LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum
Pripomienka k: Pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z.
Dátum vytvorenia: 26.10.2020
Počet podporovateľov: 2545
Pripomienka:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava

Podané elektronicky cestou 
portálu Slov-Lex

Bratislava, 24. 10. 2020VEC: 
Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rezortné číslo: KM-OBL-230-10/2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464


Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 15.10.2020, rezortné číslo KM-OBL-230-10/2018, Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/464 (ďalej len ako „novela“).

Novelou sa do právneho poriadku SR preberá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (smernica). Zotrvávame na stanovisku, že nútené prevzatie tejto smernice spôsobí neželaný a neodôvodnený rozsiahly zásah do našej vnútroštátnej právnej úpravy, pričom jediným skutočne vhodným stanoviskom zo strany Slovenskej republiky by bolo trvalé odmietnutie jej prevzatia.

Pripomienkovaný text návrhu novely predstavuje zo strany predkladateľa v poradí druhý, zásadne prepracovaný návrh, ktorý oproti pôvodnému návrhu v podstatne širšom rozsahu využíva možnosti úľav a výnimiek v rámci regulačného rámca daného smernicou. Túto skutočnosť vítame, napriek tomu sme toho názoru, že predkladaný návrh novely naďalej obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré čo do navrhovanej reštrikcie idú výrazne nad regulačný rámec smernice. Zároveň sa domnievame, že viaceré ustanovenia návrhu je potrebné upresniť v záujme zvýšenia právnej istoty tak na strane regulátora ako aj na strane dotknutých subjektov. Cieľom predkladanej zásadnej pripomienky je odstránenie týchto nedostatkov tak, aby zásah do práv držiteľov legálnych zbraní bol čo najmenej negatívny. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom. Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke http://legistelum.sk a zasielame ju predkladateľovi elektronickou poštou.


K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy:

1. Bod 15 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„15. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až q), ktoré znejú:
„j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j) a § 7 ods. 1 písm. i) a j),
l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov odstrániteľné bez použitia technických prostriedkov,
p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov odstrániteľné bez použitia technických prostriedkov,
q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.“.“

Dôvody:
Zásadne odmietame, aby medzi zakázané zbrane boli nad rámec smernice zaradené aj samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň. 

Takýto návrh považujeme za absolútne neprijateľný. Spôsobil by arbitárne zaraďovanie akejkoľvek samonabíjacej zbrane medzi zbrane zakázané, znamenal by chaos a úplnú stratu právnej istoty. Z povahy veci samej sú v zásade všetky samonabíjacie zbrane v základných technických znakoch skonštruované rovnakým spôsobom ako samočinné. Ponechanie tejto úpravy by v dôsledku znamenalo plošný zákaz všetkých samonabíjacích zbraní! Nakoľko sa zásadným spôsobom sprísňuje regulácia držby samonabíjacích zbraní na takéto drastické obmedzenie nie je dôvod. 

Nestotožňujeme sa s názorom predkladateľa, že smernica štátom ukladá zaradenie opakovacích zbraní opatrených zásobovacími zariadeniami s nadlimitnou kapacitou nábojov medzi zbrane zakázané. Smernica takéto zbrane nezahŕňa v taxatívnom výpočte zbraní zakázaných (Príloha I, časť II). Smernica iba v bode 5, ktorý mení jej článok 5 v ods. 3 ustanovuje: „Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenie na nadobudnutie vlastníctva a povolenie na držanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie B odobrali, ak sa zistí, že osoba, ktorej sa toto povolenie udelilo, má v držbe nabíjacie zariadenie, ktoré sa môže pripevniť na poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom alebo na opakovacie strelné zbrane, ....pokiaľ nebolo danej osobe udelené povolenie...“ Z tohto ustanovenia predkladateľ nesprávne dovodil zaradenie opakovacích zbraní s nadlimitnou kapacitou zásobníku medzi zakázané. Podľa nášho názoru správne mal iba vysloviť sankciu za nepovolenú držbu nadlimitných zásobovacích zariadení, ktoré by mohli byť na opakovaciu zbraň pripevnené.

Nakoľko tento náš právny názor bol žiaľ neúspešne predmetom diskusie v predchádzajúcom rozporovom konaní vedenom s predkladateľom, v horeuvedenom texte sme ho adresne nezohľadnili, navrhujeme ale čiastočné upresnenie v písm. o) a p) v záujme zvýšenia právnej istoty. 


2. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 16a, ktorý znie:

„16a. V § 4 ods. 4 sa dopĺňa písm. a) a znie:
„a) tlmič hluku výstrelu, s výnimkou jeho použitia na športové účely a použitia na zbrani uvedenej v §7 písm. a) až l).““

Dôvody:
Smernica neukladá štátom povinnosť zaradiť tlmiče hluku výstrelu medzi zakázané doplnky. Sme toho názoru, že ich použitie na športové účely je vhodné v dôsledku čoraz vyšších environmentálnych požiadaviek kladených verejnosťou na prevádzku strelníc nachádzajúcich sa pri zastavaných oblastiach. Rovnako nevidíme dôvod pre striktný zákaz tlmičov v prípade určených na použitie napr. na airsoftových zbraniach či vzduchovkách ktoré sú zaradené ako zbrane kat. D.


3. Bod 31 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„31. § 9 znie:
㤠9

(1) Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva 
na ministerstve.

(2) Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať
a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b) číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
c) druh zbrane, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku zbrane, typ zbrane a kaliber zbrane,
d) druh streliva, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku streliva, výrobcu streliva a počet streliva,
e) druh, popis, prípadne výrobné číslo zakázaného doplnku zbrane, 
f) spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva, 
g) odôvodnenie žiadosti,
h) spôsob zabezpečenia zbrane kategórie A inej ako zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) až q) ak žiadateľom nie je držiteľ zbrojnej licencie (§ 55).

(3) K žiadosti o udelenie výnimky
a) podľa § 8 ods. 2 písm. e) žiadateľ pripojí doklad preukazujúci potrebu ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty, mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, citlivých priestorov, objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v záujme obrany štátu,10)
b) podľa § 8 ods. 2 písm. f) žiadateľ, ktorý je držiteľom zbrojnej licencie, pripojí popis prijatých opatrení na predchádzanie ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku a žiada o výnimku na nadobudnutie vlastníctva zbrane inej ako uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) až q), 
c) podľa § 8 ods. 3 žiadateľ pripojí potvrdenie podľa § 8 ods. 3 písm. a) a b) nie staršie ako tri mesiace. 

(4) Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil a súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.

(5) Držiteľ krátkej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo krátkej opakovacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8. Držiteľ dlhej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo dlhej opakovacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane len, ak mu bola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane podľa § 8. Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny G zbrojnej licencie môže byť držiteľom zásobovacieho zariadenia podľa prvej a druhej vety do zbrane inej ako tej, na nadobudnutie vlastníctva a držanie ktorej mu bola udelená výnimka podľa § 8, nadobudnutie takéhoto zásobovacieho zariadenia musí ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu v lehote siedmich pracovných dní od nadobudnutia.“

Dôvody:
Zmiernenie byrokratickej záťaže pri udeľovaní výnimky. Rozšírenie možnosti legálne zbierať zásobníky s nadlimitnou kapacitou bez nutnosti držať danú zbrane pre držiteľov skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie.


4. Bod 32 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„32. § 10 ods. 1 sa mení a po zmene znie:

„(1) Platnosť výnimky udelenej podľa § 72j ods. 5 nezaniká, nie sú tým dotknuté oprávnenia a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu a zbrojnej licencie ustanovené podľa tohto zákona. Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká po uplynutí desiatich rokov od jej udelenia. Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 tiež zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a písm. f) až h) alebo zanikla platnosť zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. b) a pís. f) až i) alebo u držiteľa zbrojnej licencie došlo k zmene miesta uloženia zbrane.“


Dôvody:
Zvýšenie právnej istoty držiteľov zbraní, na ktoré im je udelená zákonná výnimka na držania zbrane legálne nadobudnutej pred prijatím novely, ktorá je novelou zaradená medzi zakázané. Výnimka na zbrane po novele zaradené medzi zakázané oproti pôvodnému stavu sa neviaže na skrátenú dobu platnosti zbrojného preukazu a zbrojnej licencie 5 rokov, ale ponecháva sa v pôvodnej dobe 10 rokov v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy. 


5. Bod 38 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„38. Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Vyvíjať, vyrobiť, opraviť, upraviť, znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo streliva, ktoré sú uvedené v zozname výrobkov obranného priemyslu okrem zbraní a streliva označených civilnou overovacou značkou,8a) je oprávnený iba držiteľ povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.8a)“.“

Dôvody:
Zvýšenie právnej istoty držiteľov zbrojnej licencie.


6. Bod 58 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„58. § 24 ods. 2 znie:
„(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a strelivo iba ak sú odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň iba ak sú odôvodnené pochybnosti o jej zániku. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu, alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, ak od posledného hodnotenia psychickej spôsobilosti uplynulo viac ako desať rokov. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu môže policajný útvar požadovať predloženie zbrane na kontrolu iba ak je odôvodnené podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.““

Dôvody:
Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie nového zbrojného preukazu.


7. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„60. V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. f) alebo zbraň kategórie C“ a slová „tejto zbrane“ sa nahrádzajú slovami „zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. a), b) a c)“.“

Dôvody:
Kategoricky nesúhlasíme s arbitrárnym obmedzením celkovej dĺžky krátkej samonabíjacej a opakovacej zbrane, ktorú je možné nosiť. Zvolená maximálna dĺžka krátkej zbrane v rozsahu 280 mm nie je nijako racionálne zdôvodnená a nemá právny základ v smernici. V dôsledku by viedla k zákazu nosenia napr. revolverov s dĺžkou hlavne 6 palcov, ktoré sú na tento účel v súčasnosti bežne používané. 


8. Bod 64 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„64. V § 27 odsek 5 znie:
„(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený
a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C,
b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu, inak najviac v rozsahu podľa písm. c),
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na ktorú nemá vydaný preukaz zbrane najviac v počte päť rovnakých najmenších spotrebiteľských balení,
d) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie, pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu,
e) držať zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) v stave umožňujúcom okamžité použitie počas kultúrnej činnosti.“.

Dôvody:
Zachovanie možnosti legálne strieľať na strelniciach so zbraní, ktoré sú v súčasnosti v legálnej držbe a po prijatí novely budú zaradené medzi zakázané. Umožnenie streľby z vybraných druhov zbraní držaných na zberateľské účely pokiaľ je držiteľ zároveň držiteľom skupiny A alebo E zbrojného preukazu. 


9. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„66. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“.

Dôvody:
Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti preukazovať sa dokladom o psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 


10. Bod 68 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„68. V § 28 ods. 1 písmená f) až i) znejú: 
„f) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) a l) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
g) odovzdať zbrojný preukaz, preukaz zbrane, zbraň a strelivo
1. bezodkladne, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1,
2. do siedmich pracovných dní odo dňa zániku platnosti zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a) až f); to neplatí, ak mu bol v tejto lehote vydaný nový zbrojný preukaz podľa § 25 ods. 2, 
h) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane, výmenu hlavne, skrátenie hlavne alebo úpravu vývrtu hlavne, opravu alebo úpravu zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie do siedmich pracovných dní od tejto úpravy alebo opravy; pred vykonaním tejto úpravy alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom sa na výzvu príslušníka Policajného zboru podrobiť vyšetreniu,24c) či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c) § 5 zákona č. 219/1996 Z. z..“.“

Dôvody:
Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 


11. Bod 73 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať
a) držiteľ skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) alebo zbrane kategórie C a držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely
1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 
3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 2, 3 alebo ods. 4,
4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby,
5. vystavovania zbrane alebo streliva,
6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 
8. znaleckého skúmania,

b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely
1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,3) 
3. vystavovania zbrane alebo streliva, 
4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
6. znaleckého skúmania,
7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5,
8. streľby zo zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. a), b), j) až q), ktorá je označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu3), pokiaľ je zároveň držiteľom skupiny A alebo skupiny E zbrojného preukazu,
9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“.“

Dôvody:
Navrhovaná zmena priamo súvisí s návrhom zmeny bodu 64 návrhu novely uvedeným vyššie. 


12. Bod 74 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„74. V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „a l)“. V § 28 ods. 5 sa na konci vety za slová „stratu psychickej spôsobilosti“ dopĺňajú slová „pokiaľ sa nepreukáže opak“.“

Dôvody:
Nesúhlasíme s rozšírením povinnosti podrobovať sa posúdeniu psychickej spôsobilosti aj na držiteľov samonabíjacích zbraní, ktoré neboli upravené zo samočinných. Takúto povinnosť neukladá ani smernica ani doterajšie znenie zákona. 

Stratu psychickej spôsobilosti, ktorá nastáva v dôsledku nesplnenia zákonnej povinnosti napr. v dôsledku objektívnej nemožnosti podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti (napr. dlhodobá PN) navrhujeme konštruovať ako tzv. vyvrátiteľnú právnu domnienku. Tj. aby sa táto domnienka uplatňovala len do okamihu, keď sa osoba podrobí posúdeniu psychickej spôsobilosti s priaznivým výsledkom. 


13. Bod 142 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„142. V § 53 ods. 2 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.

Dôvody:
Nesúhlasíme s navrhovaným predĺžením obmedzenie doby predbežného zaistenia veci až na 60 resp. 90 dní. Sme toho názoru, že pre potreby praxe je 30 a 60 dňová doba dostatočná. 


14. Bod 148 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„148. § 56 ods. 2 znie:
„(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) až q), zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas
a) športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
b) praktického streleckého výcviku,
c) prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva,
d) výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo
e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“

Dôvody:
Sme toho názoru, že ustanovenia zákona o zverení zbrane a streliva by mali aj naďalej umožňovať zverenie zbraní v súčasnosti zaradených do kat. B, ktoré po prijatí zákona budú zaradené do kat. A. Ide prevažne o zbrane používané na výkon športovej činnosti. Obmedzenie možnosti zverenia týchto zbraní by závažným spôsobom sťažilo športovú prípravu a praktický strelecký výcvik na účely výkonu povolania a brannej prípravy.


15. Bod 170 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„170. V § 69 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) poruší povinnosť podľa § 9 ods. 5, § 28 ods. 1 písm. b), i), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b),“.

Dôvody:
Nesúhlasíme so zaradením porušenia ust. § 28 ods. 4 písm. e) (viditeľné nosenie zbrane mimo strelnice) medzi priestupky, s ktorými je bez ďalšieho spojená prezumpcia straty spoľahlivosti na dva roky a tým odňatie zbrojného preukazu. Sme toho názoru, že zvýšenie pokút za priestupky v spojitosti so stratou spoľahlivosti v prípade opakovaného spáchania priestupku je dostatočnou sankciou. 


16. Bod 175 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2021

(1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona.

(2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 1. marca 2026, ak jej platnosť nezanikne skôr.

(3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. marcu 2021 sprostredkovateľskú činnosť, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do  31. mája 2021, ak druhá veta neustanovuje inak. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá požiadala o vydanie skupiny C zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 31. mája 2021 je do rozhodnutia policajného útvaru oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie.

(4) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 najneskôr do 28. februára 2022, ak v odseku 3 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane nevydá, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).

(5) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. marcu 2021, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 28. februára 2022, pričom sa považuje do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie za osobu, ktorej bola udelená výnimka a je oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Ak mu bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka. Ak nepožiada podľa prvej vety o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zaniká, pričom môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021, požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).

(6) Ten, kto má k 1. marcu 2021 v držbe zbraň zaradenú od 1. marca 2021 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q) je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 28. februára 2022.

(7) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021 len na zbrane, ktoré boli na základe vydanej výnimky zaevidované do 30. apríla 2021. Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 zaniká na tie zbrane, ktoré neboli do 30. apríla 2021 na základe vydanej výnimky zaevidované.

(8) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 28. februára 2021 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. marca 2021.

(9) V konaní začatom pred 1. marcom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2021.

(10) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý nie je držiteľom zbrojnej licencie je pred jej prevodom do iného členského štátu povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý je držiteľom zbrojnej licencie je pred uvedením na trh povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.3a)

(11) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 28. februára 2021. Ministerstvo najneskôr 30 dní pred zriadením elektronickej služby zverení na svojom webovom sídle dátum zriadenia elektronickej služby.

(12) Držiteľ poľovného lístka je povinný do sprístupnenia evidencie podľa § 66 ods. 3 predložiť pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo nového zbrojného preukazu platný poľovný lístok.

(13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu tohto zákona účinného do 28. februára 2021.

(14) Na zbraň vyrobenú v členskom štáte alebo dovezenú do členského štátu do 28. februára 2021 sa vzťahuje § 37 ods. 3 v znení účinnom do 28. februára 2021 s výnimkou ustanovenia §37 ods. 3 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2021.““

Dôvody:
V ods. 6 navrhujeme predĺžiť lehotu na oznámenie držby zbrane do 28.2.2022, čím dôjde k zosúladeniu termínov uvedených v prechodnom ustanovení a zníženiu administratívnej záťaže. Zároveň v súlade s predchádzajúcimi bodmi nášho návrhu týkajúcimi sa vypustenia povinnosti pravidelného skúmania psychickej spôsobilosti držiteľa vybraných druhov zbraní, ktoré majú byť zaradené do kat. A navrhujeme vypustiť ods. 7 navrhovaného znenia § 72j a prečíslovanie nasl. odsekov. V záujme zvýšenia právnej istoty navrhujeme precizovať znenie posledného odseku tak, aby z ustanovenie jednoznačne vyplývalo, že pri zaevidovaní zbrane sa ďalej neskúma, či je zbraň označená expanznou overovacou značkou.


17. Bod 183 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„183. V prílohe č. 6 časti A písmeno x) znie:
„x) znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,“.“

Dôvody:
Predkladateľom pôvodne navrhované znenie tohto ustanovenia nereflektuje na skutočnosť, že návrh zákona rozoznáva dva druhy znehodnotených zbraní, a to znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) a podľa §7 ods. 1 písm. j). Kým znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. i) by v plnom rozsahu zodpovedali pôvodne navrhovanej rozšírenej definícii znehodnotenej zbrane nakoľko sú znehodnotené podľa nového nariadenia Európskej komisie (tj. trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí), znehodnotené zbrane podľa §7 ods. 1 písm. j) boli upravované podľa predchádzajúcich predpisov členských štátov v zmysle ktorých nebolo nutné trvalé znehodnotenie úplne všetkých hlavných častí. Novelou sa tiež rozširuje počet hlavných častí. V prípade ponechania textu v navrhovanej podobe by držitelia znehodnotených zbraní podľa §7 ods. 1 písm. j) boli nútení podrobiť tieto zbrane dodatočnému znehodnoteniu podľa nového unijného predpisu, hoci k tomu nezaväzuje ani smernica, ani znenie ostatných ustanovení zákona. Definíciu znehodnotenej zbrane preto navrhujeme zosúladiť s týmito skutočnosťami a vypustiť z jej textu slová „tak, aby všetky jej hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné, a aby nebolo možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil jej opätovné sfunkčnenie“.


18. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k expanzným zbraniam kat. A, B a C

Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby nadobúdanie expanzných zbraní uvedených v navrhovanom znení §4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) zákona nebolo podmienené výlučne držbou zbrojného preukazu skupiny F. Na účely nadobúdania týchto zbraní, ich držby a používania v rozsahu navrhovanom pre držiteľov skupiny F zbrojného preukazu navrhujeme zriadiť novú podskupinu skupiny F zbrojného preukazu, a to podskupinu F-EX zbrojného preukazu, ktorej udelenie by bolo podmienené výlučne splnením podmienky veku, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti a pobytu v SR.
Dôvody:
Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu na účely nadobudnutia a držby týchto zbraní.


19. Rámcová pripomienka k návrhu vo vzťahu k zbraniam kat. D

Návrh novely zákona navrhujeme zmeniť tak, aby zbrane kat. D uvedené v navrhovanom znení zákona v §7 ods. 1 písm. a), d) a písm. k) (tzv. flobertky ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie, expanzné zbrane ktoré nevznikli úpravou zbrane inej kategórie a palné zbrane skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem tých, ktoré používajú delený náboj) boli vyňaté z navrhovaného režimu ohlasovacej povinnosti. Sme toho názoru, že takáto úprava návrhu by bola plne konformná so smernicou. Navrhujeme preto vypustiť odkaz na zbrane uvedené §7 ods. 1 písm. a), d) a k) z ustanovenia §7 ods. 3 a §14 ods. 2 a 3 v navrhovanom znení. 

Dôvody:
Zníženie administratívnej záťaže policajných útvarov a nadobúdateľov týchto zbraní.Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.