LP/2020/312 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Kod zdr8v3- Kod zdr8v3- Doplnenie kardiošpecifické ukazovatele: SAPS II Score 1. Ukazovateľ srdcového zlyhávania 2. Veľkosť infarktu myokardu 3.Ukazovateľ metabolického zlyhávania 4. Laktát 5. CRP 6. Kardiomarkery 7. Liečba srdcového zlyhávania 8. Trombolitická liečba 9: Punkcia perikardu 10. Pleurálna punkcia TISS score 1. Riadená terapeutická hypotermia 2. Dočasná kardiostimulácia 3. IABK 4. NIV Odôvodnenie pripomienky Pôvodné zdravotné výkony 8v3- sú univerzálne pre OAIM a JIS. Pre potreby kardiozariadení je nevyhnutné doplniť skorovanie o navrhované ukazovatele, tak aby signifikantnejšie a komplexnejšie charakterizovali intenzívnosť zdravotnej starostlivosti o pacienta. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecné zásadné pripomienky k návrhu vyhlášky a k platnému právnemu poriadku Všetky nižšie uvedené pripomienky sú zásadné. Zásadne nesúhlasím so všetkými zdravotnými výkonmi, činnosťami a prostriedkami, ktoré sú v rozpore s prirodzeným právom (najmä s právom na život, na zachovanie ľudskej dôstojnosti a na nedotknuteľnosť), s morálnymi zásadami a s dobrými mravmi, a to rovnako vo vzťahu k narodeným fyzickým osobám aj k nenarodeným deťom od okamihu ich počatia/vzniku – všetky takéto výkony, činnosti a prostriedky žiadam z návrhu, z platného právneho poriadku (zo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, NV SR vrátane NV SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov, vyhlášok a opatrení) a zo súvisiacich predpisov a materiálov bezodkladne vypustiť a zakázať. Ide o. i. o tieto právne aj morálne neprípustné výkony, činnosti a prostriedky, ktoré žiadam bezodkladne zakázať: interrupcie (umelé potraty) a súvisiace výkony a prostriedky; kyretáž pre ukončenie gravidity; deštrukcia plodu; výkony a prostriedky spôsobujúce usmrtenie nenarodeného dieťaťa vrátane umelého oplodnenia, vnútromaternicového (intrauterinného) telieska, hormonálnej antikoncepcie a iných výkonov a prostriedkov; umelé oplodnenie ľudského vajíčka, výkon asistovanej reprodukcie, prenos nenarodených detí a súvisiace výkony; prenatálne vyšetrenia ohrozujúce život nenarodeného dieťaťa; vznik nenarodeného dieťaťa iným spôsobom ako prirodzeným oplodnením ženskej pohlavnej bunky mužskou pohlavnou bunkou – napr. umelým oplodnením ľudského vajíčka, partenogenézou ... ; sterilizácia, operácie pre sterilizáciu; vazektómia; operácie na zmenu pohlavia; vnútromaternicové teliesko, zdravotné výkony a prostriedky zabraňujúce počatiu; využívanie ľudského tela, tela nenarodeného dieťaťa a ich častí na dosiahnutie zisku, ... . O. i. je nevyhnutné v súlade s prirodzeným právom a morálkou ustanoviť v Ústave Slovenskej republiky práva nenarodeného dieťaťa (najmä práva nenarodeného dieťaťa na život, na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na nedotknuteľnosť a na ochranu zdravia) a úplne a bez výnimky zakázať o. i. umelé potraty. Život, dôstojnosť, nedotknuteľnosť a zdravie nenarodených detí, ktoré do požadovanej zmeny právneho poriadku vznikli iným ako prirodzeným spôsobom (tento iný spôsob je nevyhnutné zakázať), je nutné chrániť v plnom rozsahu. Všetky ďalšie výkony, činnosti a prostriedky spôsobujúce smrť nenarodeného dieťaťa je tiež nevyhnutné zakázať, pričom je potrebné účinne chrániť život matky nenarodeného dieťaťa takto: Ak je život matky nenarodeného dieťaťa bezprostredne ohrozený, nezakazujú sa tie činnosti, ktoré sú v rámci jej liečby bezprostredne nevyhnutné na záchranu jej života a pri ktorých nie je možné ako ich prípadný následok vylúčiť neúmyselné a nepriame ukončenie života nenarodeného dieťaťa; táto výnimka platí, len ak život matky nenarodeného dieťaťa nie je možné zachrániť bez takého prípadného následku na jej nenarodené dieťa; touto výnimkou nie je dotknutý zákaz umelého potratu (z ktorého v súlade s prirodzeným právom nesmie byť umožnená žiadna výnimka). V rámci takejto liečby matky pritom platí inštitút podmienky poskytnutia informovaného súhlasu na poskytovanie predmetnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako je nevyhnutné v právnom poriadku zakázať všetky ďalšie výkony, činnosti a prostriedky, ktoré sú v rozpore s prirodzeným právom, morálkou a dobrými mravmi (príklady, ktoré je nutné zakázať, sú uvedené vyššie). Napr. je potrebné ustanoviť výslovne a priamo v Ústave Slovenskej republiky aj výslovný zákaz náhradného materstva, ktoré v súčasnosti slovenská právna úprava neumožňuje. Súčasne je nutné na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni realizovať právne kroky, aby SR nebola viazaná žiadnymi takými medzinárodnými zmluvami, ustanoveniami práva EÚ, európskeho práva a medzinárodného práva, medzinárodnými záväzkami, rozhodnutiami súdov a iných inštitúcií, ani inými záväzkami a pravidlami, ktoré sú vo vzťahu k narodeným FO a k nenarodeným FO v rozpore s prirodzeným právom (najmä s právom na život, na zachovanie ľudskej dôstojnosti a na nedotknuteľnosť), s morálnymi zásadami a s dobrými mravmi, t. j. aby uvedené položky pre SR neboli právne ani inak záväzné. Odôvodnenie: Priamy rozpor mnohých terajších neprípustných výkonov označovaných ako zdravotné, ako aj ďalších činností a prostriedkov s prirodzeným právom (najmä s právom na život, na zachovanie ľudskej dôstojnosti a na nedotknuteľnosť), morálnymi zásadami a dobrými mravmi. Takéto právne aj morálne neprípustné výkony, činnosti a prostriedky je nutné z návrhu aj z platného právneho poriadku bezodkladne vypustiť a v právnom poriadku ich zakázať. Mnohé terajšie zdravotné výkony sú v rozpore aj s Hippokratovou prísahou, napr. s touto jej časťou: „Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. ... budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia.“. O. i. je nevyhnutné v súlade s prirodzeným právom a morálkou ustanoviť v Ústave Slovenskej republiky práva nenarodeného dieťaťa (najmä práva nenarodeného dieťaťa na život, na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na nedotknuteľnosť a na ochranu zdravia) a úplne a bez výnimky zakázať o. i. umelé potraty. Život, dôstojnosť, nedotknuteľnosť a zdravie nenarodených detí, ktoré do požadovanej zmeny právneho poriadku vznikli inak ako prirodzeným oplodnením ženskej pohlavnej bunky mužskou pohlavnou bunkou (tento iný spôsob je nevyhnutné zakázať), je nutné chrániť v plnom rozsahu. Všetky ďalšie výkony a prostriedky spôsobujúce smrť nenarodeného dieťaťa je tiež nevyhnutné zakázať, pričom je nutné účinne chrániť život matky nenarodeného dieťaťa takto: Ak je život matky nenarodeného dieťaťa bezprostredne ohrozený, nezakazujú sa tie činnosti, ktoré sú v rámci jej liečby bezprostredne nevyhnutné na záchranu jej života a pri ktorých nie je možné ako ich prípadný následok vylúčiť neúmyselné a nepriame ukončenie života nenarodeného dieťaťa; táto výnimka platí, len ak život matky nenarodeného dieťaťa nie je možné zachrániť bez takého prípadného následku na jej nenarodené dieťa; touto výnimkou nie je dotknutý zákaz umelého potratu. V rámci takejto liečby matky pritom platí inštitút podmienky poskytnutia informovaného súhlasu na poskytovanie predmetnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako je nutné v právnom poriadku zakázať všetky ďalšie výkony, činnosti a prostriedky, ktoré sú v rozpore s prirodzeným právom, morálkou a dobrými mravmi (príklady, ktoré je nutné zakázať, sú uvedené v texte pripomienky). Právne kroky na dosiahnutie súladu s prirodzeným právom je nutné realizovať aj v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni. Právo na život je prirodzeným a primárnym základným ľudským právom, keďže bez neho nemajú ostatné základné práva a slobody význam. Právo na život je predpokladom všetkých ostatných ľudských práv a slobôd, je prirodzené, univerzálne, priamo aplikovateľné, neodňateľné, nezrušiteľné, nepremlčateľné a neodvíja sa od štátu ani od iných okolností. Podľa názoru Ústavného súdu SR uvedeného v odôvodnení nálezu sp. zn. PL. ÚS 12/01 „Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Ústavný súd nemá dôvod spochybňovať kľúčové miesto práva na život v systéme základných práv a slobôd.“. Ľudský život ako primárne základné ľudské právo a najvyššiu hodnotu je v právnom poriadku nevyhnutné chrániť od vzniku nenarodeného dieťaťa až po prirodzenú smrť. Rímsky právnik Celsus definoval právo ako umenie dobra a spravodlivosti. Ako sa uvádza v odôvodnení nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01, „Právo na život pôsobí erga omnes a je priamo aplikovateľné ...“. Právo na život je prirodzeným základným právom, ktoré je univerzálne, priamo aplikovateľné, neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Právo na život má absolútnu povahu. Právo na život má každý vzhľadom na svoju podstatu a pozitívne právo ho má rozpoznávať. Ďalšími prirodzenými právami sú napr. právo na ľudskú dôstojnosť a právo na nedotknuteľnosť. V SR aj v mnohých ďalších štátoch však právny poriadok v súčasnosti neprijateľne nerozpoznáva o. i. právo na život, právo na nedotknuteľnosť a právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti vo vzťahu k nenarodeným deťom, ktoré sú mimoriadne zraniteľné a vôbec nie sú schopné sa brániť. Prirodzené právo (ius naturale) je právo objektívne spravodlivé. Podľa Russela Kirka „... ako vodidlo pre počínanie panovníka, hlavy štátu, zákonodarcu, prokurátora, sudcu, ktorý nezaujato interpretuje zákon – v podstate pre každého človeka, ... tu i naďalej pretrváva prirodzený zákon, ktorý možno v zásade chápať ako ľudské úsilie o udržanie mravného poriadku prostredníctvom svetského systému spravodlivosti. ... Prirodzený zákon je úzko spojený s pojmom dôstojnosti človeka, ako i so všetkými skúsenosťami ľudstva nazhromaždenými od samých začiatkov spoločenského spolužitia.“ (http://www.konzervativizmus.sk/article.php?29). V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť túto iusnaturalistickú zásadu: „Lex injusta non est lex.“ („Nespravodlivý zákon nie je zákonom.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplnenie zoznamu výkonov v prílohe Klinika detskej oftalmológie NÚDCH LFUK Bratislava, Limbová 1. navrhuje doplnenie nasledujúceho výkonu: Údaje o zdravotnom výkone Názov výkonu : Terapeutická injekcia antirastového preparátu do sklovcového priestoru v pedooftalmológii Stručný popis (charakteristika) výkonu: po príprave operačného poľa za aseptických podmienok a pri použití operačného mikroskopu, injekčné podanie antirastového faktora do sklovcového priestoru. Kontrola vnútroočného tlaku, eventuálne paracentéza, sterilné krytie. U pediatrických pacientov sa výkon realizuje v celkovej anestézii. Podmienky pre vykazovanie zdravotného výkonu: výkon sa realizuje počas hospitalizácie v celkovej anestézii. Výkonu môže predchádzať diagnostické fluoroangiografické vyšetrenie v celkovej anestézii za použitia fotodokumentácie pomocou retcam- vykazuje sa osobitne. Výkon sa vykazuje za každé oko zvlášť. Cenu podaného antirastového faktora žiadame vykazovať ako pripočítateľnú položku. Ochorenia, pri ktorých je výkon indikovaný: Retinopatia nedonosených detí, cievne ochorenia sietnice (M. Coats, Familiárna exsudatívna vitreoretinopatia,) subretinálne neovaskulárne membrány v pediatrickej oftalmológii. Neovaskulárny glaukóm. Diagnózy pod H35 , (H35.1-H35.9). H 40.8. Odhadovaný počet výkonov: ročne u PÚZS 80, ročne v SR 80 Kapitola výkonov v ZZV-DRG Terapeutické Skupinový kód výkonov v ZZV-DRG 2020 V súčasnom bodovníku prítomná položka : 8a973.5 Terapeutická injekcia intravitreálne. Žiadame o vytvorenie výkonu špeciálne pre pedooftalmológiu, nakoľko sa podmienky intravitreálnej aplikácie výrazne líšia od dospelých aplikácií Návrh podáva: Klinika detskej oftalmológie NÚDCH LFUK Bratislava, Limbová 1. Návrh bol prerokovaný: Slovenská oftalmologická spoločnosť Návrh bol odsúhlasený hlavným odborníkom MZ SR pre odbor oftalmológia Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Prílohe Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny Sekcia regionálnej anestéziológie Navrhujeme doplniť chýbajúce blokády: Periférna nervová blokáda plexus cervicalis pomocou anatomických orientačných bodov Periférna nervová blokada plexus cervicalis - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda plexus brachialis - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda plexus brachialis - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda jednotlivych nervov hornej končatiny - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda jednotlivych nervov hornej končatiny - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda plexus lumbalis - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda plexus lumbalis - ultrazvukovo navigovana Periférná nervová blokáda plexus lumbalis - dualne navigovana neurostimulaciou a ultrazvukom Periférna nervová blokáda jednotlivych nervov z plexus lumbalis - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda jednotlivych nervov z plexus lumbalis - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda nervov v adduktorovom kanali - ultrazvukovo navigovana Interfascialna blokáda nervov z plexus lumbalis - ultrazvukovo navigovana Interfascialna blokáda nervo z plexus lumbalis pomocou anatomických orientačnych bodov Periférna nervová blokáda plexus sacralis - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda plexus sacralis - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda plexus sacralis - dualne navigovana neurostimulaciou a ultrazvukom Periférna nervová blokáda jednotlivých nervov z plexus sacralis - navigovana neurostimulaciou Periférna nervová blokáda jednotlivých nervov z plexus sacralis - ultrazvukovo navigovana Periférna nervová blokáda jednotlivých nervov dolnej končatiny v oblasti členku pomocou anatomických orientačných bodov Periférna nervová blokáda jednotlivých nervov dolnej končatiny v oblasti clonku - ultrazvukovovo navigovana Interfascialna nervová blokáda hrudnej steny - ultrazvukovo navigovana Hrudná paravertebralna blokáda - ultrazvukovo navigovana Hrudná paravertebralna blokáda pomocou anatomických orientačných bodov Interfascialna nervová blokáda prednej brusnej steny (rectus sheath) - ultrazvukovo navigovana Posterolateralna interfascialna nervova blokada brusnej steny - ultrazvukovo navigovana Interfascialna nervová blokáda lumbo-sakralnej oblasti - ultrazvukovo navigovana Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
OÚSA (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) Doplnenie zoznamu výkonov v prílohe Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. navrhuje doplnenie nasledovných výkonov: Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5q428.21 Názov ZV-DRG 2021: Radikálna hysterektómia s transpozíciou vaječníkov, abdominálne a detekcia sentinelových lymfatických uzlín Odôvodnenie: Chýbajúci výkon realizovaný v rámci odporúčaní ESGO/ESMO Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5q428.25 Názov ZV-DRG 2021: Radikálna hysterektómia s transpozíciou vaječníkov, laparoskopicky a detekcia sentinelových lymfatických uzlín Odôvodnenie: Chýbajúci výkon realizovaný v rámci odporúčaní ESGO/ESMO Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5q428.29 Názov ZV-DRG 2021: Radikálna hysterektómia s transpozíciou vaječníkov, roboticky a detekcia sentinelových lymfatických uzlín Odôvodnenie: Chýbajúci výkon realizovaný v rámci odporúčaní ESGO/ESMO Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5q012.0 Názov ZV-DRG 2021: Ovarektómia laparotomicky Odôvodnenie: Chýbajúci výkon zo spektra štandardne poskytovaných Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
OÚSA (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) Doplnenie . úprava zoznamu výkonov v prílohe Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. navrhuje doplnenie / úpravu nasledovných výkonov: DOPLNENIE: Kód ZV-DRG 2021: 8r720 Názov ZV-DRG 2021: Zavedenie periférneho venózneho katétra Odôvodnenie: Esenciálna súčasť iniciálne na začiatku operačnej intervencie ÚPRAVA: Kód ZV-DRG 2021: 8t196 Názov ZV-DRG 2021: Anestézia pri zvlášť náročných výkonoch Odôvodnenie: Vhodné nastaviť viac možností pre personalizovaný prístup - anestézia do 90 min., nad 120 min (potrebné špecifikovať kódy DR) Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
OÚSA (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) Doplnenie zoznamu výkonov v prílohe Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. navrhuje doplnenie nasledovných výkonov: Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5n426.22 Názov ZV-DRG 2021: Transanálna excízia mezorekta (TaTME) – Hlboká resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru s peranálnou anastomózou, kombinovane v dvoch operačných tímoch laparoskopicky a endoskopicky s transanálnou excíziou mezorekta Poznámka k vykazovaniu: 1) Odôvodnenie doplnenia: Inovatívny terapeutický postup. Resekcia rekta s totálnou transanálnou excíziou mezorekta (TaTME) pri karcinóme nízkeho a stredného rekta s cieľom zvýšiť radikalitu, znížiť riziko lokálnych recidív a zlepšiť kvalitu života. Výkon realizujú dva operačné tímy z dutiny brušnej a zároveň peranálne endoskopicky. Typ ZV-DRG 2021: T Kapitola: 5 Kód ZV-DRG 2021: 5u110.2 Názov ZV-DRG 2021: Excízia nehmatnej lézie prsníka označenej magnetickým zrnom Poznámka k vykazovaniu: 1) Odôvodnenie doplnenia: Nehmatné lézie prsníka je potrebné predoperačne lokalizovať rádiodiagnostikom pod kontrolou USG/NM/MRI. Magnetické zrno (klip) je možné zaviesť až 30 dní pred chirurgickým zákrokom, čo umožňuje flexibilitu pri manažmente pacientky a je pre ňu menej stresujúce ako zavedenie vodiča v deň operácie. Počas operácie je magnetické zrno a lézia prsníka lokalizované detektorom magnetického poľa, excidovaný materiál odoslaný na kontrolu rádiohistogramom a histopatologické vyšetrenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Doplnenie zoznamu výkonov v prílohe Slovenská neurologická spoločnosť Hlavný odborník pre detskú neurológiu Zoznam výkonov DRG pre diagnózu ťažká epilepsia 4M 8 8v11- Komplexná liečba ťažkej formy epilepsie T 8 8v111 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 7 až najviac 13 dní T 8 8v112 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 14 až najviac 20 dní T 8 8v113 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 21 dní Navrhujeme doplniť konkrétne vyšetrenia v prípade ťažkej epilepsie a zahrnúť ho do bodovania. Pri ťažkej epilepsii je potrebné opakované intervenčné vyšetrenie s použitím EEG monitorovania v rozličnom počte hodín aj testami, návrhy boli opakovane zasielané pri pripomienkovaní DRG. EEG po spánkovej deprivácii EEG s poobedným a nočným spánkom u detí trvanie 2 hod celonočné snímanie EEG u detí príplatok za sťažené EEG video-EEG monitoring 2-8 hodín neinvazívny dlhodobý video-EEG monitoring za každých 24 hodín snímania semiinvazívny dlhodobý video-EEG monitoring s immplantáciou sfenoidálnych elektród v epileptochirurgickom programe invazívny dlhodobý video-EEG monitoring s implantáciou intrakraniálnych elektród extraoperačné kortikálne mapovanie pri implantovaných intrakraniálnych elektródach polysomnografia ampliltúdové a/alebo frekvenčné mapovanie, ESM ( electric source analýza) analýzy- cielené epileptochirurgické vyšetrenie a vyhodnotenie Klinická neurologická syndrómová diagnostika Pyridoxínový test a test s benzodiazepínom kontrola a programovanie stimulátora VNS kontrola a programovanie stimulátora DBS nc. ant. thalami Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2020 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) Kod zdr8v3- Doplnenie kardiošpecifické ukazovatele: SAPS II Score 1. Ukazovateľ srdcového zlyhávania 2. Veľkosť infarktu myokardu 3.Ukazovateľ metabolického zlyhávania 4. Laktát 5. CRP 6. Kardiomarkery 7. Liečba srdcového zlyhávania 8. Trombolitická liečba 9: Punkcia perikardu 10. Pleurálna punkcia TISS score 1. Riadená terapeutická hypotermia 2. Dočasná kardiostimulácia 3. IABK 4. NIV Odôvodnenie: Pôvodné zdravotné výkony 8v3- sú univerzálne pre OAIM a JIS. Pre potreby kardiozariadení je nevyhnutné doplniť skorovanie o navrhované ukazovatele, tak aby signifikantnejšie a komplexnejšie charakterizovali intenzívnosť zdravotnej starostlivosti o pacienta. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.8.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame v prvom odseku za slovami „diagnosticko-terapeutických skupín" doplniť slová „(ďalej len "návrh vyhlášky") vzhľadom nato, že v texte sa používajú slová návrh vyhlášky bez zavedenia legislatívnej skratky. Uvedené platí aj pre dôvodovú správu všeobecnú časť. Bod 9.1. LPV. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.8.2020 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) návrhu vyhlášky Navrhujeme do návrhu vyhlášky doplniť aj popis procesov, podľa akého kľúča sa nové výkony zaraďujú do DRG-relevantných a DRG - nerelevantných skupín a tiež, aký význam, resp. váha im bude priradená v rámci následnej zmeny v Definičnej príručke. Odôvodnenie: uvedené procesy sú dôležité pre určenie zaradenia hospitalizačného prípadu do DRG a určenie ich relatívnej váhy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.8.2020 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) prílohe V prílohe navrhujeme vykonať zmenu kódov výkonov 3401a a 3401b. Odôvodnenie: Kódy výkonov 3401a a 3401b existujú dvojmo, dochádza tak ku kolízii so Zoznamom ambulantných výkonov (ADOS). Kód výkonu 3401a je v ZZV pre DRG uvedený ako „MR periférnych ciev“ a zároveň v ZZV pre ADOS ako „Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta“. Kód výkonu 3401b je v ZZV pre DRG uvedený ako „MR plodu“ a zároveň v ZZV pre ADOS ako „Každá ďalšia zmena v diétnom režime.“ Kód výkonu by mal byť jedinečný pre každý výkon, bez ohľadu na to, v akom zozname je uvedený. Informačný systém zdravotnej poisťovne neobsahuje pri kóde výkonu príznak o type zdravotnej starostlivosti a prednostne doťahuje výkony z ZZV DRG. Pre dva rovnaké kódy výkonu s rozdielnym popisom by bolo neúčelné meniť nastavenie informačného systému. Je preto potrebné zmeniť označenie týchto výkonov v ZZV DRG. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.8.2020 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) prílohe Zo zoznamu zdravotných výkonov DRG navrhujeme vypustiť výkony perorálneho podávania liekov v počte 240. Odôvodnenie: Výkon perorálneho podania vybraných liekov je z vecného pohľadu v rámci hospitalizačného prípadu výkonom, ktorý nie je relevantný a ohodnotenie je súčasťou efektívnej relatívnej váhy DRG. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.8.2020 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Prílohe č. 1, kód 31-Sonografir Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne Podľa dôvodovej správy (cit.): „Zo zoznamu zdravotných výkonov bolo vyradených 254 zdravotných výkonov väčšinou z dôvodu ich duplicity“ Podľa predloženého návrhu zo zoznamu boli vyradené aj tieto nižšie uvedené výkony – až na USG vyšetrenie brucha (31224.30) ktoré má duplicitu (31224.31) žiadne z vyradených vyšetrení v zozname duplicitu nemá, plánované vyradenie nemá žiadne logické vysvetlenie – rozhodnutie o vyradení je absolútna neznalosť (!) – treba ich v zozname ponechať! 31226.3 USG vyšetrenie axil a regionálnych lymfatických uzlín 31226.4 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 31226.5 USG vyšetrenie nervov 31224.7 USG vyšetrenie tenkého čreva 31224.8 USG vyšetrenie hrubého čreva 31226.1 USG vyšetrenie prsníkov 31223x4 USG vyšetrenie A-V fistuly 31224.10 USG vyšetrenie prínosových dutín a oblasti tváre 31224.11 USG vyšetrenie krku 31224.12 USG vyšetrenie štítnej žľazy a makkých častí krku 31224.13 USG vyšetrenie slinných žliaz 31224.2 USG vyšetrenie pleurálnych kolekcií 31224.30 USG vyšetrenie brucha Pôvodné delenie výkonov na 31224.7 (vyšetrenie tenkého červa) a 31224.8 (vyšetrenie hrubého čreva) nemá žiadnu logiku (pôvodný navrhovateľ bol „mimo obraz“), výkon treba zlúčiť do jedného (USG vyšetrenie čreva) a ponechať v zozname. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.8.2020 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Prílohe č. 1, kód 31-Sonografie Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne V zozname zostali viaceré výkony, ktoré nemajú žiadnu medicínsku logiku (nemali byť nikdy zaradené do zoznamu), ktoré sa vôbec v praxi nevykonávajú alebo ktoré sú duplicitné: 1. Ak je v zozname 31100 (komplexná USG dif. dg. s kontrastnou látkou) sú duplicitné výkony: 31224.41, 31224.51, 2. Výkon 31224.61 vylúčiť – žlčník sa s kontrastnou látkou nevyšetruje nikde vo svete 3. Výkon 31223.8 vylúčiť – samostatne sa nevyšetruje nikdy 4. Z výkonov 31104.0 – 31104.4 treba urobiť jeden: USG vyšetrenie orbity pomocou A a B-scanu s použitím farebného mapovania 5. Výkony 31221.2 (USG vyšetrenie transuretrálnou sondou) a 31316.2 (Endosonografia močového mechúra a močovej rúry, transuretrálne) sú totožné – ponechať jeden 6. Pri výkone 31221.1 (USG vyšetrenie močových ciest a orgánov malej panvy) je výkon 31221.4 (USG vyšetrenie postmikčného rezidua) úplne zbytočný 7. Výkony 31221.5 (Duplexné vyšetrenie ciev obličiek pomocou PW-Dopplera a farebného mapovania toku) a 31221.8 (USG vyšetrenie transplantovanej obličky s použitím PW- Dopplera farbeného mapovania toku) sú totožné (je jedno, či je oblička vlastná alebo transplantovaná) 8. Výkony 31223.1 (Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových tepien) a 31223.20 (Základné USG vyšetrenie krčných tepien (B-mód, PW-Doppler, CFM)) sú obsahom celkom totožné – ponechať len jeden 9. Pri výkone 31223.5 (USG vyšetrenie abdominálnej aorty a mezenterických tepie: B-mód, PW doppler a CFM)) je výkon 31223.23 (USG vyšetrenie abdominálnej aorty) úplne zbytočný 10. Výkon 31223.26 (USG vyšetrenie iliackých tepie) vylúčiť – samostatne sa nevyšetruje nikdy - vždy len ako súčasť vyšetrenia brušnej aorty. 11. Pri výkonoch 31223.21, 31223.24 a 31223.25 sú výkony 31223.30 a 31223.31 zbytočné majú ten istý obsah) 12. Výkon 31223.61 (USG vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera s vyhodnotením) sa nepoužíva (CW doppler nie je na žily) - vyradiť 13. Výkony 31224.40 (USG vyšetrenie pečene [CFM] s meraním prietokov Dopplerovskou USG metódou) a 31224.42 (USG vyšetrenie transplantovanej pečene s použitím PW- Dopplera farbeného mapovania toku) sú totožné (je jedno, či je pečeň vlastná alebo transplantovaná) 14. Výkon 3131b Tkanivový Doppler [doppler tissue imaging] patrí do echokardiografie Mnohé slovné formulácie vyžadujú korekciu, sú nespisovné, odborne nesprávne, výrazový miss-match, alebo aj úplne laické: napr. „s použitím funkcie farbenia“ (!?) 1. ECHO tracking nie je duplexné vyšetrenie 2. Základom každého vyšetrenia je B.mód, (resp. 2D), preto to nikde nemusí byť uvedené explicitne. 3. Ak je uvedené „duplexné vyšetrenie“ tak jeho súčasťou je určite aj PW doppler aj principiálne aj „farba“ (CFM) a je preto zbytočné uvádzať to samostatne (a už vôbec netreba uvádzať „dopplerovské“) 4. Je zbytočné písať „základné vyšetrenie“ (a dopísať Bmód, PW CFM) – treba napísať „duplexné“ a hotovo (to je základné vyšetrenie, ktoré obsahuje všetko čo treba) Odporúčame, aby texty celej kapitoly upravili odborníci v ultrazvuku. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.8.2020 Detail