LP/2020/357 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10243/2020-9.1
Podnet: § 19b ods. 1 písm. f)
k)
n)
o) a r) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/357
Dátum začiatku MPK: 08.09.2020
Dátum konca MPK: 29.09.2020
Novelizované predpisy: 271/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)