LP/2020/349 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) bodu 7 Hlavné mesto si dovoľuje uviesť, že sa stotožňuje a súhlasí so znením návrhu zákona. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa podmieňuje prijatím petície; a teda aj skúmaním skutočného stavu veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Pojem verejný poriadok je neurčitý právny pojem a ako taký zahŕňa viaceré sféry verejného života a života obyvateľov obce. Z tohto dôvodu môže dochádzať k nejasnostiam pri skúmaní narúšania „verejného poriadku“. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné vypustiť požiadavku predloženia petície pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktorým obce zakážu prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 7 Hlavné mesto si dovoľuje uviesť, že sa stotožňuje a súhlasí so znením návrhu zákona. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa podmieňuje prijatím petície; a teda aj skúmaním skutočného stavu veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Pojem verejný poriadok je neurčitý právny pojem a ako taký zahŕňa viaceré sféry verejného života a života obyvateľov obce. Z tohto dôvodu môže dochádzať k nejasnostiam pri skúmaní narúšania „verejného poriadku“. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné vypustiť požiadavku predloženia petície pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktorým obce zakážu prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov vyplniť v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III V čl. III v novelizačnom bode doplniť vetu o zrušení označenia odseku 1, v súlade s bodom 37 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II V čl. II v novelizačnom bode doplniť vetu o zrušení označenia odseku 1, v súlade s bodom 37 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I text novelizačných bodov 5 a 6 odporúčame uviesť v jednom novelizačnom bode, pretože ide o rovnakú právnu úpravu a v tejto súvislosti novelizačný bod 7 označiť ako bod 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I. nad rámec novely (§ 34 ods. 10) V čl. I žiadame za novelizačný bod 2 vložiť nový novelizačný bod 3, ktorý znie: „3. V § 34 odsek 10 znie: „10) Správca registra je povinný umožniť Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu prístup do registra vylúčených osôb na účely podľa odseku 9 prvej vety alebo na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.36a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie: „36a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .“.“ Nasledujúce body sa prečíslujú. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Odôvodnenie Národný bezpečnostný úrad žiada o možnosť mať prístup do registra vylúčených osôb pre účely výkonu bezpečnostných previerok podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so súčasným znením ustanovení § 14 ods. 14 písm. c) a § 82 ods. 4 písm. l) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 31.8.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K Čl. I, bod 7. Navrhujeme úplne vypustiť toto ustanovenie. Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie navrhujeme úplne vypustiť, nakoľko je nesystémové, predstavuje anomáliu v podobe zásahu samosprávy v oblasti výkonu prenesenej štátnej správy a vytvára predpoklady na výrazné zaplavenie Slovenskej republiky čiernym hazardom a nelegálnymi prístrojmi po uvoľnení trhu legálnymi prevádzkovateľmi v obciach, v ktorých bude prijaté takéto zakazujúce všeobecne záväzné nariadenie. Takáto situácia je neprípustná a bude nevyhnutne viesť k negatívnym vplyvom na sociálne prostredie ako i rozpočet verejnej správy. Z predloženej úpravy takisto možno konštatovať, že takýto návrh zákona umožňuje obmedziť právo podnikať právnym predpisom nižšej právnej sily ako je zákon, a to všeobecne záväzným nariadením obce, z tohto dôvodu je takéto ustanovenie v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Navrhovaná právna úprava podľa nášho názoru zároveň vytvára priestor na populistické rozhodnutia samosprávnych orgánov bez reálnej reflexie takýchto rozhodnutí vo vôli občanov dotknutej samosprávy a samozrejme bez náležitého testu proporcionality a primeranosti. Konkrétne ide o: Podľa Čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ,,každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“. Ústava právo podnikať chráni v piatom oddiele druhej hlavy ako jedno z hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, ktoré sa zahŕňajú medzi základné práva a slobody. Ústava Slovenskej republiky umožňuje obmedziť práva zaručené podľa Čl. 35 ods. 1. Podmienky obmedzenia ustanovuje Čl. 35 ods. 2, ako aj Čl. 13 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa Čl. 35 ods. 2: ,,Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.“. Podľa Čl. 13 ods. 1 ,,Povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.