LP/2020/425 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011076/2020-74
Podnet: Plán práce na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/425
Dátum začiatku MPK: 05.10.2020
Dátum konca MPK: 23.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: