LP/2020/293 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6033/2020-041
Podnet: § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/293
Dátum začiatku MPK: 23.07.2020
Dátum konca MPK: 05.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)