LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/011805/2020-74
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/455
Dátum začiatku MPK: 14.10.2020
Dátum konca MPK: 03.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020