LP/2020/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: GRAND POWER (GRAND POWER s.r.o.)
Pripomienka k: LP.2020.464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dátum vytvorenia: 20.10.2020
Počet podporovateľov: 2022
Pripomienka:
Formou hromadnej pripomienky uvádzame zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetný návrh obsahuje zásadné nedostatky


1. Ad §8 – Rovnako ako doterajšia legislatíva i predkladaná novela opomína rekreačných strelcov, ktorí sa nechcú a nepotrebujú združovať v kluboch resp. športových organizáciách, pričom títo strelci sú zákonom nútení združovať sa, čo je v priamom rozpore s ustanovením §3 ods. 1 zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Legislatíva upiera občanovi právo vykonávať rekreačnú športovú streľbu z dotknutých druhov zbraní ak nie je členom športovej organizácie a nie je resp. neašpiruje na vrcholového športovca a netrénuje alebo sa nezúčastňuje pretekov v uznaných disciplínach, pričom v SR existuje množstvo strelcov, ktorí si vytvárajú súťaže podľa pravidiel vlastných, napr. s prihliadnutím na svoj vek, finančné možnosti a pod. prípadne strieľajú len sami, pre vlastné športové vyžitie a relax. Toto ustanovenie zároveň opomína možnosť, že strelec nemohol trénovať alebo sa zúčastniť na súťaži v priebehu 12 mesiacov zo zdravotných, či iných dôvodov, pričom v dôsledku aktuálneho znenia novely by takýto strelec výnimku nezískal resp. by o ňu prišiel. Strelec, ktorý vykonáva športovo rekreačnú streľbu a nie je organizovaný v športovej organizácii by mal mať možnosť nahradiť potvrdenie športovej organizácie čestným vyhlásením, že aktívne vykonáva športovú a rekreačnú streľbu s príslušnou strelnou zbraňou, resp. druhom strelnej zbrane. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
2. Ad §4 ods. 2 pís. l) Definícia zakázanej zbrane: „samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola v základných technických znakoch skonštruovaná rovnakým spôsobom ako samočinná zbraň alebo upravená zo samočinnej zbrane“ je neurčitá a zmätočná. Nie je jasné, čo zákonodarca považuje za základné technické znaky a akým spôsobom by mala byť ich zhoda posudzovaná. V základných technických znakoch ako samočinná zbraň je skonštruovaná drvivá väčšina samonabíjacích zbraní, nakoľko elementárne princípy fungovania týchto palných zbraní, známe desiatky rokov, sú viac-menej konštantné a vývoj samočinných a samonabíjacích zbraní prebieha prakticky súčasne. Táto definícia de facto zahŕňa, ďaleko nad rámec implementovanej smernice, do kategórie zakázaných zbraní takmer všetky samonabíjacie zbrane. Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že zmysle zákona č. 64/2019 určuje kategóriu zbrane jej výrobca. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
3. Ad §4 ods. 3,4– Predkladaná novela zmierňuje ustanovenia zakazujúce používanie zameriavačov na princípe noktovízora a termovízie. Novela však opäť nereflektuje na potrebu redukcie zákazu tlmičov hluku výstrelu, pričom tieto nepovoľuje používať ani športovým strelcom, napriek tomu, že v mnohých krajinách dochádza k uvoľňovaniu v tejto oblasti najmä s ohľadom na prevažujúci prínos tlmičov hluku výstrelu pri ochrane sluchu strelcov a blízko stojacich osôb. Používanie tlmičov hluku výstrelu rovnako priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom sťažností obyvateľov v okolí strelníc, pričom vplyv legalizácie týchto zariadení na páchanie kriminality so strelnými zbraňami je zanedbateľný ak vôbec nejaký, ako to ukázal vývoj v iných krajinách, kde bolo používanie tlmičov hluku na športovú streľbu povolené. Tlmiče hluku výstrelu sú štandardne vybavené výrobným číslom rovnako ako strelná zbraň a je možné ich evidovať a ich nákup podrobiť rovnakému mechanizmu ako nákup strelných zbraní.
