LP/2020/265 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe Odporúčame názov prílohy zosúladiť s prílohou č. 1 bodom 15. Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) dôvodovej správe Odporúčame vo všeobecnej dôvodovej správe slová „246 737 886,- eur" nahradiť slovami „246 737 886 eur" Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Predkladateľ v časti 9 doložky vybraných vplyvov neidentifikoval sociálne vplyvy predkladaného materiálu. Z jeho povahy však možno usudzovať potenciálnu existenciu negatívnych sociálnych vplyvov, ktoré spočívajú v potenciálnom zvýšení výdavkov domácností, ktorých členmi sú študenti spoplatnenej formy vysokoškolského štúdia. Pokiaľ predkladateľ uvedené hodnotí len ako vplyv potenciálny alebo marginálny, odporúčame jeho argumentáciu uviesť v bode 10 doložky vybraných vplyvov (poznámky). Pokiaľ navrhovateľ po opätovnom zvážení identifikuje negatívne sociálne vplyvy predkladaného materiálu, je potrebné, podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, vypracovať samostatnú analýzu sociálnych vplyvov. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, resp. ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia návrhu zákona s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pri tejto príležitosti navrhujem, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do najbližšieho návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zapracovalo legislatívnu zmenu spočívajúcu v tom, že opatrenia MŠVVaŠ SR ako je aj toto opatrenie, teda opatrenia MŠVVaŠ (vydávané podľa § 92 ods. 3 citovaného zákona), ktorými sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok, budú vyhlasované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v ich úplnom znení a súčasne sa zmení ich právna forma z opatrenia na vyhlášku. Odôvodnenie: Prijímanie opatrení ako právnych predpisov bez vyhlásenia ich úplného znenia v Zbierke zákonov vyvoláva závažné pochybnosti o súlade takéhoto stavu s princípmi právneho štátu a Ústavou Slovenskej republiky. Tento návrh sa pritom opiera aj o programové vyhlásenie vlády na obdobie 2020 až 2024, kde sa na strane 15 uvádza, že „V záujme dostupnosti právnych predpisov vláda SR navrhne zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu, ktoré sa ako jediné ex lege nevyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, a zabezpečí, aby všetky opatrenia boli spätne publikované v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nielen v informatívnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail