LP/2020/373 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6133/2020/LO
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do konca septembra.
Posledná zmena: 14.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/373
Dátum začiatku MPK: 04.09.2020
Dátum konca MPK: 11.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)