LP/2020/240 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod 1 V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“. Odôvodnenie: Pôvodná vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 358/2013 vychádzala zo smernice 2009/72//ES a mala zabezpečiť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) ako pomôcky pri aktívnej účasti spotrebiteľov na trhu s dodávkami elektriny pri splnení predpokladu ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Ekonomické posúdenie, tzv. CBA, ktorú vypracovalo ÚRSO v auguste 2012 malo byť aktualizované v roku 2015 na základe reálnych nákladov a úspor. Aktualizácia ekonomického posúdenia sa dosiaľ neuskutočnila a jej závery neboli predložené odbornej verejnosti. Neskoršiu lehotu na zavádzanie IMS podmienenú pozitívnym ekonomickým zhodnotením pripúšťa a priamo upravuje aj nová smernica EÚ 2019/944. V súlade s prílohou II smernice EÚ 2019/944 majú na základe ekonomického hodnotenia členské štáty desať rokov na zavedenie IMS. „Ak je zavedenie inteligentných meracích zariadení zhodnotené pozitívne, inteligentné meracie zariadenia sa nainštalujú aspoň pre 80 % koncových odberateľov buď do siedmich rokov od dátumu pozitívneho hodnotenia alebo do roku 2024 v prípade tých členských štátov, ktoré začali systematické zavádzanie inteligentných meracích systémov ešte pred 4. júlom 2019.“ Žiadame posunúť lehotu pre inštaláciu IMS do 31. decembra 2021 a v tejto lehote vykonať aktualizáciu zhodnotenia ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti doterajšieho zavádzania inteligentných meracích systémov a všetkých dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame opätovne prehodnotiť úpravu lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) z pôvodného termínu 31. december 2020 na nový termín 30. jún 2021. V rámci prehodnotenia odporúčame predovšetkým zosúladenie s právom EÚ, konkrétne so Smernicou (EÚ) 2019/944 a lehotami, ktoré táto smernica predpokladá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému nkávrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
ZDE (Združenie dodávateľov energií) § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“. Odôvodnenie: Pôvodná vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 358/2013 vychádzala zo smernice 2009/72//ES a mala zabezpečiť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) ako pomôcky pri aktívnej účasti spotrebiteľov na trhu s dodávkami elektriny pri splnení predpokladu ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Ekonomické posúdenie, tzv. CBA, ktorú vypracovalo ÚRSO v auguste 2012 malo byť aktualizované v roku 2015 na základe reálnych nákladov a úspor. Aktualizácia ekonomického posúdenia sa dosiaľ neuskutočnila a jej závery neboli predložené odbornej verejnosti. Neskoršiu lehotu na zavádzanie IMS podmienenú pozitívnym ekonomickým zhodnotením pripúšťa a priamo upravuje aj nová smernica EÚ 2019/944. V súlade s prílohou II smernice EÚ 2019/944 majú na základe ekonomického hodnotenia členské štáty desať rokov na zavedenie IMS. „Ak je zavedenie inteligentných meracích zariadení zhodnotené pozitívne, inteligentné meracie zariadenia sa nainštalujú aspoň pre 80 % koncových odberateľov buď do siedmich rokov od dátumu pozitívneho hodnotenia alebo do roku 2024 v prípade tých členských štátov, ktoré začali systematické zavádzanie inteligentných meracích systémov ešte pred 4. júlom 2019.“ Žiadame posunúť lehotu pre inštaláciu IMS do 31. decembra 2021 a v tejto lehote vykonať aktualizáciu zhodnotenia ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti doterajšieho zavádzania inteligentných meracích systémov a všetkých dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Ako Združenie dodávateľov energií zvlášť požadujeme, aby sa aktualizácia analýzy zaoberala aj otázkou nákladov a úspor v kontexte možností, ktoré by priniesla čiastočná cenová deregulácia dodávky elektriny vybraným skupinám koncových odberateľov, pripojených na napäťovej úrovni NN a s inštalovaným systémom IMS. Konkrétne požadujeme zahrnutie analýzy potenciálnych úspor (energetických, ekonomických, environmentálnych a iných obdobných) pri dodávke elektriny prostredníctvom produktov s dynamickou cenou. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
