LP/2020/46 Návrh na zriadenie kontaktného miesta pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05346/2020-4220-04152
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/46
Dátum začiatku MPK: 03.02.2020
Dátum konca MPK: 14.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)