LP/2020/324 Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/005590
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/324
Dátum začiatku MPK: 11.08.2020
Dátum konca MPK: 24.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)