LP/2020/354 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Bod 6 Za slovo "menším" podprúčame doplniť slovo "ako" a slovo "objemu" upraviť do príslušného gramtického tvaru. Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.9.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.9.2020 Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) Všeobecná pripomienka Odporúčame návrh vyhlášky predložiť na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a primerane upraviť návrh vyhlášky a predkladaciu správu. Do návrhu vyhlášky je potrebné doplniť v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru odkaz na smernicu (EÚ) č. 2015/1535 a v predkladacej správe uviesť, že návrh vyhlášky bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (článok 18 ods. 1 písm. c) Legislatívnych pravidiel vlády SR). Odôvodnenie: Novelizačným bodom 6 sa § 29 dopĺňa odsekom 8, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7a) č. 67 alebo 110.“. Podľa doložky vybraných vplyvov návrh vyhlášky nie je transpozíciou práva EÚ. Na základe uvedeného možno považovať predmetnú požiadavku za technickú požiadavku v zmysle zákona č. 55/2018 Z. z. a návrh vyhlášky za technický predpis podľa § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z., ktorý by mal byť predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie podľa smernice (EÚ) č. 2015/1535. Predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania bola aj pôvodná vyhláška č. 148/2018 Z. z. Predpis, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť podľa smernice (EÚ) č. 2015/1535 a ktorý nebol takýmto spôsobom oznámený, nie je podľa Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ vymožiteľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.9.2020 Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) Nad rámec k poznáme pod čiarou k odkazu 10 V poznámke pod čiarou k odkazu 10 navrhujeme citáciu "Príloha č. 23 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov." nahradiť citáciou "Príloha č. 61 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“. Odôvodnenie: Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov bola zrušená a nahradená vyhláškou č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 2 slovo „spojka“ nahradiť slovom „slovo“, v bode 6 § 29 ods. 8 slovo „objemu“ nahradiť slovami „ako objem“). Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 5 § 29 ods. 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomoienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zmena požiadaviek na inšpekčnú nálepku Súčasné znenie a doterajšie riešenie dizajnu inšpekčnej nálepky vychádza zo vzoru, ktorý je autorsky chránený. Z toho dôvodu nie je všeobecne voľne použiteľný a zmenou vzoru nálepky na nechránený vzor je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek spochybňovaniu o vlastníctve tohto dizajnu. Kvôli neprístupnosti nádrží väčšinou nie je možná bezdemontážna kontrola platnosti inšpekcie na nálepke napr. pri technickej kontrole, či bola na nádrži vykonaná inšpekcia, ani držiteľovi vozidla, ani technikovi na technickej kontrole ani napr. polícii pri kontrole vozidla v premávke. Vo väčšine prípadov teda slúži len pre inšpektora pre novú pravidelnú inšpekciu, alebo pri nejakej nehode. Úroveň požiadavok na nálepky je vzhľadom na to nastavená príliš vysoko a ich výroba je finančne zbytočne náročná. Navyše ktokoľvek má možnosť si inšpekciu nádrží preveriť vo voľne dostupnom informačnom systéme. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.9.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) obalu materiálu Pri označení podnetu, na základe ktorého sa materiál predkladá (zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke....), navrhujeme na konci doplniť slová „v znení neskorších predpisov“. Uvedené odporúčame zohľadniť aj v ostatných častiach materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) dôvodovej správe V osobitnej časti dôvodovej správy odporúčame v odôvodnení k bodu 5 upraviť slovo „hadice“ do gramaticky správnej podoby, t. z. „hadica“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V bode 9 doložky odporúčame neuvádzať „žiadne vplyvy na MPS“ keďže materiál ako celok nemá vplyvy na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 Odporúčame slovo „spojka“ nahradiť slovom „slovo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2020 Detail