ZMDS (Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav) V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) Pôvodná vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 358/2013 vychádzala zo smernice 2009/72//ES a mala zabezpečiť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) ako pomôcky pri aktívnej účasti spotrebiteľov na trhu s dodávkami elektriny pri splnení predpokladu ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Ekonomické posúdenie, tzv. CBA, ktorú vypracovalo ÚRSO v auguste 2012 malo byť aktualizované v roku 2015 na základe reálnych nákladov a úspor. Aktualizácia ekonomického posúdenia sa dosiaľ neuskutočnila a jej závery neboli predložené odbornej verejnosti. Neskoršiu lehotu na zavádzanie IMS podmienenú pozitívnym ekonomickým zhodnotením pripúšťa a priamo upravuje aj nová smernica EÚ 2019/944. V súlade s prílohou II smernice EÚ 2019/944 majú na základe ekonomického hodnotenia členské štáty desať rokov na zavedenie IMS. „Ak je zavedenie inteligentných meracích zariadení zhodnotené pozitívne, inteligentné meracie zariadenia sa nainštalujú aspoň pre 80 % koncových odberateľov buď do siedmich rokov od dátumu pozitívneho hodnotenia alebo do roku 2024 v prípade tých členských štátov, ktoré začali systematické zavádzanie inteligentných meracích systémov ešte pred 4. júlom 2019.“ Žiadame posunúť lehotu pre inštaláciu IMS do 31. decembra 2021 a v tejto lehote vykonať aktualizáciu zhodnotenia ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti doterajšieho zavádzania inteligentných meracích systémov a všetkých dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) Znenie pripomienky: V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“. Odôvodnenie: Pôvodná vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 358/2013 vychádzala zo smernice 2009/72//ES a mala zabezpečiť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) ako pomôcky pri aktívnej účasti spotrebiteľov na trhu s dodávkami elektriny pri splnení predpokladu ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Ekonomické posúdenie, tzv. CBA, ktorú vypracovalo ÚRSO v auguste 2012 malo byť aktualizované v roku 2015 na základe reálnych nákladov a úspor. Aktualizácia ekonomického posúdenia sa dosiaľ neuskutočnila a jej závery neboli predložené odbornej verejnosti. Neskoršiu lehotu na zavádzanie IMS podmienenú pozitívnym ekonomickým zhodnotením pripúšťa a priamo upravuje aj nová smernica EÚ 2019/944. V súlade s prílohou II smernice EÚ 2019/944 majú na základe ekonomického hodnotenia členské štáty desať rokov na zavedenie IMS. „Ak je zavedenie inteligentných meracích zariadení zhodnotené pozitívne, inteligentné meracie zariadenia sa nainštalujú aspoň pre 80 % koncových odberateľov buď do siedmich rokov od dátumu pozitívneho hodnotenia alebo do roku 2024 v prípade tých členských štátov, ktoré začali systematické zavádzanie inteligentných meracích systémov ešte pred 4. júlom 2019.“ Žiadame posunúť lehotu pre inštaláciu IMS do 31. decembra 2021 a v tejto lehote vykonať aktualizáciu zhodnotenia ekonomickej výhodnosti a nákladovej efektívnosti doterajšieho zavádzania inteligentných meracích systémov a všetkých dlhodobých nákladov a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2020 Detail
SIŽP (Slovenská inšpekcia životného prostredia) § 9 ods. 6 Navrhujeme v § 9 ods. 6 slová „písm. j)“ nahradiť slovami „písm. i)“ . Odôvodnenie: Nesprávny odkaz na ustanovenie zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2020 Detail
SIŽP (Slovenská inšpekcia životného prostredia) § 14 Navrhujeme prehodnotiť, upraviť resp. doplniť v § 14 podrobnosti k triedenému zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Odôvodnenie: Myslíme si, že prehodnotenie, úprava a doplnenie § 14 v súvislosti s triedeným zberom biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je potrebná z dôvodu zrušenia výnimky z triedeného zberu kuchynského odpadu z domácnosti, ktorej účinnosť nadobúda 1.1.2021. Napríklad je potrebné upraviť požiadavky na zabezpečenie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre obce tak, aby bola zabezpečená dostatočná litráž zbernej nádoby (aj v prípade, že bude zberaný do jednej nádoby spoločne biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) a súčasne, aby bola upravená frekvencia zvozov s ohľadom na ročné obdobie, avšak minimálne jedenkrát za 7 dní v letnom období. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2020 Detail