“. ,,Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“ (Čl. 13 ods. 2). Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 70/97 zo 16. júna 1998 (zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 201/1998 Z.z.) ,,Súčasťou normotvornej právomoci obce nie je prijímanie všeobecne záväzného nariadenia obmedzujúceho právo podnikať. Právo podnikať sa podľa Ústavy Slovenskej republiky zaručuje so sprísnenou ochranou, pretože ústavodarca dovolil iba Národnej rade Slovenskej republiky, aby formou zákona upravila podmienky uplatnenia takéhoto práva.“. V neposlednom rade poukazujeme na rozpor navrhovanej právnej úpravy s právnymi aktami Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora k článkom 43 ES a 49 ES ukladajú povinnosť odstrániť obmedzenia slobodného poskytovania služieb a za takéto obmedzenia je nutné považovať všetky opatrenia, ktoré výkon týchto slobôd zakazujú, prekážajú mu alebo ho robia menej príťažlivým (viď rozsudky z 15. januára 2002, Komisia/Taliansko, C 439/99, Zb. s. I 305, bod 22, a z 30. marca 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C 451/03, Zb. s. I 2941, bod 31). Súdny dvor tiež rozhodol, že vnútroštátne opatrenia, ktoré obmedzujú výkon základných slobôd zaručených zmluvou, môžu byť odôvodnené, len ak spĺňajú štyri podmienky: uplatňujú sa nediskriminačným spôsobom, sú odpoveďou na preukázané imperatívne naliehavé dôvody všeobecného záujmu, sú schopné zaručiť splnenie cieľa, ktoré sledujú a nejdú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie (rozsudok zo 4. júla 2000, Haim, C 424/97, Zb. s. I 5123, bod 57). Nie je teda vhodné ani žiadúce takéto obmedzujúce opatrenia vytvárať, práve naopak, je nevyhnutné ich odstraňovať. V prípade prijatia takejto normy, ktorá nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, okrem iného ani s Listinou základných práv a slobôd, Chartou základných práv Európskej únie a Zmluvou o fungovaní Európskej únie budeme iniciovať podanie návrhu Ústavnému súdu Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu s dotknutými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, Listiny základných práv a slobôd, Chartou základných práv Európskej únie a Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.8.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) návrhu zákona ako celku Cieľom návrhu zákona je posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky bude podľa predkladateľov novely obciam umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa podľa nich posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier. Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s predloženým návrhom zákona, pričom považuje doterajšiu platnú právu úpravu za postačujúcu, a to vzhľadom na to, že občianska petícia, od ktorej sa odvíjalo rozhodnutie zastupiteľstiev, je podľa nášho názoru vhodným modelom dialógu medzi obyvateľmi a ich volenými orgánmi v obciach a v mestách. Ide o dialóg, ktorý má svoje opodstatnené miesto v rozvoji samospráv a zároveň bol vyjadrením oprávnenej požiadavky skupiny obyvateľov, ktorí podľa zákona o obecnom zriadení majú právo participovať na procesoch rozhodovania s dopadmi na celú samosprávu. ZMOS upozorňuje, že týmto avizovaným posilnením kompetencií bude vytvorená situácia, v ktorej bude potierané doposiaľ uplatňované právo petičnej aktivity občiansky aktívnych obyvateľov, čo považujeme za všeobecne nežiadúci stav. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. II a čl. III návrhu zákona 1. Odporúčame v čl. II návrhu zákona za vetu „V § 26a sa vypúšťa odsek 2.“ vložiť novú vetu: „Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.“. 2. Odporúčame v čl. III návrhu zákona za vetu „V § 21a sa vypúšťa odsek 2.“ vložiť novú vetu: „Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.“. Odôvodnenie Ide o úpravu v súlade s bodom 37 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K návrhu zákona všeobecne – O: Nemáme výhrady voči cieľu sledovanému navrhovanou legislatívnou zmenou, t. j. posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Je však potrebné dôsledne posúdiť a vyvážiť zásah do práva na podnikanie (čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a záujem na zabezpečení verejného poriadku v obci alebo meste. Osobitne je potrebné riešiť množinu prípadov, v ktorých sa právo na podnikanie už vykonáva a na základe návrhu zákona do výkonu tohto práva v budúcnosti môže byť, respektíve bude zasiahnuté. V tomto smere bude nevyhnutné doplniť prechodné ustanovenie, ktoré zabezpečí primeranosť zásahu novej právnej úpravy do práva na podnikanie. Čo sa týka spôsobu dosiahnutia cieľa sledovaného navrhovanou zmenou vrátane nevyhnutných úprav legislatívneho návrhu, v celom rozsahu sa stotožňujeme so stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail