LP/2020/298 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5993/2020-710
Podnet: Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/298
Dátum začiatku MPK: 28.07.2020
Dátum konca MPK: 10.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 30.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)