LP/2020/405 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14436-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/405
Dátum začiatku MPK: 24.09.2020
Dátum konca MPK: 14.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)