LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 15 V súvislosti s navrhovaným znením odseku 3 upozorňujeme, že podľa zákona o dani z príjmov by odpis záväzkov do výnosov bol zdaniteľným príjmom podnikateľa pod dočasnou ochranou v súlade s účtovníctvom a na odpis nepremlčanej pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov by sa uplatňoval § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. To znamená, že výdavok by bolo možné uplatniť iba do výšky hypotetickej tvorby opravnej položky v čase jej odpisu v závislosti od doby uplynutej od jej splatnosti. V prípade odpisu záväzkov oslobodených od dane, resp. odpisu pohľadávok uznaných za daňový výdavok ide spravidla o zákonné odpisy vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré sú však spravidla spojené aj so zverejnením výšky uhrádzaných pohľadávok (odpustených záväzkov) v Obchodnom vestníku (napríklad v prípade konkurzu), čo v prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou nenastáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II (novela zákona č. 7.2005 Z. z.)K bodu 3 (§ 24 ods. 4) Žiadame na konci prvej vety doplniť slová „ak s poverenou osobou uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu“. Podľa navrhovaného znenia by poverená osoba podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola splnomocnená zastupovať správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku štátu vo svojej správe uplatnil v konkurznom konaní, aj v prípadoch, kedy podľa hmotnoprávneho predpisu nie je táto osoba oprávnená vo veci konať. Doplnením navrhovanej úpravy bude jednoznačné, že veriteľ (správca pohľadávky štátu) má vždy právo konať pred súdom a domáhať sa výkonu veriteľských práv, a to v prípadoch, kedy sa konsolidácia vôbec nevykonáva alebo nebola uzavretá zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 17 Ustanovenia § 17 žiadame doplniť o odsek 7 v tomto znení: „(7) Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierke. V účtovnom období, v ktorom bola poskytnutá dočasná ochrana sa uvádza v poznámkach účtovnej závierky suma záväzkov po lehote splatnosti viac ako 120 dní, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“. Aktívne riešenie životaschopnosti je podstatná informácia nielen pre veriteľov, ale aj dlžníkov podniku. Kľúčovým indikátorom úspešnosti naštartovania životaschopnosti podniku je stav záväzkov po lehote splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 1. V odseku 1 písm. b) sú uvedené dve alternatívy predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany, pričom iba alternatíva č. 2 je založená na zostavení nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, ktorá je bližšie špecifikovaná v odseku 2. Z hľadiska obsahu poskytnutia dočasnej ochrany odporúčame ako vhodnejšiu alternatívu č. 1, keďže sa týka predovšetkým nezabezpečených veriteľov. Odporúčame však zvážiť vypracovanie analýzy udržateľnosti prevádzky podniku aj pre alternatívu č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 2. V odseku 1 písm. i) je potrebné slová „§ 40 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 40 ods. 2 alebo ods. 4“. Ide o doplnenie vymedzenia povinností pre oblasť účtovníctva. Dôležité je nielen vedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ale aj povinnosť ukladať zostavené a schválene účtovné závierky do Registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 2. V odseku 1 písm. b) odporúčame slová „voči finančnej správe, colnej správe“ nahradiť slovami „pred orgánmi finančnej správy“. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 1. Znenie odseku 1 písm. a) žiadame preformulovať takto: „a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu, zostavenie účtovnej závierky úpadcu a uloženie účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,“. Ide o doplnenie základných povinností štatutárneho orgánu podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 13 Navrhované znenie odporúčame preformulovať, pretože by mohlo byť nesúladné s ustanovením § 10 ods. 1 návrhu, podľa ktorého počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov 5. K doložke vybraných vplyvov, k časti o vplyve na rozpočet verejnej správy. V časti 9. doložky je uvedený rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v dokumente Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 82 440 eur, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR žiada navýšenie rozpočtu kapitoly v roku 2021. Uvedené nezrovnalosti je potrebné zosúladiť. Odôvodnenie: Zosúladenie rozpočtových nezhôd v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 14. V Čl. I - § 10 – odsek 6 Dovoľujeme si upozorniť nejasnosť ustanovenia, v prípade ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu prevádzkovania podniku veriteľa, kto bude posudzovať či bol na odstúpenie od zmluvy oprávnený alebo nie. Taktiež absentuje úprava, kto a ako by posudzoval spornosť tvrdení subjektov v tomto ustanovení. Pre komplikovanosť predmetného ustanovenia si dovoľujeme predkladateľa požiadať u uvedenie príkladov a presnejších vysvetlenie v dôvodovej správe príklady, kedy dôvody na ukončenie zmluvných vzťahov je a nie je možné aplikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 9. V Čl. I - § 9 – odsek 1. Navrhujeme zaviesť do procesu odmietnutia dočasnej ochrany, výzvu na odstránenie vád podania a až následne oprávnenie súdu odmietnuť podanie. Dovoľujeme si upozorniť, že ide o konanie na súde, avšak nejde v tomto prípade o konanie, kde by bolo povinné zastúpenie advokátom, teda môže sa vyskytnúť vada, ktorú je možné okamžite po výzve napraviť. Tiež si dovoľujeme upozorniť, že nie každý subjekt disponuje elektronickou schránkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 11. V Čl. I - § 9 – odsek 5. Máme za to, že odstraňovanie vady prostredníctvom námietok je zbytočne komplikované. Navrhujeme preto v súvislosti s vyššie uvedeným zaviesť výzvu na odstránenie vád na začiatku konania a vyhnúť sa tak následným problémom v námietkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 10. V Čl. I - § 9 – odsek 4 Navrhujeme upraviť lehoty napríklad, zavedením slovného spojenia „najneskôr do 5 dní od...“ alternatívne, buď od vykonania úkonu, alebo doručenia dôvodnej námietky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 13. V Čl. I - § 10 – odsek 3 Dovoľujeme si upozorniť, na absenciu rovnosti veriteľov a ich postavenia, ktoré je žiadúce dodržať. Nevidíme dôvod na zvýhodňovanie štátu ako veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 12. V Čl. I - § 10 – odsek 1 Slovné spojenie „ohľadom podnikateľa“ navrhujeme zmeniť a nahradiť slovným spojením „na majetok podnikateľa“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 9 Nahradenie správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku audítorskou spoločnosťou považujeme za nekoncepčné riešenie. Reštrukturalizačný posudok vychádza okrem iného z porovnania uspokojenia veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, na rozdelenie veriteľov podľa ich ekonomických záujmov, podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie ako aj ďalšie náležitosti, ktorých vypracovanie priamo súvisí so správcovskou činnosťou. Nelogickosť presunu vypracovania reštrukturalizačných posudkov zo správcov na audítorov vidíme najmä v tom, že audítori nemajú žiadne skúsenosti s konkurzným konaním, nemuseli absolvovať žiadne odborné skúšky a nepodliehajú ani dozoru Ministerstva spravodlivosti. Všeobecne audítorské spoločnosti a ani štatutárni audítori ako nositelia oprávnení na výkon audítorskej činnosti aj prostredníctvom audítorskej spoločnosti, pri získaní oprávnenia nemusia preukazovať svoju spôsobilosť vo vzťahu k ZKR, tento zákon nemusia poznať, nemusia ovládať jednotlivé procesy v rámci samotného reštrukturalizačného konania a všeobecne možno konštatovať, že oprávnenie na výkon audítorskej činnosti im jednak neumožňuje a ani nezaručuje, že sú schopní a spôsobilí vypracovať posudok so všetkými jeho náležitosťami (napr. § 110 ZKR). Zároveň audítorské spoločnosti v porovnaní so správcom nemusia byť na túto činnosť zo zákona povinne poistení zo zodpovednosti za škodu. Možno tak dôvodne očakávať, že predkladané posudky ako súčasť návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebudú obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, čoho následkom bude odmietanie návrhov súdmi, čím sa zbytočne sťaží alebo úplne zmarí životaschopným podnikom prístup k reštrukturalizáciám. Z dôvodu hrozby nekvalifikovaných reštrukturalizačných posudkov preto možno očakávať výrazný ak nie úplný pokles reštrukturalizácií v SR. Bolo by preto vhodné zvážiť a zotrvať pri súčasnom znení ust. § 108 ods. 3 ZKR, a teda, že poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Takáto osoba správcu je aj popri generovanom reštrukturalizačnom správcovi nezriedka potomv priebehu reštrukturalizácie stále k dispozícii dlžníkovi a vykonáva ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou, t.j. napr. aj pomáha s vypracovaním reštrukturalizačného plánu; čo je však pri audítorských spoločnostiach a ich znalostiach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií viac ako otázne. Uvedené možno podporiť aj judikatúrou napr. KS KE vo svojom rozhodnutí správne uvádza: „Správca má potrebné vzdelanie, schopnosti a skúsenosti na to, aby kvalifikovane vyhodnotil, či má odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka.“ ( sp.zn. 4CoKR/3/2016). Ustanovenie navrhovaného § 108 ods. 3 ZKR sa naviac javí byť v rozpore s Ústavou SR a so Smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/1023. Tu je potrebné Ministerstvo spravodlivosti upozorniť aj na prebiehajúce konanie o neústavnosti z dôvodu majetkového cenzu (stanovenie hranice obratu 500 000,- EUR). V obdobnej veci bolo konanie pred Ústavným súdom pre zavedenie obratu ako podmienku pre výkon podnikateľskej činnosti prijaté na ďalšie konanie (PL ÚS 14/2018). V prípade ak Ministerstvo spravodlivosti má záujem, aby reštrukturalizačné posudky vypracovali odborníci v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii, navrhujeme zaviesť podmienku napr. 5 ročnej praxe preukázanej zápisom v zozname správcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 14 Veľmi dôležité je, aby predkladateľ zákona za každých okolností dôsledne v novele ZKR upravil aj prechodné ustanovenia. Nakoľko sa predkladanou novelou v značnej miere mení inštitút „malého konkurzu‟, je potrebné, aby súd ako aj účastníci konaní (aj tých, ktoré začali pred účinnosťou novely ZKR a do účinnosti skončené neboli) jasne vedeli, ktoré ustanovenia ZKR sa na to-ktoré konanie aplikujú. V súčasnosti tu prebieha v SR mnoho konkurzov vyhlásených podľa II. časti ZKR, a mnoho z nich bolo či už na začiatku konania, alebo v jeho priebehu súdom uznaných za malé. V prípade absencie prechodných ustanovení, tento pôvodný inštitút a jeho aplikácia na pôvodné konkurzy bude bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu nevyužiteľný. Prechodné ustanovenia by bolo vhodné naformulovať takto: „Konania začaté pred 1.januárom 2021 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020.‟ Vo vzťahu k prechodným ustanoveniam je vhodné poukázať aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ozmene a doplnení niektorých zákonov.Požiadavka na prechodné ustanovenia sa týka aj pripravovanej novely vyhlášky č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené je možné odôvodniť ajsúdnou praxou, kedy MS SR v novele vyhlášky č. 665/2005 Z.z., konkrétne vyhláškou č.25/2017 Z.z. neupravilo prechodné ustanovenia, čo ešte dnes v praxi spôsobuje problémy správcom ako aj sťažuje postup a rozhodovaciu činnosť súdu, pričom tento nedostatok musel riešiť aj Ústavný súd SR, viď napr. Uznesenie ÚS SR zo dňa 12.09.2017 pod sp. zn. III. ÚS 534/2017, viď najmä bod 18, 19 a 25 dotknutého uznesenia ÚS SR. Aj s odkazom na uznesenie Ústavného súdu ako aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. je preto potrebné, abypredkladateľ novely ZKR ako aj vyhlášky č. 665/2005 Z.z. do týchto právnych predpisovdôsledne zaradil a jasne a zrozumiteľne naformuloval intertemporálne ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III bod 7 Návrh, aby do zoznamu správcov mohol byť zapísaný len správca, ktorý vykonal skúšku nie skôr ako 2 roky pred zápisom,odporúčame Ministerstvu spravodlivosti zvážiť a ponechať uvedené ustanovenie bez zmeny. Uvedené navrhované ustanovenie nereflektuje viaceré skutočnosti. V prvom rade by po vyčiarknutí zo zoznamu správcov napr. pre nezaplatenie poplatku správca nemohol byť opätovne zapísaný do zoznamu správcov a musel by absolvovať nové skúšky ak by od jeho pôvodných skúšok uplynuli 2 roky, pričom § 21 ods. 3 písm. a) zákona o správcoch uvádza dôvody vyčiarknutia podľa § 26 zákona o správcoch , pre ktoré správca nemôže byť opätovne zapísaný do zoznamu správcoch. Ostatné dôvody vyčiarknutia podľa §26 zákona o správcoch nie sú podľa súčasnej právnej úpravy tak závažné, aby správne nemohol požiadať o opätovné zapísanie do zoznamu správcov. Navrhované znenie však automaticky vylúči takúto možnosť. Zároveň navrhované ustanovenie nereflektuje ani skutočnosť, kedy by sa dal správca vyčiarknuť na vlastnú žiadosť a následne by požiadal o zapísanie do zoznamu správcov. Opätovne by bez absolvovania nových skúšok nemohol vykonávať správcovskú činnosť. Odôvodnenie predkladateľa, že je potrebné regulovať špekulatívne vyčiarknutia a opätovné zápisy do zoznamu správcov, neobstojí, pretože správcovi pre odvolanie z pozície správcu stačí iba zmeniť sídlo pre iný obvod súdu a v zmysle zákonných ustanovení musí byť z pozície správcu odvolaný. Sankcionovanie všetkých správcov pre ojedinelé excesy považujeme za neprimerane prísne. Navrhované ustanovenie nezohľadňuje ani tú skutočnosť, že pri iných odborných skúškach ako advokátske skúšky, justičné skúšky a ďalšie, tieto skúšky po ich úspešnom absolvovaní zostávajú stále platné bez ohľadu na to, či osoba sa dá zapísať do zoznamu advokátov alebo sa následne stane sudcom po uplynutí určitého času. Pri uvedenom bode navrhujeme ministerstvu, aby neviazalo zápis do zoznamu správcov na lehotu 2 rokov od uskutočnenia správcovskej skúšky, ale aby ustanovilo povinnosť vzdelávať sa aj tým osobám, ktoré síce majú absolvované správcovské skúšky, ale v súčasnosti správcovskú činnosť nevykonávajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail