LP/2020/261 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, na ktorý je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vytvoriť úradu bezplatný online prístup

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, na ktorý je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vytvoriť úradu bezplatný online prístup


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 4 ods. 6 a 7 V § 4 ods. 6 a 7 návrhu vyhlášky odporúčame doplniť údaj o periodicite opakovaného poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry. Odôvodnenie: Podľa ustanovení § 4 ods. 6 a 7 návrhu vyhlášky sa dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry poskytuje opakovane až do doručenia potvrdzujúcej správy o jeho prijatí Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“), ako aj vtedy, keď komunikačné rozhranie úradu nie je dostupné. Zo znenia citovaných ustanovení návrhu vyhlášky však nie je zrejmá periodicita opakovania poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry. Túto pritom nie je možné presne určiť ani na základe ustanovenia § 4 ods. 5 návrhu vyhlášky, podľa ktorého sa dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry síce poskytuje podľa schváleného časového rámca začínajúceho sa o 00:00 a od 1. januára 2021 jedenkrát za 24 hodín s postupným skracovaním periodicity poskytovaných dát, no v prípadoch, ktoré sa vyskytnú počnúc 1. januárom 2021, nie je na základe navrhovaného znenia § 4 ods. 5 možné predvídať v akom rozsahu sa bude periodicita poskytovania dát postupne skracovať. Vzhľadom na to odporúčame doplniť do ustanovení § 4 ods. 6 a 7 návrhu vyhlášky údaj o periodicite opakovaného poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne V celom texte návrhu vyhlášky odporúčame zosúladiť používanie pojmov „potvrdzujúca správa“ a „potvrdzovacia správa“ s ustanovením bodu č. 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: V § 4 ods. 6 a 8 návrhu vyhlášky je použitý pojem „potvrdzujúca správa“ v príslušnom tvare. Naproti tomu je v § 7 ods. 1 návrhu vyhlášky použitý pojem „potvrdzovacia správa“. Vzhľadom na to odporúčame zosúladiť používanie uvedených pojmov s ustanovením bodu č. 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého sa v návrhu právneho predpisu majú používať rovnaké pojmy vždy v tom istom význame a na označenie rovnakých právnych inštitútov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 V § 4 ods. 2 návrhu vyhlášky odporúčame pred slovo „alebo“ vložiť slovo „hry“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 10 V § 10 návrhu vyhlášky odporúčame číslovku „10“ nahradiť číslovkou „9“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne V celom texte návrhu vyhlášky odporúčame zosúladiť používanie legislatívnych skratiek s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky a s pojmami zavedenými vo vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Odôvodnenie: V § 2 písm. b) návrhu vyhlášky je definovaný základný pojem „aplikačné programové rozhranie“, pri ktorom predkladateľ v zátvorke uvádza aj legislatívnu skratku „(API)“. Ďalej v § 3 ods. 2 písm. c) body 1 a 2 a v § 4 ods. 1 návrhu vyhlášky je použitá skratka „https“, resp. „HTTPS“ pre v návrhu vyhlášky inak nezadefinovaný pojem „zabezpečený hypertextový prenosový protokol“. Nakoniec v § 6 ods. 1 a 3 a v § 8 ods. 1 návrhu vyhlášky sú použité skratky „XML“ pre opisný jazyk Extensible Markup Language, „NULL“ pre položku záznamu bez hodnoty a „ZIP“ pre formát kompresie súborov. Podľa bodov 9.2 a 9.4 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky však nemožno použiť legislatívnu skratku zostavenú zo začiatočných písmen slov a pre základný pojem nemožno zavádzať legislatívnu skratku. Preto odporúčame zosúladiť používanie legislatívnych skratiek s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, ako aj s pojmami zavedenými vo vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 K § 4 ods. 2: Slová „prevádzkovateľa hazardnej“ odporúčame nahradiť slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry“ alebo už v § 1 písm. b) návrhu vyhlášky zaviesť legislatívnu skratku pre prevádzkovateľa hazardnej hry „(ďalej len „prevádzkovateľ“) a následne ju používať v celom návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 21 Navrhujeme tento bod vypustiť. Odôvodnenie: zautomatizovanie vytvorenia tohto dátového súboru je nad rámec možností technických zariadení a systémov používaných pri prevádzkovaní hazardných hier prevádzkovateľmi hazardných hier. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 22 ods. 4 bod 8 Navrhujeme za prvú vetu doplniť nasledujúcu vetu: „Ak nie je známy, uvedie sa hodnota NULL.“. Odôvodnenie: nie vždy je možné zistiť užívateľa, ktorý tento zásah vykonal. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 10 K § 10: Slová „4 až 10“ odporúčame nahradiť slovami „4 až 9“ vzhľadom k tomu, že § 10 upravuje samotnú účinnosť. Preto nemôže § 10 nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2021 a ustanovenie § 3 už 1. decembra 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 K § 2: V § 2 písm. b) slová „API funkcií“ odporúčame nahradiť slovami „funkcií aplikačného programového rozhrania (API)“ a slová „API funkcie“ odporúčame nahradiť slovami „funkcie aplikačného programového rozhrania (API)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: V § 1 treba zrušiť označenie odseku 1, pretože § 1 sa nečlení na ďalšie odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 8 ods. 4 bod 3 Navrhujeme túto položku zrušiť. Odôvodnenie: poradové číslo transakcie nie je definované ani v Zákone 30/2019 Z. z. a ani vo vyhláške 142/2019, preto navrhujeme Poradové číslo transakcie vypustiť zo súboru č. 19. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 19 ods. 4 bod 9 písm. c) Navrhujeme upraviť nasledovne: „Popis položky: Uvedie sa aktuálny stav kreditu na koncovom zariadení po finančnej transakcii.“ Odôvodnenie: pre jednoznačnosť výkladu je potrebné uviesť či sa jedná o stav pred alebo po vykonaní transakcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 8 ods. 4 bod 9 písm. c) Navrhujeme upraviť nasledovne: „Popis položky: Uvedie sa aktuálny stav kreditu na hráčskom účte po finančnej transakcii.“ Odôvodnenie: pre jednoznačnosť výkladu je potrebné uviesť či sa jedná o stav pred alebo po vykonaní transakcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 20 ods. 4 bod 3 písm. c) Navrhujeme za prvú vetu doplniť nasledujúcu vetu: „Ak nie je známy, uvedie sa hodnota NULL.“ Odôvodnenie: nie vždy je možné zaznamenať čas vzniku poruchy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 19 ods. 4 bod 7 Je potrebné doplniť číselníkom typov transakcií, Odôvodnenie: bez zverejneného číselníka je problematické sa vyjadriť k možnosti jednotlivých technických zariadení zasielať uvedené dáta. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 19 ods. 4 bod 4 Navrhujeme túto položku zrušiť. Odôvodnenie: poradové číslo transakcie nie je definované ani v Zákone 30/2019 Z. z. a ani vo vyhláške 142/2019, preto navrhujeme Poradové číslo transakcie vypustiť zo súboru č. 19. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 20 ods. 4 bod 5 Navrhujeme za prvú vetu doplniť nasledujúcu vetu: „Ak nie je známy, uvedie sa hodnota NULL.“ Odôvodnenie: nie vždy je možné popis poruchy zistiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K § 10 Navrhujeme posunúť účinnosť vyhlášky o jeden (1) rok neskôr a teda zmeniť znenie vety nasledovne: „Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021, okrem § 1, 2 a 4 až 10 a príloh č. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.“ Odôvodnenie: navrhujeme posunúť účinnosť vyhlášky na 1. januára 2022 z dôvodu poskytnutia dostatočného času na zapracovanie tejto vyhlášky do praxe. Samotná realizácia povinností vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ako aj ich časové nastavenie, znamená zvýšenú administratívnu záťaž na prevádzkovateľa hazardných hier a značné zvýšenie celkových finančných nákladov, navyše splnenie niektorých povinností ukladaných predloženým materiálom, nie je možné z technických dôvodov fakticky uskutočniť. V nadväznosti na posun účinnosti tejto vyhlášky navrhujeme upraviť aj § 15 Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2020 Vyhlášky č. 142/2019 nasledovne: „Splnenie požiadaviek na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier podľa vyhlášky č. 641/2008 sa od 1. júla 2020 do 31. decembra 2021 považuje za splnenie požiadaviek na tieto technické zariadenia a systémy podľa § 2 a 3.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K dátovému súboru 5 Navrhujeme tento dátový súbor zrušiť. Odôvodnenie: nie všetky koncové zariadenia umožňujú zobraziť tzv. dlhodobé stavy počítadiel (od spustenia koncového zariadenia do prevádzky). Zákon o HH a ani vyhláška č.142/2019 takúto povinnosť výrobcom systémov neukladá. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že nie je technicky možné zistiť stav elektronických počítadiel a ani digitálnych počítadiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.7.2020 Detail