LP/2020/259 Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR navrhuje upraviť ods. 3 na str. 8 v nasledovnom znení: "SR sa v období rokov 2015-2019 naďalej zapájala do medzinárodných formátov venovaných pamiatke obetí holokaustu. Pokračovala aktívna účasť SR na realizácii medzinárodného projektu obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor či účasť v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa 19. januára 2020 zúčastnil v Bruseli na ministerskom zasadnutí IHRA konanom pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau a 20. výročia prijatia Deklarácie Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste. Slovenská republika podporuje finančnú a expertnú participáciu ďalších krajín na projekte a aktivity zamerané na zvýšenie vizibility pamätného miesta v Sobibore. Na tvorbe scenára permanentnej výstavy spolupracuje Slovenská republika prostredníctvom Múzea židovskej kultúry“. Odôvodnenie: Precizovanie a doplnenie pôvodného ods. 3 Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženej správy bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) predkladacej správe, 2. riadku opraviť dátum na "...do 31. decembra 2019..." Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) bodu 3, úlohe č. 3.1 Slovenská informačná služba navrhuje doplniť text v časti „Plnenie:“ nasledovne (pozn. doplnený text je zvýraznený): Plnenie: Výmena informácií medzi MV SR, SIS a VS prebiehala na platforme MPSO ako aj na platforme Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC). Spolupráca uvedených subjektov prebiehala ad hoc podľa potreby, v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie, resp. v rámci platformy NBAC systematickou výmenou informácií o bezpečnostných incidentoch súvisiacich s extrémizmom a radikalizáciou. V rámci výmeny informácií boli poskytované najmä informácie týkajúce sa poznatkov o extrémistických skupinách a osobách, vrátane slovenských polovojenských zoskupení s väzbami na extrémistické skupiny, ktoré majú prepojenia na profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR a Ozbrojených síl SR. Odôvodnenie: Slovenská informačná služba navrhuje doplnenie textu plnenia úlohy z dôvodu, že výmena čiastkových poznatkov a informácií medzi štátnymi orgánmi v bezpečnostnej oblasti je od roku 2013 realizovaná aj v rámci koordinácie orgánov podieľajúcich sa na činnosti platformy NBAC, ktorých činnosť upravuje Štatút NBAC, a to v zmysle riešenia bezpečnostných incidentov taxatívne upravených v prílohe k Štatútu NBAC. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 9 navrhujeme pojem "na posilnenie politiky rodovej rovnosti" zameniť za pojem "na posilnenie politiky rovnosti medzi mužmi a ženami" Odôvodnenie: Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Z uvedeného dôvodu je potrebné používať v slovenskom právnom poriadku a tiež aj v nelegislatívnom všeobecnom materiáli pojem „pohlavie“, resp. pojmy „muž a žena“. Pokiaľ ide o rovnosť, tak zaužívaný pojem v Ústave SR ako aj vo všetkých medzinárodných zmluvách je "rovnosť medzi mužmi a ženami". Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) bodu 3, úlohe č. 3.11 Slovenská informačná služba žiada upraviť text v časti „Plnenie:“ a zmeniť počet spravodajských produktov SIS expedovaných domácim zákonným príjemcom z počtu „174“ na „177“. Odôvodnenie: Na základe vyhodnotenia údajov týkajúcich sa expedovaných spravodajských produktov Slovenskej informačnej služby, a to spravodajských informácií ako aj analytických informácií za obdobie rokov 2015 až 2019 žiadame zosúladiť v návrhu uvedené počty príslušných produktov z proveniencie Slovenskej informačnej služby so skutočnosťou a upraviť predmetné body (úlohy) v súlade s uplatnenými pripomienkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) bodu 4, úlohe č. 4.4 Slovenská informačná služba žiada upraviť text v časti „Plnenie:“ a zmeniť počet zmeniť počet produktov SIS poskytnutých PZ z počtu „8“ na „16“. Odôvodnenie: Na základe vyhodnotenia údajov týkajúcich sa expedovaných spravodajských produktov Slovenskej informačnej služby, a to spravodajských informácií ako aj analytických informácií za obdobie rokov 2015 až 2019 žiadame zosúladiť v návrhu uvedené počty príslušných produktov z proveniencie Slovenskej informačnej služby so skutočnosťou a upraviť predmetné body (úlohy) v súlade s uplatnenými pripomienkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V úlohe č. 1.2. „Usporiadať školenia pre služobných psychológov k problematike extrémizmu s cieľom zistiť možnosti využitia psychologických nástrojov na odhaľovanie tendencií k extrémizmu.“ žiadame doplniť v časti Plnenie „Školenie pre služobných psychológov MO SR k problematike odhaľovania tendencií extrémizmu zabezpečovala Vojenská polícia v rámci Odborného metodického zhromaždenia pracovníkov psychologickej služby.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi doplniť do materiálu chýbajúcu Doložku vybraných vplyvov (vyplnenú, bez vyznačených vplyvov). Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov musí každý materiál, predložený na MPK a na rokovanie vlády SR obsahovať Doložku vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2020 Detail