LP/2020/289 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Do čl. I sa navrhuje doplniť nasledujúce novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 581/2004 Z. z.: 1. V § 43 ods. 11 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok.“. 2. V § 44 ods. 5 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok.“. 3. V § 47f ods. 5 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. 4. V § 77 ods. 1 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,62)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok,“. Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje zapracovať túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá je nevyhnutná na spresnenie odkazu na správny poriadok a na zjednotenie a zosúladenie legislatívno-technickej praxe s ostatnými právnymi predpismi. Táto pripomienka explicitne vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Pojem „všeobecný predpis o správnom konaní“ je nepresný a neurčitý, a preto by sa nemal používať. Touto zmenou sa tak prispeje k prehľadnosti a presnosti právneho poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. II Do čl. II sa navrhuje doplniť nasledujúci novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z.: V § 49d sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.55)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“. Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje zapracovať túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá je nevyhnutná na spresnenie odkazu na správny poriadok a na zjednotenie a zosúladenie legislatívno-technickej praxe s ostatnými právnymi predpismi. Táto pripomienka explicitne vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Pojem „všeobecný predpis o správnom konaní“ je nepresný a neurčitý, a preto by sa nemal používať. Touto zmenou sa tak prispeje k prehľadnosti a presnosti právneho poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I bod 20. (§ 43a ods. 1 písm. b) až f)) Navrhujeme uvedený návrh právnej úpravy § 43a ods. 1 písm. b) až f) vypustiť. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava vymedzuje okruh osôb a inštitúcií, ktoré majú právo požiadať o vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením a posilňuje ich právne postavenie pri dohľade. Rešpektuje sa právo osoby, ktorej bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a jej zákonného zástupcu rozhodnúť sa, či súhlasí s vykonaním dohľadu. Návrh úpravy považujeme za zásah do osobnostných práv osoby, ktorej bola zdravotná starostlivosť poskytnutá kolidujúci s GDPR a legislatívou upravujúcou získanie, účel získania, nakladanie a účel použitia údajov zo zdravotnej dokumentácie vo vzťahu k tam taxatívne uvedeným subjektom. Pokiaľ ide o okruh podávateľov podnetu podľa § 43a ods. 1 písm. c), d) a e) návrhu zákona, tak vzhľadom na otázky spracúvania osobných údajov (GDPR) považujeme za relevantné subjekty orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Všetky tieto subjekty sú medzi osobami oprávnenými na výpis zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 písm. b) a v osobitných prípadoch aj písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. Ich mandát narábať s osobnými údajmi je teda na mieste, avšak je vymedzený taxatívne, explicitne stanoveným účelom ich získania a ich účelom použitia, a to na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov a na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa, a teda nie je namieste, aby tieto subjekty mohli podať podnet o vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pretože uvedené považujeme nad rámec ich práva nakladania s týmito údajmi. V prípade subjektov uvedených v písmene b) a f) návrhu ustanovenia, teda MZ SR a samosprávny kraj nemajú právo na výpis, ale majú právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z., pričom nahliadanie je definované na účely dozoru podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 578/2004 Z. z. (§81). Povinnosťou poskytovateľa ZS podľa § 79 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z. z. je viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu (tým je zákon č. 576/2004 Z . z.). Z uvedeného vyplýva, že MZ SR a samosprávny kraj môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie iba na účely dozoru plnenia povinností podľa § 79 zákona č. 578/2004 Z. z. teda MZ SR ani samosprávny kraj v rámci dozornej činnosti neskúmajú správnosť poskytnutia ani vecnú stránku poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Preto sme toho názoru, že tieto orgány nemôžu resp. by nemali mať právo dávať podnety podľa navrhovanej úpravy, lebo by išlo o spracúvanie osobných údajov pacientov bez právneho základu. Pre rozsah dozornej činnosti týchto orgánov nie je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v akom sa navrhuje upraviť náležitosti podnetu. Ide o spracúvanie osobných údajov, na ktoré MZ SR a samosprávny kraj vzhľadom na právnu úpravu dozornej činnosti nemá zákonný mandát. Preto podnet z ich strany sa javí byť nesystémový. Samotná táto úprava pritom netvorí oprávnenie MZ SR a samosprávneho kraja na spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu podľa návrhu ustanovenia § 43a ods. 3 zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 9b zákona č. 587/2004 Z. z. ani výkon klinického auditu a jeho závery neoprávňujú MZ SR na výpis, nahliadanie, nakladanie s osobnými údajmi zo zdravotnej dokumentácie na účely iniciácie podnetu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené, mandát na nahliadanie majú len osoby poverené výkonom klinického auditu. Účel klinického auditu nie je skúmanie správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti ani kontrola správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti k osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené, tú má stále v kompetencii UDZS. Poverená osoba vykonávajúca klinický audit má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie, z ktorej údaje spracúva čisto iba na účely klinického auditu, čiže sama o sebe by nemala údaje používať na iniciáciu podnetu, ale iba na klinický audit a to všetko v situácii, kedy má ísť o výsostné právo pacienta, ktorý nemusí mať záujem na preverovaní poskytnutia zdravotnej starostlivosti napríklad z osobných dôvodov. Navrhovanú úpravu tak považujeme za rozpornú s ustanoveniami GDPR v rozsahu taxatívne uvedených subjektov ako podávateľov podnetu. Na takú úpravu nie je vecný ani iný dôvod. Spracovanie týchto údajov by nemalo právny základ. Teda môžeme uvažovať v intenciách, že by dotknutá osoba dala uvedeným subjektom súhlas, ale taký výklad považujeme za absurdný v tom zmysle, že v takej situácii by predsa podľa navrhovanej právnej úpravy dotknutá osoba mohla dať podnet priamo sama. Podľa článku 9 ods. 1 GDPR zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Podľa článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR odsek 1 sa neuplatňuje, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, a podlieha podmienkam a zárukám uvedeným v odseku 3 článku 9 GDPR. Tento právny základ na navrhovanú právnu úpravu sa nedá použiť, pretože sa netýka dozornej činnosti MZ SR alebo samosprávneho kraja vo vzťahu ku zdravotnej dokumentácii ale poskytovania zdravotnej starostlivosti ako takého. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. II Nad rámec návrhu zákona odporúčame v čl. II nasledovné doplnenie: 4. V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h) ktoré znie: „h) orgánu Policajného zboru, ktorý vykonáva objasňovanie priestupkov podľa osobitného predpisu31aa)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie: „31aa) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“ 5. § 24 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú: „(5) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú orgánu činnému v trestnom konaní aj vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania orgánu činného v trestnom konaní pre účely trestného konania, ak vec neznesie odklad, najmä ak hrozí nebezpečenstvo manipulácie s údajmi zo zdravotnej dokumentácie s cieľom zmariť účel trestného konania. (6) Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše zdravotnícky pracovník, a k podpisu uvedie čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripojí odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie. Poskytovateľ vydá orgánu činnému v trestnom konaní zdravotnú dokumentáciu alebo jej časť v zatvorenej obálke, ktorú podpíše zdravotnícky pracovník, k podpisu uvedie čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania, počet listov a pripojí odtlačok pečiatky.“. Odôvodnenie: Navrhované legislatívne zmeny sa dotýkajú poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“). Návrh rieši rozšírenie subjektov oprávnených požadovať informácie zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu, a to o orgány Policajného zboru vykonávajúce objasňovanie priestupkov podľa osobitného predpisu. Súčasne sa navrhuje rozšírenie možnosti poskytnutia informácií zo zdravotnej dokumentácie orgánom činným v trestnom konaní formou vydania zdravotnej dokumentácie pre účely trestného konania, ak vec neznesie odklad, najmä ak hrozí manipulácia s údajmi zo zdravotnej dokumentácie zo strany podozrivých osôb s cieľom zmariť účel trestného konania. Podľa súčasnej právnej úpravy v zákone č. 576/2004 Z. z. sú orgány činné v trestnom konaní oprávnené získať údaje zo zdravotnej dokumentácie pre účely trestného konania len formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z., a to na základe písomnej žiadosti. Orgány Policajného zboru pri objasňovaní priestupkov za súčasnej právnej úpravy nie sú oprávnené získavať údaje zo zdravotnej dokumentácie. Navrhujeme rozšírenie okruhu subjektov oprávnených získať údaje zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie o orgány Policajného zboru, ktoré objasňujú priestupky podľa osobitného predpisu. Dôvodom je skutočnosť, že poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pre účely objasňovania priestupku v súčasnosti nemá oporu v zákone a tieto informácie, ktoré sú predmetom lekárskeho tajomstva, nie je v súčasnosti možné zabezpečiť v súlade so zákonom a sprocesniť ich zákonným postupom. Takéto informácie potom nemôžu byť použité ako dôkaz. Súčasne navrhujeme rozšírenie možnosti poskytnutia informácií zo zdravotnej dokumentácie orgánom činným v trestnom konaní pre účely trestného konania formou vydania zdravotnej dokumentácie, ak vec neznesie odklad, najmä ak hrozí manipulácia s údajmi zo zdravotnej dokumentácie zo strany podozrivých osôb s cieľom zmariť účel trestného konania. V súčasnosti sú totiž orgány činné v trestnom konaní oprávnené získať informácie zo zdravotnej dokumentácie len formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z.. Podľa tohto ustanovenia je poskytovateľ povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, keďže orgány činné v trestnom konaní nie sú oprávnenými subjektmi na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie podľa § 25 zákona č. 576/2004 Z. z.. Zákon č. 576/2004 Z. z. taxatívne upravuje okruh oprávnených osôb na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie (takouto oprávnenou osobou je napr. znalec). V aplikačnej praxi orgánov činných v trestnom konaní sa však vyskytujú situácie, kedy zo strany zdravotníckych zariadení, resp. poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dochádza k úmyselnej manipulácii s údajmi zo zdravotnej dokumentácie s cieľom zmariť vyšetrovanie skôr než je zdravotná dokumentácia poskytnutá znalcovi. Navrhovanou zmenou sa dosiahne, aby v odôvodnených prípadoch bola príslušná zdravotná dokumentácia vydaná priamo orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý zabezpečí jej odovzdanie na skúmanie pribratému znalcovi. Týmto postupom sa eliminujú neoprávnené zásahy do zdravotnej dokumentácie zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (falšovanie záznamov, dopisovanie, vybratie časti zdravotnej dokumentácie a podobne). Rozšírenie zoznamu subjektov oprávnených nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie o orgány činné v trestnom konaní sa v tomto smere nenavrhuje. Skúmanie odborných informácií, ktoré sú obsahom zdravotnej dokumentácie zostáva v kompetencii znalca, pričom navrhovaná legislatívna zmena upravuje spôsob, akým bude zdravotná dokumentácia vydaná orgánu činnému v trestnom konaní (t.j. v zapečatenej obálke) s cieľom zabezpečenia toho, aby sa k jej obsahu dostala len oprávnená osoba, t.j. znalec. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 20 návrhu zákona k § 43a ods. 1 návrhu zákona v spojení s § 43a ods. 8 a 10 návrhu zákona K čl. I k bodu 20 návrhu zákona konkrétne k § 43a ods. 1 návrhu zákona v spojení s § 43a ods. 8 a 10 návrhu zákona Požadujeme zúžiť okruh oprávnených subjektov na podanie podnetu pre vykonanie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, a to len na osobu, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) návrhu zákona v spojení s § 43a ods. 2 návrhu zákona, alebo alt. navrhujeme vypustiť ustanovenie § 43a ods. 10 návrhu zákona. Pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Z ustanovenia navrhovaného § 43a ods. 10 zákona vyplýva, že po skončení dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou písomne oznámi (aj) podávateľovi podnetu výsledok dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Oznámenie o výsledku dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou má pritom obsahovať skutočnosti zistené pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou ako aj informáciu, či sa zistilo porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov s uvedením konkrétnych ustanovení. Máme za to, že v súvislosti s rozšírením okruhu subjektov oprávnených na podanie podnetu v kontexte § 43a ods. 1 písm. b) – f), týmto postačuje len strohá informácia o začatí, odmietnutí, skončení výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, tak ako je navrhované v § 43a ods. 8 zákona, event. informácia o porušení všeobecne záväzných právnych predpisov s uvedením konkrétnych ustanovení. Nesúhlasíme s posilnením právneho postavenia podávateľa podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, aby sa tento mohol v rámci oznámenia o výsledku dohľadu oboznamovať s citlivými údajmi o zdraví osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia patriacimi do osobitnej kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ,,Nariadenie“). Uvedený postup by bol v rozpore so základnými zásadami spracúvania osobných údajov, predovšetkým pokiaľ ide o čl. 5 ods. 1 písm. a) Nariadenia – zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, čl. 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zásada minimalizácie a čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia – zásada obmedzenia účelu (len taxatívne zákonom č. 576/2004 Z. z., resp. aj zákonom č. 153/2013 Z. z. určené poverené osoby majú oprávnenie oboznamovať sa s údajmi o zdraví, a to len na výslovne zákonom dovolený účel, najmä pokiaľ ide posudkovú činnosť podľa osobitného predpisu, alebo pokiaľ ide o výkon dozoru podľa osobitného predpisu, napr. zdravotnícky pracovník obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu; posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, lekár samosprávneho kraja a sestra samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu atď.) Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I – k bodu 24 – k § 46a ods. 1 V § 46a sa upravuje nová povinnosť tretích osôb, ktoré nie sú dohliadanými subjektmi, aby poskytli osobe oprávnenej na výkon dohľadu súčinnosť na účely výkonu dohľadu, pričom tretia osoba nie je povinná poskytnúť súčinnosť osobe oprávnenej na výkon dohľadu, ak má povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov. Z navrhovaného znenia nie je zrejmé, či za povinnosť zachovania mlčanlivosti je možné považovať aj ustanovenie § 170 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré umožňuje Sociálnej poisťovni poskytnúť ňou evidované údaje iba na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis. Preto z dôvodu jednoznačnosti úpravy navrhujeme za slovo „predpisov“ doplniť odkaz, ktorý by presne upravil, ktorých osobitných prepisov sa navrhované ustanovenie priamo týka, prípadne navrhujeme v odseku 1 slová za bodkočiarkou „tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov“ vypustiť, resp. výnimku porušenia povinnosti zachovávania mlčanlivosti doplniť v § 76 ods. 5 písm. a). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I bod 29 1. V čl. I bod 29 navrhujeme slová „odseky 7 až 10“ nahradiť slovami „odseky 7 až 11“ a tiež slová „odseky 8 až 11“ nahradiť slovami „odseky 8 až 12“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I bod 30 2. V čl. I bod 30 navrhujeme slová „odsekov 1 až 6“ nahradiť slovami „odsekov 1 až 7“ a tiež slová „odsekov 1 až 7“ nahradiť slovami „odsekov 1 až 8“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I bod 31 3. Navrhujeme upraviť v čl. I znenie bodu 31 nasledovne „V § 65 ods. 3 sa slová „§ 64 ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 9 až 11“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. 1, bod 3: § 6 ods. 2 psím b) zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme vypustiť písm. b). Navrhované legislatívne znenie, ktoré má za účelom jasnejšie definovať prevádzkové náklady zdravotných poisťovní stanovilo, že prevádzkovým nákladom má byť aj zdravotná starostlivosť, na ktorú nemá poistenec nárok podľa osobitných predpisov. S navrhovanou právnou úpravou zásadne nesúhlasíme. Legislatívny návrh je príliš nelogický a nejasný, možno sa len domnievať, o aké náklady má ísť. S prihliadnutím však na osobitné zákony, na ktoré navrhované znenie odkazuje, považujeme takto koncipovanú úpravu za nelogickú, nesprávnu a môže byť v rozpore so záujmami účastníkov systému verejného zdravotného poistenia. Osobitné zákony upravujú, čo patrí do rozsahu verejného zdravotného poistenia a je v nich taktiež definované, čo do tohto rozsahu nepatrí a čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Máme za jednoznačne preukázané, že terajšia legislatívna úprava je dostačujúca a prax zdravotných poisťovní pri vynakladaní prostriedkov verejného zdravotného poistenia je správna a neprekračuje zákonom stanovené medze. Zdravotné poisťovne hradia z verejného zdravotného poistenia len tie výdavky, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou a starostlivosťou o poistenca. Union zdravotná poisťovňa okrem nákupu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov zabezpečuje a organizuje rôzne preventívne, diagnostické a liečebné programy, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravotný stav nášho poistného kmeňa a ktorých cieľom je predchádzať následnej dlhodobej liečbe a tým aj zvýšeným nákladom na zdravotnú starostlivosť. Tým, že tvoríme a hradíme preventívne programy, ktoré sú súčasťou zdravotnej starostlivosti, šetríme zdroje verejného zdravotného poistenia. Ide o účelne vynaložené prostriedky, ktoré priamo súvisia so zdravotnou starostlivosťou a benefituje z nich nie len pacient, ale z dlhodobého hľadiska celý systém verejného zdravotného poistenia. Aj keď nemusí ísť o náklady, ktoré zdravotná poisťovňa hradí priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, stále sú to náklady, ktoré osobitné zákony radia medzi náklady zdravotnej starostlivosti a spadajú pod verejné zdravotné poistenie. Táto naša doterajšia prax, jej prínos a správnosť, je potvrdená a podporená aj Programovým vyhlásením vlády SR, podľa ktorého: „Keďže cesta k zdraviu sa začína ešte pred vstupom do ambulancie, vláda zavedie mechanizmy na podporu starostlivosti o zdravie a prevenciu na strane poskytovateľov, ale aj samotných poistencov. Vláda bude okrem vytvárania motivácií k zdravému životnému štýlu podporovať aj vzdelávanie a celkovú informovanosť občanov o zdraví... Vláda SR bude preto klásť špeciálny dôraz na zvyšovanie dostupnosti prevencie, zdravotnej starostlivosti.... „ Okrem toho, nemôžeme opomínať fakt, že na Slovensku sa vedie dlhodobá diskusia o tom, na čo má mať nárok poistenec, aké má mať práva, ale aj povinnosti vo vzťahu k svojmu zdraviu a vo vzťahu k zdravotnému systému. Doteraz táto otázka nebola vyriešená a bez tejto špecifikácie považujeme navrhované ustanovenie nevykonateľné a zbytočne. Vzhľadom na vyššie uvedené – že osobitné zákony, na ktoré navrhovaná právna úprava odkazuje, jasne definujú, čo je a čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia, je navrhovaná právna úprava zbytočná a zmätočná. Ak by našej požiadavke nebolo vyhodené, alternatívne, navrhujeme § 6a ods. 2 písm. b) v znení: b) výdavky nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 20 návrhu zákona; § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona K čl. I k bodu 20 návrhu zákona; § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona Navrhujeme, aby identifikačný údaj o rodnom čísle osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, ak nejde o tú istú osobu ako podávateľa podnetu v kontexte ustanovenia § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona, nebol povinnou náležitosťou podnetu. Pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Následkom toho, že podnet nebude spĺňať všetky obligatórne náležitosti podľa navrhovaných odsekov 3 a 4 ustanovenia § 43a návrhu zákona, je odmietnutie samotného podnetu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dávame však do pozornosti, že podávateľom podnetu môže byť aj manžel alebo manželka osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené jej dieťa, rodič, zákonný zástupca, blízka osoba alebo iná plnoletá osoba, ktorá s osobou, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené, žije v spoločnej domácnosti alebo žila v spoločnej domácnosti v čase smrti tejto osoby. Najmä pokiaľ ide o posledné menované subjekty, tieto nevyhnutne nemusia disponovať údajom o rodnom čísle osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené. Obdobne pokiaľ ide o navrhované rozšírenie okruhu podávateľov podnetu v zmysle navrhovaného § 43a ods. 1 zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 20 návrhu zákona; § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona K čl. I k bodu 20 návrhu zákona; § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona Navrhujeme, aby identifikačný údaj o rodnom čísle osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, ak nejde o tú istú osobu ako podávateľa podnetu v kontexte ustanovenia § 43a ods. 3 písm. a) 1. bod návrhu zákona, nebol povinnou náležitosťou podnetu. Pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Následkom toho, že podnet nebude spĺňať všetky obligatórne náležitosti podľa navrhovaných odsekov 3 a 4 ustanovenia § 43a návrhu zákona, je odmietnutie samotného podnetu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dávame však do pozornosti, že podávateľom podnetu môže byť aj manžel alebo manželka osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené jej dieťa, rodič, zákonný zástupca, blízka osoba alebo iná plnoletá osoba, ktorá s osobou, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené, žije v spoločnej domácnosti alebo žila v spoločnej domácnosti v čase smrti tejto osoby. Najmä pokiaľ ide o posledné menované subjekty, tieto nevyhnutne nemusia disponovať údajom o rodnom čísle osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené. Obdobne pokiaľ ide o navrhované rozšírenie okruhu podávateľov podnetu v zmysle navrhovaného § 43a ods. 1 zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. I bod 25 V § 47 ods. 3 písm. c) navrhujeme na konci doplniť slová: „a zabezpečiť na prerokovaní písomných námietok k predbežnému protokolu účasť všetkých k dohľadu prizvaných osôb.