LP/2020/295 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z.: 1. V § 64 ods. 4 prvej vete sa za slová „Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom“ vkladajú slová „financovaných podľa osobitného predpisu x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 2. V § 64 ods. 4 druhej vete sa za slová „najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom“ vkladajú slová „financovaných podľa osobitného predpisu“. 3. V § 64 ods. 5 prvej vete sa za slová „návrh počtu žiakov prvého ročníka“ vkladajú slová „financovaných podľa osobitného predpisu“. 4. V § 64 ods. 7 sa za slová „Rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom“ vkladajú slová „financovaných podľa osobitného predpisu“. Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnosti a právnej istoty sa navrhuje v zákone explicitne ustanoviť, že ministerstvo školstva určuje iba počet žiakov financovaných zo štátneho rozpočtu a uvedené nebraní tomu, aby zriaďovateľ osemročného gymnázia prijal aj žiakov nad rámec takto určeného počtu žiakov za predpokladu, že má zabezpečené vlastné financovanie. Uvedené vyplýva z dôvodovej správy k príslušnému návrhu zákona (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6797). Uvedená formulácia je inšpirovaná znením podobného ustanovenia - § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. preformulovať nasledovne: “Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak žiaka nemožno vyskúšať a hodnotiť ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí.“ Odôvodnenie: Ustanovenie § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. si vzájomne odporuje. Na jednej strane toto ustanovenie hovorí, že ak nemožno žiaka nemožno hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, tak sa žiak za prvý polrok nehodnotí, a súčasne potom hovorí, že riaditeľ školy ma určiť náhradný termín na hodnotenie. Nedáva žiadny zmysel, aby sa žiak nehodnotil a súčasne, aby sa mal určiť náhradný termín na hodnotenie. Je nejasné, na čo má vlastne slúžiť náhradný termín, ak sa žiak za tento polrok nehodnotí. Porovnanie s právnou úpravou ČR nasvedčuje, že pravdepodobne bolo toto ustanovenie prebraté z českého zákona (§ 69 odst. 5 zákona ČR č. 561/2004 Sb.; dostupné online na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561), avšak nebolo prebraté riadne a dôsledne. Preto sa navrhuje cit. ustanovenie preformulovať, ako je uvedené vyššie. Ide o upresnenie, že na hodnotenie žiaka sa najprv určí náhradný termín, a až v prípade, ak nemožno žiaka hodnotiť ani v tomto náhradnom termíne, sa žiak za prvý polrok nehodnotí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z.: V § 64 ods. 4 sa za slová „Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom“ vkladajú slová „financovaných podľa osobitného predpisu x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnosti a právnej istoty sa navrhuje v zákone explicitne ustanoviť, že ministerstvo školstva určuje iba počet žiakov financovaných zo štátneho rozpočtu a uvedené nebraní tomu, aby zriaďovateľ osemročného gymnázia prijal aj žiakov nad rámec takto určeného počtu žiakov za predpokladu, že má zabezpečené vlastné financovanie. Uvedené vyplýva z dôvodovej správy k príslušnému návrhu zákona (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6797). Uvedená formulácia je inšpirovaná znením podobného ustanovenia - § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť tieto novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 245/2008 Z. z.: V § 64 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ďalej sa postupuje podľa osobitného zákona x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „§ 31 zákona č. 61/2015 Z. z.“ V § 64 ods. 2 sa vypúšťa odkaz „47a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 47a sa vypúšťa. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že postup samosprávneho kraja, ktorý nasleduje po predložení návrhov stredných škôl na určenie počtu žiakov prvého ročníka je upravený v inom zákone (zákone č. 61/2015 Z. z.), navrhuje sa to vyjadriť aj v školskom zákone pre lepšiu prehľadnosť. Odkaz k poznámke pod čiarou sa navrhuje vypustiť z dôvodu, že je poznámka pod čiarou je neaktuálna a v rozpore so samotným znením obidvoch zákonov. Návrhy na určenie počtu žiakov 1. ročníka predkladajú samosprávnemu kraju všetky stredné školy (bez ohľadu na zriaďovateľa), uvedená poznámka pod čiarou však odkazuje iba na stredné školy určitých dvoch zriaďovateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vzhľadom na počet a rozsah uplatnených pripomienok k tomuto návrhu zákona sa navrhuje, aby predkladateľ tento návrh zákona po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok predložil na opätovné pripomienkové konanie (aspoň so skrátenou lehotou) v súlade s čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhuje sa primerane upraviť lehoty na rozhodnutie ministerstva podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. a lehotu na zverejnenie kritérií podľa § 65 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., a to tak, aby medzi nimi bol primeraný časový odstup (aspoň 1 týždeň, resp. 7 dní). Podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní, Ministerstvo školstva môže (aj z vlastného podnetu) upraviť maximálny počet žiakov 1. roč. stredných škôl určený samosprávnym krajom. Takto upravený max. počet žiakov je Ministerstvo školstva povinné zverejniť na svojom webovom sídle do 31. januára. Súčasne však § 65 ods. 1 písm. a) školského zákona vyžaduje, aby riaditelia škôl určili vlastný počet prijímaných žiakov a ďalšie podrobnosti prijímacieho konania a zároveň ich zverejnili do 1. februára. To všetko po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa. Ak Ministerstvo školstva zverejní upravený max. počet žiakov 1. roč. SŠ až v posledný deň lehoty (31. január), stredná škola tak má iba jeden deň na to, aby si určila svoj vlastný počet žiakov. Je absolútne nemožné, aby počas tohto jedného dňa škola zároveň stihla toto prerokovať v pedagogickej rade školy, rade školy a zabezpečila súhlas zriaďovateľa. Pritom konečný max. počet žiakov 1. roč. SŠ je dôležitý na rozhodnutie školy o vlastnom počte prijímaných žiakov. Škola si totiž môže určiť aj vyšší počet žiakov, ako určil samosprávny kraj alebo Ministerstvo školstva, ak má zabezpečené financovanie z vlastných zdrojov. Zváženie takého rozhodnutia (spolu s potrebnými prerokovaniami) rozhodne vyžaduje dlhší čas ako 1 deň. Takýto právny stav závažným spôsobom zasahuje do právnej istoty stredných škôl aj ich zriaďovateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Odôvodnenie uskutočnenia pripomienkového konania so skrátenou lehotou vyvoláva vážne pochybnosti o tom, či je takýto postup opodstatnený. Návrhom zákona sa vôbec nerieši problematika škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ďalších podobných zariadení. Návrh zákona rieši iba financovanie škôl a školských zariadení, ale bez zamerania na špeciálne školy a zariadenia. Navrhované zmeny majú v podstate iba technický charakter bez reálneho dopadu na tieto školy a zariadenia. Vzhľadom na to by bolo vhodné, aby sa predĺžila lehota na zasielanie pripomienok, alebo aby sa uskutočnilo opätovné pripomienkové konanie (ideálne po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) článku I. bod 11. Navrhujeme VYPUSTIŤ bod 11. v článku I., ktorý znie:„ V § 17 ods. 4 sa za slovo „návrhu,“ vkladá slovo „najmä“. Odôvodnenie: Žiadame ponechať v súčasnosti platné a účinné znenie predmetného § 17 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z., t. j. žiadame ponechať taxatívne vymedzenie dôvodov, pri ktorých môže MŠVVŠ SR rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu. V dôvodovej správe je uvedené, že: „V praxi sa ukazuje, že taxatívny výpočet uvedených dvoch dôvodov je pomerne nepružný z hľadiska zefektívňovania siete škôl a školských zariadení. Na základe uvedeného sa navrhuje, aby sa taxatívny výpočet stal demonštratívnym výpočtom.“ V tejto súvislosti poukazujeme: i) na skutočnosť, že z podkladov k predmetnému legislatívnemu procesu nie je zrejmé, na základe akých ukazovateľov dospel predkladateľ k danému tvrdeniu. V prípade, ak nimi disponuje, žiadame ich doplniť do podkladov; ii) na riziko nejednotnej aplikácie a interpretácie právneho predpisu v aplikačnej praxi. S tým súvisí aj možnosť vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete bez návrhu a bez dôvodu. K tomu pozri napríklad dikciu: „Demonštratívne výpočty sú v našom právnom poriadku pomerne rozšírené a ponechávajú aplikáciu ustanovení právneho predpisu na úvahe a interpretácii príslušného subjektu. Za účelom predchádzania nejednotnej aplikácie a interpretácie právnych predpisov a tiež z dôvodu právnej istoty ich adresátov je nevyhnutné umožniť použitie demonštratívnych výpočtov len v primerane nevyhnutnej miere.“, https://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm, zobrazené 13.10.2020. vzhľadom na uvedené riziko žiadame bod 11. v článku I. z vlastného materiálu vypustiť. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že uvedený návrh, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete a umožňuje ich vyradenie bez dôvodu, nebol prerokovaný so zástupcami zriaďovateľov cirkevných škôl. Domnievame sa, že prijatie uvedenej legislatívy by bolo aj v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. K tomu pozri stranu 70 a nasl.: https://www.teraz.sk/download/135/programove-vyhlasenie-vlady.pdf, zobrazené 13.10.2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 K čl. I bodu 11: Nesúhlasíme s navrhovanou legislatívnou úpravou § 17 ods. 4. Odôvodnenie: Vložením slova „najmä“ sa rozširujú rozhodovacie kompetencie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v možnosti vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez udania „iného“ dôvodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) ČL. I bod 11 V navrhovanej novele chýbajú tzv. hmotnoprávne zákonné dôvody, na základe ktorých ministerstvo bude v rámci správneho konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. v individuálnych prípadoch rozhodovať o vyradení školy/školského zariadenia zo siete. V zmysle dôvodovej správy môže ísť o akýkoľvek dôvod, ktorý súvisí so zefektívňovaním siete škôl a školských zariadení. Takáto právna úprava je nepredvídateľná a nie je v súlade s princípom právneho štátu, zakotveným v Ústave SR, v zmysle ktorého v právnom štáte vládne zákon a nie ľudia. Zároveň dôvody, ktoré súvisia so zefektívňovaním siete škôl a školských zariadení sa budú v individuálnom prípade školy/školského zariadenia preukazovať len veľmi ťažko. Rizikom príp. správneho konania v individuálnom prípade je i to, že v zmysle § 184 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku sa správnej žalobe v zásade nepriznáva odkladný účinok t.j. v aplikačnej praxi môže nastať prípad, že škola/školské zariadenie bude právoplatným rozhodnutím ministerstva zrušené a ku súdnemu rozhodnutiu dôjde až po niekoľkých rokoch súdneho sporu, kedy to už bude pre deti a rodičov bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 K čl. I bodu 6: V poznámke pod čiarou k odkazu 36b treba za slovo „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Pre zákony prijaté Národnou radou Slovenskej republiky do 31. decembra 1996 sa používa podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky označenie „zákon Národnej rady Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. VI K čl. VI: V úvodnej vete treba za slová „zákona č. 209/2019 Z. z. a“ vložiť slovo „zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. V úvodnej vete K čl. V úvodnej vete: V úvodnej vete treba slovo „zákon“ nahradiť slovom „zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 1. V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je kvantifikovaný úbytok príjmov v kapitole Ministerstva vnútra SR v sume 1 009 843 eur v rokoch 2021 až 2023, pričom v rovnakej sume a rokoch je kvantifikovaný nárast príjmov v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Taktiež je kvantifikovaná úspora výdavkov v kapitole Ministerstva vnútra SR v sume 1 445 779 243 eur v rokoch 2021 až 2023, pričom v rovnakej sume a rokoch je kvantifikovaný aj nárast výdavkov v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z uvedeného vyplýva pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na dotknuté kapitoly rozpočtu verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. Žiadame preto označiť v doložke vplyvov pozitívny aj negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. Taktiež je potrebné v zmysle uvedeného upraviť aj konštatovanie v predkladacej správe a dôvodovej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. V (novela zákona č. 440.2015 Z. z.)K bodu 2 (§ 97 ods. 4) Nesúhlasíme, aby pohľadávky štátu, ktoré vzniknú z činnosti regionálneho úradu školskej správy (štátnej rozpočtovej organizácie), boli v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Navrhovanú úpravu žiadame zosúladiť s § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 374/2014 Z .z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správu pohľadávky štátu vykonáva správca, z ktorého činnosti pohľadávka štátu vznikla. Predchádzajúca právna úprava bola v súlade s § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože peňažné sankcie ukladal štátny orgán bez právnej subjektivity. Keďže regionálny úrad školskej správy má byť štátna rozpočtová organizácia s plnou právnou subjektivitou, nie je dôvod, aby nebol správcom pohľadávky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť nasledujúce novelizačné body na zmenu zákona č. 245/2008 Z. z.: 1. V § 55 ods. 10 sa slová „triedny učiteľ“ nahrádzajú slovami „škola“. 2. V § 55 ods. 11 sa slová „sa vydáva“ nahrádzajú slovami „škola vydá“. 3. V § 75 ods. 1 až 3 sa slová „triednemu učiteľovi“ nahrádzajú slovami „riaditeľovi strednej školy“. Navrhuje sa, aby tieto body nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Odôvodnenie: ide o nevyhnutné legislatívno-technické úpravy školského zákona na zabezpečenie jeho riadnej vykonateľnosti. V prvom a treťom bode ide o nahradenie pojmu „triedny učiteľ“ vhodnejším pojmom „škola“. Nie je žiadúce, aby v zákone bolo priamo ustanovené, že výpis hodnotenia za 1. polrok musí bezvýnimočne vydať triedny učiteľ. Pokiaľ by napríklad triedny učiteľ nebol v daný deň prítomný v škole (prípadne ukončil pracovný pomer a nový triedny učiteľ nebol určený), potom by striktne podľa zákona žiakom nemohol nikto vydať výpisy, čo by bolo absurdné. Preto sa navrhuje použiť pojem škola, teda škola bude povinná zabezpečiť vydanie výpisu, ale bez striktnej podmienky, že tak treba urobiť výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa. O podobnú situáciu ide aj v treťom bode, ktorý sa týka ustanovení o prihlasovaní žiaka na maturitnú skúšku opäť prostredníctvom triedneho učiteľa. Pri absencii triedneho učiteľa by tak mohlo zmarené právo žiaka prihlásiť sa na maturitnú skúšku, keďže zákon nezmyselne trvá na podaní prihlášky triednemu učiteľovi. Vzhľadom na to, že takmer všetky prihlášky, žiadosti a podobné úkony sa adresujú riaditeľovi školy (napr. prihláška na strednú školu, zanechanie štúdia, žiadosť o prestup, žiadosť o štipendium, atď.), v súlade s tým sa navrhuje, aby sa aj prihláška na maturitnú skúšku podávala riaditeľovi školy, ktorý za jej priebeh aj zodpovedá (na rozdiel od triedneho učiteľa). Dokonca podľa § 77 ods. 7 školského zákona sa aj prihláška na opravnú skúšku podáva práve riaditeľovi školy. V druhom bode sa zasa navrhuje (v súlade s prvým bodom) upresniť znenie školského zákona tak, aby z neho jasne vyplývala povinnosť školy vydať žiakovi vysvedčenie. V praxi sa totiž vyskytli aj prípady, kedy škola odmietla žiakom vydať vysvedčenie (napr. ako formu akéhosi „trestu“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Žiadam § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. uviesť do súladu s § 26 až 30 Občianskeho zákonníka a zákonom o rodine, a to doplnením novelizačného bodu do čl. III v znení: „V § 1 písm. g) sa slová „rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“)“ nahrádzajú slovami „zákonného zástupcu dieťaťa“.“ Odôvodnenie: Kto je zákonným zástupcom fyzickej osoby (teda aj dieťaťa) už ustanovuje Občiansky zákonník a zákon o rodine. Podľa § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: „Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje Zákon o rodine“. Je preto nevhodné a nežiadúce, aby v školskom zákone bola obsiahnutá vlastná a odlišná definícia zákonného zástupcu, ktorá sa použije len pre jednu oblasť (školstvo). Ide o zmätočné a nesystémové ustanovenie, pretože sa tým neguje a „potláča“ právna úprava Občianskeho zákonníka a zákona o rodine, ktorá je široko používaná v celom právnom poriadku. Preto je žiadúce túto nesystémovú definíciu zo školského zákona vypustiť a ponechať v školskom zákone iba pojem „zákonný zástupca“, ktorý je už definovaný v § 26 až 30 Občianskeho zákonníka, resp. v zákone o rodine, ak ide o maloleté deti. Ani v iných právnych predpisoch nie je uvedená vlastná definícia zákonného zástupcu, ale vždy sa používa právna úprava OZ a zákona o rodine. Vzhľadom na to, že je potrebné tento nedostatok napraviť čo najskôr a v pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2020 už nie je plánovaná žiadna iná novelizácia školského zákona, je potrebné túto úpravu zahrnúť už do tohto návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska) Čl. I § 9a Zákona č. 596.2003 Navrhujeme upraviť paragrafové znenie tak, aby z neho bol zrejmý kompetenčný vzťah regionálnych úradov k neštátnym zriaďovateľom škôl a školských zariadení vo veci určovania počtu žiakov do prvého ročníka. Zákon nijako neupravuje vymedzenie kompetencií regionálneho úradu ako orgánu miestnej štátnej správy v školstve a zároveň zriaďovateľa verejných škôl a školských zariadení smerom k zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v tak zásadnej skutočnosti ako je určovanie počtu žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií či do stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Túto inštitucionálnu kolíziu vo výkone kompetencií považujeme, aj na základe skúseností z praxe, za znak nerovnoprávneho postavenia škôl bez rozdielu zriaďovateľa. Každý zriaďovateľ musí mať právo rozhodovať o školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti autonómne a musí byť rešpektované ústavné právo každého rodiča pri slobodnom výbere školy pre svoje dieťa. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť nasledujúci novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z.: V § 56 ods. 2 sa slová „žiak je skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy“ nahrádzajú slovami „riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení druhého polroka“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technické úpravy a zosúladenie legislatívnej techniky v § 56 ods. 1 a 2 školského zákona. Obidve ustanovenia riešia rovnakú situáciu (hodnotenie žiaka v náhradnom termíne za 1. a 2. polrok), preto je potrebné v nich používať rovnaké pojmy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III Navrhuje sa do čl. III doplniť novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z.: V § 56 ods. 5 písm. b) sa slová „do klasifikačnej porady za druhý polrok“ nahrádzajú slovami „do konca druhého polroka“ (eventuálne určiť presný termín, napr. slovami „do 15. júna“). Odôvodnenie: Pojem „klasifikačná porada“ nie je v školskom zákone ani vyhláškach vôbec definovaný, preto citované ustanovenie vyvoláva pochybnosti. Navrhuje sa ho upresniť a ustanoviť konkrétne určený termín. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2020 Detail