LP/2020/359 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14194-2020-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je naliehavosť v termíne vzhľadom na dátum nadobudnutia účinnosti zákona.
Posledná zmena: 18.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/359
Dátum začiatku MPK: 27.08.2020
Dátum konca MPK: 10.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)