“ Odôvodnenie: Na výsledok dohľadu má najzásadnejší vplyv odborné stanovisko úradom prizvaného odborného konzultanta. Avšak dohliadaný subjekt nemá možnosť prekovať zistenia obsiahnuté v protokole (vrátane odborného stanoviska) a svoje námietky k protokolu priamo s prizvaným odborným konzultantom. Dohliadaná osoba tak nemá možnosť klásť konzultantovi otázky, nemá možnosť ho konfrontovať. V súdnej praxi pritom nezriedkavo počas výsluchu znalca dochádza ku korekciám písomne podaného znaleckého posudku, čo je logické, keďže nie vždy sa v písomnej forme veci dajú vysvetliť tak, aby boli správne pochopené alebo aby neboli mylne interpretované. Zároveň vysvetlenie a výmena odborných názorov „face to face“ je častokrát účelnejšia a môže mať aj vo vzťahu dohliadanému subjektu pozitívnejší dopad. Vzhľadom k tomu navrhujeme, aby pri prerokovávaní námietok bola vždy prítomná prizvaná osoba (konzultant) a dohliadaná osoba tak mala možnosť prerokovať výsledky dohľadu a námietky priamo s konzultantom. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. I bod 3 Navrhujeme vypustiť bod 3. Odôvodnenie. Navrhovanú úpravu začleňujúcu výdavky na úhradu zdravotnej starostlivosti, na ktorú nemá poistenec nárok podľa osobitných predpisov, medzi výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne považujeme na nesprávnu. V praxi takáto právna úprava môže spôsobiť to, že zdravotné poisťovne upustia od hradenia starostlivosti, na ktorú sa vyžaduje súhlas zdravotnej poisťovne (napr. úhrada nekategorizovaných liekov a pod.) alebo príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, nakoľko nebudú mať záujem na znižovaní sumy prostriedkov na výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. I bod 12 V § 15 ods. 8 za slovami „zdravotnými poisťovňami“ navrhujeme doplniť slová: „a zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom lekárnickej zdravotnej starostlivosti“. Odôvodnenie: Máme za to, že je potrebné a nevyhnutné, aby pri dohodovaní o výške výdavkov na jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti boli prítomní aj zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, keďže rozhodnutie o výške výdavkov má najväčší dopad práve na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. I, bod 1, 9 a 12: § 15 ods. 8 v spojení s § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581.2004 Z. z a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme vypustiť v celom rozsahu. Táto úprava zavádza povinnosť zdravotných poisťovni uhrádzať zdravotnú starostlivosť poskytovateľom podľa percenta určeného pre jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, ktoré určí Ministerstvo zdravotníctva SR. Návrh považujeme za nekoncepčný, nesprávny, nespravodlivý, obmedzujúci zásadu zmluvnej voľnosti a v rozpore s ňou, narúšajúci trhových mechanizmus a v dôsledku tohto celého v neprospech pacienta. Navrhované znenie nezohľadňuje štruktúru a chorobnosť poistného kmeňa zdravotných poisťovní. Naša zdravotná poisťovňa pri tvorbe rozpočtu a obchodnej stratégie vychádza jednak z potrieb trhu, teda poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj zo zdravotných potrieb svojho poistného kmeňa rešpektujúc jeho zloženie. Nákup zdravotnej starostlivosti je tak efektívny, hospodárny ale aj adresný, pričom reflektuje požiadavky zainteresovaných strán, či aktuálne sa vyvíjajúce hospodárske a legislatívne zmeny. Počas kalendárneho roka sa potreby občanov môžu značne meniť, čoho sme svedkami aj pri pandémií koronavírusu. Za predpokladu povinnosti uhrádzať zdravotnú starostlivosť podľa vopred Ministerstvom zdravotníctva SR stanoveného rozdelenia, takéto nepredpokladané výkyvy počas kalendárneho roka môžu spôsobiť nedostatok zdrojov a obmedzenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Ďalším faktom prečo je návrh nespravodlivý a neefektívny je skutočnosť, že zavádza len jednostrannú povinnosť pre zdravotné poisťovne rešpektovať ho a premietať do zmluvných podmienok, avšak opomína druhé zmluvné strany, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých žiadnym spôsobom nezaväzuje k jeho napĺňaniu. Zdravotná poisťovňa nemá prostriedky ako dodržiavanie mocensky stanoveného rozpočtu vynútiť aj od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. S takto jednostranne nastavenou povinnosťou pre zdravotné poisťovne môže nastať patová situácia, kedy nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nebude zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť pre poistencov. Ďalej považujeme návrh za nespravodlivý v tom, že stanovuje rozpočet na nasledujúci rok, pričom neberie do úvahy záväzky a finančné vyrovnanie zdravotných poisťovní v podobe ročného zúčtovania poistného, ktoré sa realizuje rok spätne. Okrem toho nie je zrejmé, aké dáta majú vstupovať do rozhodovania o určovaní percent pre jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti. Formulácia legislatívneho návrhu je netransparentná a neurčitá. V minulosti sme boli svedkami rôznych legislatívnych zmien, ktoré počas roka neprimerane zaťažili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako zamestnávateľov a priniesli im nečakané výdavky, na ktoré museli zdravotné poisťovne reflektovať (rekreačné poukazy, zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok, v noci). Opätovne, ak by sme boli viazaní rozpočtom MZ, nedokázali by sme efektívne reagovať na zvýšené a oprávnené potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade považujeme za potrebné poukázať, že predkladaným návrhom sa má stanoviť pevné pravidlo na výdavkovej strane zdravotnej poisťovne, avšak v systéme zároveň nevyrovnane ostane neistota na príjmovej stráne, napr. z dôvodu nedostatočného financovania systému z dôvodu súčasného mechanizmu určovania platby za poistenca štátu. Toto všetko reálne môže spôsobiť nemožnosť naplnenia legislatívneho návrhu. Nakoniec, ani po prečítaní dôvodovej správy nám nie je zrejmé, čo má byť účelom tohto ustanovenia. Zdravotné poisťovne, prihliadnuc na vyššie uvedené skutočnosti, dokážu najlepšie nakladať so zdrojmi verejného zdravotného poistenia, pričom pri tejto činnosti musia postupovať v súlade s už platnou legislatívou a sú pravidelné kontrolované dozorujúcim orgánom a nepriamo aj inými orgánmi štátnej správy. V zmysle uvedeného preto nevidíme žiaden prínos v tejto úprave pre systéme verejného zdravotného poistenia, práve naopak. V zmysle vyššie uvedeného preto zásadne odmietame uvedený legislatívny návrh. Ak by našej požiadavke nebolo vyhovené, alternatívne navrhujeme upraviť § 6 ods. 1 písm. h) nasledovne: uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“) úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zohľadňujúc § 15 ods. 8. a novelizačný bod 8 upraviť nasledovne 8: „V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „zohľadňujúc štruktúru výdavkov schválenou v rozpočte30) podľa § 11 ods. 12 (ďalej len „programové rozpočtovanie“).“. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. I, bod 24: § 46a ods. 2 zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme na konci doplniť vetu: „Úrad môže na žiadosť tretej osoby rozhodnúť o predlžení lehoty podľa predchádzajúcej vety.“ Možnosť predlženia lehoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. I bod 20: § 43a ods. 13 zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme doplniť ods. 13, ktorý znie: „Úrad je povinný urobiť opatrenia, aby sa postupom podľa odsekov 10 a 11 nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.“ Predbežný a/alebo záverečný protokol môže obsahovať utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, či informácie, ktoré sú chránené zákonom uloženou či uznanou povinnosťou mlčanlivosti. Nakoľko podávateľ podnetu bude mať právo oboznámiť sa s obsahom protokolov, je potrebné, aby ÚDZS týmto informáciám poskytol dostatočnú ochranu pred tým, ako protokoly sprístupní podávateľovi podnetu. Rovnakú povinnosť ukladá napr. zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v § 23, ods. 3 správnemu orgánu pri sprístupňovaní spisu na nazretie účastníkom konania a ostatným oprávneným osobám. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. I, bod 20,v § 43a zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme doplniť písm. g), ktoré znie „g) zdravotná poisťovňa“. Aj zdravotná poisťovňa v rámci vykonávania svojej činnosti sa môže dozvedieť o porušení povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pre preto odôvodnené, aby bola jednou z osôb, ktorý má priamo zo zákona právo podať podnet na začatie dohľadu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Čl. I, bod 13: § 16 ods. 2 písm. r) zákona č. 581.2004 Z. z. Navrhujeme slovné spojenie „prospektívnych úhradách“ vypustiť. Súčasná legislatíva tento pojem nepozná, nie je preto zrejmé, čo sa týmto návrhom má namysli. Takáto úprava nie je v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2020 Detail