LP/2020/306 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Inakosť (Inicatíva Inakosť) K návrhu zákona, § 2 V § 2 ods. 2 znie: „Kultúrnou aktivitou osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva sa na účely tohto zákona rozumie: a) kultúrna aktivita pripravená alebo vykonávaná osobami so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnenými skupinami obyvateľstva alebo kultúrna aktivita organizovaná alebo zabezpečovaná iným subjektom pre tieto osoby alebo skupiny alebo sprostredkujúca kultúru týchto osôb a skupín verejnosti, a to aj kultúrna aktivita zahŕňajúca podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie alebo eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, náboženskej neznášanlivosti a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti alebo rozvoja medzikultúrneho dialógu, b) vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí, prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva alebo rozvíja kultúru týchto osôb alebo skupín, c) vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov, tvorba mobilných aplikácií a publikovanie webových stránok, ktoré prispievajú k vytváraniu rovnosti príležitost, prinášajú informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva alebo rozvíjajú kultúru týchto osôb alebo skupín.“. Odôvodnenie: Definíciu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva už obsahuje navrhované opatrenie. Pre jej zásadný charakter však navrhujeme, aby bola súčasťou zákona. Nami navrhovaná definícia odráža doterajšiu dlhoročnú prax dotačného programu, ako býva pravidelne reportovaná v správach o plnení Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, medzinárodným monitorovaciím orgánom ľudskoprávnych dohovorov a pod. Pripomienku podávajú organizácie Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku, Post Bellum, Dúhový PRIDE Bratislava, Nomantinels, Saplinq (PRIDE Košice) a Transfúzia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
Inakosť (Inicatíva Inakosť) K návrhu zákona, § 9 V § 9 ods. 1 písm. c) tretí bod znie: „3. účel poskytnutej dotácie, výšku požadovanej sumy dotácie, výšku komisiou odporučenej sumy dotácie a výšku sumy poskytnutej dotácie.“. Odôvodnenie: Transparentnosť celého procesu možno zabezpečiť len zverejňovaním informácií, ktoré budú jednoznačné, zrozumiteľné a ľahko prístupné a ktoré možno jednoducho analyzovať. Navrhuje sa zachovať verejná kontrola a transparentnosť rozhodovania o poskytovaní dotácií tak, aby verejnosť naďalej mohla kontrolovať jednak konečné rozhodnutie, ale aj proces vyhodnotenia odbornou komisiou. Pripomienku podávajú organizácie Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku, Post Bellum, Dúhový PRIDE Bratislava, Nomantinels, Saplinq (PRIDE Košice) a Transfúzia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
Inakosť (Inicatíva Inakosť) K návrhu zákona, § 9 V § 9 písmeno d) znie: „d) zoznam žiadostí, na ktoré sa neposkytla dotácia s uvedením dôvodu neschválenia dotácie a údajov podľa písmena c) s výnimkou štvrtého bodu.“. Odôvodnenie: Transparentnosť celého procesu možno zabezpečiť len zverejňovaním informácií, ktoré budú zrozumiteľné a ľahko analyzovateľné. Je nemysliteľné, aby sa verejnosť nedozvedela o nepodporenej žiadosti nič okrem identifikácie žiadateľa a dôvodu neschválenia, ktorý je v súčasnosti navyše len formálny. Pripomienku podávajú organizácie Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku, Post Bellum, Dúhový PRIDE Bratislava, Nomantinels, Saplinq (PRIDE Košice) a Transfúzia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 2 ods. 1 k § 2 ods. 1 - v ustanovení § 2 ods. 1 žiadame doplniť: - písmeno f) v znení: „podpora miestnej a regionálnej kultúry,“ - písmeno g) v znení: „obnova knižníc a knižničného fondu.“ Odôvodnenie: Ide o ustanovenia, ktoré sú aktuálne platné v zákone č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tieto ustanovenia umožňujú podporovať miestnu a regionálnu kultúru napríklad poskytovaním dotácií umeleckým a folklórnym súborom, zoskupeniam, subjektom realizujúcim podujatia so zameraním na ich podporu. Tieto ustanovenia tiež umožňujú podporu knižníc a poskytovanie finančných prostriedkov na obnovu knižničných fondov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KR (Komora reštaurátorov) §3 ods. 6 návrhu zákona Žiadame prehodnotiť formuláciu celého §3 ods. 6 z nasledovných dôvodov: 1. V písmene a) tohto ustanovenia žiadame slovo „REALIZUJE“ obnovu národnej kultúrnej pamiatky nahradiť pojmom „ZABEZPEČUJE“. REALIZOVAŤ (VYKONÁVAŤ) REŠTAUROVANIE národných kultúrnych pamiatok môže iba odborne spôsobilá osoba, ktorou je reštaurátor. Nadácie a občianske združenia môžu iba ZABEZPEČOVAŤ reštaurovanie tým, že budú objednávať reštaurátorské práce u odborne spôsobilých osôb – reštaurátorov. Okrem toho sloveso „REALIZOVAŤ“ reštaurovanie (obnovu) národnej kultúrnej pamiatky sa doposiaľ nepoužívalo v legislatívnej praxi a v tejto súvislosti ho preto neobsahuje nielen zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ale ani iný všeobecne záväzný právny predpis. 2. Navrhujeme vypustiť písmeno e), ktoré zavádza, aby o dotáciu na reštaurovanie (obnovu) národnej kultúrnej pamiatky (dokonca aj sakrálnej) mohol žiadať aj registrovaný sociálny podnik. Cieľom sociálnych podnikov je vykonávať hospodársku činnosť najmä prostredníctvom dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí pre svoju nízku kvalifikáciu majú problém uplatniť sa na trhu práce. Záchrana národných kultúrnych pamiatok (obzvlášť sakrálnych) však spravidla vždy vyžaduje vykonať vysokokvalifikované konzervačné a reštaurátorské zásahy, ktorých nesprávne vykonanie môže viesť k trvalému poškodeniu pamiatkových hodnôt kultúrnych pamiatok. Z tohto dôvodu právna úprava ustanovuje, aby tieto činnosti vykonávali iba odborne spôsobilé osoby (reštaurátori), ktorí v tejto oblasti nielen dosiahli vysokoškolské vzdelanie, ale aj preukázali svoju odbornú prax v konzervácii a reštaurovaní úspešným absolvovaním špecializovanej reštaurátorskej skúšky. Pôsobenie sociálnych podnikov by malo mať miesto v iných oblastiach hospodárskej činnosti, pri ktorých je nízke alebo žiadne riziko vzniku závažnej a nenapraviteľnej ujmy (škody) pre spoločnosť a na výkon ktorej sa nevyžaduje, aby zamestnanci sociálnych podnikov ovládali špecifické znalosti a zručnosti, ktoré možno nadobudnúť len dlhodobým štúdiom a dlhodobou odbornou praxou. Ich pôsobenie môže byť aj v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok, avšak iba na výkon pomocných prác pri obnove kultúrnych pamiatok, na ktoré sa nevyžadujú špecifické znalosti a zručnosti. 3. Cieľom §3 ods. 6 umožňujúceho poskytnúť dotáciu na reštaurovanie (obnovu) kultúrnej pamiatky aj inej osobe ako jej vlastníkovi, je riešiť aj nasledovné situácie, citujeme z dôvodovej správy: „keď sa vlastník o pamiatku nestará, pretože žije dlhodobo v zahraničí, zdedil kultúrnu pamiatku, ale je občanom iného štátu a na území Slovenskej republiky sa vôbec nezdržiava“. Považujeme toto ustanovenie svojou formuláciou za problematické z dôvodu, že umožňuje zo štátnych rozpočtových prostriedkov financovať aj komplexné zreštaurovanie (obnovu) kultúrnej pamiatky v súkromnom vlastníctve a zhodnotiť teda súkromný majetok takého vlastníka, ktorý sa nestará o svoju pamiatku len preto, že je cudzincom žijúcim v zahraničí. Podľa nášho názoru to odporuje nášmu právnemu poriadku, ktorý upravuje riešenie aj týchto situácií. Podľa článku 20 ods. 3 Ústavy SR „Vlastníctvo zaväzuje. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ......... kultúrne pamiatky ... nad mieru ustanovenú zákonom“. Podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu „Ak krajský pamiatkový úrad, zistí že vlastník nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území, začne konanie o to, aby vlastník v určenej lehote a za určených podmienok zabezpečil na vlastné náklady nápravu, a to najmä uvedením veci do stavu, ktorý neohrozuje zachovanie jej pamiatkových hodnôt.“ Podľa § 43a ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu „Ak je ohrozené zachovanie a riadne užívanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, môže krajský pamiatkový úrad alebo iná osoba dať príslušnému vyvlastňovaciemu úradu návrh na jej vyvlastnenie vo verejnom záujme.“ Z citovaných ustanovení nevyplýva, že by sa bremeno financovania komplexného reštaurovania (obnovy) kultúrnej pamiatky malo prenášať z vlastníka na štát len preto, že sa vlastník správa nezodpovedne (ľahostajne) niekedy zámerne. Naopak, malo by sa postupovať v zmysle vyššie citovanej právnej úpravy. To znamená, že ak konanie o náprave podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vedené príslušným krajským pamiatkovým úradom neviedlo k tomu, aby sa vlastník začal starať o svoju kultúrnu pamiatku, tak príslušný krajský pamiatkový úrad by mal podať návrh na jej vyvlastnenie. Kým dôjde k zmene vlastníctva na základe rozhodnutia o vyvlastnení, tak by mal štát poskytovať dotácie IBA na nevyhnutné udržiavacie (konzervačné) práce, ktoré by zamedzili trvalému poškodeniu pamiatkových hodnôt pamiatky alebo jej úplnému zániku, avšak nie na komplexné zreštaurovanie (obnovu) kultúrnej pamiatky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K § 3 ods. 2 Do § 3 ods. 2 navrhujeme za slová „bližšie určená vo výzve“ doplniť slová „alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti11) a poznámku pod čiarou s nasledovným znením: „x) § 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení“ a následne prečíslovať ostatné poznámky pod čiarou. Odôvodnenie : Navrhujeme, aby aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, resp. právnické osoby odvodzujúce od nich svoju právnu subjektivitu boli explicitne uvedené v právnom predpise ako oprávnení žiadatelia o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkví a náboženských spoločností vykonávajú činnosť na poli eliminácie diskriminácie, v oblasti podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, v oblasti výchovy a vzdelávania. Katolícka cirkev na Slovensku vykonáva aktivity týkajúce sa najzraniteľnejších a marginalizovaných komunít, ktorým najviac hrozí diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, predovšetkým detí, mládeže, rodín, osôb so zdravotným postihnutím, seniorov, Rómov. Vykonáva investičné projekty zamerané na rekonštrukciu a výstavbu materských škôl, vybavenie základných škôl, rekonštrukciu a výstavbu budov sociálnych zariadení – predovšetkým zariadení Slovenskej katolíckej charity a diecéznych charít. Podporuje vzdelávanie na základných a stredných školách, rozvoj a financovanie ľudských zdrojov na podporu detí z detských domovov, vzdelávanie v oblasti zabezpečovania štandardov kvality sociálnych služieb v rámci cezhraničnej spolupráce, skvalitnenie vzdelávania na základných a stredných školách. Ďalej sa venuje príprave mladých na manželstvo a rodičovstvo, pomoci rodinám, ochrane života, projektom pre marginalizované rómske komunity. Totožnú pripomienku sme vzniesli ako zásadnú k materiálu: LP/2019/399 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý je na portáli www.slov-lex.sk v štádiu procesu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. K tomu pozrihttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/399, zobrazené 3.8.2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K dôvodovej správe B. Osobitná časť, k § 2 K dôvodovej správe B. Osobitná časť, k § 2: na strane 2 v prvom odseku navrhujeme vypustiť pojem „LGBTI ľudia“. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s účelom poskytovania dotácií podľa odseku 1 písm. b) na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, avšak uvádzame, že vychádzajúc zo slovenských aj európskych dokumentov, medzi „ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením“ patria kategórie: mnohodetných rodín, monoparentálnych rodín, odchovancov detských domovov, klientov centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, ľudí vracajúci sa z výkonu trestu odňatia slobody, ľudí bez práce, ľudí bez domova, ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev, obetí obchodovania s ľuďmi, obetí domáceho násilia tak, ako je to uvedené aj v samotnej dôvodovej správe k vlastnému materiálu. K tomu pozri napríklad aj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_social_inclusion_sk.pdf, zobrazené 3.8.2020. Prípadne pozri: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1961945-na-slovensku-je-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-ohrozenych-863-tisic-ludi-tvrdia-statistici, zobrazené 3.8.2020. V predmetnom článku je uvedené, že: „... chudobou sú na Slovensku najviac ohrození nezamestnaní, neúplné domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi“. Prípadne pozri: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/Narodna_ramcova/komentar.pdf, zobrazené 3.8.2020. Nie je zrejmé, na základe akých ukazovateľov bolo zistené, že LGBTI ľudia spadajú pod kategóriu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, nakoľko sa v žiadnom z ukazovateľov sociálneho vylúčenia a chudoby na Slovensku nevyskytujú. Z uvedeného dôvodu navrhujeme pojem „LGBTI ľudia“ z dôvodovej správy vyňať. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 3 ods. 6 Do § 3 ods. 6 navrhujeme vložiť nové písmeno s nasledovným znením: „f) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; a zároveň doplniť poznámku pod čiarou s nasledovným znením: „5) § 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR, resp. právnické osoby odvodzujúce svoju právnu subjektivitu od nich, boli explicitne uvedené v právnom predpise ako žiadatelia o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je ruinou, historickým parkom, historickou zeleňou, archeologickým náleziskom, národnou kultúrnou pamiatkou sakrálneho alebo technického charakteru, teda aby boli zaradené medzi subjekty, ktoré síce nemusia byť, resp. nie sú vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, ale majú uzatvorenú nájomnú zmluvu k pozemku alebo zmluvu o výpožičke pozemku, na ktorom sa táto národná kultúrna pamiatka nachádza. Národné kultúrne pamiatky, ktoré spravuje Katolícka Cirkev slúžia nielen na náboženské účely, ale sú sprístupnené všetkým ľuďom ako historické pamiatky. Totožnú pripomienku sme vzniesli ako zásadnú k materiálu: LP/2019/399 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý je na portáli www.slov-lex.sk v štádiu procesu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. K tomu pozrihttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/399, zobrazené 3.8.2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K dôvodovej správe B. Osobitná časť, k § 2 K dôvodovej správe B. Osobitná časť, k § 2: na strane 2 v prvom odseku navrhujeme slová: „rodovej rovnosti – rovnosti mužov a žien“ nahradiť slovami: „rovnosti mužov a žien“. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s podporou projektov v oblasti kultúry, ktoré majú prispievať k implementácii rovnosti medzi mužmi a ženami. Zároveň navrhujeme vypustiť právne neurčitý pojem rodovej rovnosti. Ústava SR, primárne právo EÚ, ani žiadna záväzná ľudsko-právna medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,, neobsahuje pojem „rod“ vo význame „gender“, ale vo význame "pôvod" (anglicky "birth). Preto je nevyhnutné, aby zákon aj jeho dôvodová správa, ktoré upravujú postup pri získavaní dotácii z Ministerstva kultúry SR vychádzali z právne určitých, ustálených a korektných pojmov. Hoci pojem "rod" vo význame „gender“ sa používa v sociologických a iných vedných odboroch, v ktorých odboroch je jeho použitie na slobodnej vôli vedcov, pojem "rod" vo význame "gender" nie je možné prenášať do právnych predpisov, v ktorých sa majú v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení používať iba ustálené právne pojmy, ktoré vychádzajú z právne záväzných noriem. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
Inakosť (Inicatíva Inakosť) K návrhu zákona, §5 V § 5 ods. 4 navrhujeme upresniť, že pri podaní žiadosti sa splnenie podmienok podľa osobitného predpisu (§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa a príslušné potvrdenia treba predložiť až pred podpisom zmluvy s úspešnými žiadateľmi. Odôvodnenie: Ide o zásadné odbúranie administratívnej záťaže ako na strane žiadateľov, tak aj štátnych orgánov. Takýto postup je dnes štandardný pri podobných typoch dotačných schém. Pripomienku podávajú organizácie Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku, Post Bellum, Dúhový PRIDE Bratislava, Nomantinels, Saplinq (PRIDE Košice) a Transfúzia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KR (Komora reštaurátorov) §9 písm. d) návrhu zákona Na konci vety doplniť nasledovné slová: „A DÔVOD NEPOSKYTNUTIA DOTÁCIE“. Odôvodnenie: Súčasná právna úprava podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 434/2010 Z.z. ukladá ministerstvu povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle aj informáciu o dôvode neposkytnutia dotácie. Nepoznáme žiaden racionálny dôvod na to, aby sa táto povinnosť ministerstva prijatím nového zákona zrušila. Naopak, v záujme zabezpečiť čo najvyššiu možnú transparentnosť v rozhodovaní o poskytovaní dotácií by sa táto povinnosť ministerstva mala ponechať aj v novom zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 1. Návrh ustanovuje v § 2 ods. 1 písm. b) rozšírenie účelu poskytnutia dotácií, ktorým je podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva (podľa § 2 ods. 2 sa dotácia môže poskytnúť aj na podporu fyzickej debarierizácie a informačnej debarierizácie kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím) a v § 2 ods. 1 písm. e) sa ustanovuje nový účel poskytnutia dotácií, na ktoré môže Ministerstvo kultúry SR poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu. Je potrebné, aby boli uvedené účely poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu realizované len v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR na jednotlivé rozpočtové roky bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. 2. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v poznámke pod čiarou k odkazu 1 na konci doplniť bodku, v § 2 ods. 1 písm. e) slovo „dopadov“ nahradiť slovom „vplyvov“, v § 3 ods. 5 na konci za odkazom 6 vypustiť bodku, v § 3 ods. 6 písm. a) slová „za podmienky, že“ nahradiť slovom „ak“, v poznámke pod čiarou k odkazu 7 za slová „č. 49/2002 Z. z.“ vložiť slová „o ochrane pamiatkového fondu“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 11 na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, v § 5 ods. 2 písm. e) vo vete za bodkočiarkou za slovo „vlastných“ vložiť slovo „zdrojov“, v § 5 ods. 4 písm. e) slová „kópia dokladu o zriadení bežného účtu“ nahradiť slovami „kópiu dokladu o zriadení bežného účtu“, v § 5 ods. 4 písm. f) slovo „kópia“ nahradiť slovom „kópiu“ (2x), v § 5 ods. 4 písm. h) na konci čiarku nahradiť bodkou, v § 5 ods. 5 pred slovo „predložených“ vložiť slovo „z“, v poznámkach pod čiarou k odkazom 20 a 31 na konci vypustiť duplicitnú bodku, v § 6 ods. 1 za slovo „alebo“ vložiť slovo „žiadosť“, v poznámke pod čiarou k odkazu 24 slová „zákona č. 38/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“, v § 10 vypustiť označenie odseku, v § 11 ods. 1 vypustiť slová „podľa § 2“ z dôvodu zavedenej legislatívnej skratky, v § 14 prvom bode slovo „Zákon“ nahradiť slovom „zákon“ a na konci doplniť čiarku, v § 14 druhý bod preformulovať takto: „2. opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018 (oznámenie č. 315/2018 Z. z.) a opatrenia č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020 (oznámenie č. 11/2020 Z. z.).“, v celom texte návrhu zjednotiť formulácie „vyhodnocovanie žiadostí a projektov“ a „vyhodnocovanie žiadostí“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KR (Komora reštaurátorov) zásadnej pripomienke Inštitútu zamestnanosti z 11.8.2020 Nesúhlasíme so zásadnou pripomienkou Inštitútu zamestnanosti z 11.8.2020, ktorý žiada doplniť „inkluzívny trh“ ako podmienku poskytnutia dotácie, pričom to žiada najmä pri dotáciách na obnovu kultúrneho dedičstva. Záchrana národných kultúrnych pamiatok spravidla vždy vyžaduje vykonať vysokokvalifikované konzervačné a reštaurátorské zásahy, ktorých nesprávne vykonanie môže viesť k trvalému poškodeniu pamiatkových hodnôt kultúrnych pamiatok. Z tohto dôvodu právna úprava ustanovuje, aby tieto činnosti vykonávali iba odborne spôsobilé osoby (reštaurátori), ktoré v tejto oblasti nielen dosiahli vysokoškolské vzdelanie, ale aj preukázali svoju odbornú prax v konzervácii a reštaurovaní úspešným absolvovaním špecializovanej reštaurátorskej skúšky. Zaviesť ako nevyhnutnú podmienku „inkluzívneho trhu“, ktorého cieľom je zamestnávať dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí pre svoju nízku kvalifikáciu majú problém uplatniť sa na trhu práce, nepovažujeme za zodpovedné voči nášmu kultúrnemu dedičstvu. Pritom absolútne nemáme nič proti tomu, aby sa zamestnávali dlhodobo nezamestnaní. Dokonca nemáme ani nič proti tomu, aby dlhodobo nezamestnaní vykonávali pomocné práce pri obnove kultúrnych pamiatok, ak to situácia umožňuje. Ak je však potrebné vykonať iba také odborné činnosti, na ktorých vykonanie sa vyžadujú špecifické znalosti a zručnosti, ktoré možno nadobudnúť len dlhodobým štúdiom a dlhodobou odbornou praxou, tak len status „nezamestnaného“ nemôže byť kvalifikačným kritériom na ich vykonávanie. Z tohto dôvodu táto podmienka nemá byť v zákone upravená ako obligatórna podmienka pre poskytnutie dotácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
KR (Komora reštaurátorov) k použitým pojmom Predložený návrh zákona a návrh vykonávacieho predpisu nepoužívajú jednotnú terminológiu, čo je v rozpore s legislatívnymi pravidlami. V návrhu zákona sa používa iba pojem „OBNOVA“ národných kultúrnych pamiatok, avšak v návrhu opatrenia sa používa aj formulácia „OBNOVA ALEBO REŠTAUROVANIE“ národných kultúrnych pamiatok (§1 ods. 2 písm. a) návrhu opatrenia) alebo aj formulácia „OBNOVA VRÁTANE REŠTAUROVANIA (§ 1 ods. 4, § 2 ods. 2 písm. e) návrhu opatrenia). Takto použité pojmy vnášajú nejednoznačnosť v tom, že zákon vychádza z toho, že reštaurovanie je osobitným druhom obnovy, avšak návrh opatrenia v jednom ustanovení použitím spojky „ALEBO“, akoby reštaurovanie nepovažoval za osobitný druh obnovy, hoci v inom svojom ustanovení použitím slova „VRÁTANE“ zase deklaruje, že reštaurovanie predsa len je osobitným druhom obnovy. Žiadame odstrániť túto terminologickú nedokonalosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 6 1. Do návrhu odporúčame doplniť ustanovenie o povinnosti Ministerstva kultúry SR informovať žiadateľa o schválení alebo neschválení predloženej žiadosti, z dôvodu prehľadnosti a kompletnosti procesu poskytovania dotácií. 2. V odseku 3 odporúčame, z dôvodu transparentnosti, uviesť minimálne odborné predpoklady členstva v odbornej komisii a spôsob výberu jej členov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 10 Odporúčame vypustiť bodkočiarku a slová „tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.28)“, vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28, z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 4 a 5 1. V § 4 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. d) odporúčame špecifikovať pojem „z iných zdrojov“ z dôvodu jednoznačnosti navrhovaného znenia, pretože pojem „iné zdroje“ možno vnímať v širšom kontexte; môže ísť o verejné prostriedky, napríklad prostriedky Európskej únie, prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ale aj o súkromné prostriedky, napríklad prostriedky z podnikateľskej činnosti, úvery a pod. Špecifikáciu odporúčame doplniť minimálne do dôvodovej správy. 2. V § 5 ods. 2 písm. a) odporúčame špecifikovať pojem „program“ z dôvodu jednoznačnosti minimálnych náležitostí výzvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) §4 ods. 2 písm. b), § 5 ods. 2, 9 písm. d) 1. Odporúčame zvážiť doplnenie maximálneho percentuálneho podielu financovania projektu z iných zdrojov respektíve prostriedkov spolufinancovania do znenia § 4 ods. 2 písm. b). Odôvodnenie: Týmto doplnením bude zabezpečená väčšia transparentnosť procesu. 2. Do § 5 ods. 2 odporúčame zvážiť doplnenie postupu vyhodnocovania vrátane termínu vyhodnocovania žiadosti, zloženia komisie, návrhu zmluvy, disponibilného objemu zdrojov na danú výzvu a najnižšiu a najvyššiu výšku jednej dotácie. Odôvodnenie: Máme za to, že týmto doplnením bude zabezpečená väššia transparentnosť. Zároveň podmienky poskytnutia a použitia verejných prostriedkov vrátane povinností zmluvných strán budú vopred jasne definované verejnou výzvou, pričom žiadatelia o poskytnutie dotácie sa budú mať možnosť s jej náležitosťami včas oboznámiť. 3. Taktiež navrhujeme zvážiť doplnenie § 9 písm. d) o doplnenie dôvodu neschválenia predmetnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Odôvodnenie: Obdobne ako pri predchádzajúcich pripomienkach máme za to, že týmto bude zabezpečená väčšia transparentnosť procesu. 4. Odporúčame vykonať v texte legislatívno-technické úpravy v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby právnych predpisov (napríklad v texte poznámky pod čiarou k odkazu 7 uviesť úplný názov citovaného zákona, v texte poznámky pod čiarou k odkazu 11 doplniť slová „v znení neskorších predpisov“, v texte poznámky pod čiarou k odkazu 24 upraviť názov citovaného predpisu, v § 14 druhý bod odporúčame vypustiť slová „č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
SOS BB (Stredoslovenské osvetové stredisko) § 2 ods. 1 V ustanovení § 2 ods. 1 žiadame doplniť písmená f) a g), ktoré znejú: "f) podpora miestnej a regionálnej kultúry, g) obnova knižníc a knižničného fondu.". Odôvodnenie: Ide o ustanovenia, ktoré sa v súčasnosti v platnom zákone č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nachádzajú. Tieto ustanovenia umožňujú podporovať miestnu a regionálnu kultúru napríklad poskytovaním dotácií umeleckým a folklórnym súborom, zoskupeniam, subjektom realizujúcim podujatia so zameraním na ich podporu. Tieto ustanovenia tiež umožňujú podporu knižníc a umožňujú poskytovať finančné prostriedky na obnovu knižničných fondov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou č. 29 Do poznámky pod čiarou č. 29 odporúčame doplniť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail