LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) § 27b V § 27b ods. 5 druhá veta znie: "Suma z prerozdelenia, ktorá prevyšuje hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície sa účtuje v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy". Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 3 Odporúčame v prvej vete zátvorku n za odkazom 32aa neuvádzať s horným indexom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 2 Odporúčame v úvodnej vete vypustiť slovo „doterajší“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) § 27b V § 27b ods. 5 prvá veta slová " ktorý splatil príspevok" sa vypúšťajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) § 27b V § 27b sa vypúšťa odsek 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 (úvodná veta) – O: V úvodnej vete bodu 2 odporúčame vypustiť slovo „doterajší“ (zosúladenie s bodom 32. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Podľa § 5 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Podľa § 5 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. V nadväznosti na túto úpravu, žiadame predkladateľa o zrušenie povinnosti účtovania časového rozlíšenia vybraných nákladov napr. poistné, poplatky za telefón, internet, registráciu domén, fakturáciu za elektrinu, plyn, predplatné časopisov, respektíve v prípade poplatkov za služby menšej hodnoty. Odôvodnenie: Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Uvedená povinnosť časového rozlíšenia by sa nevzťahovala na účtovanie vybraných poplatkov za služby, ktoré sa v čase opakujú a sú menšej hodnoty. Cieľom je zníženie administratívnej záťaže na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.10.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov o dopracovanie Doložky vybraných vplyvov a vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Doložku vybraných vplyvov žiadame dopracovať: - v bode 7 – uviesť, či právna úprava ide nad rámec právnej úpravy EÚ, v bode 9 – vyznačiť pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie na základe spracovanej Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň žiadame o predloženie materiálu na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov v bode 4. uviedol dotknuté podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, pričom nevypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Na základe analýzy vplyvov by mal vyznačiť pozitívne a negatívne vplyvy v bode 9. Z tohto dôvodu žiadame vypracovať uvedenú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a vyčísliť náklady na reguláciu v bode 3.3. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.10.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 2 Odporúčame v úvodnej vete za slovom "za" vypustiť slovo "doterajší". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2020 Detail