LP/2020/279 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2020/13413-A1810
Podnet: Odôvodnené stanovisko Európskej komisie č. 2018/2304 C(2019) 8498 final
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/279
Dátum začiatku MPK: 17.07.2020
Dátum konca MPK: 06.08.2020
Novelizované predpisy: 422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

138/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)