LP/2020/355 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia s dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia s dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť čl. VIII. Odôvodnenie: Odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť novelu zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 zaviazala podporovať rodinu ako základnú bunku spoločnosti a hlavnú nositeľku základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda Slovenskej republiky ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Z uvedeného dôvodu je potrebné prispôsobovať sociálnu a rodinnú politiku štátu podpore rodiny a jednotlivé navrhované opatrenia efektívne a adresne cieliť na konkrétne okruhy subjektov pre dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti podpory rodiny. Z tohto dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín. Predmetom návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín je aj zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“ novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napr. strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné. Navrhuje sa aby nárok na tehotenské vznikol od začiatku 13. týždňa tehotenstva a zanikol dňom ukončenia tehotenstva. Predkladaným návrhom sa upravuje, aby výška tehotenského nebola nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. Uvedené sa navrhuje ako minimálny štandard zabezpečenia navýšenia príjmu na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom. S uvedenou novou nemocenskou dávkou tehotenské súvisia aj navrhované zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Novelami predmetných zákonov sa upravuje tehotenské štipendium od skončenia 12. týždňa tehotenstva mesačne vo výške 200 eur, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy. Okruhom oprávnených sú všetky tehotné študentky alebo tehotné žiačky stredných škôl, bez ohľadu na formu štúdia a stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu alebo súkromnú školu. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmena poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa v čl. VIII navrhovanou novelou zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí nie je nevyhnutná, vzhľadom na postačujúcu finančnú podporu cez novú nemocenskú dávku tehotenské. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť čl. VI. Odôvodnenie: Odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách dostatočne vymedzuje cieľové skupiny aj dôvody nepriaznivej sociálnej situácie, pod ktoré je možné subsumovať aj „neplánované tehotenstvo“ alebo „narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva“. Preto nie je potrebné v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách rozširovať § 2 ods. 2 a ani rozširovať cieľovú skupinu, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení núdzového bývania. Už dnes má tehotná žena na základe súčasnej platnej právnej úpravy podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele možnosť využiť inštitúty, ktoré sú aplikovateľné aj na situáciu vzniknutú z dôvodu neplánovaného tehotenstva alebo narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva. Navrhované znenie poslaneckého návrhu by mohlo vyvolať interpretačno-aplikačné problémy. Zariadenie núdzového bývania podľa § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je účelovo určené výlučne pre poskytovanie pomoci fyzickej osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácií pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. Touto fyzickou osobou môže byť aj tehotná žena. Ak je neplánované tehotenstvo alebo narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva spojené so stratou bývania, je možné v zmysle platnej právnej úpravy túto udalosť subsumovať pod nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. Ďalším nástrojom pomoci tehotnej žene v nepriaznivej sociálnej situácii je možnosť poskytovania sociálnej služby v útulku, pričom § 26 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje poskytovanie sociálnej služby v útulku oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom. Zároveň v zmysle § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je možné v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sám alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby. Taktiež podľa ustanovenia § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, ak rodič dieťaťa nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sám alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. V zmysle § 46 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele žena v súvislosti s tehotenstvom môže využiť aj poskytovanie starostlivosti tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu, do 24 mesiacov veku dieťaťa centrom pre deti a rodiny. Na účel prijatia potrebných opatrení centrum pre deti a rodiny spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Centrum pre deti a rodiny tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu poskytuje bývanie, stravovanie alebo zabezpečuje stravovanie alebo vytvára podmienky na prípravu stravy a poskytuje obslužné činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame vypustiť vyjadrenie predkladateľa v predkladacej správe časti Pripomienky k jednotlivým článkom k čl. I k bodu 6, ktorým predkladateľ navrhuje zverejňovať informácie o výške sumy materského cez zákonnú povinnosť v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Výška materského je individuálna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Podľa v čl. I bode 4 navrhovaného § 6b ods. 5 až 8 majú byť listinné informácie o sociálnej politike štátu odovzdané žene, ktorá napriek poučeniu predchádzajúcemu informovanému súhlasu trvá na umelom ukončení tehotenstva. Odporúčame doplniť predkladaciu správu v časti Pripomienky k jednotlivým článkom k čl. I o odporúčanie na úpravu v čl. I v tom zmysle, aby sa zlúčili všetky informácie, ktoré majú byť žene poskytnuté do jedného okamihu a určiť lehotu, medzi poskytnutím poučenia lekárom a udelením súhlasu ženou. Na tento účel by bolo možné použiť v čl. I bode 2 navrhované predĺženie lehoty v § 6b ods. 3. Zároveň dávame na zváženie možnosť, aby informácie podľa v čl. I bode 4 navrhovaného § 6b ods. 5 písm. b) a c) o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa podľa § 6c ods. 2 písm. b), a c) a informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania podľa § 6c ods. 2 písm. c) boli zakotvené v zákonnej úprave vo všeobecnej rovine. A pre spresnenie týchto informácií dávame na zváženie možnosť vydať podzákonný právny predpis, ktorým by bolo možné pružne reagovať na zmenu legislatívy. Ako príklad možno uviesť navrhovanú dávku tehotenské, či navrhovanú úpravu sociálneho štipendia v súvislosti s tehotenstvom, resp. daňový bonus, ktoré už v predkladanom návrhu absentujú. Vo vykonávacom predpise by zároveň bolo možné detailnejšie spresniť informácie o jednotlivých dávkach, pretože niektoré z nich sú individualizované. Rovnako by bolo možné poskytnúť informácie aj o pobytových službách regulovaných zákonom, pretože okrem sociálnych služieb môže žena v súvislosti s tehotenstvom využiť aj poskytovanie starostlivosti tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu, najdlhšie do 24 mesiacov veku dieťaťa centrom pre deti a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame doplniť predkladaciu správu v časti Pripomienky k jednotlivým článkom k čl. I bod 4 o odporúčanie na preformulovanie v čl. I bode 4 navrhovaného § 6b ods. 5 písm. b) v tom zmysle, aby žena bola informovaná o možnosti poberať materské a o tom, že o podmienkach a výške sumy materského by ju mala informovať na vyžiadanie pobočka Sociálnej poisťovne. Odôvodnenie: Výška sumy materského je výhradne individuálna. V zmysle § 178 ods. 1 písm. i) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva pobočka Sociálnej poisťovne konzultačnú a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k návrhu novely zákona Návrh novely nedostatočne zohľadňuje aj závery vyplývajúce z Nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS 12/01 č. 1/2007. V tomto prípade je právoplatné rozhodnutie ústavného súdu všeobecne záväzné. Dôvodová správa k návrhu síce uvádza, že návrh je v súlade s nálezmi ústavného súdu, ale vyššie citovanému nálezu sa osobitne nevenuje. Návrh novely prináša ďalšie podmienky resp. obmedzenia bez toho, že by uvádzal, prečo je takéto sprísnenie legislatívy potrebné a nevyhnutné, v čom je jeho naliehavá spoločenská potreba a to viac ako 10-rokov po tom, ako sa k otázke súladu zákona s Ústavou jednoznačne a podrobne vyjadril ústavný súd. Návrh sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s otázkami ústavou garantovaného práva na súkromie ženy, rovnováhy jej práva na súkromie a slobody jej rozhodovania (čl. 19 ústavy) a hodnoty nenarodeného ľudského života o väzbe na vyššie uvedený nález, preto je otázne, či nejde na samotnú hranicu ústavného článku zakotvujúceho právo na súkromie (Body 5.,13.,14., 15.,17 Nálezu). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. VI bodu 4 § 29 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie : „(5) Sociálnu službu podľa §2 ods.2 písm. j) je v zariadení núdzového bývania možné poskytovať najviac po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa. ..... Odôvodnenie: Pýtame sa a čo potom. Po troch rokoch matka skončí ako bezdomovec a dieťa jej odoberú? Ak predkladateľ povedal A, mal doplniť odsek, čo po troch rokoch. Ako štát pomôže takýmto matkám - s bývaním, prácou, škôlkou, nákladmi na život... Život dieťaťa sa nekončí v troch rokoch a matky po troch rokoch po pôrode. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 4 Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie : Podmienkou pre umelé ukončenie tehotenstva je aj písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, ktoré sa vykoná v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: Toto ustanovenie sa nedá vyhodnotiť, pretože predkladateľ nedoložil, podľa akého osobitného predpisu sa bude postupovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 3 V § 5 navrhujeme ponechať súčasné znenie. Odôvodnenie : Lekárov staviame do nesvojprávneho postavenia. Takéto požiadavky na 2 lekárske správy má predkladateľ aj v iných prípadoch? Napr. pri ortopedických, neurologických, onkologických ..... ochoreniach? Dokonca to musia byť odlišné zdravotnícke zariadenia - celkové náklady sa budú plne hradiť zo zdravotného poistenia? Budú hradené aj iné náklady? Napríklad cestovné, ubytovanie.... Ak doteraz stačila 1 lekárska správa, ideme spochybniť odbornú spôsobilosť lekárov a zdravotníckych zariadení? Navádza to dojem, že týmto spôsobom chce predkladateľ odradiť ženy - opakovane absolvovať vyšetrenia v rôznych zariadeniach, cestovanie, strata času, finančné náklady, znechutenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 1 § 1 Základné ustanovenia Doplniť: (3) Tento zákon ustanovuje podmienky ochrany života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie. Odôvodnenie: Zákon nemôže byť postavený jednoznačne len na ochranu plodu. Tehotenstvo, ukončenie tehotenstva má vplyv aj na ženy, na ich zdravie, sociálno-ekonomickú situáciu. Konkrétnu situáciu je potrebné zhodnotiť a posúdiť komplexne a nie jednostranne. Každý prípad má svoj osud, či je to plod alebo žena, alebo celá rodina. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 2 Nesúhlasíme s navrhovaným znením v § 6b ods. 3, ktorý znie: „(3) Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od momentu, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na jeho vykonanie podľa tohto zákona a osobitného predpisu a odoslal hlásenie o poskytnutí informácií podľa odseku 2.“ Navrhujeme ponechať pôvodné znenie v § 6b ods. 3 s doplnením textu: (3) Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé zmeniť : „prerušenie“ na : „ukončenie“ tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane doplniť : informácií podľa § 6c ods. 2, písm. a), b), c). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 4 Žiadame vypustiť v § 6b navrhované dopĺňané odseky 5, 6, 8. Odôvodnenie : Spoločné pre bod 2. a 4. Súčasné znenie odseku 3 je postačujúce, lehota v súčasnosti je daná - najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia, to znamená, že môže to byť aj neskôr, už teraz právna úprava umožňuje aj neskoršiu lehotu. Aj v súčasnej právnej úprave je lekár povinný v písomnej podobe poskytnúť informácie, ktoré sú uvádzané v odseku 5. V bode 6 sa uvádza, že v § 6c sa upravuje odsek 2, v ktorom sa ustanovuje, že MZ SR zverejní na svojom webovom sídle tie informácie, ktoré sú vlastne totožné s odsekom 5 v bode 4. Navrhujeme, aby v § 6b ods. 3 bol doplnený text, ktorý sa odvoláva na § 6c ods. 2, písm. a), b), c) - zoznam občianskych združení, náboženských spoločností....., informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku..., o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálnej služby..... Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 5 Nesúhlasíme, aby sa v § 7 vypustili slová „Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov.“ Odôvodnenie : Stále poukazujeme nato, že prevencia v zdravotníctve v akejkoľvek forme je na poprednom mieste. Prevencia je vždy najlacnejšia a najefektívnejšia. Aj v prípade nechceného tehotenstva a jeho následného možného ukončenia je potrebné klásť dôraz na prevenciu, aby sa nechcenému tehotenstvu predchádzalo a neriešil sa následok. Je zarážajúce, že na programe dňa sú stále len interrupcie a nie riešenie problémov, aby k tomu nedochádzalo. Keď opomenieme, že počet interrupcií trvalo klesá, treba sa zamyslieť prečo k nim dochádza. Vieme, že dochádza k násiliu v domácnostiach, antikoncepcia nie je pre mnohé rodiny finančne dostupná, v mnohých rodinách je sex tabu a tak sa „deti“ opierajú len o informácie, ktoré si medzi sebou vymenia a často krát sú naivné a zlé a podobne. Zodpovední by sa mali zamyslieť nad zavedením sexuálnej výchovy na školách do štátneho vzdelávacieho programu; antikoncepcia by mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia, aby bola dostupná pre všetky ženy; mala by byť k dispozícii „potratová tabletka“, ktorá je určite šetrnejšia ako interrupcia a v 21. storočí všetci očakávajú, že zdravotníctvo bude moderné, s modernými terapeutickými postupmi, nie na úrovni stredoveku. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Pripomienka k Čl. VIII bod. 6 § 8 ods. 4 Union ZP nesúhlasí s navrhovaným ustanovením Navýšenie príspevku so sebou prináša nielen ekonomické dopady, ktoré neboli podrobnejšie vyhodnotené ale aj veľké morálne riziko. Takáto právna úprava prináša riziko zneužitia, pričom úprava už vopred počíta s možnosťou pôrodu dieťaťa s takým poškodením, ktoré je nezlučiteľné so životom. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Pripomienka k Čl. VIII bod. 4 § 4 ods. 3 Union ZP nesúhlasí so znením ods. 3 Navrhovaná úprava nedefinuje čo znamená „dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením,...“ Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Pripomienka k Čl. II, k bodu 3., § 5 Union ZP nesúhlasí s doplnením ustanovenia § 5 Doplnením ustanovenia sa skomplikuje proces a nadmerne zaťaží administratíva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pacienti. V čase keď hovoríme, že na Slovensku máme zbytočne veľa návštev na 1 lekára a ubúdajúci počet lekárov v ambulanciách, dôjde k zvýšeniu administratívnej záťaži lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Doplnenie ustanovenia nešpecifikuje, aké ďalšie lekárske zariadenie má poskytnúť druhú nezávislú správu. Podľa formulácie ustanovenia môže mať takéto zdravotnícke zariadenie ľubovoľnú špecializáciu. Akým spôsobom bude špecifikované takéto zdravotnícke zariadenie nie je v návrhu uvedené. Implementáciou takejto podmienky môže dôjsť k neprimerane dlhým prieťahom v rozhodovacom procese, pričom sa môže premeškať doba vhodná na ukončenie tehotenstva a ohroziť život matky. Je málo pravdepodobné, že by druhý názor odborníka poprel zdravotný dôvod na umelé ukončenie tehotenstva, ak už bol identifikovaný. Medzi zdravotné dôvody na umelé ukončenie tehotenstva patria aj dôvody, ktoré nie je potrebné overovať prostredníctvom dvoch nezávislých zdravotníckych zariadení ako napr. vek ženy. Zároveň sa zdvojnásobia úhrady poisťovní za druhé vyšetrenie matky, pričom neexistuje žiadna kompenzácia pre zdravotné poisťovne, prípadne sa dopad takejto úpravy na zdravotné poisťovne zodpovedajúcim spôsobom nevyhodnotil. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zastáva názor, že predložený návrh zákona v bode 2 článku I a v bode 3 článku II neprejde sprísneným testom proporcionality pre nesplnenie princípu nevyhnutnosti. Podľa nášho názoru navrhovaná novelizácia v citovaných bodoch neústavným spôsobom zasahuje do ústavného práva matky dieťaťa a otca dieťaťa na súkromie, súkromný a rodinný život a do ochrany telesnej integrity matky dieťaťa. Táto úprava nereflektuje princípy ustanovené judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti umelého prerušenia tehotenstva a nutnosti aplikácie princípu proporcionality pri strete dvoch Ústavou Slovenskej republiky chránených hodnôt. Navrhujeme, aby vláda Slovenskej republiky odmietla návrh zákona ako celok. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V európskej konštitucionalistike tak v teórii, ako aj v súdnej kazuistike, panuje zhoda, že pri právnej (legislatívnej) reglementácii umelého prerušenia tehotenstva sa prakticky jedná o štátom moderovaný a usmernený stret dvoch ústavných hodnôt – práv nenarodeného dieťaťa na jednej strane a práva na súkromie a telesnú integritu matky dieťaťa, v širšom právo na súkromný a rodinný život rodičov dieťaťa. Ochrana dieťaťa, jeho života i pred narodením, patrí v prvom rade a bez pochýb do výkonu ústavného práva rodičov dieťaťa na súkromie, resp. práva na súkromný a rodinný život matky dieťaťa a otca dieťaťa. Ide o výsostne súkromnú, až intímnu sféru života a telesnej integrity predovšetkým ženy ako matky dieťaťa, ale aj ako jedinca nadaného právom slobodne rozhodovať o svojom súkromí, svojej telesnej integrite a spôsobe života. Všetko sú to hodnoty a práva, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky. Štát je do opísaného procesu výkonu dotknutých ústavných práv matky dieťaťa povolaný zasahovať legislatívou jedine za účelom ochrany rovnako Ústavou Slovenskej republiky chránenej hodnoty - ochrany života nenarodeného dieťaťa. Ide najmä o legislatívu týkajúcu sa zdravotnej a sociálnej starostlivosti o matky dieťaťa (tehotné ženy), úpravou trestnej legislatívy za účelom ochrany tehotných žien. Ústava Slovenskej republiky štátu povoľuje zasahovať legislatívou do dotknutých práv matky dieťaťa v takej miere, ktorá ešte vždy sleduje práve tento jediný účel (legitimita), t. j. ochranu života nenarodeného dieťaťa a v prípadoch (nevyhnutnosť), kedy preferovanie práva na súkromie a práva na súkromný a rodinný život matky dieťaťa (v širšom otca dieťaťa) už nezodpovedá hodnotám civilizovanej spoločnosti uznávajúcej a chrániacej život i pred narodením. Razancia opísaného legislatívneho zásahu môže byť v praxi rôzna. Spočívať môže v určení maximálneho veku plodu (dosiahnutie istého časového bodu v tehotenstve), do ktorého možno vykonať umelé prerušenie tehotenstva, stanovení medicínskych dôvodov pre možnosť vykonať umelé prerušenie tehotenstva, stanovení formálnych a materiálnych podmienok pre možnosť vykonať umelé prerušenie tehotenstva, spáchanie trestného činu na žene, v dôsledku ktorého žena otehotnela a žiada o umelé prerušenie tehotenstva a podobne. Legislatíva v tomto ohľade reflektuje istý stupeň politickej a spoločenskej, jedným slovom občianskej dohody na tom, do akej miery je prípustné chrániť súkromie a súkromný život matky dieťaťa, a kedy je nevyhnutné chrániť bez ďalšieho už nenarodený život dieťaťa na úkor práv matky dieťaťa (resp. otca dieťaťa). To, či táto spoločenská dohoda pretavená do príslušnej legislatívy lícuje s hodnotami a princípmi chránenými základným zákonom (konštitúciou), býva nie zriedka podrobené následne súdnemu prieskumu ústavnosti ústavnými súdmi. ESĽP uznáva širokú mieru diskrécie členských štátov Rady Európy v otázke stanovenia podmienok pre možnosť vykonať umelé prerušenie tehotenstva, resp. ponechania možnosti umelo prerušiť tehotenstvo iba na žiadosť matky dieťaťa do istého veku nenarodeného dieťaťa (pozri rozsudok ESĽP vo veci A, B and C vs. Írsko, č. 25579/05, rozsudok Veľkej komory z 16. 12. 2010, body 233 a nasl.) ESĽP však zároveň ustanovil, že nemožno absolútne preferovať ochranu jednej hodnoty pred druhou a že v každom prípade obmedzenia alebo posilnenia ochrany jednej hodnoty na úkor/za účelom ochrany druhej, je potrebné zo strany štátu posudzovať proporcionalitu pri obmedzení jednej hodnoty za účelom ochrany druhej hodnoty (rozsudok ESĽP vo veci A, B and C vs. Írsko, č. 25579/05, rozsudok Veľkej komory z 16. 12. 2010, body 237, 238; Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 29 October 1992, Series A no. 246-A, bod 68). Zároveň zákonodarca môže vychádzať aj z aktuálneho stavu vedeckého poznania, historickej skúsenosti a stavu ochrany oboch hodnôt v zmysle platnej legislatívy a príslušnej judikatúry orgánov ochrany ústavnosti (rozsudok ESĽP vo veci A, B and C vs. Írsko, č. 25579/05, rozsudok Veľkej komory z 16. 12. 2010, body 232-235; porov. rovnako rozsudok ESĽP vo veci VO vs. Francúzsko, č. 53924/00, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 8. 7. 2004) Ústavný súd Slovenskej republiky už posudzoval legislatívu Slovenskej republiky upravujúcu podmienky umelého prerušenia tehotenstva. Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 k posudzovaniu ústavnosti zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov: „Ústavný súd sa predovšetkým nemôže stotožniť stvrdením navrhovateľov, že zákon o umelom prerušení tehotenstva neposkytuje nenarodenému ľudskému životu v priebehu prvých 12 týždňov jeho vývoja žiadnu ochranu proti matke. Zákon totiž prednostne ustanovuje mechanizmus (procedúru), na základe ktorého môže byť prerušenie tehotenstva vykonané, pričom v rámci tohto mechanizmu sa pamätá tiež na záujmy nenarodeného ľudského života. ... Výber dvanástich týždňov ako limit na vykonanie prerušenia tehotenstva na žiadosť matky nemožno považovať podľa názoru ústavného súdu ani za svojvoľný. Táto lehota sa odvíja od vytvárania senzibility plodu a je v súlade s prevažujúcou európskou praxou relevantného zákonodarstva štátov umožňujúcich prerušenie tehotenstva na žiadosť (eventuálne na základe sociálnej indikácie), ktorá sa obvykle pohybuje medzi 10. až 15. týždňom trvania tehotenstva. Ústavný súd súčasne vychádza z toho, že lehotu 12 týždňov je nutné považovať za dobu, ktorá so zreteľom na reálnu možnosť zistenia samotnej existencie tehotenstva poskytuje matke rozumnú možnosť na zváženie možnosti prerušenia tehotenstva a pre jeho eventuálnu realizáciu. Ak by mala byť táto lehota podstatne kratšia, nemusel by byť splnený účel (cieľ) zákona, ktorým je dať možnosť žene rozhodnúť o svojom materstve. Ak by bola lehota naopak podstatne dlhšia (napr. prvé dva trimestre tehotenstva), mohla by sa dostať do rozporu sústavným imperatívom čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy, hlavne ohľadom proporcionality danej úpravy vo vzťahu k ústavnej hodnote ochrany nenarodeného ľudského života. Ústavný súd nanajvýš opätovne zdôrazňuje, že orgánom povolaným určiť príslušnú maximálnu lehotu na vykonanie prerušenia tehotenstva je zákonodarca, pričom ústavný súd preskúmava (a nič iného optikou ústavného imperatívu vyjadrujúceho ústavnú hodnotu ani preskúmavať nemôže) iba prípadný exces pri úvahe zákonodarcu, nie však to, či je daná lehota v optimálnom súlade s aktuálnym stavom poznania lekárskej vedy.“. V takomto prípade, pokiaľ už legislatívu upravujúcu podmienky pre možnosť umelo prerušiť tehotenstvo Ústavný súd Slovenskej republiky posúdil a preferoval do istej (časom ohraničenej a za splnenia určitých formálnych podmienok) miery právo matky dieťaťa na súkromie pred právom nenarodeného dieťaťa na život, následné legislatívne (zákonné) uvoľňovanie podmienok pre možnosť umelého prerušenia tehotenstva (t. j. posilňovanie ochrany práv matky dieťaťa na úkor práv nenarodeného dieťaťa) alebo sprísňovanie podmienok pre možnosť umelého prerušenia tehotenstva (t. j. posilňovanie práv nenarodeného dieťaťa na úkor ochrany práv matky dieťaťa) je potrebné opätovne posúdiť testom proporcionality a riadne odôvodniť. Pri strete dvoch ústavou chránených hodnôt pri zmene legislatívy v prospech jednej z nich na úkor druhej v zmysle stanovenia nových obmedzení výkonu jedného z týchto práv (za účelom ochrany druhého ústavou chráneného práva), je potrebné aplikovať napr. tzv. Alexyho vážiacu formulu, t. j. sprísnený test proporcionality. Inšpiráciu možno nájsť v náleze Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014, ktorý posudzoval stret práva na súkromie a ochranu telesnej integrity pri povinnom očkovaní s verejným záujmom na ochrane zdravia početnej skupiny obyvateľov. Predkladatelia navrhovanej novely zákonov upravujú jednak vzťahy súvisiace s témou umelého prerušenia tehotenstva, t. j. mimo jadra samotných dotknutých práv a hodnôt. Môže ísť o vzťahy ako informovanosť, reklama, povinnosti zdravotníckeho personálu a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, finančná a sociálna pomoc tehotným ženám a pod. K týmito zmenám ministerstvo spravodlivosti má taktiež zásadnú pripomienku z dôvodu rozporu s právom na informácie a slobodou prejavu, pretože touto úpravou dochádza nie v nevyhnutnej miere k obmedzeniu informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zároveň však v bode 2 článku I a v bode 3 článku II návrhu zákona predkladatelia pridávajú ďalšie zákonné podmienky (možnosť vykonať interupciu najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od momentu, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na jeho vykonanie; potreba dvoch nezávislých lekárskych správ lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení), za splnenia ktorých možno pristúpiť k umelému prerušeniu tehotenstva. Týchto novelizačných bodov sa týka zásadná pripomienka ministerstva spravodlivosti. Predkladatelia navrhovanej novely zákonov podľa názoru ministerstva spravodlivosti v provom rade nepreukázali nevyhnutnosť (princíp nevyhnutnosti; článok 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky) zavádzania nových podmienok pre uskutočnenia umelého prerušenia tehotenstva a tým nevyhnutnosť širšieho obmedzenia ústavných práva matky dieťaťa na súkromie a ochranu telesnej integrity. Predkladatelia neuvádzajú, v čom sa zhoršila ochrana a postavenie nenarodeného dieťaťa oproti garanciám ochrany jeho práv pri posudzovaní zákona o umelom prerušení tehotenstva Ústavným súdom Slovenskej republiky vo svojom náleze, a z akého dôvodu je preto nevyhnutné zaviesť silnejšiu ochranu práv nenarodeného dieťaťa na úkor ústavných práv matky dieťaťa. Podľa presvedčenia ministerstva spravodlivosti a štatistických ukazovateľov naopak počet interupcií v Slovenskej republike z roka na rok klesá, informovanosť a osveta je kvalitnejšia, prístup k informáciám sa liberalizuje a rozširuje, zdravotná starostlivosť a stav vedeckého poznania sa zlepšuje a modernizuje, a nie je nevyhnutné obmedzovať práva matky dieťaťa za účelom lepšej ochrany práv nenarodeného dieťaťa, ktoré sú chránené legislatívou (ako aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo vyššie citovanom náleze odôvodnil) dostatočne inými právnymi predpismi z oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a normami trestného práva. Ďalej predkladatelia nepreukázali, že by sledovaný cieľ (cieľ posilniť ochranu nenarodeného dieťaťa a podporiť vznik nového života) sa nedal dosiahnuť menej invazívnymi prostriedkami (opäť princíp nevyhnutnosti) a možno aj nelegislatívnymi prostriedkami – napr. zvýšením informovanosti obyvateľstva, zavedením sexuálnej výchovy na školách, posilnením informovanosti vo vzťahu pacient a lekár a iné. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nemá zo strany predkladateľov za preukázané, že navrhovatelia pracovali a preskúmali dopady iných legislatívnych a nelegislatívnych prostriedkov ochrany nenarodeného dieťaťa na posilnenie ochrany práv nenarodeného dieťaťa bez potreby zasahovania do ústavných práv matky dieťaťa. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 7 (§ 45 ods. 2 a 3) Odporúčame, aby gestorom úlohy navrhovanej v odseku 2 písm. d) bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré má v kompetencii rodinnú politiku, ako aj výplatu štátnych sociálnych dávok a ostatných sociálnych transferov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný a nie je uvedený ani návrh na úhradu zvýšených výdavkov. Podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť všetky predpokladané finančné dôsledky, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky a uviesť aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2020 Detail