LP/2020/281 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SIS (Slovenská informačná služba) Čl. I § 4 ods.2 V § 4 ods. 2 sa slová „Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „útvar sociálneho zabezpečenia ministerstvax)“. Poznámka pod čiarou k odkazu X) znie: „X) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 4 návrhu zákona ustanovuje právny rámec určenia príslušnosti orgánu verejnej správy vo vzťahu k rozhodovaniu, resp. vyplácaniu 13. dôchodku, pričom v ustanovení ods. 2 tohto paragrafu je upravená pôsobnosť cit. „Útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia“. Dôvodom pre Slovenskou informačnou službou navrhovanú úpravu ustanovenia § 4 ods. 2 návrhu zákona je skutočnosť, že v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) rozhoduje o dávkach výsluhového zabezpečenia podľa cit. zákona útvar sociálneho zabezpečenia „ministerstva“ a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. sa pod pojmom „ministerstvo“ na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Navrhovaná úprava je nevyhnutná z dôvodu určenia príslušnosti na vyplácanie 13. dôchodku nielen pre orgán verejnej správy, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ale aj pre ostatné príslušné útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane Slovenskej informačnej služby) podliehajúce právnemu režimu zákona č. 328/2002 Z. z. Slovenskou informačnou službou navrhovaná formulácia je taktiež potrebná z hľadiska predídenia možným aplikačným problémom v praxi, keď by podľa § 2 návrhu zákona nárok na 13. dôchodok vznikol aj poberateľom dôchodkov vyplácaných príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane Slovenskej informačnej služby), ale normatívna regulácia vo vzťahu k určeniu príslušnosti útvaru sociálneho zabezpečenia silového rezortu na výplatu 13. dôchodku by absentovala. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K Čl. I § 10 písm. b) Slovenská informačná služba navrhuje predkladateľovi preformulovať znenie § 10 písm. b) návrhu zákona nasledovne: „b) na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstvax), ak 13. dôchodok poskytuje príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,“ Poznámka pod čiarou k odkazu X) znie: „X) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Pôvodne navrhovaným znením predkladateľ v čl. 10 písm. b) návrhu zákona uvádza, že finančné prostriedky na úhradu nákladov na 13. dôchodok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poukazuje štát cit. „na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spravovaný Útvarom sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra, ak 13. dôchodok poskytuje Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. V nadväznosti na pripomienku uvedenú v predchádzajúcom bode je potrebné taktiež v § 10 písm. b) návrhu zákona exaktne normatívne ustanoviť povinnosť štátu poukazovať finančné prostriedky na úhradu nákladov na 13. dôchodok vrátane úhrady výdavkov spojených s jeho výplatou nielen na osobitný účet orgánu verejnej správy, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ale aj na osobitné účty jednotlivým útvarom sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane Slovenskej informačnej služby), ktorým vznikne povinnosť vyplatiť predmetnú štátnu sociálnu dávku. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I – k § 4 ods. 2 V predloženom návrhu nie je určená príslušnosť všetkých útvarov sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky, ktoré sú platiteľmi dôchodkov taxatívne vymenovaných v § 2 návrhu zákona. V kontexte s § 4 ods. 1 vyplýva, že o 13. dôchodku poberateľa, ktorému dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky má rozhodnúť Sociálna poisťovňa, ktorá však údajmi nevyhnutnými na spomínané rozhodnutie nedisponuje. Vzhľadom na uvedené navrhujeme doplniť znenie § 4 ods. 2 aj o ostatné útvary sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I – k § 3 ods. 3 Podľa navrhovanej právnej úpravy sa na určenie sumy 13. dôchodku nehodnotí suma dorovnávacieho prídavku vyplácaného podľa právnych predpisov Českej republiky. Keďže však „slovenský“ ekvivalent uvedenej dávky podľa § 3 ods. 3 písm. d) návrhu zákona ovplyvňuje sumu 13. dôchodku, navrhovaná právna úprava podľa nášho názoru bude mať za následok odlišné zaobchádzanie s poberateľmi dôchodkov. Konkrétne poistenci poberajúci dorovnávací prídavok by boli pozitívne diskriminovaní. Prípadné doplnenie dorovnávacieho prídavku medzi príjmy, ktoré sa zohľadňujú na určenie sumy 13. dôchodku, by následne bolo potrebné zohľadniť aj v § 9 navrhovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I V čl. I (v návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 5 slová „(Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení“ nahradiť slovami „v platnom znení ( Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016)“ a slová „(Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)“ nahradiť slovami „v platnom znení ( Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 11 ods. 3 a 4 Vzhľadom na počet osôb, ktorým podľa navrhovanej právnej úpravy vznikne nárok na 13. dôchodok, je nevyhnutné v záujme včasného vyplatenia 13. dôchodku určiť nárok a sumu 13. dôchodku automaticky. Príslušná informatická podpora, ktorá vyhotoví podklady (najmä súbory na vyplatenie v hotovosti i bezhotovostne) na vyplatenie 13. dôchodku v decembri 2020, v prvej etape musí automaticky určiť sumu 13. dôchodku. Podľa návrhu zákona sa 13. dôchodky prvý raz majú vyplatiť 2. decembra 2020, technickým predpokladom čoho je, že automatické určenie sumy 13. dôchodku prebehne najneskôr 6. novembra 2020. Z uvedeného dôvodu je potrebné lehotu na oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny, ktorá je stanovená na 15. november 2020, skrátiť tak, aby sumy dôchodku z cudziny boli najneskôr do 5. novembra 2020 uvedené v počítačovej evidencii Sociálnej poisťovne. Vychádzajúc z údajov Sociálnej poisťovne je dôvodné očakávať, že aktuálnu sumu dôchodku vyplácanú z cudziny Sociálnej poisťovni oznámi cca 46 000 poberateľov dôchodku, a to (vychádzajúc z doterajších praktických skúseností) písomne. Oznámené údaje bude preto potrebné manuálne zapísať do informačného systému najneskôr do 5. novembra 2020. Z uvedených dôvodov lehotu na oznámenie dôchodkov z cudziny by bolo vhodné určiť na 30. septembra 2020 a referenčný výmenný kurz na 1. októbra 2020 (tzn. navrhujeme obdobne vychádzať zo zásad uvedených v rozhodnutí Správnej komisie č. H3). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. V - zákon č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Vzhľadom na to, že v predloženom návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v čl. I v § 1 definovaný 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka, t. j. nie ako dávka dôchodkového poistenia, čo sa premieta aj v navrhovaných úpravách zákona o sociálnom poistení, považujeme za odôvodnené, aby finančné prostriedky boli Sociálnej poisťovni poskytnuté analogickým spôsobom ako pri iných plneniach, ktoré nemajú charakter dávok sociálneho poistenia. Navrhujeme preto v čl. V doplniť nový bod 15 v nasledovnom znení: „15. V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie: „p) 13. dôchodok podľa osobitného predpisuxx) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.". Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Zákon č. .../2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona K čl. I § 7 ods. 4: odporúčame, aby slovné spojenie „všeobecný predpis o správnom konaní“ bolo nahradené slovami „správny poriadok“ nakoľko právne predpisy so slovným označením (vrátane správneho poriadku) je potrebné citovať týmto slovným označením, čo vyplýva aj z bodu 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v znení platnom od 29. mája 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I – k § 8 Navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré umožní zúčtovanie dôchodkových dávok s 13. dôchodkom obdobne, ako umožňuje zúčtovanie dôchodku s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ustanovenie § 115 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Doplnením možnosti zúčtovania sa prispeje k výraznému zníženiu administratívnej náročnosti konania so zachovaním práva účastníka konania na právnu ochranu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3. V bode č. 4 c) doložky zlučiteľnosti žiadame vyplniť informácie o právnych predpisoch, v ktorých je prebratá smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením už prebratá, spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. V bode č. 3 doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť: Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10.1.1979; Mimoriadne vydanie Ú. v EÚ, kap. 5/zv. 1). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. V bode č. 3 doložky zlučiteľnosti je potrebné označiť primárne právo písmenom a), sekundárne právo Európskej únie písmenom b) a relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom c), v zmysle znenia Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, v znení platnom od 29. mája 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona K čl. I § 4: Žiadame do § 4 ods. 2 doplniť aj ďalšie útvary sociálneho zabezpečenia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona K čl. I § 8 ods. 1: odporúčame predkladateľa, aby slovné spojenie „... na nárok...“ nahradil slovným spojením „... o nároku...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámke pod čiarou č. 6 Žiadame vysvetliť kauzálnu súvislosť § 275 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s § 6 ods. 3 návrhu zákona, ktorý naň odkazuje, resp. relevantné odôvodnenie odkazu na predmetné zákonné ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámke pod čiarou č. 5 Žiadame zosúladiť znenie poznámky pod čiarou č. 5 s bodom č. 62.2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a taktiež je potrebné upraviť publikačné zdroje príslušných právnych aktov EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V § 4 ods. 2 žiadame slová „Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ nahradiť slovami „útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva podľa osobitného predpisu2).“. Odôvodnenie: Útvarom sociálneho zabezpečenia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. sú aj útvary osobitného systému iných ministerstiev, a to napr. Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Národný bezpečnostný úrad a ďalšie. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje spresnenie znenia ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V § 4 ods. 3 navrhujeme druhú vetu preformulovať takto: „Ak sa poberateľovi vypláca viac dôchodkov uvedených v § 2 a v § 3 ods. 3, 13. dôchodok sa poskytne k dôchodku, ktorý je najvyšší.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť druhy dôchodkov vyplácaných poberateľovi, aby bolo zrejmé, že ide iba o dôchodky podľa predkladaného návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona Odporúčame predkladateľovi presunúť prílohu, ktorá je medzi čl. I a čl. II návrhu zákona za posledný článok návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail