LP/2020/315 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa
§ 66 písm. f)
a
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 6 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 6 návrhu novely vyhlášky. Odôvodnenie Pripomienku uvádzame z dôvodu nezapočítavania uvedenej ťažby do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti pre lesný celok, resp. vlastnícky celok (ďalej len „LC, resp. VC“), pričom z uvedenej úpravy predpokladáme nasledovné negatívne javy: V prípade písmena a) hrozí navyšovanie ťažieb dreva na lesných pozemkoch, ktoré neboli evidované ako porastová plocha (resp. všetky, pre ktoré nebol v programe starostlivosti vyhotovený opis porastov), ale v reálnej situácií sú porastené drevinami. Môže ísť napr. o brehové porasty alebo sukcesne drevinami zarastené plochy (môže ísť aj o rozľahlé komplexy porastov drevín nezaradených do porastovej plochy). Pri aplikácií ustanovenia hrozí enormný nekontrolovateľný nárast výrubu drevín za účelom , napr. štiepkovania, ako aj možného narušenia kontrolovateľnosti obchodovania s energetickým drevom. Taktiež hrozí, že lesné pozemky, na ktorých sa v súčasnosti nenachádza lesný porast (nie sú porastovou plochou) sa účelovo vysadia drevinami (napr. za účelom výsadby ako ohryzové dreviny pre zver atď.), ktorej objem následnej ťažby (napr. aj v mladšom veku za účelom energetického využitia) bude zaradený pod predmetné ustanovenie. Takéto ustanovenie by nabádalo (a bolo aj často využívané) k „výhodnej“ ťažbe drevín z predmetných lokalít, pretože sa takto obíde jeden z mála záväzných ukazovateľov PSL a to, že obhospodarovateľ nesmie prekročiť ťažbu dreva v LC, resp. VC. V prípade navrhovaného písmena b) odseku 4 § 2 návrhu novely vyhlášky hrozí navyšovanie ťažieb odumretého dreva, v úprave definované ako ležanina, nachádzajúcej sa v porastoch, taktiež z dôvodu jej plánovaného nezapočítavania do objemu dreva predpísaného na ťažbu. Teda jeho vyťažením, v akomkoľvek množstve, by sa neprekročil predpísaný objem ťažby pre LC, resp. VC. Ak správne rozumieme textu: „objem dreva z ťažby ležaniny;“, tento objem dreva bude skutočne vyťažený a zrejme sa tým nerozumie odpočet množstva ponechávaného dreva v poraste. Následne uvedením, že sa jedná o v minulom období, evidovanú náhodnú ťažbu nevykonanú, ktorá v súčasnosti by už bola spracovávaná, ale už bez ovplyvnenia limitnej hodnoty vyššie uvedeného záväzného ukazovateľa PSL, zapríčiní to nezníženie objemu dreva z úmyselných ťažieb. Takto popri spracovávaní bývalej náhodnej nevykonanej ťažby sa v plnom rozsahu môže spracovávať úmyselná ťažba. Zároveň nám nie je jasný (taktiež pod písmenom b), cieľ a realizácia úpravy v praxi, uvedenej v časti vety: „alebo objem dreva ponechaný v poraste po vykonaní ťažby.“. Rozumieme tomu, že ťažba tejto ležaniny, v predošlom období ponechaného objemu dreva po ťažbe, ak sa ho neskôr rozhodne obhospodarovateľ vyťažiť, už nemá vplyv na limity stanovené celkovým objemom dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti pre LC alebo VC, čo taktiež zapríčiní konečné nezníženie objemu dreva z úmyselných ťažieb. Opodstatnene sa obávame, že uvedené úpravy budú motivovať obhospodarovateľov vo zvýšenej miere odstraňovať z lesných porastov (teda lesných ekosystémov a lesných biotopov) z mnohých hľadísk cenné odumreté drevo. Uvedená úprava by mohla mať aj zásadné negatívne dopady na plnenie rôznych ekosystémových služieb lesov (porastov drevín), napr. neregulované zásahy do citlivých biotopov, zníženie biodiverzity, zásahy do populácií chránených druhov vrátane ich topických a trofických možnosti, narúšanie vzájomných väzieb medzi jednotlivými populáciami rôznych taxónov, narúšanie vodného režimu lokalít vrátane ich retenčných schopností, zvýšené narúšanie energetických tokov v lesných ekosystémoch, zvýšené odoberanie živín a stopových prvkov – ochudobnenie následného humusu v pôde, atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 5 V novelizačnom bode 5 návrhu novely vyhlášky navrhujeme dôvody vykonania mimoriadnej ťažby uviesť, resp. doplniť v súlade s dôvodmi uvedenými v § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie V navrhovanej úprave § 2 ods. 2 písm. c) absentujú náležitosti evidencie pri mimoriadnej ťažbe v nadväznosti na § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy V osobitnej časti dôvodovej správy k novelizačnému bodu 22 žiadame uviesť odôvodnenie úpravy nezakresľovania mimoriadnej ťažby do výmery 0,03 ha do grafickej evidencie. Odôvodnenie Dôvody nezakresľovania tejto mimoriadnej ťažby nie sú z odôvodnenia zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve vyhlášky slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I bode 6 slová „objem dreva“ z písmen a) a b) presunúť na koniec úvodnej vety odseku 4, v bode 10 § 3 je potrebné odkazy 4, 5 a 5a prečíslovať na odkazy 3, 4 a 5, uviesť k nim zodpovedajúce poznámky pod čiarou a usporiadať tak, aby bolo zachované chronologické poradie odkazov na poznámky pod čiarou, v súvislosti so zmenou znenia § 3 je potrebné upraviť aj § 1 ods. 3 písm. b), v § 3 ods. 4 vypustiť slovo „by“ a slovo „zanikla“ nahradiť slovom „zanikne“, v § 3 ods. 5 a 6 úvodných vetách slovo „určí“ nahradiť slovom „určuje“, v § 3 ods. 5 slovo „údaju“ nahradiť slovom „údaja“, v § 3 ods. 6 písm. a) na konci vypustiť slovo „alebo“, v súvislosti s poznámkou pod čiarou k odkazu 5a upozorňujeme na rovnako znejúcu poznámku pod čiarou k odkazu 12, v bode 12 za slová „ods. 2“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 17 § 9 ods. 1 písm. a) treťom bode pred slovo „6a“ vložiť skratku „č.“, v bode 22 § 10 ods. 1 písm. b) slovo „plocha“ nahradiť slovom „plochy“, v bode 24 úvodnej vete vypustiť slovo „V“ v súlade s bodom 31 prílohy LPV, bod 26 rozdeliť na dva novelizačné body, v bode 26 vypustiť aj poznámku pod čiarou k odkazu 10, v prílohe č. 9 bode 1. Všeobecné údaje časti „Rok, mesiac“ druhej vete vypustiť duplicitné slovo „sa“ a slovo „údaju“ nahradiť slovom „údaja“, v bode 2. Porastová karta časť „Kód OLP“ zosúladiť s bodom 14 prílohy LPV (na troch miestach)]. Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 25 § 11 ods.3), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I § 3 ods. 5 a 6 V čl. I § 3 ods. 5 a 6 úvodných vetách slovo "určí" odporúčame nahradiť slovom "určuje". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I § 3 ods. 4 V čl. I § 3 ods. 4 odporúčame vypustiť slovo "by" pre nadbytočnosť a slovo "zanikla" nahradiť slovom "zanikne". Odôvodnenie: Jazyková úprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 29 K čl. I bod 29 odporúčame za slovom „a“ vypustiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 30 K čl. I bod 30 odporúčame pred slovom „slová“ vypustiť slovo „a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 42 V čl. I bode 42 poznámke pod čiarou k odkazu 14 odporúčame uviesť skrátenú citáciu právneho predpisu (bod 47.2. Prílohy č. 1 k LPV SR). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 17 V čl. I bode 17 § 9 ods. 1 písm. a) treťom bode odporúčame pred slovo "6a" vložiť slovo "č.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 12 V čl. I bode 12 za slová "ods. 2" odporúčame vložiť slová "úvodnej vete". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Odporúčame predkladateľovi prepracovať doložku zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej Únie podľa prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.8.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 24 V úvodnej vete tohto novelizačného bodu odporúčame vypustiť slovo ,,V". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.8.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 42 návrhu vyhlášky V poznámke pod čiarou k odkazu 14 navrhujeme uviesť skrátenú citáciu právneho predpisu. Odôvodnenie Ide o úpravu v súlade s bodom 47.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SLsK (Slovenská lesnícka komora) Čl. I ods. 32 Je logické, že niekedy musí začať platiť novela vyhlášky, ale čo s ťažbou v roku 2020, kedy je reálne, že ťažba za kategóriu lesa sa prekročí v danom roku, resp. sa prekročila už do roku 2019. Keďže evidencia sa bude aj za rok 2020 viesť podľa starej verzie, ale zákon hovorí o neprekročiteľnosti navrhovanej ťažby aj za kategóriu lesa od 1.1.2020, dochádza tu k právnej neistote, ako sa bude daný rozpor posudzovať. Zákon má totiž väčšiu právnu silu ako vyhláška. Návrh: Novelizovať prechodné ustanovenie zákona č. 326/2005 Z. z., kde by sa tento problém odstránil tým, že podmienka neprekročiteľnosti ťažby za celok podľa kategórie lesov by platila až po 1.1.2022, kedy bude urobená prvá evidencia ťažby dreva aj podľa kategórii lesov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SLsK (Slovenská lesnícka komora) Čl. I ods. 42 v prílohe č. 9 predloženej novely v bode 2.B Evidencia obnovy lesa v poraste... v časti Celkom je nesprávne uvedené, že „uvedie sa celková výmera zalesnenia evidovaná v príslušnom riadku.“ Týmto sa nebude uvádzať celková výmera prirodzeného zmladenia, ktoré nie je v zmysle takto nastavenej prílohy súčasťou „zalesňovania“? Návrh: upraviť text nasledovne „uvedie sa celková výmera obnovy lesa v príslušnom riadku.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SLsK (Slovenská lesnícka komora) Návrhu novely vyhlášky Celkový návrh na úpravu vyhlášky evidenciu len komplikuje, zneprehľadňuje, vytvára priestor na nejednoznačné identifikovanie, čo evidovať a čo nie na základe dlhodobých predpokladov, používa novozavedené pojmy, ktoré sú mimo platný zákon o lesoch. Celkovo by bolo návrh prepracovať, evidenciu nie skomplikovať ale zjednodušiť a výhradne používať len pojmy zo zákona. Zavedením nových značiek grafickej evidencie sa nebude kombinovať evidencia dvoch hospodárskych spôsobov, čo potencionálne zvyšuje chybovosť v evidencii. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SLsK (Slovenská lesnícka komora) Čl. I ods. 2 Viesť evidenciu ťažby na lesných pozemkoch bez lesných porastov je dosť absurdná predstava, ale ak to pomôže nelegálnemu výrubu porastov na pozemkoch bez porastov, tak je to v poriadku. Vnášame tak do evidencie ďalšiu komplikáciu, zvyšovanie náročnosti na evidenciu a tým aj zhoršenie podnikateľského prostredia, čo je v rozpore s deklarovaným údajom v Dôvodovej správe, v poslednom odseku, že „Návrh vyhlášky nemá vplyv na ... podnikateľské prostredie...“ Ťažba takéhoto dreva sa totiž bude evidovať, ale nebude sa započítavať do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti pre lesný celok, vlastnícky celok a kategóriu lesa, čo vyžaduje zvýšenú časovú náročnosť na evidenciu, vyšší predpoklad chybovosti evidencie, zvýšené náklady pri elektronickej evidencii za obnovu evidenčného programu. Z praktického dôvodu by bolo zaujímavé zistiť, o aký objem dreva v ročnom merítku ide za celé Slovensko. Viem si predstaviť drevo, ktoré je potrebné evidovať pri nejakej ťažbe stromov v lesných škôlkach či podpníkoch v semenných sadoch, ale určite nie na lesných pozemkoch ako sú sklady dreva, sutiny, skaliská... Návrh: Hľadať iné riešenie evidencie ťažby dreva z lesných pozemkov, na ktorých rastú lesné dreviny a nie sú jednotkami priestorového rozdelenia lesa v programe alebo projekte starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SLsK (Slovenská lesnícka komora) Čl. I ods. 10 v návrhu znenia § 3 ods. 4 je uvedené: „Plocha na obnovu lesa podľa odseku 2 sa eviduje, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 0,03 ha a nie je predpoklad, že by počas nasledujúcich desiatich rokov vývoja lesného porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého lesného porastu.“ Vypustením jednoznačného rozmeru holiny širšej ako 10 metrov podľa pôvodnej vyhlášky dôjde k nárastu množstva menších plôch na obnovu lesa, ktoré nebudú v evidencii zaevidované, lebo argumentom evidujúceho bude, že predpokladá, že plocha na obnovu lesa v priebehu nasledujúcich desiatich rokov vývojom lesného porastu sama prirodzene zanikne zapojením sa okolitého lesného porastu. Čo ale nastane, ak napríklad v ôsmom roku OLH zistí, že to odhadol nesprávne (rozpor s navrhovaným bodom 1 novely vyhlášky), plocha na obnovu lesa sa nezapojí? Akú možnosť bude mať potom – zaevidovať dodatočne po ôsmich rokoch plochu na obnovu lesa? Alebo ju vykázať v ôsmom roku bez ťažby? Návrh: ponechať pôvodné znenie § 3 ods. 4 vyhlášky, pričom zadefinovať, čo sa myslí „a jej šírka presahuje 10 m“ – rozostup kmeňov alebo priemet koruny stromov na plochu (nikde nie je ani táto definícia a dochádza k nejednoznačnému výkladu pri štátnych dozoroch). Inak bude novelizovaný text zneužívaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail