LP/2020/301 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho f
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-20480/2020
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie schváleného uznesením vlády SR č. 547/2020
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/301
Dátum začiatku MPK: 03.08.2020
Dátum konca MPK: 21.08.2020
Novelizované predpisy: 150/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

583/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.08.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)