LP/2020/27 Národný program znižovania emisií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 3689/2020-3.3
Podnet: Podnetom na vypracovanie materiálu je čl. 10 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie
ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES a § 4c ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Slovenská republika mala povinnosť predložiť Európskej komisii Národný program znižovania emisií SR do 1. apríla 2019. Z dôvodu časového sklzu pri príprave dokumentu je nový termín predloženia, ku ktorému sme sa zaviazali 28. február 2020. Skrátené MPK je z dôvodu blížiaceho sa termínu predloženia materiálu Európskej Komisii a potreby jeho schválenia vládou SR.
Posledná zmena: 07.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/27
Dátum začiatku MPK: 24.01.2020
Dátum konca MPK: 30.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)