:
   Evidenciu zbraní na múzejné a zberateľské účely považujeme za účelnú a potrebnú pri plnohodnotnej skupine F, ako aj pri skupine F s obmedzením výlučne na expanzné zbrane a strelivo do expanzných zbraní. Bolo by nelogické vyžadovať vedenie záznamovej knihy iba pri skupine F zbrojného preukazu.

9. Bod 73 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 28 ods. 2 písm. b) znel nasledovne:
- držiteľ skupiny F a F-ex zbrojného preukazu na účely
1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 
3. vystavovania zbrane alebo streliva, 
4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
6. znaleckého skúmania,
7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5,
8. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).

Dôvod:
   Dôvody prepravy zbraní a streliva sú v oboch prípadoch, čiže pri oboch skupinách, identické.

10. Bod 128 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by § 46 ods. 3 znel nasledovne:
- Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny D,E,F alebo F-ex zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a).

Dôvod:
   Dôvody vydania európskeho zbrojného pasu by boli pri všetkých uvedených skupinách zbrojného preukazu identické.

11. Bod 146 návrhu zákona navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by posledná veta § 55 ods. 10 znela nasledovne:
- Streľbu podľa druhej vety je povinný organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane oznámiť policajnému útvaru písomne v listinnej podobe, osobne alebo prostredníctvom elektronickej služby zriadenej na tento účel najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia takejto streľby.

Dôvod:
   V prípade, že organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbrane nemá k dispozícii internetové pripojenie, resp. sa v zákonnej lehote nemôže dostaviť osobne na útvar Policajného zboru, navrhujeme doplniť spôsoby oznámenia streľby aj o možnosť klasického písomného podania s povinnosťou doručiť oznámenie najneskôr do 24 hodín pred dňom plánovanej udalosti.

   Za Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska splnomocnená osoba, oprávnená na zastupovanie v pripomienkovom a rozporovom konaní:

Bc. Tibor DEVÁT
predseda