LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/005901
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2020 Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/385
Dátum začiatku MPK: 10.09.2020
Dátum konca MPK: 24.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)