LP/2020/326 Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4956/2020
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 402/2018 zo dňa 5. septembra 2018
bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/326
Dátum začiatku MPK: 11.08.2020
Dátum konca MPK: 24.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)