LP/2020/319 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 K čl. I bodu 3: upozorňujeme predkladateľa, že navrhované znenie § 11a v niektorých ustanoveniach nevyhovuje zákonnej definícii prechodného ustanovenia podľa § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o ustanovenia, ktoré neobsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho právneho predpisu a nového (navrhovaného) znenia právneho predpisu na právne vzťahy upravené doterajším právnym predpisom, ani časovo obmedzenú účinnosť ustanovení právneho predpisu. Zavádzajú nové výnimky, ktoré sú ohraničené z hľadiska času ich aplikácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 K čl. I bodu 3: vzhľadom na právnu neurčitosť termínu „situácia spôsobená ochorením COVID-19“, nadpis § 11a môže pôsobiť zmätočne. Odporúčame ho preto upraviť takto: „§ 11a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov časti 10. Poznámky je potrebné uviesť, že výdavky na investičnú pomoc budú kryté v rámci schválených limitov kapitol na príslušné rozpočtové roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 2 K čl. I bodu 2: slová „štatistickým úradom“ vzhľadom na absenciu zavedenia tejto skratky odporúčame nahradiť slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ a vypustiť nadbytočnú bodku za slovom „vytvorené“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 2 K čl. I bodu 2: odporúčame zameniť poradie s novelizačným bodom 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I vymeniť poradie novelizačných bodov 2 a 3, v bode 2 slová „štatistickým úradom“ nahradiť slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“, v bode 3 § 11a ods. 2 písm. a) za slovo „ministerstvo“ vložiť slovo „hospodárstva“, v § 11b čiarku za slovami „písm. d)“ nahradiť bodkočiarkou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 1. Všeobecná pripomienka Navrhujeme na prechodnú dobu, (napríklad do 31.12.2021), pozastaviť účinnosť ustanovení o prioritných odvetviach pre podporované investície z oblasti priemyselnej výroby, technologických / R&D centier, ako aj centier podnikových služieb tak, aby sa vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu mohli podporovať investície vo všetkých odvetviach. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 2. Všeobecná pripomienka V súlade s so všeobecnou pripomienkou č. 1. navrhujeme umožniť podporu projektov aj v súčasnosti vylúčených odvetviach (napr.: oceliarstvo, syntetické vlákna, doprava, poľnohospodárstvo, energetika) a to schválením a notifikovaním aktualizácie schémy štátnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 3. Všeobecná pripomienka: Navrhujeme upraviť systém podpory nasledovne: a. DOTÁCIA: na prechodnú dobu by mali platiť hranice minimálnej výšky investícií vo výške 50% súčasnej úrovne prioritných oblastí. b. OSTATNÉ FORMY PODPORY: alikvotne upraviť na prechodnú dobu výšku investícií. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 (§ 11a ods. 1 a § 11b) - O: V úvodnej vete § 11a ods. 1 z dôvodu zjednoteného používania pojmov odporúčame za slová „a prijímateľ“ vložiť slová „investičnej pomoci“ (legislatívno-technická pripomienka). V navrhovanom znení § 11b odporúčame za slovom „Prievidza“ vypustiť ako nadbytočné slová „podľa § 2 ods. 4“ a na konci za slovami „podľa § 2 ods. 4 písm. d)“ čiarku nahradiť bodkočiarkou (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 V čl. I bode 3 za slovo "ministerstvo" odporúčame vložiť slovo "hospodárstva" (ide o zavedenú legislatívnu skratku v nariadení vlády SR č. 195/2018 Z. z.). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Zároveň odporúčame zameniť poradie novelizačných bodov 2 a 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 V čl. I bode 2 slová "štatistickým úradom" odporúčame nahradiť slovami "Štatistickým úradom Slovenskej republiky". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 V čl. I bode 2 za slovom "vytvorené" odporúčame vypustiť bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno-technickéhá pripomienka K bodu 2 V bode 2 odporúčame slová „štatistickým úradom“ nahradiť slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“, pretože platné a účinné znenie nariadenia č. 195/2018 Z. z. neobsahuje legislatívnu skratku pre uvedenú inštitúciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť gestorov nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 3 V Čl. I bode 3 odporúčame za slovo „ministerstvo“ vložiť slovo „hospodárstva“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 2 V Čl. I bode 2 odporúčame za slovo „vytvorené“ vypustiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I odporúčame zmeniť poradie novelizačných bodov 2 a 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2020 Detail