LP/2020/316 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K bodu 1 - § 2 písm. a) a b) a k bodu 6 Odporúčame zvážiť úpravu, ktorou by sa zohľadnilo, že pre určité výrobky je osobitne vymedzený pojem „označenie pôvodu“ a „zemepisné označenie“ ako aj obsah špecifikácie v príslušných predpisoch EÚ, a to odkazom na tieto predpisy (napr. pre vína čl. 93 ods. 1 a 2 a čl. 94 ods. 2 a 3 nariadenia EÚ 1308/2013). Odôvodnenie: Zrozumiteľnosť pre adresáta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 20 Navrhujeme slová „dopĺňa čiarka a slová“ nahradiť slovami „bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 Navrhujeme novelizačný bod upraviť nasledovne: „6. § 15a a 15b sa vypúšťajú.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 26 V úvodnej vete navrhujeme vypustiť slová „§ 34, 35, 36, 36c a 36d“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 22 Navrhujeme v úvodnej vete za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 17 Navhrujeme v úvodnej vete slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. Odôvodnenie. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I bode 1 § 1 ods. 2 navrhujeme vypustiť slovo „výlučne“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 V čl. I bode 20 úvodnej vete slová "slová ak osobitný predpis 6a) neustanovuje inak" odporúčame nahradiť slovami "sa na konci pripájajú tieto slová:" (bod 32.5 Prílohy č. 1 k LPV SR). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 V čl. I bode 1úvodnej vete odporúčame pustiť slová "nad § 1 a 2" (bod 30.1 Prílohy č. 1k LPV SR). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 6 V čl. I bode 6 pred označením "15b" vypustiť paragrafovú značku (bod 55 Prílohy č. 1 k LPV SR). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 22 V čl. I bode 22 úvodnej vete za slovo "ktorý" odporúčame vložiť slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V čl. I 20. bod je potrebné uviesť takto: „V § 30 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I bode 1 § 1 druhý odsek je potrebné ukončiť bodkou a vypustiť horné úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bode 1 § 1 ods. 3 navrhujeme vypustiť slová „na vykonanie osobitného predpisu1)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I bode 6 je potrebné vypustiť paragrafovú značku pred slovami „§ 15b“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V čl. I bode 10 navrhujeme vypustiť slovo „výlučne“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 k LPV SR odporúčame v bode 1 zmeniť predkladateľa na navrhovateľa zákona a zároveň vypustiť označenie spolupredkladateľa, Úrad vlády SR, vzhľadom na to, že návrh zákona predkladá Úrad priemyselného vlastníctva SR, tak ako je uvedené v predkladacej správe; v bode 3 písm. a) doplniť k uvedeným sekundárnym právnym aktom EÚ ich gestorov; v bode 4 písm. c) uviesť požadovanú informáciu okrem smerníc aj k ďalším uvádzaným právnym aktom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 26 § 35 V čl. I bode 26 § 35 na konci pripojiť slovo "zákona". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 26 § 36d V čl. I § 36d nadpise na konci odporúčame pripojiť slovo "zápisu"; v § 36d ods. 2 za slovo "zrušenie" odporúčame vložiť slovo "zápisu" (zosúladenie s odsekom 1). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K názvu návrhu zákona V názve návrhu zákona slová "a o zmene zákona" odporúčame nahradiť slovami "ktorým sa mení zákon "(bod 30. 1. Prílohy č. 1 k LPV SR)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail