LP/2020/381 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/32023/2020-6
Podnet: na základe notifikácie o začatí LPEU/2020/422_COM(2020)281 z 11. augusta 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: potrebné predložiť do NR SR do 4 týždňov od zverejnenia návrhu
Posledná zmena: 17.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/381
Dátum začiatku MPK: 09.09.2020
Dátum konca MPK: 16.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)