LP/2020/334 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26175/2020/110
Podnet: § 18 ods. 5 zákona č. č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nakoľko sa inštitút dočasnej ochrany upravený zákonom č. 62/2020 Z. z. osvedčil, ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), ktorého základným cieľom je poskytnúť životaschopným podnikom možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany za zákonom ustanovených podmienok aj po tom, ako možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. zanikne. Vzhľadom na nadväznosť jednotlivých právnych úprav je nevyhnutné pristúpiť k predĺženiu dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z., nakoľko táto dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020 a predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. januára 2021, v dôsledku čoho vzniká medziobdobie, ktoré môže negatívne vplývať na fungovanie a sanovanie prevádzok podnikov, ktorým bola poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. Predĺženie dočasnej ochrany je rovnako tak odôvodnené aj aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ministerstvo predkladá tento návrh nariadenia do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej forme v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Účinnosť predkladaného návrhu nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia, nakoľko trvanie dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z. zaniká dňa 1. októbra 2020, v dôsledku čoho hrozí zmarenie účelu poskytnutej dočasnej ochrany a tým hrozia negatívne dopady v podnikateľskom prostrední, ako ak v sociálnej oblasti.
Posledná zmena: 03.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/334
Dátum začiatku MPK: 18.08.2020
Dátum konca MPK: 26.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)