LP/2020/372 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 39089/2020
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Krátkosť lehoty na využitie výnimky v forme zvýšeného príspevku Európskej únie na podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorými sú „poistenie úrody“ a „investície“ pre prijímateľov podpôr, ktorá sa podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených môže využiť za obdobie od 04. 05. 2020 do 15. 10. 2020.
Posledná zmena: 18.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/372
Dátum začiatku MPK: 03.09.2020
Dátum konca MPK: 11.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: