LP/2020/388 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 3860/100-2020
Podnet: podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z o Eximbanke SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Zodpovedný predkladateľ: Kohútová, Monika, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený postup – 5 pracovných dní, na základe § 31, ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predkladá EXIMBANKA SR návrh svojho rozpočtu na schválenie NR SR v termínoch ustanovených na predkladanie štátneho rozpočtu.
Posledná zmena: 15.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/388
Dátum začiatku MPK: 18.09.2020
Dátum konca MPK: 24.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)