   Rovnako novela zákona neráta s možnosťou nosenia streliva s expanznou strelou na obranu, pričom ide o opatrenie nelogické a v rozpore s účelom zákona, ktorý má dať občanom, ktorí legálne držia a nosia strelnú zbraň, možnosť efektívne brániť zbraňou seba alebo iného v prípadoch krajnej núdze a nutnej obrany. Moderné expanzné strelivo je vyvinuté tak, aby pri zásahu cieľa okamžite zastavilo útok a pritom minimalizovalo riziko priestrelu cieľa a zasiahnutia nezúčastnených osôb, rovnako výrazne znižuje riziko odrazu strely. Súčasne povolené celoplášťové strelivo sa dlhé roky ukazuje ako neefektívne pri zastavovaní útoku najmä divých zvierat, ako i páchateľov pod vplyvom alkoholu či omamných a psychotropných látok, pritom však neúmerne zvyšuje riziko zasiahnutia tretej osoby či odrazu strely. Zákon v tejto oblasti povyšuje ochranu života a zdravia zvieraťa, či páchateľa nad život a zdravie obrancu.
   V oboch prípadoch by mal zákonodarca prehodnotiť, s využitím najnovších poznatkov v tejto oblasti a skúseností iných krajín, povolenie tlmičov hluku výstrelu na športovú streľbu a nosenia streliva s expanznou strelou na ochranu života, zdravia a majetku. 
Odporúča sa v §4 ods. vypustiť pís. b) a v ods 4. vypustiť písmeno a) a zároveň zaradiť tlmič hluku výstrelu medzi hlavné časti zbrane. 
4. Ad §4 ods. 2 – Predkladaná novela zakazuje držanie a používanie zásobovacích zariadení do zbraní na strelivo so stredovým zápalom s kapacitou na 20 nábojov pre krátke zbrane a 10 nábojov pre zbrane dlhé, pričom držbu týchto vyhradzuje pre športových strelcov združených v športovej organizácii a podmieňuje ju udelením výnimky. Zákonodarca opomenul skutočnosť, že takéto obmedzenie sa dotkne veľkého počtu zásobovacích zariadení, ktoré majú v súčasnosti držitelia v legálnej držbe a nadobudli ich legálnym spôsobom, pričom tieto budú nútení predať, alebo odovzdať do vlastníctva štátu, pričom budú bezpochyby finančne poškodení, nakoľko náhly prebytok týchto zásobovacích zariadení na trhu stlačí ich cenu na minimum, hlboko pod ich súčasnú hodnotu, či nadobúdaciu cenu. Vhodnou formuláciou právnej úpravy by bolo pritom možné umožniť legálnym držiteľom tieto zásobovacie zariadenia si ponechať. Opomenúť nemožno ani skutočnosť, že tieto zásobovacie zariadenia, aktuálne nepodliehajúce žiadnej evidencii, budú lacno predávané prostredníctvom inzertných portálov de facto anonymne a môžu skončiť buď v kriminálnom prostredí, alebo c zahraničí v rukách teroristov, čo je v príkrom rozpore s účelom tejto novely. Rovnako nie je zrejmé, či je možné naďalej používať zásobovacie zariadenia, ktorých pôvodná kapacita bola upravená a kto a za akých okolností môže danú úpravu vykonať, prípadne akým spôsobom. Umožnenie úpravy existujúcich zásobníkov, ktoré považuje novela za veľkokapacitné, na zásobníky, ktoré by spĺňali nové obmedzenie by sa výrazne znížilo riziko ich odklonu na čierny trh, riziko kriminalizácie niektorých držiteľov, najmä z radov zberateľov a znížilo by sa finančné zaťaženie držiteľov. 
