LP/2020/278 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 20 vyhlášky č. 9.2009 Z. z. Nový návrh § 20 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z.: Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom a)prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku autoškoly so spevnenou asfaltovom, betónovou, alebo dláždenou plochou o rozmere minimálne 15x50m pre skupiny A(M),A1,A2,A, B1,B,BE, a T a minimálne 20x70m pre skupiny C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE. Vypustiť : alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 22 ods. 2) písm. h), i), j), k) vyhlášky 9.2009 Z. z. V § 22 ods. 2) písm. h), i), j), k, doplniť: sa vykonáva na motorovom vozidle ,ktoré spľňa podmienky emisie EÚ/EHK 2005/55*2006/51 Euro V. /Prechodné obdobie 24 mesiacov/ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 22 ods. 2 písm. l), m), n), o) vyhlášky 9.2009 Z. z. V § 22 ods. 2 písm. l), m), n), o) doplniť "sa vykonáva na motorovom vozidle, ktoré spĺňa podmienky emisie EÚ/EHK 2005/55*2006/51 Euro V." /Prechodné obdobie 48 mesiacov/ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §22 ods. 2) písm. p) §22 ods. 2) písm. p) doplniť za prípojné vozidlo: “vybavené vzduchovými brzdami s celkovou hmotnosťou viac ako 3500 kg” Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 22 ods. (2) písm. k) 2 vyhlášky č. 9.2009 Z. z. § 22 ods. 2 písm k) 2. Na konci doplniť: “príves vybavený vzduchovými brzdami s ABS“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 20 zákona č. 9.2009 Z. z. Nový návrh § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2009 Z. z. : Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom a)prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku autoškoly so spevnenou asfaltovom, betónovou, alebo dláždenou plochou o rozmere minimálne 15x50m pre skupiny A(M),A1,A2,A, B1,B,BE, a T a minimálne 20x70m pre skupiny C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE. Vypustiť : alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I úvodnej vete za slová „ktorou sa mení“ vložiť slová „a dopĺňa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I úvodnej vete za slová „ktorou sa mení“ vložiť slová „a dopĺňa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I úvodnej vete za slová „ktorou sa mení“ vložiť slová „a dopĺňa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I úvodnej vete za slová „ktorou sa mení“ vložiť slová „a dopĺňa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 9.2009 Z. z. Za slová "prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky" doplniť text:"na autocvičisku autoškoly, ktoré je vybavené spevnenou plochou, pričom najmenej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, betónovým alebo dlažobným povrchom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II odporúčame vzhľadom na počet dní v mesiaci august zmeniť dátum účinnosti návrhu vyhlášky na 31. august 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Žiadame predkladateľa o zosúladenie doložky zlučiteľnosti predkladaného návrhu vyhlášky s právom Európskej únie s Prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v platnom znení. Upozorňujeme, že doložka zlučiteľnosti má len 5 bodov. V treťom bode je potrebné uviesť, že predmet návrhu vyhlášky nie je upravený v práve Európskej únie, a následne doplniť poznámku, že z tohto dôvodu sa body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti nevypĺňajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe Na základe Čl. 18 ods. 1 písm. e) v spojení s Čl. 13 ods. 7 a Čl. 15 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v platnom znení žiadame predkladateľa o uvedenie informácie o dôvode skráteného medzirezortného pripomienkového konania a chýbajúcej správy o zapojení verejnosti do tvorby právneho predpisu v predkladacej správe k návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Navrhujeme zmeniť dátum účinnosti vyhlášky na 31.augusta 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe V predkladacej správe odporúčame vypustiť jeden z názov, nakoľko je duplicitný. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K správe o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov Odporúčame doplniť text v správe o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, ktorý v správe chýba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2020 Detail