LP/2020/462 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I Za novelizačný bod 1 žiadame vložiť novelizačný bod 2, ktorý znie: "2. V prílohe č. 3 v Tabuľke č. 1 v 18. riadku sa číslo „2“ mení na číslo „1“." Terajší novelizačný bod 2 sa označí ako novelizačný bod 3. Odôvodnenie: V predbežnej informácii č. PI/2020/210 zverejnenej 5.10.2020 a stiahnutej 7.10.2020 k Návrhu NV SR, ktorým sa mení NV SR č. 668/2004 Z. z. bola táto úprava správne uvedená s odôvodnením, že objem prostriedkov na klientov neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) prevyšuje objem prostriedkov pre klientov CŠPP zriaďovaných okresnými úradmi v sídle kraja. Nepoznáme dôvod, prečo ministerstvo zmenilo názor, ale v rámci ďalšieho legislatívneho procesu sa už táto navrhovaná zmena nenachádza. Slovenská republika v apríli roku 2015 dostala formálnu výzvu EK na odstránenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní ich zaraďovaním do špeciálnych škôl z dôvodu ich etnického pôvodu. Povedané ľudskou rečou z týchto detí „vyrábame“ deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a potom ich umiestňujeme do špeciálnych škôl. ZMOS už od roku 2015 dlhodobo upozorňuje ministerstvo na jav vo vývoji neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva. Od roku 2007, v ktorom nesystémovo prešlo financovanie neštátnych CŠPP do pôsobnosti miest a obcí, nastáva rapídny nárast počtu neštátnych CŠPP oproti CŠPP zriaďovaných okresnými úradmi v sídle kraja a financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Nárast neevidujeme len v počte zariadení, ale hlavne v počte klientov. Od prechodu financovania neštátnych CŠPP do pôsobnosti miest a obcí sa ich počet do školského roka 2018/2019 zvýšil zo 16 v roku 2007 na 67 v roku 2018, čo je štvornásobné zvýšenie a počet klientov sa zvýšil zo 6651 v roku 2007 na 46609 v roku 2018, čo je sedemnásobné zvýšenie (700%). Zvyšovanie štátom zriadených CŠPP bola diametrálne rozdielne. V roku 2007 ich bolo 68 a v roku 2018 bol ich počet 82, čo je 1,2 násobné zvýšenie a počet klientov 26868 z roku 2007 sa do roku 2018 zvýšil na 45392, čo je 1,7 násobné zvýšenie (70%). V roku 2017, po upozorneniach ministerstva ZMOS-om na uvedenú situáciu, vznikla dohoda medzi MŠVVaŠ SR a ZMOS, že ministerstvo zmenou legislatívy „zablokuje“ sieť, a ustanovením § 39hb zákona č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. , prechodne zamedzili zaraďovanie zariadení výchovného poradenstva a prevencie do siete do 31.12.2018. Počas tejto doby sa malo legislatívne vyriešiť financovanie všetkých školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie tak, aby metodika ich financovania bola rovnaké bez rozdielu zriaďovateľa. Táto zmena nebola k 31.12.2018 pripravená a preto ministerstvo blokáciu siete predĺžila zákonom č. 365/2018 Z. z. až do 31.12.2019. Bohužiaľ zmena financovania nebola uskutočnená ani k tomuto termínu a od 1.1.2020 môžu byť opätovne do siete škôl zaraďované ďalšie školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a zvýhodnené financovanie neštátnych CŠPP naďalej pokračuje. Ministerstvo namiesto toho, aby zamedzilo „výrobu“ detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zaraďovanie do špeciálnych škôl a tak riešiť infringement EK, trvá na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré má podľa ministerstva diskrimináciu rómskych detí ich zaraďovaním do špeciálnych škôl, zrušiť. Ako keby príčinou ich zaraďovania do špeciálnych škôl nebola nesprávna diagnostika ale absencia povinného predprimárneho vzdelávania. Zvyšujúci sa podiel detí so ŠVVP na základe zistení projektu „To dá rozum“, ale aj podľa analýz ZMOSu, pravdepodobne súvisí so spresňujúcou sa diagnostikou, nárokmi kladenými na deti, ale aj so súčasným nastavením financovania školstva. Poskytovanie zvýšeného normatívneho príspevku na žiaka so ŠVVP totiž nepriamo podporuje nadmernú diagnostiku detí a v dôsledku toho viesť k celkovému nárastu počtu detí so ŠVVP. Podmieňovanie podpory pridelením „diagnózy“ zároveň limituje možnosti preventívneho pôsobenia a môže sa taktiež spolupodieľať na vysokom zastúpení niektorých skupín (napríklad rómskych detí či detí z detských domovov) medzi deťmi s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením. Jedným z príkladov je ľahké mentálne postihnutie (ĽMP), ktoré má diagnostikované takmer každé piate dieťa, vyrastajúce v prostredí vylúčenej rómskej lokality. Diagnóza ĽMP však tieto deti de facto vylučuje zo vzdelávania, keďže väčšina z nich absolvuje základné vzdelanie oddelene od svojich rovesníkov a následne má len obmedzené možnosti pokračovať vo vzdelávaní na strednej škole. Táto situácia, okrem hlavného negatívneho dopadu na deti, má aj negatívny ekonomický dopad na samosprávu – 46609 klientov pri súčasnom koeficiente „2“ je 93218 prepočítaných, čo pri hodnote 90,07€ podľa júnovej prognózy MF SR je 8,4 mil. €. O túto sumu sú ukrátené deti a žiaci MŠ, ŠKD, ZUŠ, školské stravovanie a pod. Tvrdenie ZMOS o zneužívaní „motivačného“ financovania neštátnych CVČ potvrdzujú napríklad aj zistenia Štátnej školskej inšpekcie (kauza súkromnej ŠZŠ v Rokycanoch rok 2015), keď ŠŠI na základe svojich zistení žiadala zrušiť aj príslušné poradenské zariadenie, ktorého diagnostika smerovala na „výrobu“ žiakov s mentálnym postihnutím a ich následným zaraďovaním do špeciálnych škôl. Podobná situácia bola zistená aj v Sečovciach, len ďaleko v obludnejších rozmeroch a pod. Na základe takto nastaveného systému vzniká v SR paradoxná situácia. Pri demografii takej aká je sa počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych školách nemení, pričom počet detí a žiakov s ŠVP vzdelávaných formou individuálnej integrácie alebo v špeciálnych triedach bežných škôl rastie. Okrem negatívneho dopadu na deti, má tento systém aj negatívny dopad na financie samosprávy (zvyšuje sa počet neštátnych CŠPP a ich klientov) ako aj na štátny rozpočet (zvýšený normatív na žiaka, neustále sa zvyšujúce požiadavky na asistentov..). Akceptovaním návrhu ZMOS znížením koeficientu „2“ na klienta neštátneho CŠPP na koeficient „1“ teda zo súčasnej sumy cca 180€ na cca 90€ sa zrovnoprávni ich financovanie s financovaním štátnych CŠPP (v súčasnosti paušál 34,01 a výkony 0,64, čo podľa počtu a náročnosti výkonov robí priemer na klienta cca 74-92€). Neštátnym CŠPP naďalej zostáva výhoda oproti štátnym, že celá suma sa poskytuje ako paušálna náhrada. Ministerstvo stále nenastavilo metodiku ich financovania podľa výkonov. Netvrdíme, že uvádzaná negatívna situácia sa vzťahuje na všetky neštátne CŠPP. Sú určite medzi nimi aj také, ktoré svoju prácu vykonávajú s najlepším vedomím a svedomím s cieľom pomôcť deťom, ale celkový obraz bohužiaľ vyznieva tak, ako je popísaná situácia. Ministerstvo školstva o celej situácii vie už najmenej 5 rokov, ale bohužiaľ nekoná tak, aby sa situácia zmenila a zobjektivizovala. ZMOS žiadal a stále žiada, aby financovanie neštátny CŠPP prešlo naspäť pod financovanie zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa jedná o druh školského zariadenia, ktoré nemôže samospráva sama zriadiť, ale paradoxne ich musí finančne dotovať. Zároveň je bezpodmienečne nutné, aby sa uskutočnili také zmeny, ktoré zabezpečia financovanie CŠPP rovnakou metodikou pre všetky bez rozdielu zriaďovateľa, aby sa zrušili „motivačné“ finančné prostredie pre „zneužívanie“ systému. Znova opakujeme, že sú svetlé výnimky, ktorým sa ospravedlňujeme. Túto zlú situáciu nespôsobila samospráva. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti v poslednom odseku vypustiť slová „a 6“, pretože doložka má iba 5 bodov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I úvodná veta Odporúčame za slová „a nariadenia vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I v úvodnej vete V čl. I v úvodnej vete za slová „a nariadenia vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II. V čl. II. návrhu nariadenia vypustiť slovo „Účinnosť“ z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I a čl. II V čl. I úvodnej vete odporúčame pred slová „č. 356/2017 Z. z .“ vložiť slová „Slovenskej republiky“. V čl. II odporúčame za slovo „nariadenie“ vložiť slovo „vlády“. Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) uzneseniu V uznesení vlády Slovenskej republiky v časti predkladateľ skratku „SR“ nahradiť slovami „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Financovanie detí so ŠVVP v bežnej triede MŠ Navrhuje sa zvýšiť koeficient z 27,3 na 29,2 z dôvodu, že vzdelávanie týchto detí je finančne náročnejšie. Toto zvýšenie nezohľadňuje náročnosť. Pre začlenené deti so ŠVVP navrhujeme vyšší koeficient (šp.pg, učiteľka s VŠ vzdelaním, materiálna náročnosť...). Navrhujeme zaviesť ďalší koeficient 68,2 – dieťa so ŠVVP v samostatnej triede MŠ rovnako pre všetkých zriaďovateľov. Odôvodnenie: Obce a mestá sú tlačené zákonnými zástupcami do zriaďovania samostatných tried pre deti so ŠVVP v bežných MŠ – týchto detí pribúda a nemôžu byť v bežnej triede, ale rodič potrebuje pracovať. Ak sa tento koeficient má týkať aj samostatných tried s deťmi so ŠVVP v bežných MŠ je absolútne nepostačujúci. Navrhujeme v triede predškolákov s deťmi so ŠVVP kopírovať koeficient 68,2 NV SR 668/2004 – personálna, materiálna i prevádzková náročnosť (8 detí v triede, špeciálni pedagógovia, kompenzačné pomôcky i hračky...). Nie je mysliteľné, aby sa rozdielne pristupovalo k deťom, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia, ktoré zriaďujú OÚ a tie, ktoré zriaďujú obce. Žiadna MŠ nie je ochotná vytvárať samostatné triedy pre deti so ŠVVP (vzdelávanie nie je povinné), ale mnoho takýchto detí nemôže byť začlenených v bežnej triede, lebo ich stav je vážny. Ak chceme pripraviť všetky deti na plnenie povinnej školskej dochádzky (Ústava SR) a rodič sa toho právom dožaduje, je potrebné zjednotiť financovanie pre všetkých zriaďovateľov. Ak od 1.1.2021 bude posledný rok MŠ povinný, je to povinnosť štátu zabezpečiť rovnaké podmienky a myslieť na začlenené deti so ŠVVP i na samostatné triedy v bežných MŠ len s deťmi so ŠVVP (výkaz 4-01). Obdobná situácia je v ŠKD – dieťa v bežnom ŠKD – 6; dieťa so ŠVVP pri ZŠ – 13,2. Ak má škola zriadené triedy pre žiakov so ŠVVP – výkaz 4-01, ak tieto deti navštevujú ŠKD, mal by byť platný koeficient na nápočet financií 13,2 (tieto deti nemožno spájať s ostatnými deťmi a ŠKD by mal kopírovať triedu, ktorá má počet detí od 4-12 podľa veku, postihu a výnimiek). Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I Odporúčame v úvodnej vete za slová „a nariadenia vlády" vložiť slová „Slovenskej republiky" Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.10.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I K úvodnej vete V úvodnej vete je potrebné za slová „a nariadenia vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame celý text predkladacej správy zarovnať podľa okrajov a rovnako tak zvoliť jednotný fond a veľkosť písma. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy V druhom odseku, v prvej vete odporúčame za slová „samospráve deti“ doplniť predložku „so“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy, k predkladacej správe a k doložke vybraných vplyvov Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu navrhujeme zvážiť úpravu doložky vplyvov na rozpočet verejnej správy. Následne podľa tohto hodnotenia upraviť všeobecnú časť dôvodovej správy, konkrétne predposledný odsek a predkladaciu správu, rovnako predposledný odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2020 Detail