5. Ad §14 ods. 1 poťažmo §35 – U elektronickej služby, ktorú novela predpokladá nie je zo znenia novely zrejmé, akým spôsobom sa držiteľ zbrojnej licencie dozvie o jej uvedení do prevádzky, ani akým spôsobom získa príslušné softwarové vybavenie (ak bude potrebné), prístupové či iné údaje k systému a pod. Rovnako nie sú k dispozícii hardwarové požiadavky pre elektronickú službu, bez ktorej sa nemôže držiteľ ZL na jej používanie adekvátne pripraviť. 
6. Ad § 18 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, či zákonný zástupca osoby uvedenej v ods. 3 môže zbraň a strelivo tejto osoby zabezpečiť spolu so svojimi zbraňami a strelivom, alebo ich zabezpečí a uloží oddelene. 
7. Ad §34 a 35 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, čo sa rozumie pod spojením „podozrivý prevod.“
8. Ad §27 – Ustanovenia opomínajú zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je výrobcom zbraní a streliva, ktorí potrebujú manipulovať s vyrobenými zbraňami, hlavnými časťami a strelivom, alebo tieto prepravovať, pričom tieto nemusia alebo nemôžu mať vydaný preukaz zbrane. 
9. Ad §28 ods. 1 pís. g) – ide o bezprecedentný zásah do základných princípov v rozpore s ustanovením čl. 50 Ústavy SR, kedy je ignorovaná zásada prezumpcie neviny a držiteľ zbrane alebo zbraní je trestaný už v momente kedy je obvinený zo spáchania TČ bez toho, aby došlo k jeho právoplatnému odsúdeniu. 
10. Ad §35 ods. 1 pís. p) – Formulácia ustanovenia môže viesť k nejasnostiam vo výklade, pričom nie je dostatočne zrejmé, že zákonodarca má na mysli len opravy, ktorým dochádza k zmene kategórie a podkategórie zbrane alebo zmene kriminalisticko-balisticky relevantných markerov na zbrani. Zároveň zákonodarca nevyužil možnosť rozšíriť oprávnenie držiteľa strelnej zbrane alebo streliva o vykonávanie prebíjania streliva a vykonávania drobných opráv a úprav na zbrani, tak ako ich zakotvuje smernica, pričom smernicu je potrebné implementovať ako celok, nie len vo forme obmedzení. Zo znenia predmetnej smernice: „Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie, alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní“
11. Ad §27 – Nie je zrejmé prečo zákonodarca pristupuje k obmedzeniu dĺžky hlavne u zbrane určenej na nosenie na 280 mm. Aktuálna prax v SR je, že zbrojný preukaz skupiny A konzumuje i skupinu B, teda držanie zbrane na ochranu života, zdravia a majetku, teda ochranu v obydlí, pričom je nepochybné, že zbraň s dlhšou hlavňou je na takéto účely vhodná a upotrebiteľná. Nie je však jasné, aký prínos k bezpečnosti, alebo inému zákonom chránenému záujmu prispieva obmedzenie nadobúdania týchto zbraní legálnymi držiteľmi strelných zbraní. Rovnako treba pripomenúť, že v dôvodovej správe k tejto novele sa zákonodarca odvoláva na potrebu implementácie smernice Rady, ktorá však žiadne takéto ustanovenie neobsahuje. Navrhuje sa i rozšírenie oprávnení držiteľov ZP sk. A a B o nadobúdanie a držbu dlhých zbraní na ochranu života a zdravia v obydlí v stave umožňujúcom ich okamžité použitie. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
12. Ad §5 ods. 1 pís. f) – osobitným vyňatím krátkych strelných zbraní s hladkým vývrtom bez zjavného účelu došlo k zamedzeniu ich používania pri ochrane života, zdravia alebo majetku. Tieto zbrane sú pritom na tento účel vo svete i v SR pomerne rozšírené a umožňujú účinnú obranu, najmä v obydlí, pričom použitím vhodných druhov streliva je možné minimalizovať možnosť zásahu nezúčastnenej osoby na minimum, napr. v porovnaní s celoplášťovou strelou z krátkej guľovej zbrane. Rovnako tieto zbrane umožňujú použitie neletálneho alebo menej letálneho streliva, napr. s gumovou strelou a pod. Nie je pri tom známe, že by tieto zbrane predstavovali bezpečnostné riziko. S ohľadom na to, že tieto zbrane mohli doposiaľ držitelia ZP sk. A a B bez problémov nadobúdať, držať či nosiť, dochádza navrhovanou úpravou k vytvoreniu vákua, kedy títo držitelia nebudú môcť naďalej tieto zbrane držať a nosiť, rovnako nebude možné ich previesť, nakoľko zväčša ide o zbrane, ktoré nie sú vhodné na športovú streľbu či lov a držitelia tak budú fakticky nútení tieto zbrane buď nechať zničiť, alebo ich budú musieť odovzdať štátu, resp. „požiadať o prevod do vlastníctva štátu“ bez náhrady.
13. Preberaná smernica Rady na niekoľkých miestach umožňuje členským štátom povoliť držanie strelných zbraní kat. A v záujme národnej obrany, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou (čl. 6 smernice Rady), pričom na toto zákonodarca nijako v novele nereflektuje, napriek tomu, že už niekoľko rokov inštitút dobrovoľnej vojenskej prípravy v SR existuje a je oň pomerne malý záujem. Implementáciou tejto úpravy by mohlo dôjsť jednak k využitiu možnosti poskytovanej smernicou, jednak by mohlo dôjsť k zatraktívneniu dobrovoľnej vojenskej prípravy samotnej. 
14. Smernica samotná upravuje v čl. 4 kedy má dôjsť k označeniu strelnej zbrane alebo jej hlavnej časti predpísaným spôsobom a to „bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh, alebo bezodkladne po dovoze do Únie“ a zaregistrovaná o.i. v navrhovanom elektronickom systéme „zaregistrovaná v súlade s touto smernicou bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh alebo bezodkladne po dovoze do Únie.“ Opomenutím transpozície tohto ustanovenia chýba v navrhovanej novele špecifikácia okamihu, kedy má dôjsť k označeniu zbrane alebo hlavnej časti podľa ustanovení smernice a osobitného predpisu čo môže viesť k nejasnostiam a rozdielom vo výklade, preto je vhodné túto úpravu prevziať z citovaných ustanovení smernice Rady. 
15. Zavedením elektronickej služby na sledovanie pohybu zbraní a streliva sa prakticky eliminuje reálna potreba papierového nákupného povolenia na nadobúdanie zbrane alebo jej hlavnej časti. V prípade udelenia povolenia na nákup zbrane či hlavnej časti by preto malo byť možné toto len vyznačiť vhodným spôsobom v informačnom systéme tak, aby bola táto informácia prístupná elektronicky držiteľom ZL tak, aby mohli zbraň, alebo jej hlavnú časť držiteľovi ZP predať a zároveň tieto informácie zaniesť do elektronického systému, čím by sa naplnil význam a účel súčasného systému nákupných povolení. Týmto by sa eliminovala de facto nadbytočná administratíva ako i finančné zaťaženia držiteľov ZP, zároveň by to bolo primerané zadosťučinenie za bezdôvodne odňaté práva a odbremenilo by to oddelenia evidencie zbraní a streliva. 
16. Zároveň s pripravovanou čiastočnou elektronizáciou oblasti evidencie zbraní a streliva, zároveň s plánovanou plošnou obmenou zbrojných preukazov by bolo na mieste modernizovať súčasný systém zbrojných preukazov a preukazov zbrane, ktoré na rozdiel od občianskych, vodičských a iných preukazov ostali v nezmenenom papierovom a veľkom formáte. Okrem náchylnosti tohto formátu dokladov na poškodenie a zničenie, sú tieto podstatne jednoduchšie na falšovanie a pozmeňovanie ako moderné formáty napr. občianskych preukazov. Zároveň by bolo možné v zbrojnom preukaze s čipom zaniesť údaje o všetkých držaných zbraniach, udelených výnimkách, či psychickej spôsobilosti. Okrem vydávania nového zbrojného preukazu v modernom formáte existuje alternatíva, kedy by sa údaje o oprávnení držať a nosiť zbraň ako i ostatné údaje zapísali na čip občianskeho preukazu, čím by sa podstatne zjednodušil proces vydávania ZP, odstránila by sa časť administratívy, odbremenili by sa príslušné oddelenia PZ, eliminovalo by sa riziko straty, poškodenia, odcudzenia či zneužitia ZP a preukazu zbrane a pod. 
