LP/2020/383 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pridať
ZÁKON
ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 3 nadpise § 9k slovo „ustanovenie“ nahradiť slovom „ustanovenia“, v čl. III úvodnej vete slová „č. 448/2008 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 479/2009 Z. z.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: Na základe čl. 18 ods. 1 písm. e) v spojení s čl. 13 ods. 7 a čl. 15 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v platnom znení žiadame predkladateľa o uvedenie informácie o dôvode skráteného medzirezortného pripomienkového konania v predkladacej správe k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona: Všeobecne: Žiadame v úvodnej vete Čl. III doplniť všetky skrátené citácie predchádzajúcich noviel právneho predpisu v súlade s bodom 28.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete čl. III K úvodnej vete čl. III: Úvodnú vetu treba doplniť o zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj čl. II zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedeným článkom bol zmenený § 4 ods. 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého znenie je platné a účinné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. IV K čl. IV: Znenie čl. IV treba zosúladiť s bodom 64.1 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 3 Ak dieťa, ktoré bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie, nebude dostávať normatívny príspevok a bude financované rovnako ako v súčasnosti cez podielové dane a príspevok zo štátu, navrhujeme použiť výšku koeficientu na dieťa materskej školy zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa nariadenia vlády č. 668/2003 Z. z. na nápočet aj pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreby v materskej škole zriadenej obcou a zvýšiť príspevok na toto dieťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 1 Navrhujeme zaviesť vyšší koeficient pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nielen v bežnej triede materskej školy (začlenení), ale aj v samostatnej triede pre deti so ŠVVP v bežnej materskej škole, ako aj možnosť finančné prostriedky použiť nie len v súlade s § 6b ods. 5 na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním, ale aj na mzdy a prevádzku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno-technické pripomienky K čl. III 1. V úvodnej vete čl. III odporúčame slová „448/2008 Z. z.” nahradiť slovami „479/2009 Z . z.“. 2. V čl. III § 7g odporúčame za slovami „daňovým úradom“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I Odporúčame v návrhu zákona doplniť aj prideľovanie nového príspevku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to príspevku na špecifiká. Malo by ísť o finančné prostriedky na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať s tým, že príspevok by mal byť fakultatívny. Odôvodnenie: V priebehu školského roka pravidelne nastávajú situácie, s ktorými sa pri nastavovaní rozpočtu nepočíta. Môže ísť napríklad o zmenu právnych predpisov alebo o mimoriadnu situáciu. Právne predpisy v týchto situáciách neupravujú jednoznačne postup pri zabezpečovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na pokrytie takto neočakávaných výdavkov. Ak napr. zo zmeny právneho predpisu vyplýva pre školu alebo školské zariadenie nová povinnosť, na ktorú neboli rozpočtované prostriedky, tak na jej zabezpečenie je potrebné zaviesť nový príspevok, ktorý by mal umožniť úhradu takýchto nákladov. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I. k§ 6c ods. 1 K § 6c ods. 1 Odporúčame v § 6c ods. 1 slová „a modernizáciu“ nahradiť slovami „a výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu“. Odôvodnenie: Súčasné nastavenie dotácií v oblasti regionálneho školstva síce umožňuje poskytnutie finančných prostriedkov aj vo vzťahu k „školským objektom“, t.j. k budovám škôl a školských zariadení, ale je limitované len na ich modernizáciu. Prax ukazuje, že toto obmedzenie nie je vyhovujúce, vzhľadom na to, že je žiaduce podporovať aj výstavbu úplne nových objektov, resp. iné stavebné úpravy, ako len modernizáciu. Aj s povinným predprimárnym vzdelávaním je spojená potreba zvyšovania kapacít, okrem iného aj výstavbou nových objektov, resp. prístavbami Zásadná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K § 9k ods. 2 Odporúčame slová „určí úpravu časti“ nahradiť slovami „upraví časť“ a dávame na zváženie vypustenie spôsobu určenia príspevku na výchovu a vzdelávanie vzhľadom na to, že spôsob jeho určenia je ustanovený v § 6b. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I bodom 2 a 3 Odporúčame body 2 a 3 spojiť do jedného novelizačného bodu s úvodnou vetou v znení: „Za § 9i sa vkladajú § 9j a 9k, ktoré vrátane nadpisov znejú:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K § 9j ods. 3 a 5 Odporúčame za slovo „januári“ vložiť slová „príslušného kalendárneho roka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III K čl. III: V navrhovanom § 7g slová „Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ treba nahradiť slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bola kreovaná od 1. januára 2012 finančná správa. Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy, ktoré tvoria finančnú správu. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súčasnosti vykoná kompetencie, ktoré vykonávali Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011. Uvedenú sústavu finančnej správy prevzal aj zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vplyvov K doložke vplyvov: Z uvedeného návrhu zákona vyplývajú nové povinnosti okresným úradom na úseku školstva (zber údajov o počte detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v materskej škole). V prípade nárastu administratívnej činnosti pre zamestnancov odborov školstva okresných úradov žiadame o prehodnotenie počtov štátnozamestnaneckých miest na okresných úradov a doplnenie finančného dopadu a dopadu na zamestnanosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme predkladateľa na nedodržanie lehoty 7 pracovných dní pri skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III K čl. III: V navrhovanom § 7g odporúčame upresniť slová „republikovým združeniam“ tak, aby bolo jednoznačne vyjadrené komu Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 K čl. I bodu 2: V § 9j odporúčame slová „k 31. decembru začínajúceho školského roka“ nahradiť slovami „k 31. decembru príslušného školského roka“ alebo iným vhodnejším slovným spojením. Slovné spojenie „k 31. decembru začínajúceho školského roku“ nie je výstižné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. III (novela zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve) žiadame v § 7g slová „daňovým úradom, prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahradiť slovami „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“. Od 1. januára 2012 vznikla Finančná správa SR zlúčením colnej správy a daňovej správy. Keďže finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad Finančnej správy, údaje sa budú poskytovať Finančnému riaditeľstvu SR podľa § 1 písm. b) tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na roky 2021 až 2025 sa navrhuje, aby sa zbierali údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru začínajúceho školského roka, pričom tieto údaje by boli k dispozícii Ministerstvu financií SR až v nasledujúcom roku (čl. I, bod 2 § 9j ods. 1). Zároveň sa v čl. III (novela zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve) navrhuje, že údaje na rozdeľovanie dane z príjmov fyzických osôb v rokoch 2021 - 2025 budú Ministerstvu financií SR poskytnuté zo strany Štatistického úradu SR až k 1. februáru bežného roka. Z oboma uvedenými návrhmi nesúhlasíme. Podľa platného znenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve Štatistický úrad SR poskytuje Ministerstvu financií SR východiskové štatistické údaje najneskôr k 31. októbru daného roka a slúžia pre rozdeľovanie podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb počas celého nasledujúceho roka. Takto nastavený systém funguje už od roku 2005, čím podporuje stabilitu a transparentnosť rozpočtov územnej samosprávy. Navrhovaný termín 1. februára je proti citovaným princípom a zároveň ruší stabilitu a transparentnosť systému financovania územnej samosprávy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Taktiež sa navrhuje zaviesť povinnosť obcí viesť evidenciu detí vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorá však nie je kvantifikovaná. Vzhľadom na uvedené preto žiadame v doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky jednoznačne uviesť, či z daného titulu nevyplýva vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade identifikovania vplyvu je potrené vypracovať aj Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a upraviť doložku vybraných vplyvov tak, že z návrhu bude vyplývať negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V tejto súvislosti upozorňujeme na čl. 6 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého „Ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci alebo vyššiemu územnému celku, štát na ich plnenie súčasne zabezpečí obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.9.2020 Detail