LP/2020/243 Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4301/2020/KVÚV
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti predloženia materiálu na rokovanie vlády.
Posledná zmena: 10.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/243
Dátum začiatku MPK: 26.06.2020
Dátum konca MPK: 06.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)