LP/2020/404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 10503/2020-410
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/404
Dátum začiatku MPK: 25.09.2020
Dátum konca MPK: 15.10.2020
Novelizované predpisy: 49/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

66/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

229/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

330/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

326/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

503/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)