17. Ad §2 Ods. 1 pís. b) – za hlavnú časť sa považuje o.i. vložná nábojová komora, tento termín je definovaný v prílohe č.6 nasledovne: „vložná nábojová komora je nábojová komora vkladaná do nábojovej komory pre náboj väčšieho kalibru“ pričom tento pojem by zahŕňal i tzv. redukcie, používané napr. v zbraniach na náboje typu flobert, vrátane novovyrobených takýchto zbraní. Zbraň v kalibri 6mm Flobert alebo 4mm Flobert, ktorá využíva na nabíjanie systém redukcií v tvare náboja je spravidla predávaná spolu s redukciami v počte kusov zodpovedajúcom kapacite zásobníka takejto zbrane, alebo väčšom, teda 7-19ks. Prijatie novej právnej úpravy v tejto podobe by znamenalo nutnosť označiť všetky tieto redukcie všetkými údajmi v zmysle zákona, čo je v mnohých prípadoch fyzicky nemožné s ohľadom na malú veľkosť tejto redukcie. Zároveň by vznikla situácia, kedy by držiteľ pri kúpe jednej zbrane vybavenej 20ks týchto redukcií v zmysle zákona nadobudol 21 zbraní a teda tieto by musel zabezpečiť a uložiť zákonom predpísaným spôsobom teda v oddelenej miestnosti vybavenej zariadením na signalizáciu narušenia. Zároveň by mu útvar PZ musel vydať 21 kariet zbrane (pričom by musel za každý zaplatiť poplatky – 16,50 +4,50 EUR) ak by šlo o zbraň kat. A, B , alebo C (teda zbraň na strelivo typu Flobert upravenú zo zbrane kat. A, B alebo C). Zároveň by tieto musel nosiť pri sebe pri každej manipulácii s touto zbraňou a redukciami. Nakoľko doposiaľ bolo týchto redukcií vyrobených a predaných rádovo niekoľko desiatok tisíc kusov a ich predaj nebol nijako regulovaný, ťažko si predstaviť ich spätné označovanie a následnú registráciu. V prípadoch držiteľov, ktorí s ohľadom na pomerne nízku cenu nadobudli stovky týchto redukcií by to znamenalo neúmerné finančné náklady. Nakoľko ide o malé časti, ktoré neboli doteraz nijakým spôsobom evidované, alebo kontrolované, môže dôjsť ku kriminalizácii časti obyvateľstva v prípadoch, kedy by sa im tieto redukcie, zapadnuté v zásuvkách, v autách a podobne našli pri prípadnej domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov či za iných okolností. Pri strate takejto redukcie, ktorá by už bola evidovaná, by zase držiteľ prišiel o zbrojný preukaz a hrozila by mu vysoká pokuta. S ohľadom na vyššie uvedené je vhodné pojem vložná nábojová komora buď úplne vypustiť zo zoznamu hlavných častí zbrane, alebo ustanoviť exempciu pre redukcie na strelivo typu flobert. 
18. Súčasné znenie návrhu novely neumožňuje držiteľom zbrojných licencií nakúpiť a držať na sklade zbrane kat. A a veľkokapacitné zásobovacie zariadenia, ktoré majú byť určené na predaj držiteľom príslušnej výnimky na ich nadobudnutie. Toto obmedzenie predstavuje výrazný zásah do podnikania v oblasti zbraní a streliva a neúmerne, nad rámec smernice, sťaží nadobúdanie týchto zbraní a zásobovacích zariadení pre športových strelcov.