LP/2020/275 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie (vrátane testu MSP) Bod 3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty – z toho MSP Bod 3.2. Vyhodnotenie konzultácií - z toho MSP Bod 3.3. Náklady regulácie – z toho MSP Žiadame o doplnenie dotknutých subjektov pri doplnení povinností v § 28 ods. 9 písm. f) zákona okrem OZV pre obaly aj o zberové spoločnosti, rovnako aj pri nákladovej časti. Ďalej žiadame o upresnenie vyjadrenia, s kým boli povinnosti zavedené priamo zákonom č. 460/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch konzultované v rámci rozporových konaní k zákonu. Odôvodnenie: Medzi dotknuté subjekty jednoznačne patria aj zberové spoločnosti, nakoľko OZV danými údajmi, ktoré si doplnená povinnosť vyžaduje, nedisponuje a bude len závislá na svojich partneroch (zberových spoločnostiach, prípadne spoločnostiach zaoberajúcich sa spracovaním odpadu) aby jej uvedené údaje poskytli. Na rozporové konania k zákonu č. 460/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch neboli prizvané všetky pripomienkujúce subjekty. Je teda otázne, či veľké zväzy patriace pod povinne pripomienkujúce subjekty reflektujú požiadavky malých a stredných podnikateľov a boli v rámci rozporových konaní odkonzultované. Žiadame preto priamo vyšpecifikovať s kým sa povinnosti konzultovali, a teda iba s povinne pripomienkujúcimi subjektmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ENVI-PAK (ENVI-PAK, a.s.) bodu 22 – príloha č. 17a, tabuľka č. 2 Navrhujeme tabuľku č. 2 v novej prílohe č. 17a vypusti z návrhu vyhlášky. V praxi vyplniť takúto tabuľku bude nereálne. Navyše v zmluvách medzi OZV a zberovými spoločnosťami, ktoré upravujú infraštruktúru zberu, sú predmetné informácie označené ako obchodné tajomstvo spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ENVI-PAK (ENVI-PAK, a.s.) bodu 22 – príloha č. 17a, tabuľka č. 5 Údaj o výkupnej cene je v kontexte tabuľky č. 5 a jej popisu zmätočný. OZV v žiadnom prípade neuskutočňujú výkup. Naopak, vo vybraných OZV aspoň v malom rozsahu sa uskutočňuje predaj druhotnej suroviny za účelom zhodnotenia/recyklácie. Vyše 80% vyzbieranej druhotnej suroviny v SR obchodujú zberové spoločnosti, pričom údajom o výške výnosu OZV nedisponujú. Pre tento účel navrhujeme v prvom rade zaviesť povinnosť zberových spoločností informovať OZV o výške výnosov za predanú druhotnú surovinu pochádzajúcu z triedeného zberu. Zároveň upozorňujeme na situácie v prípade mnohých materiálov, kedy jeho odobratie je zo strany recyklátora spoplatnené, t.j. jeho odovzdaním na recykláciu vznikajú OZV náklady a nie výnosy, čo nie je reflektované v tomto prehľade. Na základe uvedeného navrhujeme predmetnú tabuľku z návrhu vyhlášky vypustiť alebo upraviť znenie v zmysle vyššie uvedeného. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K Čl. II (Účinnosť) Žiadame o posunutie účinnosti k 1.1.2021 aj pre bod 21 (Príloha 17) Odôvodnenie: Uvedený formulár je súčasťou ročného ohlásenia za obaly (príloha 16) a preto by mal byť zmenený k rovnakému termínu ako aj príloha 16, a teda k 1.1.2021. Jeho úprava k 1.9.2020 je bezpredmetná a mätúca. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 3 Žiadame o úpravu uvedenej povinnosti v zmysle sledovania obehov opakovane použiteľných obalov. Odôvodnenie: Technicky nie je možné odsledovať počet obehov, najmä drevených obalov, a to hlavne v prípade vývozu do zahraničia Technicky to je v princípe nemožné aj na území SR, nakoľko sa nesleduje konkrétna paleta ale len „vrátené množstvo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 1 – opakovane použiteľné drevené palety) Spôsob vypĺňania tlačiva pri opakovane použiteľných drevených paletách nie je v súlade so zákonom o odpadoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 2 Spôsob vypĺňania tlačiva – príprava na opätovné použitie) Žiadame o úpravu spôsobu vypĺňania tlačiva nasledovne: započítavanie prípravy na opätovné použitie do „recyklácie“ (stĺpec L) a nie do „Iného zhodnotenia“ (stĺpec K). Odôvodnenie: Poslednou transpozičnou novelou sa upravila definícia „recyklácia“, do ktorej sa doplnila aj činnosť prípravy na opätovné použitie (Príloha č. 1 zákona o odpadoch). Odpad, ktorý podľa § 3 ods. 10 je určený na prípravu na opätovné použitie, sa má teda započítavať do cieľov zhodnocovania a recyklácie, pričom ponechaním spôsobu vypĺňania je znemožnené jeho započítavanie do recyklácie v zmysle zákona (nakoľko spôsob vypĺňania tlačiva pri stĺpci K stále obsahuje prípravu na opätovné použitie). Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 1 – opakovane použiteľné drevené palety) Žiadame upravenie spôsobu vypĺňania tlačiva pri opakovane použiteľných drevených paletách, ktorý nekorešponduje so zákonom o odpadoch . Odôvodnenie: § 54 ods. 4 zákona o odpadoch ustanovuje, že opakovane použiteľné obaly - drevené palety sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom. Navrhované znenie vyhlášky je teda v rozpore so zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K Čl. II (Účinnosť) Žiadame o posunutie účinnosti k 1.1.2021 aj pre bod 21 (Príloha 17) Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 10 (§ 16a) a k bodu 22 (príloha č. 17a) Žiadame zrušiť prílohu 17a, nakoľko ide nad rámec povinností EÚ, ako aj platného znenia zákona o odpadoch. Vytvára ďalšie povinnosti a prekážky v zabezpečovaní RZV a nevychádza ani z reality s ktorou OZV pracuje. Ak by sa uvedená príloha mala ponechať, žiadame aby bola k prílohe dopracovaná metodika sledovania a vyhodnocovania týchto údajov (keďže sa má použiť aj na zautomatizovanie kontroly dodržiavania štandardov zberu napríklad – v zmysle dôvodovej správy). Metodika musí byť rovnaká pre všetky zberové spoločnosti a OZV, aby nedochádzalo k prenosu rôznych údajov do spoločnej tabuľky, bez adekvátnej výpovednej hodnoty a aby sa výstupné údaje dali naozaj porovnávať. Odôvodnenie pripomienky: Podľa dôvodovej správy MŽP v rámci evidencie a ohlasovacej povinnosti OZV navrhuje podrobnejšie vykazovanie údajov týkajúcich sa nákladov, výnosov, infraštruktúry a zberu vyhradených prúdov odpadov jednotlivých OZV, ako aj zasielanie údajov v spracovateľnej elektronickej podobe ... . Z nášho pohľadu je to len zavedenie ďalších povinností nad rámec systému, ktoré nielen zaťažujú, ale podľa výberu dát ktoré majú byť použité pre analýzu: -ovplyvnia negatívne fungovanie OZV s partnermi (zberovými spoločnosťami), ktorým pribudnú povinnosti reportovať veci, ktoré doposiaľ nemuseli evidovať a podľa zákona o odpadoch tú povinnosť ani v súčasnosti nemajú. -bez jednoznačnej metodiky výpočtu k niektorým požadovaným dátam (napr. dátam v tab. 1, 2) nedôjde k porovnávaniu koherentných dát (existuje niekoľko spôsobov prepočtu). - časť tabuliek tak ako je pripravená nebude mať výpovednú hodnotu, nakoľko je zostavená uniformne bez možnosti kombinácie zberov, rôznych frekvencií vývozov pre jednu komoditu, spoločné výkupné ceny pre mix materiálov - budú skresľovať stav, ktorý sa v čase mení (tento rok ešte viac ako po minulé roky ukázal ako v priebehu mesiaca dokáže klesnúť cena za komoditu), Kompozitné obaly iné ako na báze lepenky nie sú pre obce povinne zbieranou zložkou TZ a aktuálna vyhl. č. 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadov) ani nepozná kat. č. pre kompozitný obal iný ako na báze lepenky. Poväčšine sa jedná o plast z rôznych materiálov s inými stupňami tavenia (napr. obaly od mäsa, cukríkov, kávy...), čím sú pre recykláciu nepredajné a jediné ich zhodnotenie je energetické v spaľovniach odpadov. -vyžaduje si informácie, ktorými OZV nedisponujú napr. údaje o výkupných cenách. Aby bolo možné disponovať týmito údajmi pre posun informácií od OZV k MŽP, bude nutné doplniť do § 59 ods. 4 zákona o odpadoch, do zmluvy medzi OZV a zberovou spoločnosťou ďalšie špecifiká, reportu údajov, nakoľko dnes sú tieto údaje predmetom obchodného tajomstva a menia sa v čase aj niekoľko krát za mesiac, podľa dopytu trhu s druhotnými surovinami. Dostupnosť týchto informácií z prvej ruky je od zberových spoločností, preto by bolo vhodnejšie ich zaviazať povinnosťou k reportingu týchto informácií priamo na MŽP, prípadne priamo od recyklačných spoločností. Z ďalších praktických problémov napr.: Tabuľka č. 3 – ak vychádzame z vysvetliviek pre vypĺňanie tejto tabuľky, má sa ňou sledovať: „....výška poplatku za zabezpečenie cieľov zberu vo vzťahu k 1 t obalov uvedených na trh v predchádzajúcom roku“- v záhlaví tabuľky sa ale uvádza opäť „obalový materiál“ pričom riadky odkazujú na kat. č. Popritom pre dreve kat. č. 20 01 38 uvedené nie je. Ak sa má jednať o materiál, z ktorého je obal vyrobený, nie je možné v riadkoch k danému materiálu potom priradiť kat. č. odpovedajúcemu odpadu. Ciele zberu sú určené Prílohou č. 3a k zákonu o odpadoch, pričom sa udávajú spoločné pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. Ide o údaj zo zabezpečenia vybraných povinnosti zo vzťahu medzi OZV a obcou. Informácie o cene 1 t uvedených obalov na trh je zase iný údaj, ktorý vychádza zo vzťahu medzi výrobcom a OZV. - ciele zberu sú Prílohou 3a zákona určené na „hospodársky“ rok druhého ½ roka aktuálneho kalendárneho roka do prvého ½ roka nasledujúceho roka. Evidencia podľa Prílohy 17a zmeny vyhl. bude ročná a bude sa viesť za celý kalendárny rok. Bude mať takýto údaj výpovednú hodnotu? - ak by sa predsa len jednalo o zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ich delenie zvlášť nie je možné vyjadriť v EUR/tonu, nakoľko pri spoločnom zbere odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa zhodnotenie orientuje na materiál a nie na typ výrobku. - zavádzajúco znie aj označenie pojmu „poplatok“, ktorý v zmysle zákona o odpadoch a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení n.p. evokuje skôr poplatok vyrubený obcou občanovi za zmesový komunálny odpad. Ak sa jedná o preukázanie ceny 1 t uvedených obalov zmluvným výrobcom na trh, je nutné uvádzať odvolávku na § 27 ods. 5 zákona o odpadoch a hovoriť o náklade výrobcu, ktorý určila zmluvná OZV za zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recyklácie, spracovanie a zneškodnenie vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu a ktoré má výrobca znášať. Tento údaj je ale zároveň verejne prístupný na webstránke OZV. Tabuľka č. 4 – vo vysvetlivkách uvedené, že sa jedná o ...“výšku poplatku za zabezpečenie cieľov zberu vo vzťahu k 1 t neobalových výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcom roku“. Ciele zberu sú určené Prílohou č. 3a k zákonu o odpadoch, pričom sa udávajú spoločné pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. Z tejto tabuľky už je skôr jasné, že sa jedná o neobalové výrobky uvedené na trh a nie o odpady z nich, nakoľko v riadkoch sa neuvádza odvolávka na kat. č. Opäť pojem poplatok evokuje k inému významu, aký sa pravdepodobne má sledovať. - min. z vysvetliviek, musí byť jasné odkiaľ má byť táto informácia dostupná a musí byť jednotná pre všetky OZV. Je preto potrebné vyšpecifikovať, o aký konkrétny „poplatok“ sa má jednať. Ideálna by bola odvolávka na plnenie povinnosti z konkrétneho § zákona (ak vôbec existuje). - k neobalovým výrobkom je nutné uviesť, že vo vysvetlivkách nie je správne uvedený druh materiálu – „a pod.“, nakoľko podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch je neobalovým výrobok v prípade plastov - výrobok pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát (PET) okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén (PE), polypropylén (PP), polystyrén (PS), polyvinylchlorid (PVC) alebo polyamid (PA) okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie. Teda z definície chýba PA. Zároveň výrobok z podobného plastu („a pod“) nie je podľa zákona o odpadoch neobalovým výrobkom. - Zákon o odpadoch nešpecifikuje či delenie odpadového materiálu napr. pri plastoch má ísť pri PET až podrobné delenie na farby, resp. na typ (drogéria) alebo sa jedná len o všeobecný PET. To isté platí aj pre iné materiály. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) Bod 10 (§ 16a) a bod 22 (príloha č. 17a) Návrh: Navrhujeme zrušiť prílohu 17a z nasledovných dôvodov - ide nad rámec povinností EÚ, ako aj platného znenia zákona o odpadoch, vytvára ďalšie povinnosti a prekážky v zabezpečovaní RZV a nevychádza ani z reality s ktorou OZV pracuje. V prípade ponechania prílohy, žiadame aby bola k nej dopracovaná metodika sledovania a vyhodnocovania týchto údajov (keďže sa má použiť aj na zautomatizovanie kontroly dodržiavania štandardov zberu napríklad – v zmysle dôvodovej správy). Metodika musí byť rovnaká pre všetky zberové spoločnosti a OZV, aby nedochádzalo k prenosu rôznych údajov do spoločnej tabuľky, bez adekvátnej výpovednej hodnoty a aby sa výstupné údaje dali naozaj porovnávať. Odôvodnenie: - dôvodová správa MŽP v rámci evidencie a ohlasovacej povinnosti OZV navrhuje podrobnejšie vykazovanie údajov týkajúcich sa nákladov, výnosov, infraštruktúry a zberu vyhradených prúdov odpadov jednotlivých OZV, ako aj zasielanie údajov v spracovateľnej elektronickej podobe. - z pohľadu APOH, ktorého členmi sú zberové spoločnosti pôjde o nadbytočnú administráciu, -bude potrebná metodika výpočtu k niektorým požadovaným dátam, aby nedošlo k "ľudovej tvorivosti", - časť tabuliek tak ako je pripravená nebude mať výpovednú hodnotu, nakoľko je zostavená uniformne bez možnosti kombinácie zberov, rôznych frekvencií vývozov pre jednu komoditu, spoločné výkupné ceny pre mix materiálov - budú skresľovať stav, ktorý sa v čase mení, - v prípade výkupných cien bude nutné doplniť do § 59 ods. 4 zákona o odpadoch, do zmluvy medzi OZV a zberovou spoločnosťou ďalšie špecifiká reportu údajov, nakoľko dnes sú tieto údaje predmetom obchodného tajomstva a menia sa v čase aj niekoľko krát za mesiac, podľa dobytu trhu s druhotnými surovinami. Dostupnosť týchto informácií z prvej ruky je od zberových spoločností, preto by bolo vhodnejšie ich zaviazať povinnosťou k reportingu týchto informácií priamo na MŽP, prípadne priamo od recyklačných spoločností. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 11 (§ 23d – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.9.2020) Žiadame o posun termínu uvedenej povinnosti od začiatku roka, t.j. 1.1.2021 a o upresnenie, že ohlásenie za rok 2020 sa podáva na tlačive platnom pred 1.1.2021. Odôvodnenie: Údaj o množstvách vyzbieraných prostredníctvom spätných zberov za posledné 3 mesiace roku 2020 nebude mať v rámci ročného ohlásenia za celý rok 2020 výpovednú hodnotu a bude pôsobiť len mätúco. Zároveň je potrebné poskytnúť aj časový priestor na aplikáciu tejto novej povinnosti do informačných systémov. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 2 Spôsob vypĺňania tlačiva – odovzdanie do domácnosti) Žiadame o úpravu spôsobu vypĺňania tlačiva nasledovne: odstránenie možnosti započítavania odpadu odovzdaného do domácnosti do „Iného zhodnotenia“ (stĺpec K). Odôvodnenie: Odovzdanie odpadu do domácnosti nie je oficiálne zhodnotenie. Po použití tohto „produktu“ v domácnosti vznikne komunálny odpad, pre ktorý je potrebné zabezpečiť nasledovné nakladanie (oficiálne zhodnotenie). Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K bodu 21 (príloha č. 17) Žiadame o sumárne ohlasovanie pre obalový materiál „kovy“, bez delenia na železné kovy a hliník, pre evidenciu týkajúcu sa zberu (stĺpec B). Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 20 (Príloha č. 16 Tabuľka 2 Spôsob vypĺňania tlačiva – stav konca odpadu) Žiadame o úprava spôsobu vypĺňania tlačiva nasledovne: započítavanie stavu konca odpadu do „recyklácie“ (stĺpec L) a nie do „Iného zhodnotenia“ (stĺpec K). Odôvodnenie: Preambula revidovanej smernice o odpade v bode 47 uvádza: “Zosúladením vymedzení pojmov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES ( 1 ), smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES, smernici 2008/98/ES a smernici 2012/19/EÚ sa ustanovenie článku 6 smernice 2008/98/ES o posudzovaní odpadu, ktorý prestáva byť odpadom, na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie stanovených v uvedených smerniciach stáva nadbytočným. Materiály, ktoré prestali byť odpadom prostredníctvom zhodnotenia alebo recyklácie, sa majú započítať na dosiahnutie príslušných cieľov zhodnocovania alebo recyklácie stanovených v uvedených smerniciach v súlade s príslušnými metódami výpočtu. Ak odpadové materiály prestávajú byť odpadom v dôsledku prípravnej činnosti ešte pred tým, ako sa skutočne opätovne spracujú, takéto materiály možno považovať za recyklované, ak sú určené na ďalšie opätovné spracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Materiály stavu konca odpadu, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky výroby energie, ktorá sú spätne zasypané alebo zneškodnené, alebo ktoré sa majú použiť v rámci akejkoľvek činnosti, ktorá má rovnaký cieľ ako zhodnocovanie odpadu, ktoré nie je prípravou na opätovné použitie a recykláciou, by sa nemali započítať do dosahovania cieľov v oblasti recyklácie.“ Preto aj stav konca odpadu by sa mal započítavať do „recyklácie“, prípadne do „energetického zhodnotenia“, čo ale Spôsob vypĺňania tlačiva pre stĺpec K vylučuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) prílohám č. 2, 7, 15 a 16 Odporúčame v častiach o spôsobe vypĺňania príslušného tlačiva" v inštrukcii k obchodnému menu nahradiť pôvodný text takto: „Uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.". Podľa § 2 ods. 45 zákona č. 272/2015 Z. z.: "Register právnických osôb obsahuje údaje pre potreby orgánov verejnej moci o každom, kto je v registri právnických osôb zapísaný.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) K bodu 17 - Príloha č. 2 k Vyhláške č. 366.2015 Z. z. OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM Odôvodnenie pripomienky: Vo vzore Prílohy č. 2 v stĺpci p.č. 8 s názvom „IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania” sa z pôvodne vytvorených 8 buniek na IČO upravila tabuľka tak, že sa všetkých 8 buniek spojilo do jednej spoločnej bunky. Je potrebné zmenu vo vypĺňaní stĺpca č. 8 zohľadniť aj v texte spôsobu vypĺňania tlačiva a zohľadniť pri spôsobe vypĺňania aj to, že zahraničné subjekty majú častokrát väčší počet čísel ako 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ZOVP SR (Združenie organizácií verejných prác SR) § 16a a príloha č. 17a Navrhujeme vypustiť evidenčnú povinnosť (§ 16a Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu [k § 28 ods. 9 písm. f) zákona] podľa prílohy č.17, zbytočná byrokratická záťaž, ktorú nikto nebude stíhať. Pri aktuálnej situácií, je nezmyslom takéto údaje vôbec žiadať a ohlasovať. Taktiež sme toho názoru, že ide o citlivé obchodné informácie vzhľadom na trhový charakter týchto obchodov a zmluvných vzťahov OZV a zberovú spoločnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) K bodu 11 (§ 23e – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2021) Žiadame o doplnenie prechodného ustanovenia nasledovne: „Oznamovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa predpisov platných pred 1. januárom 2021.“ Odôvodnenie: Nakoľko dochádza k úpravám formuláru ročného ohlásenia pre obaly (príloha 16), je potrebné toto prechodné ustanovenie doplniť, aby bolo jasné, že za rok 2020 sa toto ohlásenie podáva na súčasne platných tlačivách, nakoľko na tento formát je nastavená evidencia pre rok 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K bodu 11 (§ 23e – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2021) Žiadame o doplnenie prechodného ustanovenia nasledovne: „Oznamovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa predpisov platných pred 1. januárom 2021.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 7.8.2020 Detail